Magazijn van H. eer en Kleeding stukken 99d je m a t a D O Opening Maandagavond a«§. J. C. B0L000T. Ben lelie steels op lei naam J. C. BOLPOOT. PELTERIJ EN-MAGAZIJN. 33/4 zonder meer. De Lange de Moraaz, VERKEERDE JAS Ruime sorteeriog, prachtige Coupe en soliede algewerkt. Goederen op maat door be kwam e Coupeurs. Openbare Verkooping Publieke Verkooping ONROEREND GOED, uit de hand te koop H. LIMD, firma CL KEIKEK, Tllent 3-3. Reparatiën en Motzuivering. gaat niet door. Publieke Verkooping, de Alkmaarsche Speeltuin, Vulkachels en open Haarden. Gebrs. F I G E E - DEN HAAGr - BÜITBNGBWOOIM LAGE PRIJZEIV. VASTE PRIJZEN CONTANT. g VAN EMQEN te Z IJ P E aan de Bnrgervlotbragin de herberg van P. Ros, op Woensdag, 13 November 1889, voormiddags 11 uren, ten overstaan van Notaris HENDRIK METMANte Alkmaar, van 1. Eene zoo goed als nieuw gebouwde HUISMANS WONING met SCHUUR, ERF, WERF en eenige perceelen WEILANDbij en aan elkander staande en gelegen aan de Pettemerkluftin de gemeente Zijpe, kad. sectie G, Nos. 166, 167, 968, 1041 1042 170, 176 171, 172, 178, 174 en 175 te zamen groot 15.48.60 2. Eene BOERENWONING met ERF en een stuk WEILAND, aldaar, nabij de perceelen ouder No. 1, kad. sectie G, Nos. 1043 en 1044, te zamen groot —.80.—; 3. Een perceel WEILAND, gelegen in den Pettemer- polder, gemeente Pettenkad. sectie C No. 8 groot 1.07.10; 4. en een perceel BOUWLAND, aldaar, kad. sectie C> No. 47, groot 1.87.80. Alles te zamen groot 18.78.50. Behoorende aan den heer J. PONS en te aanvaar den de Landerijen 25 December 1889 en de gebouwen en aanhoorigheden 1 Mei 1890. Breeder bij biljetten omschreven en nadere inlich tingen te bekomen ten kantore van Notaris METMAN voornoemd. van UITMUNTEND te AKERSLOOTin de herberg »de Vriendschap1', bij veiling op Woensdag 27 November 1889, en afslag op Woensdag 4 December 1889, beide dagen des voorm. nó 11 ure, en nó de veiling en afslag der ten verkoop aangeboden perceelenbehoorende aan C. VERDUIN Dzten overstaan van Notaris B. WIELAND LOS, bestaande in: 1. Een Woonhuis en Erf, staande en gelegen te AKERSLOOT, in de Sluisbuurt, bij de woning van C. VERDUIN Dz,, kad. Sectie G. No. 669 groot 2 a. 77 c. 2.Eenig Bouwland, gelegen te AKERSLOOT, in den Klaas-Hoorn- en Kijf polder, kad. Sectie G, No. 306, groot 43 a. 40 c. 3. En eenig Bouwland, gelegen te Klein Dorre geest binnen UITGEEST iu den Dorregeester- polder, kad. Sectie A, Nos. 3, 4 en'6groot ongeveer 12 a. 20 c. Breeder bij billetten vermeld, en behoorende aan voorn. VERDUINbij wienevenals ten kantore van gen. Notaris te UITGEEST, nadere inlichtingen zijn te bekomen. Door zeer bUzondere omstandigheid Eene goed aan den weg en het water gelegen Huismanswoning met Stalling en Ar beiderswoning en 9| llektare best Wei- en Bouwland, in een welvarend gedeelte van N.