FEUILLETON. Üen Huwelijksleven, No. 130. Een en Negentigste Jaargang. 1889. 1 NOVEMBER. V E IJ D A G <3)8i$ij2ct (Sefceelte. POSTERIJEN. "PAÏÏÏJSCIIE BRIEVES. ISnitattlanfr. Prijs dor gewone Advertentiën: Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERM«. COS- TEE ZOON. Deze Conrant wordt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80; franco door het geheele rijk f 1,—. De 3 nummers f 0,06. De VOLJAARSPATENTEN, le kwartaal 1889/90, aangevraagd in Juni en J u 1 i j 1., óók van de bui- teugemeenten Akersloot, Anna Paulowna, Assendelft BarsingerhornBeemster, Bergen, Beverwijk, Blokzijl, Broek op Langedijk, Callantsoog Castricum, Edain Egmond aan ZeeEgmond-binnen, Graft, Haring, carspel, Heemskerk, Heer Hugowaard Heiloo, Hel der, Hensbroek, Hoogwoud, Jisp, Koedijk, Kwadijk, Limmen, Nieuwe Niedorp, Noordscharwoude, Obdam, Oosthuizen Oterleek Oude Niedorp, Oudcarspel Oudorp, Petten PurmerendRijp, Schagen. Scher- merhorn, Schoorl Sint Maarten, Spanbroek, Sijbe- carspelTexel, Uitgeest, Ursem Warmenhuizen Wieriugen Wieringerwaard Winkel, Wormer, Zuid- scharwoude, Zuid- en Noordschermer en Zijpe, kunnen op de eerstvolgende 14 werkdagen, tusschen 9 en 2 uren tot en met Zaterdag 9 November, ter secretarie dezer gemeente worden afgehaald. De DIRECTEUR van het POSTKANTOOR alhier, maakt bekenddat voor het vervolg het kan toor op zon- en erkende christelijke feest dagen, zal tjeopentl zijn als volgt wan SO—12 uur 's morgens. 1 j 2£ 's avonds. De Directeur voornoemd GOU WE. XL. Parijs is voorzeker eene stad van groote weelde en genoter wordt hard gewerkt en ook hard pleizier gemaakt doch men vergeeft haar gemakkelijk die dik wijls groote verkwisting, wanneer men ziet, dat zij steeds onmiddellijk bereid is iedere groote ramp te lenigen en in ieder ongeluk praktische troost aan te bieden. Zoo maakte ditmaal Figaro zich tot echo van allen, die begaan wareö met het lot van de familiëu en bloed verwanten der slachtoffers vau de vreeselijke ramp te Antwerpen. Het feest op zaterdag en zondag j.l. in bet Pelasa de i'Industrie is in alle opzichten uitstekend geslaagden deze weldadigheidskermis was stellig een der schoonste feesten, welke aan stadgeDooten en vreem delingen tijdens de tentoonstelling werden aangeboden. n Het Palais de l'Industrie is in die weinige maanden reeds veelmaal in een ander kleed gestoken nu eens tentoonstellingdan weer balzaalnu eens reusachtig restaurant voor alle maires van Frankrijk een ander maal concertzaal voor het triomflied van Augusta Holmes, eindelijk zien wij het thans herschapen in eene groote ker mis; aan eene zijde aanschouwen wij Antwerpen, met hare eigenaardige huizen, schilderachtige straten, winkels, koffiehuizenbrasseriën, beuevens de groote reuzen, mijnheer en mevrouw Druan-Antigon. Deze reuzen zijn van carton en zijn in Antwerpen zeer populair men beweert dat Druan Antigon de stichter aezers'ad is geweestbij was zelfs volstrekt niet een gemakkelijk hes?r, doch eischte van alle schippers die op de Schelde zijn kasteel voorbijvoeren, een tolrecht. Bij nietbetaiing kapte hjj den onwillige de hand af, en wierp die in de Soheldevan daar de naam Hand-werpen of Ant werpen. Nog bemer en wij ein ander reusachtig beeid, n. 1. dat van Saiviua Brabo, die Antwerpen van den lastigen Druon-Antigou bevrijdde, cn eindelijk aardige vlaameche kraampjes en vlaamsche meisjes, in nationaal costuumwelke ons programma's van het feest vor- koopea. Tal van onze parijzer meest bekende en vroo- lykete actrices hebben ook bat vlaamsch costuum aan getrokken en zetten der kermis veel genot en luister bij. Op het fraaie groote tooneel, waarop het triomflied van Augusta Holmes werd uitgevoerd, staat thans een kleiner theateren aanschouwen wij hier vijf praohtige tableaux vivanta, naar vijf vlaamsche schilderijen. Wij wijzen speciaal op het vijfde tableau „fête fiamsnde" vau Rubens, een buitengewoon natuurlijk schilderachtig tafereel met wel 150 personen, waartoe het balletcorps van de groote opera medewerkte. Nog bebben wy volstrekt niet alles geziendoch het is hier dan ook buitengewoon volen dit is niet te verwonderen het programma is too buitengewoon aantrekkelijk. Het kost ons ongelooflijke moeite door de menigte heen te dr ngou doch wij worden voor al dit gedrang ruim schoots