Groote Paarflenmarki te Alkmaar No. m. Een en Negentigste Jaargang. 1889. op Woensdag 13 November 1889. FEUILLETON. Een Huwelijksleven, WOENSDAG 6 NOVEMBER. AMSTERIUMSCSÏE BRIEVEN. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele rijk f 1,—. Prijs der gewone Advertentiën: JONAS t .ttt» ALK1AARSCHE COURANT. De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HEEM». COS* TEE ZOON. Lijst van brieven, waarvan de geadresseerden onbekend zijn, verzonden gedurende de le helft der maand October 1889 E. Peeper, J. van Os, B. van Eerkes, K. Eraai, Amsterdam; Mej. Sanders Botzen, Arnhem; A. MuschhartHeer Hugo- waard L. Verboom, Naaldwijk; B. Glas, St. Pancras; B. Eernst, UtrechtJ. Brinkman Van Rustenburg: J hr. van IJ sAmsterdam. Briefkaart: C. de Visscher, Amsterdam. Amerika, (Brieven): Van E g m o n d a,d Hoef: L. de Wit, GEVONDEN VOORWERPEN. Aan het Commissariaat van Politie zijn voor de rechtheb benden terug te bekomen een stuk eiken scheepshout, 5 ellen lang; een slagersmes; eene hondenpenning No. 99; een mili taire stropdas; een vijf strengs bloedkoralen armband met gouden slootjeeen streng zwarte koralen met vermoedelijk gouden sluiting; een oorhanger, van haar en goud; een kinderhalsket- tingje met gouden sluiting; een lantaarntje van een melkstel een gouden kinderoorbelletje met blauw steentje; een kleeren- borsteleen koperen tabaksdoos met den naam Bruineen meerschuimen tabakspijp in étui; een zilveren armband met gouden sluiting; een kindermutsje; een knipmes metwitbeenen hefteen nikkelen armband. i. Doe ik mijn oogen toe Dan wil ik 'o wel gelooven, Doch als ik ze open doe, Komt weer de Twijfel boven. Die woorden van de Genestetwaarde lezerskwa men mij onwillekeurig voor den geest toen de bur gemeester van Amsterdam dezer dagen in den gemeente raad verklaardedat bet dagelijksoh bestuur dezer stad steeds de zuinigheid betracht.Ach, wilt bet mij niet kwalijk nemendat ik zoo in eens met de deur in huis kom vallen. Ja, het zou beter geweest zijn, in dien ik begonnen was met mij bij u te introduceeren als briefschrijver der Alkmaabsche Coubant, die n in het vervolg op de hoogte zat trachten te houden van het voornaamste, dat er in de hoofdstad voorvalt en daar te zien is ik zou verstandiger gedaan hebben indien ik vervolgens een beroep op uwe welwillendheid had ge waagd, maar als ge in de laatste dagen in amsterdam- sche kringen hadt verkeerd zoudt ge begrijpen hoe 't mogelijk ip, dat ik verzuimd heb op eene manier te beginnen als de chroniqueurs meestal doen. Ge moet dan weten, dat wij tegenwoordig in een disens- siaperiode verkeerec, waartoe de behandeling der ge- DOOB 21) Wat scheelde er eigenlijk aan Zou zij spelen met zijn vriend, zijn Jakob? Zou zij uit berekening nit ijdelheid in gezelschap zioh op 't voordeeliget op 't schoonst toonen Zonden het vrouwenlisten zijn Er was iets raadselachtigsiets vreemds in die ijdelheid!". Zon zij Jakob nu trachten te verblinden, om later des te gemakkelijker in huis slecht gekleed te kunnen gaan en hem met de maaltijden te laten wachter, tot aan den tyrannischen wil Tan ieder der kinderen was voldaan Een mooilevendig innemend vrouwtje aan wie man en kinderen zoo iunig gehecht zijn. Indien men in deze wereld vol gebreken iemand zijn gelukkig huwelijk zou benijdendan zou dat zeker wel Jakob Mörk zijn Zoo sprak een ieder. Het algemeen geachte paar werd overal steeds met dezelfde complimenten begroeten met bescheidenheid moeeten zij erkennendat zij hun geluk niet konden tegenspreken. Was, om zoo te