No. 131. Een en Negentigste Jaargang. 1889. ZONDAG 3 NOVEMBER. Een belang van Noord-Uollands Noorderkwartier. FEUILLETON. Een Huwelijksleven, Deze Courant wordt Din8dag-, Donderdag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele rijk f 1,—. De 3 nummers f 0,06. Prijs der gewone Advertentiën: Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HEEM». COS' TEE ZOON. Dit nummer bestaat uit twee bladen. EERSTE BLAD. Kanalen en spoorwegen zijn de aderen van het verkeer. Daarlangs beweegt zich de handel, trekt de nijverheid hare grondstoffen en verzendt zij hare pro ducten. Zij verspreiden welvaart in de streek die zij doorsnijden, en voeden de plaatsen die zij verbinden, gelijk de aderen het bloed verspreiden en het lichaam voeden. Geen land kan ze ontberen, geen gewest kan ze missen zonder af te sterven, zonder allengs, lang zaam maar zeker, te worden een ontvolkte streek met enkele doode steden. Wat wij daar nederschreven wordt door niemand meer betwist. Maar als dat waar is, dan zal ook de richting van de kanalen en de spoorwegen aanwijzen, waarheen zich de welvaart kan ontwikkelen en wegvloeien. Als dat waar isdan is het niet alleen de vraaghebben wij kanalen en spoorwegen maar ookin welke richting loopen zij wat verbinden wat scheiden zij Wat scheiden zij? want een goed, ruim en recht kanaal en een goede spoorweg trekken alle verkeer tot zich, ten koste van de gebrekkige, smalle, ondiepe vaart met zijn belemmeringen van dammen en sluizen, ten koste niet alleen van den muilen zandweg en den zwaren kleiwegmaar ook van den straatweg. Hoe doodsch en verlaten zijn vroolijke en levendige straat wegen geworden sinds de spoorweg hun mededinger werd I Alle verkeer beweegt zich langs de nieuwe banen, volgt de nieuwe richting; streken die niet door de nieuwe banen zijn verbonden, laten elkander los, kiezen nieuwe aanknoopingspuntenzoeken nieuwe handelsbetrekkingen, nieuwe markten, nieuwe plaatsen van inkoop en van ontspanningvervreemden van elkander en zijn ten slotte meer gescheiden en verder van elkander verwijderd dan ooit te voren want in den tijd der trekschuiten en diligences rekende men bij uren en halfuren, in den tijd der stoombooten en spoortreinen rekent men bij minuten. En er is een neiging om alle leven en alle ver keer te leiden naar enkele centraalpuntennaar wereldsteden en hoofdsteden, naar wereldmarkten en zetels van groote ondernemingen van nijverheid, naar zoogenaamde brandpunten van beschaving. Tot zekere hoogte is dit altijd het geval geweest en ligt het in den aard der zaakis het de natuurlijke loop der dingenwaartegen het dwaasheid zou zijn zich te verzetten. Toch is in de laatste jaren die trek naar JONAS XjIjES, 20) „Als er een partijtje is, Jakob, en ik gevraagd word, om er den avond door te brengen kan je mjj dan kernen halen?" „Denkt ge dandat er een spelletje gemaakt zal worden Nu, zend iu ieder geval de slede terug, dau kunnen wij eens zien." Dit was de gewone regelen het gebeurde ook wel eens, dat bij dan later kwam. Maar hij vond altijd een speeltafeltje in het hóteldat was dicht bij de hand en met de vele handelsreizigers was het hótel nu bijna een beurs gewordeD. De zaken liepen nu, met zijn kantoorpersoneel, goed van stapel en hij had het niet zoo volhandig meer. Het ging nu als eeu goede zelfwerkende machine, die alleen maar toezicht behoefde. Wat eens hoofdbrekens kostte was na routine geworden. Neen, nu had hij tijd genoeg over; hjj begon breed en zwaar te worden. De oude energie was grooten- deels verdwenen en er lag iets triestigs en sombers in zijn uiterlijk, dat alleen nog in den omgang met vreem den of met zijn cliënten nog iets van zijn vroegere, levendige opgewektheid terugkreeg. Alette vond hem dikwijls erg lastig, en was voorzichtig in haren omgang met bem, want de minste kleinigheid, die hem in huis hinderde, kon aanleiding geven tot onaangenaamheden. „Jörgen Berven komt vandaag nog eens hier, Alette!" kwam Jakob in de slaapkamer zeggen met een brief in de hand. „Hij blijft een paar dagen. Wilt ge de meid de logeerkamer in orde laten maken." Zijn toon was de groote steden buitengewoon sterk en teekenen de schadnwzijden van deze richting zich scherper af dan vroeger. Meer dan één kalm en opmerkzaam