schadeloos gesteld door een praohtigen optocht van p.m. tweeduizend personen, met vier militaire muziek corpsen, 150 muzikanten van den pas overleden Olivier Métra twee fanfarecorpsen de balletdansera en dan seressen van Opera en Edentheater en de optochten uit verschillende groote tooneelstukken als „Theodora „De dochter van den tambcer-majoor", „Eiket met de kust'' enz. enz. Vergeten wij ook niet de herberg „le Chat noirvan Eudolt SaliaCoquelin cadet als toreadortal van actrices ais boheemsche en spaansehe vrouwen verkleed, en rijdende in chineeaohe en vlaamsche karretjes bel- gische guides eu infanterie soldaten meisjes ia zwarte rokjesroode boezelaars en kanten mutsen en einde lijk een reusachtig balen gij hebt een flauw begrip van een feest zooals men het alleen in Parijs zoo noon ïOWAS XjIUS, 19) Alette had zich heel gezellig op de sofa ingericht met de lamp bij zich. Haar zoontje spoelde nog op den grond bij haar, 6D zij boorde zusje in de slaapkamer in slaap zingen. Het was eeu heele rust, om eens alleen te zijn zonder Constance. En op 't kantoor zat Jacob te werken; wat had hij het toch druk voor hen, die arme man Wat had zij hem toch lief... Zij zag hem in hare verbeelding voor zich met den rooden schijn van de lamp over zijn rossigen baard en over zijn breed gelaat met sprekende trekken. Het sloeg negen uur toen hij met de lamp in de hand binnenkwam. „Zijt ge reeds klaar voor van avond, Jakob?" j)Ja> ïal mij meteen gaan kleedsnj ik zal net bij tyds komen vóór ze aan tafel gaan." „Blijft ge dan niet thuis? En ik, die juist „Wat bedoelt ge?" „Neen nietsJakobGa maarals ge er lust in hebt." Hij was ai in de slaapkamer. ë'aS plotseling recht op de sofa zitten. „Stil toch, wat maakt ge weer een leven, broertje 1" en zij sprak het kind zoo heftig aan dat het begon te huilen. Zij nam het op de schoot „Och toemijn jongenhuil maar zoo niet. Ik was niet lief voor je mijn eenige schatwij moeten maar samen thuis blijven, ziet ge. Niemand anders geeft iets om ons. Ze vinden het veel prettiger, om uit te gaan zie je Oeh mijn kereltje krijgt Blaap, moeder zal hem naar zijn bedje brengen Het kinddat nu eenmaal van streek wasbleef huilen, tot Jakob netjes gekleed terugkwam. „Goede nacht, mijn twee liavelingen", en by kuste hen beiden in haast. „Wees lief voor m3ma, mijn jon gen Een aangenaam praatje, een beetje afleiding zal mij goed doen. En Constance zou toch gehaald moeten worden, ziet ge 1" Den volgenden morgen aan de ontbijttafel beschreef Constance de partij op een allervermakelijkate wijze, Zjj had heel wat te vertellen en beriep zich telkens op Jacob, of z j het wel overdreef. Met een ernstig gezicht en met haar bedaarde manier van spreken wees zij overal het belachelijke van aan, en Jakob lachte en at zijn ontbijt en bevestigde alles. Ja, het was waar, dat Constance hem gisterenavond den goeden bril had opgezet, waarmede hij allea op de haar eigenaardige wijze beschouwd had. Het was de laatste keer, dat zij daar vóór haar ver trek was geweest, zeide Constance met een zuchtje, en de menschen hadden waarlijk gezorgd dat zij ze niet zou vergeten. „Wat zegt ge, ge denkt ons toch niet al zoo spoedig te verlaten riep Jakob. „In 't laatst van Ootober. Dat is zoo lang niet meer"; zy boog baar blonde hoofdje over haar bord. Alette was onder dit laatste gesprek plotseling op gestaan; zij moest voor de kinderen en de huishouding gaan zorgen. „Het wordt tijd, dat wij haar voorslaan, om den geheelen winter bij ons te blijven zeide Jacob haar in de slaapkamer volgende. „Wat een geluk, dat zij nu in huis is, nu ge zooveel minder sterk en wel bent", vervolgde hij, toen hij geen antwoord kreeg. „Ja, ik kan mij beat voorstellen, dat ge het erg leeg in huis zoudt vinden zonder haar'", zeide Alette zacht, terwijl zij zich omkeerde naar het kinderkastje en daar wat goed reeht schikte. „Wat bedoelt ge?" vroeg hij ongeduldig, „het zou toch wel het meest practisoh en het verstandigst zijn wat we konden doen, een vriendin in huis te houden, die ge door en door kent en vertr ouwt." „Jaje bent werkelijk op dfit punt heel zorgeljjk voor me, Jacob.. zeide zij lam aam. „Het is natuurlijk voor jou alk an smaak- en genotvol kan organiseereD. Ea het hoofd doeleene flinke opbrengst, werd bereikt. Keeren wij