zeggen, de geheele wereld overtuigd geworden van dit gelukkige feit, Jörgen Berven had, by verschillende bezoeken aan zijn vriendeen ander inzicht daaromtrent gekregenen had heel wat maren opgeteekend. Hij was nu eenmaal een pessimist en geloofdedat het met de huwelijken ging als met de handelsfirma's Een failliet komt niet voor den dag vóór de nood er toe dringt. Als de krisis aanbreekthoort men toch dikwijls niet veel van al de ellende, want er wordt een ondershandsch accoord opgemaakt, voor vijf-en-twintig, voor vijftien ja zelfs voor vijf pereent om elkande.* te verdragen en bedaard samen te leven ter wille meente-begrooting over 1890 in den raad aanleiding heelt gegeven. Het zal u bekend zijn, hoe onlangs het financieel beheer van Amsterdam door de meerderheid der kiezers veroordeeld is, doordien mannen in den raad gebracht zijc, wier denkbeelden in menig opzicht verschillen van hen, die het roer van het amaterdamsche schip hanteeren. Men mocht alzoo met eenigen grond verwaohten.'dat het dage lijksch bestaur een andere gedragslijn zou gaan volgen, maar hierin heeft men zich deerlijk vergist. De een vindt het flink, dat burg. en weth. niet afwijken van hetgeen □aar hnnne meening de beste weg is, de ander zegt, dat zij de wensehen der kiezers, die onlangs duidelijk zijn uitgesproken hebben te bevredigen en zoo dit tegen hunne overtuiging strijdt, hebben heen te gaan daar heeft men de debatten in vollen gang. Velen stel len ook de dubbeltjesquaestie alleen op den voorgrond en vragen, of er niet veel geld verspild wordt; uit den aard der zaak zijn er al heel weinig menschen op de wereld, die met innige vreugde den weg naar het be lastingkantoor inslaan om daar te gaan ofieren op het altaar der stedelijke financiën, maar wanneer zy daarbij nog denken moeten dat een groot gedeelte van dat geld nutteloos wordt uitgegeven dan verliest de blij moedigste onder hen wel eens zijn goede stemming en vindt de ontevredenheid een geëffend terrein. Zoo gaat het althans te Amsterdam, waar de belastingen tot zulk een groote hoogte zijn opgevoerd. Het is een feitdat de geldelijke draagkracht der ingezetenen op een tamelijk zware proef wordt gesteld zóó «waardat menig be lastingschuldige zijn toevlucht geuomen heeft tot eene naburige gemeente, waar hij minder wordt geëxploiteerd en waar ook de huurprijzen der woningen veel geringer eisehen aan zijn beurs stellen. Nieuwer-Amstel breidt zich met dau dag uit, iedereu morgen wemelt hot aan het Centraalstation van Amsterdammers, die hier hunne zaken doen maar voor de goedkoopte even buiten de hoofdstad zijn gaan wonen. Daarmee zijn diegenen, die in de stad blijven, eohter niet geholpen, integendeel, i j hebben kans, dat hun aanslagbiljet daardoor met een nog hooger bedrag zal worden ingevuld. Als men dat bedenkt dan geef ik het iemand te doen om kalm te blyven, wannoer hij op de gemeente-begrooting, zooals die dezer dagen werd ingediend, honderdduizend gulden ziet uitgetrokken voor bestrating, honderdduizend gulden voor het Oosterpark en nog eens anderhalf maal zooveel voor „onvoorziene uitgaven." (1) Jahet is zeker wel veel waard om de straten te asphalteeren zooals nu ook in de Eeguliersbreedstraat, de Harten- en Beestraten en de Warmoesstraat zal geschieden, maar zou het niet verstandiger zijn geweest om daarmee te wachten, totdat de toestand dier stiaten zóó was dat er toeh geld mosst besteed worden om deze te verbeteren Een park in of bij de stad is ook beel aardig maar Am sterdam heeft er reeds verscheidene en deze