No. 133. Een en Negentigste Jaargang. 1889. FEUILLETON. Een Huwelijksleven, V R IJ D A G 8 NOVEMBER. Dit nummer bestaat uit twee bladen, EERSTE BLAD. FARIJ$€HE BRIEVEN. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 i franco door het geheele rijk f 1,—. Prijs der gewone Advertentiën: aCD>JSÏj&.^ X_.IjS2. QitincaUttb. STATEN-GrENERA AL, Tweede Kaeaer. ibiiiN tart- ALKMAARSCHE COURANT. De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERM'. COS- TER ZOON. XLI. De vorige maal bleven wij aan de Esplanade des Invalides met het plan den weg naar het Champs de Mars langs de Seine te voet af te leggen. Wij hebben deze wandeling achter den rug en zijn zeer voldaan over alles wat wij gezien hebben. Het is een geheel einddie Quai d'Oreay, van af de brug van Concorde langs de bruggen Invalides en Alma tot aan die van Jena, en er valt buitengewoon veel te kijken. Allereerst treden wjj Groot-Bretagne binnen en wel in eene engelsche broodbakkerij met engelsche misses als vrouwelijke bediendenmet lekkere broodjes, brio ches koekjes bonbons, plura-cakes, porties ijs enz., enz., welk eten wjj in een ruim lokaal onder het genot van een kopje tower-thee naar binnen spoelen. Onze wan deling begint dus onder een goed voorfceeken doch wij moeten al dadelijk afspreken, dat wij niet overal en van alles zullen proeven, want de galerijen, die wij nu volgen zija uitsluitend gewijd aan landbouw en levens middelen. Wilden wij das van ieder land eenige wijnen, bieren en likeuren proeven dan zouden wij nog meer gevaar ioopen de hoogte te krijgen dan de man die in Holland op 1 Januari een twaalftal nienwjaarsvisites aflegt. De engelsche afdeeling dan ia een bezoek zeer waard. Ziet maar eens naar die fraaie kast met keurig uitgestalde biscuits van Macfariane Lang Co. te Glasgow naar die lekkere hammen van Coleman dia rijBtplantage van Curbutt Co., Fry's cacao en choco lade, vlesschthee en vleeschbouillon, hondenbrood, kunst matige hoenderfokkerij, Rottenbam Lager bier, stout, pale aleGin enz. enz. Vervolgens komen wij op Australië met zeer schoonen ingang met planten en vjjvertjes en opgezette kangourous. Aan schilderachtige kiosken wordt ons australische wijn geschonken, fraaie photographieën en teekeningen geven ons een duideljjk beeld van Nieuw Guinea, Meibonrne-Sidney, Victoria en bare bewoners, wij bewonderen de sehoone hout soorten, eene geheele poort van tin uit de mijnen van Tasmania; een groote triomfzuil voorstellende de zii- verproductie der Broksuhill te South— Walesvele delfetofien, en maken ook kennis met huiden en leder, gedroogde appelen, peren eu vijgen, tomaten, honig en olijfolie en tabak. Een beetje verder bebben wij Nieuw- Zeeland met ongeveer deselfde producten als Nieuw- Holland ons toonde. Dicht bij den overtocht tusschen den Pont des Invalides en den Boulevard de Latour-Maubourg be- zichtigen wij kaapsohe wol, wijnen en struisveereu, staan eenige oogenblikken stil bij eene stal van de Overijsel- scbe Vereeniging tot stalling en vervoer van bet vee, DOOB 22) Toen Jakob echter eens de basis onderzocht had waarop de gelukkige zelfvoldaanheid van den jongen Tastte en ontdekt had dat hij niet dan vieren en vijven hadwerd die rustige gang van zaken plotse ling verstoord. Johan Hendrik kwam eens op een zaterdag thuis met een vijf voor aardrijkskunde en een dito voor godsdienst. Dat kwam zeide hij op 't kantoor, om dat hy zijn kaart