naar de tentoonstelling terug, dan wijzen wij op den internationalen wedstrijd der varkensslach ters welke wedstrijd heden onder eene der tenten van bet Trocadero geopend wordt door de maatschappij ter onderlinge hulpgenaamd „Vereeniging der varkens slachterij." Heden tegen twee uur begonnen de juryleden hun werk en onder de lekkere gerechten door een tachtigtal fransche en vreemde varkensslagers ingezondenvielen hunne oogen en reukorganen op eea zeer fraaien uit reuzel vervaardigden Neptunus; op een mozaïek van galantines en pastijtjes, omgeven door eene zeer fijne lijst van gesmolten reuzel op varkenskoppen pootjes enz. enz. De Esplanade des Invalides wordt doodsch en ver laten, alle oostersche volken vertrekken, het een na het ander. Zoo verlieten ons ook de Javanen uit den Kampong en namen voor eenige dagen geleden den trein naar Genua, om vandaar naar Java te worden ingescheept. De kleine danseressen schenen zeer treurig en stortten vele tranen doch voelden zich weder ge troost, toen men haar vele lekkernijen en zoete koek mede gaf. De directie van den Kampong bad voor al dat volkje 3e klasse biljetten genomen, maar de station- ohef aan de Gare de Lvon liet zeer hoffelijk alle Java nen, zoowel mannen ais vrouwen, in de 2e klasse plaats nemen. N u wij toch aan de Esplanade zijn, brengen wij even een bezoek aan eene engelsche melkinrichting in volle werking waar wij broodjes met engelsche boter en kaas etencacao Gogo» drinken en mooie koebeesten van KerryHereford en West-Highland bekijken. Deze inrichting verwierf vele gouden en zilveren medailles. Vlak hierover maken wij kennis tnet de stoomland- bouwmaohines van Walter A, Wood die een eereprijs verwierf voor zijne ploegeneggen enz. Over de hollandeche bakkerij van da Haan ligt een engelsche atoommolen van Th. Eobinson and Son" ld. te Rochdalewelke eveneens in volle werking is. Iu plaats van met da Decauvillespoor naar het Champs de Mars te gaanwillen wij ditmaal eens de boorden van do beine volgenwaar zeer veel belangrijks te zien is. Dit echter voor een volgend maal. Parijs, 26 Oct. 1889, j, DUITSCHLAND. De regeering heeft bij den bondsraad een wetsontwerp ingediend tot het verleenen van een subsidie uit 's Rijks schatkist ten behoeve van eene postverbinding met Oost-Afrika. Daarbij wordt de Rijkskanselier gemachtigd dezen dienst aan eene duitsche maatschappij op te dragen voor een tijdperk „Neen Jacob en zij draaide zich eensklaps om „niet voor mijmaar voor jou, Oeh noen trek maar niet zoo'n gezicht ik boer zeker weder ja'oersch of wangunstig, niet waar „Wat heb ik toch misdaan, Alette?" „Och, ik weet heel goed wat ge bedoelt! En zeg maar wat je wilt.het is pijnlijk yoor eene vrouw om eene andere de vertrouwelinge van haren man te zien." v ert' ouweuiig omdat zij slim en ving van begrip is en verstand van zaken heeft. Men mag zich dos uiet bemoeien met aardige spraakzame geestige menschen als men getrouwd is?" „Oeh, dat is het niet alleen 1" „Ja, want die menschen stellen zioh op de plaats van de vrouw; en eene vrouw moet immers, volgens jou zeggen, iemands geheele horizon vervullen „Je weet heel goeddat ik dat niet meen Jacob." „Neen neen neen men moet de aardige men schen liever vermijden de vrouwen althaDSdat begrijp ik 1" „Ja, draaf nu maar doorals ge wiltmaar haar vragen om hier te blijven nog den geheelen winter dat kan ik niet I" Haar gelaat gloeide en haar stem beefde „neen Jakob, verg dat niet van me, dat kan ik niet 1" „Nu, bedaar wat, mevrouwtje, net zooals ge het verkiest, hoor I" „Ik ben niet jaloersch", en zij barstte in tranen uit, „maar ik gevoel my zoo diep ongelukkig, van 't oogen- blik afdat zij in huis 's gekomen je bent nooit meer om mij in de huiskamer gekomendoor haar genade genoot ik van je gezelschap Eu gisteren ging je zoo maar uit en liet mij alleen thuis!" „Dat is nu niet meer noodig, Alette Gjj hebt al genoeg gezegdik ben volmaakt tevreden met je inlichtingen, je zult er zelve bij te kort komen, maar dat doet er natuurlijk niets toe. En hoe eerder je op een vriendelijke wijze je vriendin de deur uitzet hoe beter." „Zeg eens en hij keerde zieh bij de dear spottend nog eens om„denkt ge nog verder met haar te correspondaeren COURANT. ALK1UAARSCHE

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1