No. 134. Een en Negentigste Jaargang. 1889. De anti-opium-bond. FEUILLETON. Een Huwelijksleven, ZONDAG 10 NOVEMBEK. Deze Coarant wordt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80; franco door het geheele rijk f 1,—. De 3 nummers f 0,06. Prijs der gewone Advertentiën; Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HEEM». COS- TEE ZOON. Dit nummer bestaat uit twee bladen, EERSTE BLAD. (Slot.) Twee zaken blijkenwat de opiumpacht betreft vast te staan: 1°. dat er behalve het opiam dat door de Regeering aan de pachters wordt verstrekt nog een groote hoeveelheid opium tegen een veel lageren prijs op Java wordt binnengesmokkeld en aan de bevolking verkocht2=>. dat dit smokkelen zoowel door de pachters als door anderen geschiedt. Bij het tegengaan van dezen sluikhandel zijn dus twee groote belangen gelijkelijk betrokken1°. het belang der bevolking waaraan al dat binnengesmok kelde opium met het door het Gouvernement verstrekte wordt verkocht, en wel het een zoowel als het ander tegen lageren prijs dan zonder dien sluikhandel mogelijk zou zijn want ook het gouvernementsopium kan door de pachters goedkooper worden geleverd, al naar mate zij hun voorraad meer met gesloken opium aanvullen; 29. het belang van de schatkistdie van alle voor- deelen van het gesloken opium verstoken blijftter wijl de smokkelende Chineezen rijk worden. Maar nog een ander nadeel is aan dezen sluikhan del verbonden. Het tegengaan van den heimelijken invoer op Java en den ongeoorloofden verkoop aan de bevolking eischt bewaking van de kusten en politietoezicht te land, en een en ander kost geld en zelfs zeer veel geld. In de laatste jaren wordt daar voor jaarlijks op de Indische begrooting 4 ton be schikbaar gesteld; vroeger was dat bedrag veel minder; maar ook deze som van f 400.000 is te eenen male ontoereikend. Daar de pachters echter groot belang hebben bij het tegengaan van het verkoopen van opium door anderen, hebben zij de pogingen der Regeering in dit opzicht altijd ijverig gesteund met alle geoor loofde en ongeoorloofde middelen. Rijke geschenken en klinkende geldsommen waren de middelen om euro- peesche en indische ambtenaren voor hunne belan gen te winnenvoor hunne eigene ongerechtig heden het oog te doen sluiten en een verdelgings oorlog te doen voeren tegen de andere smok kelaars en onbevoegde verkoopers. Het getal ver koopplaatsen voor de pachters is beperkt; voor geheel Java bedraagt het 850. Toch wordt beweerd, dat er behalve de geoorloofde verkoopplaatsen in ééne van de 22 residentiën nog wel 1000 geheime opium kitten zouden bestaan. Van hoeveel belang is het voor den pachter, indien hij zelf daar het opium levert, dat die geheime kitten niet worden opgemerkt. Wat de Europeesche ambtenaren betreftkan ge- JONAS T .TFI, De theetafel stond netjes gedekt, toen hij 's avonds binnenkwam de thee was gezet en alles gereed. De kinderen waren goed en wel bezorgd. De kachel brandde lustig en de lamp verspreidde een helder lieht; zoo zat Alette zelve hem af te wachten. Zij maakte zijn bord klaar en had een lekker schotel tje van het middagmaal voor hem bewaard. Van allerlei had zij hem te vertellen. Zij was bijna aandoenlijk in hare zorgelijkheid. En toen de kinderen één voor één binnen kwamen om goeden nacht te zeggenhing het er maar van af of vader naar 't kantoor ging of in de huiskamer bleef; om haar te doen besluiten hem gezelschap te honden of met de kinderen meê te gaan. Jakob was zeer gevoelig voor hare toenadering het deed hem meer goed dan hij zeggen kou. Eu toen zij eens toevallig vlak voorbij ziju stoel ging, waarin hij de courant zat te lezen pakte bij haar om het midden en kaste haar „Mijn lieveling zei hij, terwijl hij haar hand op zijn voorhoofd legde „ik kan soms zoo verlangen naar een hartelijk woord van je „Ik weet toch niet waaraan ge denktik dacht dat het altijd bosschen of processen waren... Als ik maar geweten had, wat het was.Ik dacht heusch nietJakob dat ge ook eens zoo heerlijk kinderachtig kondt zijn 1" 's Morgens had hij tranen gestort en nu lag zij lukkig worden gemeld dat de vroegere misbruiken niet meer bestaan. Ook zij die in de laatste jaren zich beijverd hebben om de misbruiken aan den dag te brengen, erkennen met voldoening het groote ver schil dat in dit opzicht tusschen