hebben (1) Ten slotte is het bedrag verminderd tot 84,750. De geheele begrooting is in ontvangst en uitgaaf vastgesteld op 11,843,911. van kinderen en familie, natuurlijk! Yoor ieder fatsoen lijk huwelijks-faillietdat met een scheiding eindigt zijn er tien arrangementenof gevallen waar het op een accoordje wordt gegooiden dandacht hijis ook alles dood Jörgen Berven's groote levensindrak was, dat de ver houding tnsschen zijne ouders ook zulk een versteend graf was geweest. Als kind had hij zoo vast op hen verlrouwd als op den grond waarop hij stond, had aan hen geloofd als aan zijn Goden eindelijk was die bodem eensklaps onder zijn voeten weggezonken. Hy volgde daarom met levendige belangstelling de ondervindingen van zijn vriend in het huwelijk. In het begin scheen dit hem toe waarlijk nog eens een uit zondering op den regel te zijn Maar uit verschillende kleinigheden, had bij langzamerhand een ander oordeel gevestigd, hij bemerkte, dat ook in deze verhouding het een en ander ontbrak, om het huwelijk tot een volkomen reine en ideale samenleving te maken. XI. Johan Hendrik draafde eiken morgen naar school. Het kostte zijn moeder heel wat hoofdbrekens, om hem om acht uur precies klaar te krijgen. Hij moest eerst gekleed worden, dan moest hij eten, en zijn schooltasoh en boekenriem moesten nauwkeurig nagezien worden de arme jongen mocht soms iets vergeten hebben I De elfjarige knaap ijlde met de vaart van een kegelbal nit zijn moeders handen nit de slaapkameren werd door hare zorgende, beschermende oogen gevolgd en nagegaan, totdat hij de trappen af en de straat uit was. Het was een heele rust voor haar, dat hy wat zijn leeftijd betrof eigenlijk in een lagere klasse zat dan hij behoorde; zijn kameraden waren meest allen jonger. Van hen zou hij dus minder last hebben. Het had heel wzt strijd gekostom den juisten tijd voor zijn schoolgaan te bepalen. Alette had ergens gelezendat het vroege learen en inspannen heel schadelijk was voor de ontwikkeling der hersenen, ja, dat men bij kinderen niet te laat met onderwijzen kon schatten gekost en vorderen ook vrijwat voor onderhoud. Deze eu dergelijke bespiegelingen houden op het oogen- blik de meeste amsterdammers bezig, sommigen verde digden al die hooga uitgaven, maar de meesten zouden toch meer van inkrimping gediend zijn. Komen er dan ook weer eens verkiezingen, dan zal een candidaat, die bezuiniging vooropstelt, zeker menige stem kunnen winnen van personen die overigens met zijne richting weinig ingenomen zijn. Bezuiniging is ook de lens geweest bij de reorgani satie van het Paleis voor Volksvlijt een gebouw dat avond aan avond gevuld is en toch geen voordeelige exploitatie schijnt te kunnen opleveren. Uit de Am- aterdamsche conranten zal men allicht gezien hebben, tot welk een voortdurend geharrewar deze onderneming aanleiding geeft. Besehuldigingen van oneerlijkheid werpt de eene bestuurder deu ander naar het hoofd, iedere vergadering van aandeelhouders kenmerkt zich door eene rumoerigheid, zooals men eer in het Volks park zou verwaohtea. Een aanwinst voor het Paleis is ontegenzeggelijk de benoeming van den heer van Kea- teren tot directeur wiens organiseerend talent reeds meermalen schitterende overwinningen behaalde, zooals op het marktplein der voedingstentoonsteiling en bij de vereeniging M. E. O. (Muiderpoort en omatreken), een gezelschap dat veel bijdraagt tot bevordering van het gezellig verkeer in bet gedeelte der stad buiten de Muiderpoort. Eensdeels mag men zich verwonderen, dat de heer van