Notaris A. VONK 7000 IJpen Boomen, Voorloopige Aankondiging. Openbare Verkooping IV1" lï'l" if>u 85v, 11 Si,/w publiek verkoopen: BiimcuUub. £>tabg~ficrichten. JttAvkt- eu ficurstrcntfitcn, 22''« ïoo" 17. «v4 14 'jl 601 3>" af7/' la1' 59» no?/! i*2s 10 Qlbucrccuticn. S5|arige Echtvcreeniging van A. VAN ERKOM, |E wilhelmina rothuijs hunne 12^jarige Echtvereeniging opium aan de bevolking belast, een vaste bezoldiging te geveD, onverschillig hoeveel of hoe weinig zij verkoopen. Reeds dadelijk wordt tegenover dit stelsel de régie gewezen op een bezwaarwaarvan het ge wicht in het oog springt. De Regeering zal voor den verkoop van opium op geheel Java en Madura een zeer talrijk personeel noodig hebben wie zal zij daarmee belasten p Een fatsoenlijk man wil er niet mee te maken hebben. Zullen ook deze verkoopers niet trachtenbehalve het zwaar belaste opium van het gouvernementnog ander opium te krijgen en met grove winst te verkoopen P Wat men ook verandere en hoe men de zaak regele aldus schijnt de praktische slotsom te moeten zijn laat de Regeering vóór alles en onverwijld met alle kracht het binnensmokkelen van opium tegen gaan. Daartoe verschaffe zij met ruime hand de middelen, inzonderheid door bewaking van de kusten met snel varende stoombooten. Waar het een zoo belangrijk indisch volksbelang geldt, mag zij voor groote geldelijke offers niet terugdeinzen. Het opium verbruik brengt aan de indische huishouding in de laatste jaren omstreeks 20 millioen op. Was er om den heimelijken invoer en verkoop tegen te gaan, in plaats van vier ton, twee millioen noodig, het zou niet te veel zijn, als het doel er mee bereikt kan worden; het kan er af. Den 6 is te 's-Gravenhage voor apothekers-bediende geslaagd de heer Cs. Wagenaar Jr. te Oterleek. Den 7 trad in eene vergadering van het depar tement Bergen der Maatschappij tot nut van 't alge meen als spreker op de heer Ternooij Apèl, als lid van het „Wertheimgenootschap" te Amsterdam, welk ge nootschap o. a. zijn leden voor zoodanig doel beschikbaar stelt, alleen tegen vergoeding van reis-en verblijfkosten. Den 7 is door het provinciaal bestuur van Noord- holland bij enkele inschrijving aanbesteed bet voorzien der boorden van het Noordhollandseh Kanaal, geraamd op f 4000. Laagste inschrijver de heer A. Visser te Haarlem voor 3900. Den 7 heeft een artillerist een stuk geschut in het artilleriepark aan den Zijpscben weg, in de onmiddel lijke nabijheid van Arnhem, met eene granaat-kartets gela- deu en zich voor den mond daarvan geplaatst, toen hij het afvuurde. Van den man word niet veel terugge vonden. Tengevolge van het schot sprong een aramunitie- wagen met een hevigen slag in de Juchtwaardoor groote ontsteltenis in de stad ontstond. In somm ge huizen sprongen de spiegelruiten. Den 7 is de wisselwacliter Koekoek tijdens het rangeeren van een goederentrein bij bet station Olden- zaal, onder den trein geraakt en zoodanig overreden, dat zijn