de vroegere ambte naren en hun tegenwoordige opvolgers valt waar te nemenmaar de indische beambten zijn tegen de klinkende beweegredenen van de chineesche pachters, tegen hun «smeer", zooals het door hen genoemd wordt, niet bestand, en zoo wordt het inlandsch poli- tie-personeel door en door bedorven. Behalve deze ongeoorloofde en strafwaardige mid delen, heerscht er in Indië nog een gebruik, dat niet verboden ismaar toch hoogst bedenkelijke gevolgen heeft. De gewone politie, die uit de openbare kassen wordt bezoldigd, is natuurlijk geheel onvoldoende om allen sluikhandel tegen te gaan de pachters stellen daarom niet alleen belangrijke sommen ter beschikking van de gouvernements-politieom daarmede buiten gewone maatregelen tot ontdekking en bestrijding van den ongeoorloofden verkoop van opium te bekos tigen en den ijver der politie-beambten aan te moe digen, maar zij houden er ook een eigen corps amb tenaren in hun particulieren dienst op nadie door hen betaald worden en wel geeuerlei bevoegdheid hebbenmaar als spionnen gebruikt worden om de eigenlijke politie bij te staan, te waarschuwen en haar den weg te wijzen. Zij sluipen de woningen binnen, om rond te zien naar gesloken opium, waar schuwen de politievergezellen haar bij de huiszoe kingen en merkwaardig is het, hoe gelukkig zij dik wijls zijn in het vinden van een blikje of darmpje met opium onder de legerstede of de tafel. Maar nog merkwaardiger is hetgeen wij lezen in sommige vonnissen, waarin de personen bij wie het opium is gevonden en die terecht gestaan hebben wegens het bezitten of verbergen van opium niet afkomstig van den paohterzijn vrijgesproken. In die vonnissen toch komen beschouwingen voor als de volgende «dat het van algemeene bekendheid is met welk ruw geweld door de opium-politie alhier huiszoekin gen worden gedaan «dat verder met zeer veel grond van waarheid algemeen wordt gezegd, dat de opiumpachter of diens personeel alhier heimelijk gesloken opium doet neder- leggen bij personendie te recht of ten onrechte worden verdacht zulk opium te gebruiken;" «dat daarom dergelijke huiszoekingen niet het minste vertrouwen verdienen en den rechter nimmer de overtuiging kunnen schenken, dat het daarbij aangehaalde opium niet heimelijk is ingebracht;" «dat uit niets blijktdat de beklaagde wist dat het opium lag waar het gevonden is doch dat er integendeel een zwaar vermoeden bestaatdat de rechter weer te doen heeft met een der praktijken schreiend in zijn armen. Het was alsof zij elkander dien avond opnieuw gevonden hadden. Zij waren weer goede vrienden geworden, zij voelden beiden dat do strijd hunne verhouding had verbeterd. Maar het was hun helder gewordendat zij beiden wat moesten toegeven en hunne eischen wat lager stellen. Dat deden zij echter gaarne Jacob had na dikwijls tijd om met haar uit rijden te gaan. Dat frischte en vroolijkte hen op. Zij zag er zoo lief uitals de winterkoude hare wangen klenrde. Hij wilde haar medenemea op zjn tochten door het district en haar bij een of ander van bnnne goede kennissen laten rusten. Dat gebeurde ook een paar malen. Maar de kinderen waren er ook nog en heelemaal voor hun genoegen konden zij toeh niet leven. En 's avonds uit te gaan zonder Jakob dat kostte haar heel wat moeite. Zy wilde het niet en Jakob kon haar er alleen toe overhalen als hij haar verzekerde, dat hij tot zoo laat te werken had, dat het hem on verschillig was of zy thnis bleef of niet. XII. De zon scheen dezen zomer gestadig over berg en dal. Maar voor de meeste bewoners was het een bij zaak of het droog of regenachtig weder was of de oogst goed of slecht uitviel; de hoofdzaak was en bleef de houthandel Het woud bleef het voorwerp der droomenhet verhitte de verbeelding en deed de harten kloppen. Daarin werd steeds gespeculeerddaarvoor word er gereisd en reed de boer in zijn karjool rondde zorg voor de hoeve overlatende aan zijne vrouw of aan zijne volwassen zoons, die Blechts met moeite zich dat werk lieten welgevallen en er steeds over peinsden hoe ooit van de opiumpachters om menschen, die niet schuiven door stelselmatige vervolging tot schuiven te dwingen." Zoover schijnt inderdaad de onbeschaamde schur kerij van de opiumpachters of hunne handlangers te gaan, dat zij betrekkelijk gegoede of rijke inlanders, die