had verloren zoodat hij den vorigen avond zijn les niet had kunnen leeren en van de bij- be'sehe geschiedenis had hij vergeten welke les er be- doeld was. „Ge ziet dus, Jakob, dat het niet de schnld van den jongen is; hij kou het niet helpen." „Och mama, laat me nu even met hem alleen 1" „En de aanmerking op het schrijven Dat kwam omdat hy zoo'n slechte pen gehad had. „En die zes voor geschiedenis „Ik wist nietdat we geschiedenis zouden krijgen ik had gedachtdat „Zoo zoo klonk bet zacht„en die zes voor taal kunde weet ge daar ook een oorzaak voor „Dat kwam klonk het moedig „omdat omdat." „Hoor eens, jongenlief, alles wat ge nu voor reden opgeeft voor je vijven en zessen zijn maar uitvlnchtjeB en maken de zaak niets beter. Als ge in het water valt of de trappen afrolthelpt het dan of ge al W6et hoe het komtP En als ik je nu strafdan blijft de straf eren zwaar proeven eenige koekjes aan de belgiscbe koekbakkerij van W. van Leijnseele te Brussel en zijn aan België genaderd, waar alles ook al weer even lekker is. De vereenigde bierbrouwers hebben eene fraaie kolom met Bacchus bovenop en amortjes en biertonnetjes er rondom heenaan distillateurs ontbreekt het ook niet. De stijfsel Amidon-Remij" van Leuven verwierf den grooten prijs. Verder zien wy bontweiken, bonbons, zeer veel tabak en sigaren, snikercbicorei en kandijsuiker enz. En zoo wandelen wij voort door HaïtiDenemarken Oostenrijk-Hongarije, Italië, Zwitserland en zien overal de produkten van elk land te veel om alles te ver melden. Staan wij atil bij Rusland dan valt ons oog op de enorme productie van napbtazwavelbenzol enz. van Bakou en Batoum in den omtrok van de KaBpisohe en Zwarte zee; op de schuimende wynen van den Kau- casu", de suikerraffinaderij van Kharkow, russische thee en chocoladewynen en likeuren hop tarwe gerst salpeter enz. Bezichtigen wy ook Spanje met zijne groote wijn kelders, fraai mandenwerk, veldflassahen, fijn gegraveerde drinkglazeneen geheel paleis „La Palma Bilbaïna" te Bilbao, hetwelk hier geheel van suiker ia gebouwd, wijzen wij op een fraaien zilveren olijfboom, op vruchten in flesschen en geconfijtchocolade suiker schoon aardewerk en richten wij daarna onze schreden langs fransehe bijenteeltoouveusea voor vogeltjes paarden stallen boerderijen in miniatuur enz. enz, naar den overgang tusschen Pont de 1' Alma en Avenue Rapp. Dit is een der drukste puntenen hoewel de hooge houten trap voorzien is van een afzonderlijken op- en afgang, zoo is het toch op zon- eu feestdagen een heele toer er over heen te komen. Dikwijls heeft men daarvoor bijna esn half uur noodig eu bet opdringen is dan zoo vreeselyk dat men letterlijk gedragen wordt en den grond niet meer raakt. Gelukkig maken wij onze wan deling op een dag in de week en dat b gemakkelijker. Classe 74 groep VIII toont ons produkten van groote ondernemingen en landbouwfebriekeo uit de meeste fransehe departementen. Die van het Noorden, Pas da Calais en Seine Mcrne verwierven groote prijzen hoofdzakelijk met granen beetwortelsaardappelen wijnen. Rechtsaf houdend treden wij het fraaie gebouw der levensmiddelen binnanhetwelk ge heel witgepleisterd ea van aardige koepeltjes en pun tige torentjes voorzien is. Dit paleis beeft twee ver diepingen gaan wij dus beneden in en loopen wij maar door, dan kannen wij straks door de bovenver dieping terug komen. De ingang is al dadelijk zeer smaakvol, wij bevinden ons