toestand dadelijk hopeloos was. Hij is reeds overleden. Te Biezelingen in Zeeland zijn weder personen lijdende aan trichinen-ziekte, ten gevolge van het gebruik van vleesch van een uit Kattendijke afkomstig varken, Gedurende October zijn bij het koloniaal werf depot te Harderwijk 74 man aangenomen, waarvan 38 nederlanders en overgenomen van de verschillende korpsen hier te lande 36 onder-officieren en minderen, samen 110 man; aan handgelden werd uitbetaald f 28380. De Vereeniging vcor den ko'fiehandel te Am sterdam heeft van 1 Aug. 1888 tot 31 Juli 1889 7762 monsters van ruim 421000 balen koffie welke ter markt of in veiling kwamen ten toon gesteld waarvan 6054 monsters te Amsterdam van ruim 271000 balen en 1708 monsters te Rotterdam van ruim 149000 balen. De rekening sluit met een batig slot van 1592. De kamer van koophandel en fabrieken te Hoorn heeft eene afwijzende beschikking ontvangen op baar aan de regeering gericht verzoekom het kantoor van waarborg van Alkmaar naar Hoorn te verplaatsen. De kamer van koophandel en fabrieken te Hoorn zal eieh tot den gemeenteraad wenden, ter verkrijging eener vluohthaven bniten de zeesluis aldaar. Beroepen te Hoogkarspel ds. C. J. A. Bosch te Nieuwveen en bij de christ. geref. gemeente te Sliedrecht ds. G. W. H. Esselink te Broek Op Lan- gendijk. De elfde aflevering van het populaire tijdschrift Vragen van den Daguitg. 0. L. Brinkman Amsterdam, bevatdr. H. Blink, nationalisatie van den grondeigendom als oplossing der sociale quaestie II. Het stelsel van Henry George; Aug. Geater, landaan winning in Nederland. Droogmakerijen Dampkrings- electriciteit en lnehtdrukschommelingen Het instituut van Pasteur te Parijs; Hoeveelheid huisdieren op aarde; Vraagbus; Bibliographic J. H. de Bussy, Handboek der cultuur- en handelsondernemingen; G. D. Willink, Het nederlandseh-indisch muntwezen Geschiedenis van de maand. a. Nederland. De wet op het lager onderwijs. b. Buitenland; Tunis. By kon. besluit van den 6 is het eeröteeken tot belooning van eervollen langdnrigen werkelijken dienst bij de schutterij toegekend aan Nicolaaa van der Voort en Simon Sougé, beiden sergeant en Hermanns Ofman en Johannes Philippus de Munkbeiden muzikant allen by de dienstdoende schutterij alhier. Bij de behandeling der begrooting van justitie voor 1890 in de afdeelingen der Tweede Kamer is ge vraagd, wat er is van de zeer ernstige beschuldiging, tegen het Rijks-opvoedings gesticht te Alkmaar inge bracht op het jongste prostitntie-oongres te Amsterdam door een predikant aldaar, en waarom er bepaald een godsdienst aangewezen was in de oproeping van sollici tanten voor de betrekking van bewaarder in dat gesticht? J. v. d. T., alhier, geraakte den 1, terwjjl bij het aangespannen hollend paard van zijn patroon wilde grijpen, onder den wagen, waarbij hij ernstige verwon dingen bekwam. B. B., een Pries, die den 2 aan verschillende huizen alhier geld vroeg voor zijne reis naar