geen opium schuivendoor het heimelijk neer- leggen van opium in hunne woning of op hun erf vrees aanjagen voor vervolging en hen alzoo letter lijk tot het gebruik van opium dwingen ofblijven zij weigerenzoo mogelijk tot gevangenisstraf en geldboeten doen veroordeelen. Gelukkig zal men zeggen, dat er rechters op Java zijn, die dergelijke schurkenstreken doorzien en zich niet door deze schelmen laten beetnemen 1 Inderdaadmaar ongelukkig hebben deze vrijgesprokenen «voorloopig" toch 6, 7 A 8 maanden in hechtenis gezetenen hoevelen zijn misschien veroordeeld, tegen wie het zelfde bedrog gepleegd was! Wat ons echter met ware ontzetting vervult, is een vonnis van een landraad, in het Indisch Weekblad van het Recht opgenomen, waarin een inlandsch handelaar tot een maand ge vangenisstraf en duizend gulden boete wordt veroor deeld, omdat er in zijn woning een blikje was ge vonden waarvan één der getuigen had hooren zeggen dat er opium in was. De landraad erkende in dit vonnisdat er bij hem vermoedens waren gerezen dat het blik, ten huize van den beklaagde gevonden, daar door een ander was neergelegd, maar de beklaagde had het «voldoend wettig bewijs" daarvan niet kunnen leveren, en zoo werd hij veroordeeld wegens «het heimelijk verborgen hebben in zijn huis van opium, niet afkomstig van den pachter." Dat men, zulke dingen lezende, een anti opium-bond opricht, is begrijpelijk. Maar wat moet er dan gebeuren P Moet het opium schuiven worden verboden en belet Verbieden is gemakkelijkluidt het antwoordmaar beletten is onmogelijk. Moet de opinmbelasting worden afge schaft en vrije invoer worden toegelaten, zoodat er geen reden meer is om te smokkelen en de schatkist bij het opiumschuiven geen voordeel heeft? Dan wordt het opium zoo goedkoop, wordt ons geantwoord, dat het kwaad op inderdaad ontzettende wijze zal voortwoekeren en de toestand der bevolking nog veel ellendiger zal worden dan hij reeds is. Laat de Regeering de verpachting afschaffen, zeggen velen en zelve door hare eigene ambtenaren opium verkoopen waar het niet kan worden nagelaten, maar zóó, dat 1°. de zoogenaamde «verboden kringen" streken waar geen opium mag verkocht worden meer en meer wordeu uitgebreid, gelijk met zoo uitmuntend gevolg in de Preanger Regentschappen is geschied, en 2°. niemand persoonlijk belang heeft bij het verkoopen van opium. Dit laatste is mogelijk door aan de personen die de Regeering met den verkoop van zij zoo ver konden komen, om ook op hun eigen houtje te speculeeren. Men kon er maar niet achter komen, hoe groot de vermogens wel waren van de grondbezitters. De prijzen van het hout waren gestegen en daarmede ooh de waarde der eigendommen. De eene groote koop werd na den anderen gesloten en dikwijls aanstonds aan een dorde overgedaan met eene winstdie duizenden beliep. Reeds lang was de vaste grond bewegelijk geworden. De grondbezittingen sinds eeuwen van vader op zoon erfelijk, gingen nu van hand tot hand als inzet op een speeltafel, en de bos schen wisselden van eigenaar bijna even vlug als de plaatsen in het spel van „stuivertje wisselen." En wederom werd het bewezendat lest best is. Wat in 't voorjaar nog gewaagde handel scheeD, werd in 't najaar een spotprijsje en „te geef" genoemd. Op het kantoor van Jakob en door zijn bemiddeling werden tal van deze koopen afgedaan die alle hunne voordeelen afwierpen. Jakob Mörk was op weg een vermogend man te worden. Door zijn zaken en zijn handelsbetrekkingen had hij een juisten blik gekregen op de kansen van den houthandel en ontbrak het hem niet aan gelegen heden om zijn geld goed uit te zetten. En kon men al de kleine stukken grond, die hy gekocht bad of waarin hij deel had aan elkaar zetteadan zou men gemerkt hebben dat hij een van de groote grondbezitters was. Maar by moest er heel wat voor reizeD, en het kostte hem heel wat hoofdbrekens Johan Hendrik en Alf zorgden er voor dat hun vader kunne schoolrapporten niet meer dan eens per maand inzag, en dan gingen zij naar hem toe zoo werd hem door Alette verweten alsof zij voor den rechter gingen. Of was het wel één enkele keer ge beurd dat de jongens bij hem geweest waren zonder dat er droefheid op gevolgd wa3 P Wcrdt vervolgd ALKMAARSCHE COURANT. doos 23)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1