toeschouwer van de hedendaagsche toestanden meer dan één onbevooroordeeld staathuishoudkundige spreekt met bezorgdheid over de verarming van geheele land streken de ontvolking van het plattelanddie zich hier en daar vertoont tegenover de opeenhooping der bevolking en de samentrekking van handel en bedrijf, kunst en wetenschap in enkele groote steden. En inderdaad schuilt hier een gevaarde beweging is in sommige landen te sterken de snelle uitbreiding van enkele steden, de samentrekking van het verkeer binnen hare grenzen kunnen niet anders geschieden dan ten koste van de kleinere steden en het platte land in den omtrek. Een dik en bloedrijk hoofd op een schraal en bloedarm lichaam is geen kenmerk van een gezond gestel. In ons land schijnt het gevaar vooralsnog minder dreigend dan in sommige andere landen maar dat is allerminst een reden om er het oog voor te slui ten. Waar het reeds te laat is om de schadelijke gevolgen te keerenkan men niet veel anders doen dan er in berusten, en er zich naar schikken maar waar het nog niet zoover is gekomen, spant een wak ker volk alle krachten in om den stilstand den achteruitgang of het verval af te wendenwaarvan het de nadering meent te bespeuren. In Noord Holland benoorden het IJ zooals de oude uitdrukking luidde; nu het IJ grootendeels niet meer bestaat, begint zij vreemd te klinken, maar men weet wat er mee bedoeld wordt in Noord-Holland benoorden het IJ loopen twee spoorwegen van het noorden zuidwaarts naar Amsterdam, na zich even véér de hoofdstad, te Zaandam te hebben vereenigd de westelijke lijn HelderAlkmaarUitgeestZaan dam—Amsterdam en de oostelijke lijn Enkhuizen Hoorn—ZaandamAmsterdam. Aan de oostelijke lijn zijn daarenboven aangesloten Medembiikmet een lokaal-spoorweg naar Hoorn, en Edam en Monniken dam, met een stoomtram naar Amsterdam. Maar de westelijke en de oostelijke lijn blijven op zich zeiven; tusschen haar bestaat geen verbindingbeide lijnen voeren naar Amsterdam. Uitmuntende stoombooten verbinden Enkhuizen met Stavoren en daardoor Gro ningen en Friesland met de oostelijke lijn en Am sterdam maar ook deze verbinding blijft buiten aanraking met de westelijke lijn, die van Helder over Alkmaar en Uitgeest naar Amsterdam loopt en eerst onder den rook van de hoofdstad de oostelijke lijn ontmoet. En evenmin als een spoorweg bestaat er een bruikbare waterweg tusschen het oostelijk en het westelijk deel. verdrietig. Door de huiskamer gaande, had hij allerlei speelgoed zien slingeren. Alette zat half gekleed voor den spiegel, bezig haar krullen, met een gloeiende tang te branden, terwijl een paar van de kinderen om haar heen speelden. ...„Vandaag, zegt ge?" Zij draaide zich plotseling zoo ver zij kon naar hem toe. „Hij komt toch altijd ongelegen net dat wg van avond op een partijtje by de Böliings moeten gaan." Zij ging door met ziob te kappen. „Er is nu niets aan te veranderen!" zei hij eindelijk, zijn schouders ophalend. „Wij moeten zeker thuis blijven Zij keek hem aan. „Och, manlief, ga niet op dien stoel zitten, daar ligt mijn japon Het treft wel ongelukkig, zij hebben ons zoo uitdrukkelijk voor van avond gevraagdhet zal wel gek staan. Als zij het maar niet kwalijk nemen." „Neen zeker niet, ga jij maar gerust! Jörgen en ik zullen het ons hier met ons beiden recht gezellig maken." Er lag iets bitters en weemoedigs in zijn stem. „Ik alleen gaanJakob Neendat kan nietje bent dadelijk zoo gevoelig als ik iets van dien kostbaren Berven zeg." ...„Hm, hm",... hij kwam wat dichter bij en zag haar aan „wat heb je toch een mooie krullen" en hy streek haar liefkozend over het hoofd. „Och toe, raak er niet aan en zy trok zich onge duldig terug. „Nu, ik zal je niet plagen." ...