-H. Over den koop en het vestigen van le Hypotheek kan men zich vervoegen bij den heer J. MUIJS, Commissionair te Alkmaar. Die iels te vorderen heelt vanverschuldigd is aan of onder zijne berusting heeftbehoorende aan de nalatenschap van den heer WILLEM BUISin leven secretaris en penningmeester van den grooten IJpolder, gewoond hebbende te Haarlem en aldaar den 12 September 1889 overleden, gelieve daarvan opgave te doen aan den Notaris C. P. F. VAN BOSSTRAETEN te Bergen (N.H.) vóór of op den 20 November 1889. Wie iets te vorderen heeft van of verschuldigd is aan, of borgtochten bezit ten laste van W. BRA- KENHOFF, te Uitgeest, en van wijlen S. BRAKEN- HOFFoverleden aldaar gelieven daarvan opgave te doen vóór of op 1 December 1889 ten kantore van B. WIELAND LOS, Notaris te Uitgeest. Hofleveranc. van HH. MM. de Zoningen van Nederland, België, Italië, Spanje en Portugal tentoonstelling GOUDEN MEDAILLE p^'s NIEUW VOORTREFFELIJK FABRIKAAT dat veel snooes verkrijgt te Parijs. Prijs per flacon 30 ot., 50 ot., 80 ot. en 1.— VO ORRADIG: eene ruime keuze eigengemaakte PELTERIJEN, als: Moffen, Boa's, Colliers, Pellerines, Manchetten, Dames- en Kinder-, Heeren- en Jongens-Mutsen. Moffen voeren met alle kleuren Satjjn f l.OO. De verkoop te KAL- VERDIJK van de perceelen van PIETER BAKKER, geannonceerd tegen 19 November e. k., A. VONK, Notaris. om contant geldte UITGEEST op Woensdag 13 November 1889, voorm. 10 uur, aan de woning bewoond door M. MUIS Kz., aan den LAGENDIJK, ten overstaan van den aldaar resideerenden Notaris B. WIELAND LOS van 8 Kalf koeien 3 Geldekoeien 2 Kalf- vaarzen4 Kalveren 5 Schapen9 Lam meren, 2 Zeugen, waarvan één met Biggen, ongeveer 14 koe Hooiin gedeelten1 Zoutkist', 4 Weivaten, Emmers, Roomvaten, Kaastobben, Karn, Melkvlootjes, Zetters, Makers, Staanders, Kaasborden, Kaasweeker, 2 Schuitjes, Modderbak en boerengereed schap alles in uitmuntenden staat en behoorende aan genoemden M. MUIS Kzbij wien evenals ten kan tore van genoemden Notarisinlichtingen zijn te bekomen. drie akkers BOS WL A A B, gelegen onder ZUIDSCHARWOUDE. Te bevragen bij J. HEL LING aan de Oudegrachtte Alkmaar. BO OMEN. HEESTERS. PLANTEN. AANLEG VAN TUINEN. Kweekerij „Eiora", VAN GARDEREN Co., ALKMAAR. Twee Gouden Medaljes. Vijfendertig bekroningen. Prijscouranten op aanvraag. Zaterdags te spreken bij P. HOUTKOOPER, Waagplein, Alkmaar. HUUR: met geheelen Inventaris. Aanvaarding 1 Fe bruari 1890. Adres den heer W. F. STOEL, te Alkmaar. GELD BESCHIKBAAR, flinke posten, als le hypotheek op Landerijenzonder vooruitbetaling van rente, voorjaren vast, a 3| °/0 Adres F. BAAN, Hensbroek. te ALKMAAR, AGENTEN DER CRED1ET-VEREENIGING OPENEN HANDELSCREDIETEN tegen eene rente-vergoeding van A °/0 per jaar en 1|8 provisie, per 3 maanden, nemen GELDEN in deposito. Charbonnages du GoulïreChatelineau; speciaal voor Verkrijgbaar uitsluitend bij B. VIS8EB, Alkmaar, naast de Meelfabriek. C. BËRGHUIJS Amsterdam, Hoofd-Agent voor Nederland. Bestellingen worden aangenomen R>U den lieer B. B. GBAÜSJEAM, BAachelmagazünSchapensteeg. een Alelkstand met toebehooren, bil lijken prijs. Tevens is het huis te huur. Zeer geschikt voor een b o e r d e r ij. Dadelijk te aanvaarden. Te bevragen Keizerstraat No. 12, Alkmaar. meegenomente Sctaagenop Bon- derdag 24 October 1.1. Terugbezorging wordt dringend verzocht door IJ. HOOGENDIJK, stal houder te Schagen. kunnen terstond geplaatst worden aan de Machinefabriek van te HAARLEM. BOSCHVIOOLTJES. VAN DB

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 3