Kesteren zich in zulk een wespennest heeft willen steken te meerdaar velen beweren dat zijne benoeming onwettig is en de heer Delabarre nog steeds als directeur beschouwd moet worden, maar dat is een particuliere zaakdie ieder voor zichzelf moet weten. Erkend moet evenwel worden, dat, selert de verschijning van van Kesteren, op het Paleistooneel niets onbeproefd is gelaten om het publiek te trekken en datmet dit doel nog heel aardige plannetjes in den maak zijn. De klassieke donderdagavond-concerten onderscheiden zich door zorgvuldig gekozen programma'sdie door een goed orkest op waarlijk verdienstelijke wijze worden uitgevoerd. De violist Timmner is daaraan tegenwoord g verbonden en zijn optreden in solo's wordt steeds met stormachtig applaus beloond, geen wonder trouwens, wanneer men hoort, met welk een meesterschap hij het moeilijke strijkinstrument hanteerthoe hij daaraan tonen weet te ontlokken, die rechtstreeks tot het hart spreken. Maar ook op andere avonden stelt het Paleis zijne deuren open voor hen, die eenige genoeglijke uren willen doorbrengen. Soms is er volksconcert, een andore maal treedt een speeialiteitengezelschap op, ook Thalia houdt daar somtijds haar intocht. Een toovertnin was in de laatste weken een der lokmiddelen en de mensehenj verdrongen zich in de slingerpaadjes daarvan zoozeer dat menig bloemstengelcje geknakt werd en menig blad onherstelbaar werd geknoeid. De maatschappij tot exploitatie van markthallen te Amsterdam, die reeds in de Spuistraat een lokaal bezit, heeft thans ook een btukje van het Paleis weten te beginnen en Jakob, die zooveel aan zyn hoofd had en gewoon was het kinderdepartement geheel aan de moeder over te laten had om den vrede te bewaren toegegeven totdat hij op een mooien dag ontdekte dat Johan Hendrik op ziju aohts'.e jaar niet anders had geleerd dan van ziju moeder het a b e en het cijfers schrijven. Dat veroorzaakte een plotseling krachtig ingrijpen van de zijde van Jakobzonder te wachten tot een nieuwen termijn of zelfs tot een nieuwe weeknam Jacob hem bij de hand en bracht hem naar de school, waar hij in de eerstvolgende jaren dag in dag nit heentrok. Bij de laatste overgangsexamens was hij nu in de derde klasse gekomen terwijl de drie jaren jongere Alf nog een minder moeilijk leven bad in de laagste klasse der school. Korten tijd daarna ontstond er verschil tusschen hen over de lessenwaarmede volgens Alette de hersenen der kinderen al te zeer werden overladen en overspan nen. Zij kon het nu al aan het karakter van den jongen merken zei Alette dat er te veel van zijn hoofd werd gevergdde andere jongens waren zoo veel vroeger gewend en geoefend aan het uit het hoofd leeienEa daarbij kwam nog, dat Johan Hendrik zoo'n bijzonder kind was, zoo eigenaardig ontwikkeld, uiet zjo gewoon en aliedaagscb Ztjn vader zou er zich zeker over vorwonderen als hij zich de moeite en den tijd wilde geven om zyn kinderen te leeren kennen. Nu meeude Jakob uit zijn sohoolrapport het een en ander daaromtrent te kunnen opmaken. In het eerst kwam bet rapport niet onder zijn oogen als Johan Hendrik thuis kwam, gooide hy zijn tasoh ergens neer en zijn boekenriem slingerde bij naar een of andere leege plaats. Zijn geweten was in 't geheel niet be zwaard eu zijn gemoed niet ontstemd door zijne slechte rapporten en hij ondervond er ook niet veel onaange naams vanwant mama teekende iederen zaterdag zijn rapport voor „Gezien'', zonder in do details te treden. Wordt vervolgd

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1