in Portugal, twee levensgroote poppen staan bij tonnetjes en flesschen met Madera-wijn, de zolderingen en muren zijn overdekt met wijnranken, alle etalages zijn bijzonder fijn en lief ingericht. Prachtig zijn die marmers en albasten van Antonio Montenegro Co. te Porto, zeer artistiek die vazen en potten van fijn aardewerk, rijk aan delfstoffen die mijnen van St. Domingo. Ook aan kurken ontbreekt het niet, doch of je at weet waarvan het komt. Een vijf ia een vijf en straf is straf, al zoudt ge het ook willen vergoelij ken. Eu als er te dikwijls een vijf komt, dan zult ge don volgenden zaterdag evenveel straf krijgen als nu „Lieve Alette, ge begrijpt toch wel, dat we al die verontschuldigingen van den jongen niet kunnen aan nemen", zeide hij een weinig later, toen hij trachtte haar te overtnigen. Maar dat gelukte hem niet; het was juist dit „bet komt omdat", dat haar moederhart mede gevoelde. Zij vond het erg hard en onrechtvaardig om den jongen te straflen zonder zijn verontschuldigingen aan te nemen, dat kon alleen een vader doen, die door zijn zaken van zijn kinderen vervreemd was. Zij zon ze niet zoo koud en afgemeten kunnen behandelen. Jakob ge voelde en het deed hem pijnlijk aan dat zij zich in blinde liefde voor de kinderen tegen hem verschanste met een zekere hartstocht stond zij tegen hem op als tegen iemand die haar eu hen kwaad wilde doen. Was hij dan een onnoozele P Te midden van hare groote en heftige verontwaardiging over zijne hardheid en gevoelloosheid omdat hij naterwijl de jongen in de voorkamer schreide, nog geen onrecht wilde be kennen terwijl haren lippen beefden en hare oogen hem aanzagen alsof hij vioh had vergrepen aan haar, in plaats van aan haren zoon stond hij te turen in die booze oogen en naar haren fraai gevormden monden inwendig smeekte hij er bijna om dat maar een enkel straaltje van haar eigen liefderijk, warm ge voel hem mocht beschijnen dat maar evea bij baar het gevoel mocht boven komendat zij tweeën eigenlijk elkander het meest moesten zijn. Maar hij zag slechts de moeder in vollen gloed hij zelf was maar een aanhangseldat niet meer in on misbaar verband stond tot de gevoelens van haar hart. Het nieuwe brandpunt in huis waren de kinderen hij zelf was tot het alledaageche overgegaan. Geen andere gedachte was op haar voorhoofd te lezen dan die enkele, waarvan zij op het oogenblik geheel en al vervuld was. de wijnen voeren den boventoon. Natuurlijk is er ook weer een kleine bar of bnfletwaar wij van alles proeven kannen en wilt gij wijn voor uw gebruik be steller, dan hebt gij de keuze van af de gewone roode wijnen tot Malvasie, Moscatel, Porto Lagrima, Douro Clarete Geropica enz. enz. Vervolgens liggen de fransehe dranken aan de beurt, fransehe distillateurs deden zeer hun best en zonden veel in. Wij wijzen op rham Chauvetop cognac en jenever, op fransehe bieren, die sinds verscheidene jaren door tal van reolame- en courantenartikelen de duitsche bieren trachten te verdringen en dan ook hier weder eene groote plaats innemen. Geen wonder, dat het belooningen regent op de bieren van Velten, Coraète, Rantonville, Maxeville, Melon, St. Germain en Laye, Vojges Nord en zoo loopen wij door en hebben de keuze tusschen cognac, rhum, champagne, bourgogne- wijnen en zien in eene volgende zaal eene afbeelding van de bewerking der champagnehet vullen der flesschen, het kurkeD, metalen capsules enz. enz. Steeds