„Maar zou hy niet met ons mee kunnen gaan?" mopperde zij. „Het lastige is, dat hij natuurlyk weer geen gekleede jas bij zich heeft." „Hij kan nu wel uit iedereu zak vyf duizend kronen te voorschijn haleD, en dat maakt altijd, dat men zelfs een grijze pantalon veel meer ontziet. Maar de zaak is, dat gy hem in den grond van je hart, in geen enkele jas kunt dulden." „Ik verzeker je, Jacob, dat het my altijd genoegen doet, als ge iemand hebt, waarmee ge zoo gezellig kunt Die toestand deugt nieten wat er aan ontbreekt is voor ieder duidelijk. Er moet een einde komen aan de eeuwenheugende afscheiding tusschen het ooste lijk en het westelijk deel van het Noord-Hollandsch schiereiland, er moet een verbindingslijn worden aan gelegd tusschen de oostelijke en de westelijke lijn. Waar zij moet komen, tusschen welke puuten, springt in 't oog; een blik op de kaart is voldoende om ieder te doen zien dat het tusschen Alkmaar en Hoorn moet zijn. Voor een stoomtram zijn de bestaande wegen ongeschikt. Zal er een onmiddellijke verbin ding met de bestaande spoorwegen tot stand kunnen komen en de nieuwe weg gemakkelijk geëxploiteerd kunnen worden door de Hollandsche IJzeren Spoor wegmaatschappij die zich daartoe bereid heeft ver klaard dan moet de weg met gewoon spoorwegmate- riëel bereden kunnen worden. Daarom moet hij degelijk en goed, met kleinere bochten en met zwaar dere kunstwerken worden aangelegddan voor een gewonen lokaal-spoorweg voldoende is. Voor zulk een spoorweg vragen de heeren Bosman en de Lange steun. Kan een jaarlijksche opbrengst van 81.000 verzekerd wordendan is het geld voor den aanleg gevondenen zal de weg gemaakt en dagelijks met zes treinen in elke richting bereden worden. Van die 81.000 nemen de ondernemers al aanstonds 45.000 voor hunne rekening en voor de overblijvende f 36.000 vragen zij garantie van de provincie. Is die vraag te stout Als de lijn jaarlijks/ 3686 per kilometer opbrengtzal de provincie nooit iets hebben bij te passen. De baanvakken HelderAlk maar, AlkmaarUitgeest en Zaandam - Hoorn bren gen heel wat meer opin 1888 was de opbrengst dezer drie baanvakken ruim 4800, 8500 en f 6800. Alleen het baanvak HoornEnkhuizen evenwijdig loopende met den straatweg door de streek, waarover een paardentram veel van het lokaal ver keer tot zich trektbracht in 1886 en 1888 iets minder op, namelijk ruim f 3115 en f 3525. In 1887 bedroeg echter de opbrengst ruim f 3700 en overtrof dus ook het bedrag dat voor den begeerden weg tusschen Alkmaar en Hoorn voldoende zou zijn. Neemt men dit in aanmerking, dan zou de provincie Noord-Holland waarlijk niet te veel wagen met de garantie toe te staan. Wij hopen, en wij vertrouwen tevens dat de Staten van Noord-Holland van dezelfde meening zullen zijn, waar het een zoo belangrijk provinciaal belang geldt* De groote steden hebben behoefte aan groote en vele spoorwegen aan breedediepe en rechte kanalen aan voor groote schepen bevaarbare rivierenaan ruime havensen de staat brengt er millioenen voor praten, dan weet ik, dat ge plezier hebt. Maar ga nu heen, man-lief, anders kom ik niet klaar", zeide zij ontwijkend„de logeerkamer zal in orde gemaakt worden." Hij liep haastig de huiskamer biuneD, eu bleef voor het raam staan ...Daar zit zij nu, mijn vrouwtje, en denkt er niet aan boe gelukkig zij mij kon maken met een vriendelijk woord, eeu hartelyke omhelzing. Maar dat zya wij nu natuurlijk ta bovenzij is kennelijk te veel van andere dingen vervuldom veel tijd en gedachten aan mij te wijden. De kinderen vrienden uitgaan menschen en al wat daarby behoortdat is het voornaamste in het leven, wij zeiven zijn te gewooD, te alledaagsch Daarvoor behoeft men zich niet in te spannen. En daartegen valt niet veel in te brengen. „Karen riep bij heftig aan de keukendeur „radder eens gauw dat kinderspeelgoed op." Het was Jakob nog steeds een genot hoe dikwijls het hem ook bitter stemde Alette getooid te zien voor een feast. Zjj was gewoonlijk zoo smaakvol gekleed en haar bonding en uitdrukking waren zgo levendig en opgewektalsof zij al vooruit genoot van de vreugde, die haar wachtte het wond hem meer op en ergerde bem dikwijls meer, dan zjj zich kon voorstellen. Hedenavond toen zij in 't kantoor hem en Jörgen Berven kwam zeggendat zy gereed was om in te stappen, ze zouden alle drie naar de Boilings gaan, was zij nog opgewekter dan anders. Berven stelde er veel belang in haar onder vreemden gade te slaanZij toonde zich dan vau haar beste zijde en was zoo heel anders dan in huis, waar zjj zich zoo vervelend en onverschillig voordeed. Zy hadhij zou het haast een pikante houding noemen en haar ranke gestalte gaf haar daarbij iets eigenaardigs, dat men niet licht vergat. Wordt vervolgd ALK1AARSCHE COURANT DOOK

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1