Rotterdam, werd door de politie aangehouden. Er werd proces verbaal tegen hem opgemaakt wegens bedelarij. De ver dachte was tevens gesignaleerd in het Algemeen Politie blad, waarom hij ter beschikking der justitie Daar het hms van bewaring werd overgebracht. Een winkelier in schoenen, aan de Langestraat alhieria dinsdagavond voor drie paar dameslaarsjes Opgelicht door eene ongeveer 20jarige meid, naar het scheen nit den boerenstand, gekleed met zwarten doek over mantel en middelmatig van lengte. BU RUE 11 LIJ KE STAND. ONDERTROUWD. 7 Nov. Johannes Jacobus Besteman, te Amsterdam, en Cecilia Klaver, alhier. Anthonius Matthias Hazes en Anna Maria IJpma. Dirk Beenders en Aaltje Meijer. Jan de Roos, wednr. van Reijerina van Vaalen, en Geertruij Winkel, beiden te Helder, laatstgen. onl. alhier. OVERLEDEN. 7 Nov. Geertruida Petronella, D. van Elias George Biskanter en Maria de Geus, 4 j. en 11 m. 8 Nov 81% «6»/,, 102"/,. 102'/,. W/i. 71' 7231 «i. 103'/,. 92 jOS j03 61 l00./s 887 88,/" 108* 977 71./" 87'/it 17 927 9 Nov. 81% 102»,, 108 88' 72'/.. Is 95 17 51" 8 85V, 34'/,, 91 55l/S 59' l10s. ,21 dito, dito, dito, dito, dito, 99 72 u, 60* 96» Zit ïOliz l°2i/ 657," 2ls/ lux 116 bSl,' 10" 58s 23 31./. 55 iy i10% i< 152 123 156 l"7« 17'/. 72»/. 67'/. 103a 92 102'/, 102»/. 1007. 88» 1077 97% 70'V,. AMSTERDAM pCt Nederland Cert. N. W. Sohuld2* dito, dito 3 dito, dito 3} dito, Oblig3 j Italië, Inschrijving 1862/81 5 Oostenrijk, Obl. in pap. fl. 1000 Mei-Nov. 5 dito, dito Febr.-Aug. 5 dito, zilver Jan.-Juli 5 dito, dito April-Oct. 5 Portugal, Obl, Buit. 1853/80 3 Bnsland.Ob. Hen C. 1798/1815 1000Jan. 5 Cert. lnacb. 6e seri» 1855 Z.R. 500 Ap.-Oct 5 Obl. 1864 Amst. ƒ1000 April-Oct..... 5 dito, 1866 5 dito, Oostersehe I.eening 2e serie..... 5 dito, 1860 2e leening et 100 4J dito, 1875 gecons. 50-100 Apr.-Oct. 4jj dito, 1880 gecons.ZR.125-625 18 Mei-13Nov.4 dito. 1889 le serie 1 Jan. I Apr.l Juli 1 Oct. 4 dito, 1867/69 20-100 Mei-Nov4 dito, in goud 1883. Juni. Dec6 dito, dito 1884. 18 Jan. 13 Juli... 5 Spanje, Obl. Buit. Perpetuele4 dito, dito Binn. dito 4 Turkije, gepriv. Oblig5 dito, Geconverteerden Ser. D dito, id. C Egypte, Obl. leeuiug 18764 Mexico, Obligatiën geconvert2» dito, dito 6 Peru, Oblig. leening 1870 geregist6 dito dito, 1872 id5 Venezuela, Obligatiën 1881.. 4 Nederland, Cult. Maatsch. d. Vorstenl. Aand. dito, dito Winst-Aandeelen dito, Koloniale Bank Aandeel dito, dito Oblig5 dito, Ned. Ind. Handelsb. Aand dito, N. Centr. Spoorw. Aand. 250 dito, dito gestemp. Oblig.235 Italië, Spoorwegl. 18873 dito, Zuid-Ital. Spoorweg Obl3 Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatsch. Aand5 dito, Hypoth. Obligatiën4| dito, id. 3 dito, Baltische Spoorw. Aand3 dito, Jelez-Griasi. Oblig5 dito, Jelez-Orel. dito 5 dito, Orel-Vitebsk. Oblig5 dito, Poti-Tiflis. Oblig. f 10005 dito, Transcaus. Spoorweg Oblig3 dito, Z.-W. Spoorw. Aand. 100-1000 5 ZweedsehNoorweegsche Spoorwegen.... 