verder gaande bewonderen wij de prachtige reliefs van de voornaamste havensteden van Frankrijk, als Calais, Havre, Duinkerken, Iiouen, Dieppe, Bor deaux fraaie schilderijen van Duinkerken Dieppe en Marseille een klein dioramavoorstellende den kortsten weg van Parijs naar Louden over Boulogne, vergasten ons daarna aan lekkere oesters in een afzon derlijk daartoe ingericht pavilloentjo en wandelen nu door de bovenverdieping terug door landb uw, veeteelt en veeartsenij, door wijnen en wijnoogst, dringen door eene kolossale men ehenmassa de beschuitfabriek in volle werking van Vaury Guillont en Olibet binnen, bewonderen nog fraaie kastjes met conserveslevens middelen, confiseriëu, biscuits, koek en banket, buffetten waar vae alles geschonken wordtbooreu een beetje muziek door een gelegenheidsorbestjestaan verbaasd over eene groote poort van pakjsa chocolade gomaakt en voorstellende de productie zijnde 50 duizend kilo chocolade dar firma Menier en veriaten bij de Alma- brug het terrein zeer voldaan over ons uitstapje en beladen met monsters van verschillende wijnsoorten en met pakjes biscuitsbonbons, chocolade enz. enz. Ondanks onze goede voornemens hebben wij toch door al het proeven onzen eetlust een beetje bedorven, het geen wij onszeiven voor deze éóne maal maar zullen vergeven. ■Parijs, 2 Nov. 1889. J. M. T. Vissehen. met den wonderkuil. De heer Reekers heeft opuieuw aanhangig gemaakt het reeds tweemalen door de 2e Kamer goedgekeurde wetsvoor stel tot intrekking van de art. 8 en 17 der wet op de zeevis- scherijen, met bet doel om de afschaffing te verkrijgen van het verbod van vissehen met den wonderkuil op de Zuiderzee. Zoo stonden zij daar ieder met hunne plichten tegen over de kinderen eu hun tehuis ware er nog maar één vonk van den ouden Eros 1 Het wiegen dat eerst als het ware als een nieuw hoogtijdslied der liefde geklonken had was geëindigd in een alledaagsoh droog geknars. En toch, midden in zijn drukke zaken, in oogenblik ken dat hij met zijn gedachten ver weg waskwam hem het verleden als een droom voor den geest; dan klonk hem haar stem eensklaps zoo zacht en teeder ais vroeger in de ooren, zijne Alette, die hem aan zijne jongeeerste liefde herinnerdeverscheen hem en voerde hem terug naar de dagen van weleer terwijl de Alette van heden zoo onverschillig en koud bleef, dat zij zulke opwellingen van warme herinneringen bijna onmogelijk maakte. En toch, hij kon het nu niet laten! Hij luisterde niet naar hare heftige verwijtingen, maar sloeg de armeu om haar been, drukte haar aan zijn hart en kuste haar. Het was zulk eene verrassing voor haar en zij keek hem zoo verbaasd aan, dat bij zoo spoedig mogelijk de kamer uitliep. Hij ging naar 't kantoor.... Daar zat hij in diep gepeins verzonken zouden zij niet naar de honden gaau. Hij werkte zich dood voor vrouw en kindereu en kon toch wel wat liefde verwachten 1 Hij deed ietswat hij in jaren niet gedaan had hij schreide. Op hun strijd bad dit voorval echter een verzachtende uitwerking. Geen woord meer werd over Johan Hendrik gesproken en de jongen zelf werd vriendelijk vermaand vader meende het z:o goed. Het was alsof Alette toch iets bespeurde van wat er in zijn hart omging. Die plotselinge uitbarsting had haar doen schrikken, maar zij had een nieuwe teeder- heid in zijn oog gezien en was er zoo innig gelukkig over. W ordt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1