6 Amerika, Cleveland, Akron Shares dito, Deny. Rio Grande dito... Illinois Centr. Cert. v. Aand... Louisv.en Nashv. Cert. v.Aand. Miss. Kans. Texas AandI er Q. 'I* dito Alg. Hyp. Certif5 N.-York Erie West. Sp. Aand.. dito, Wabash St. L. en Pao. Ct. v. Aand. Canada-Sonth Cert. v. Aandeel Nederland, Stad Amsterdam f 1008 Hongarije, Tbeiss Spoorweg4 00 tenrijk, Staatsl. 1854 4 ito dito I860, to, dito 1864.7.5 dito, Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsleening 1864 Loten 5 dito. dito, 1866. Dito 5 Turkije, Spoorwegleeuin.J 3 Alkmaar 8 Nov. Kleine Kaas gras 30,50, Commissie gra f 34,50, Middelbare gras/" 35, aangevoerd 471 stapels, wegendes 134573 P. Op de graanmarkt werden aangevoerd 3530 mudden. Tarwe 6,25 a 7Rogge 5,60 a 5,75Gerst f 4,50 a 5,75 dito Chev. f 5,50 a 6Haver /3a 3,90Paardenb. f 5,70 a 6, Bruine dito f 9,50 a 9,75, Citroen dito 12, Witte dito f 13Kanariezaad f 8,50, rood Mosterdzaad 16,50 a 18Geel dito /9a 10,50, Karweizaad f 9,50 a 9,75Blauw- maanzaad f 11, Erwten: Groene 6,75 a 13, Grauwe f 11,50 a 13, Vale f 7 a 12. Alkmaar 9 Nov. Aangevoerd 18 nucht. Kalveren 10 a 20, 24 Schapen 1 14 a 2445 magere Varkens 14 a 18, 194 Biggen 7 6a 8,50, 6 Bokken f3 a 14, Boter per kop ('s middags 12 uur) f 0,80 a 0,90, Kipeieren 6 a 7 per 100. Amsterdam 8 Nov. Aardappelen. Eriesche Dokkummer jam men /2a 2,15, dito Eraneker Jammen 1,90 a 2,10, dito Engelsche jammen 1,30 a 1,60, Zeeuwsehe spuische jammen 2 a 3, dito Elakkeesche jammen 1,90 a 2,30, dito Poters f 1,40 a 1,60, Geld. Blauwe f 1,80 a 2, Pruisische Hamburgers /3a 3,10 per mud. Raapkoeken 1 60 a 90, Lijnkoeken f 8,25 a 12 per 100 P. Petroleum willig. Amerika loco en Nov. t 8,85, Dec. /8,75, Jan.—Maart f 8,70 entr. In cons, f 10. Russisch Nobel on veranderd. Delft 7 Nov Boter per kwartvat f 58 a 74, per pond f 1,45 a 1,85. Aangevoerd 413 achtste en L05 zestiende vaten Samen 9310 P. Hoorn 7 Nov. Kleine kaas f 32,50, Commissie f 34, Mid delbare f 33 Aangevoerd 245 stapels, wegende 74674 P. Hoorn 8 Nov. Aangevoerd 127 Schapen 26 a 332 Var kens f 0,44 a 0,50 per K. G. Handel matig. Hoorn 9 Nov. Tarwe f 6,25 a 8, Rogge t 5 a 6, Gerst 1 4,25 a 5, Haver 2,75 a 4, Erwten: Witte f 8,50 a 10, Groene f 10 a 12, Grauwe f 10,50 a 13, Vale 8,75 a 13, Bruine boonen 8,50 a 10,50, Karwei f 9 a 10, Mosterd zaad f 16 a 17,50, 13 Paarden 40 a 300, 70 Schapen f 24 a 3454 Lammeren 14 a 22 6 Kalveen /16 a 24, 5 Varkens f 16 a 18, 120 Biggen 5 a 10, 100 Kippen/0,70 a 1,75, 800 Kipeieren 5 per 100, 1550 koppen Boter 0,65 a 0,70 per kop. 51» 50 69 121 60,/ 93 4 1 0115/ 70,/ 66. 22,;: 16 1 837 59 27»' in l07»/4 X19 162 155 144 18 Leiden 8 Nov. 8 Stieren 70 159, 313 Kalf- en Melk koeien f 100 a 276, 203 Gelde 100 a 222, 330 vette Ossen en Koeien 124 a 295, 110 üraskalveren 22 a 66, 33 vette Kalveren 39 a 95, 10 Nacht, dito 8 20, 692 vette schapen 23 a 36, 126 weide dito ƒ14 a 25, 112 magere Varkens f 18 a 37234 Biggen f 7,50 a 14. Purmerend 8 Nov. Aangevoerd 1262 Schapen, handel traag, lager prijzen. Schiedam 8 Nov. Moutwijn 12,Jenever 16. Amst. proef f 17,50. Zwolle 8 Nov. Boter per achtste vat 1 24 a 26per pond 0,80 a 1,20. Londen 7 Nov. Aangevoerd 300 Runderen 2.4-4.8, 4000 Schapen en Lammeren 3.9-6 4270 Kalveren 3 9-5.8, 30 Var kens 2.8 4.6. Jft onzen geliefden Oom en Tante •J J. STOPPELSTEEN •f8 te Hilversum. g£ ♦ft Hunne dankbare neven en nicht, Ifl JAN ALPRINK. dl PIETJE ALFRINK. ff: 18 Nov. 1889. CORN. ALFRINK. Woensdag 13 Nov. hopen onze geliefde ouders PIETER TUIJN en ANTJE SEVENHUIJSEN hunne 18£farige Echtvereeniging te her denken. Hunne dankbare kinderen Schoorl. ELIZABETH en GRIETJE. *I' Óen 13 November 1889 hopen onze geliefde' ouders CASPER HENDRIK SMORENBERG gv EN te herdenken. Hunne dankbare kinderen. 5 Iv? Os s-m Ondertrouwd ANTHONIUS MATHIAS HAZES en ANNA MARIA IJPMA. Alkmaar, 7 Nov. 1889, Receptie Zondag 17 Nov., van 1 tot 4 uur Zaadmarkt 98. Voor de vele bewijzen van deelneming, betoond bij het overlijden van onze geliefde moeder LIJS BETH WIJNHOUT VAN STEIJN, weduwe van den heer R. GROOTeerder weduwe van den heer H. P. FRIKKEbetuig ik ook namens de familie op rechten dank. Wed. E. GROOT—Frikkk Alkmaar8 Nov. 1889. te SCHOORLDAM zal Woensdag 13 November 1889, voormiddags 10 uur, te SINT MAARTEN, in de herberg van den heer Kiïvt geschikt tot beplanting van wegen, enz., welke 1 meter boven den grond 2 decimeters omvang hebben. Te bezichtigen en afgenummerd 8 dagen voor den verkoop, in het bosch nabij het dorp Sint Maarten. Nadere inlichtingen te bekomen bij den heer K. BLOMop het Rijpke, gemeente Sint Maarten. In begin van December 1889 zal te KASTRIK UM, in de herberg van van Bïnthem, door den te Alkmaar gevestigden Notaris W. F. G. L. GOUWE, in het openbaar worden verkocht De gunstig bekende BLOEMISTERIJ bestaande in Ruis Bloeillbollenschuur Erf en best bewerkten Bollengroudin de gemeente HEEMSKERKgen. „de Vlotter", groot 2 bunders 39 roeden 44 ellen. Eigendom der heeren H. C. en H. F. AF- FOURTIT. Inlichtingen te bekomen ten kantore van genoem den Notaris GOUWE. te ALKMAAR, in »de Kroon'', aan het Waagplein, op MAANDAG 2 DECEMBER 1889, bij opbod en combinatiën, en op MAANDAG 9 DECEMBER 1889, bij afslag en combi natiën telkens des voormiddags elf uurten overstaan van den te Alkmaar gevestigden Notaris HENDRIK JAN DE LANGE, van: Eene kapitale HDISUAllSWONililG, met Erf, Tuin, twee afzonderlijke Schuren en nitmuntend Wei-, Bouw- en Boschland, onder HEILOO, LIMMEN en CA8TRICUM, groot 25 bektaren 16 aren 52 centiaren behoorende aan den heer C. DEKKERen te aanvaardenhet Land Kersttijd 1889 en de Gebouwen en Erf op 1 Mei 1890. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van DE LANGE EN DE MORAAZ te Alkmaar. N.B. In vroegere advertentiën en op de biljetten stond abusief, dat de verkoop zoude plaats hebben op 25 November en 2 December 1889.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 2