Maatschappij van Nederlandsche Fabrikanten. VRIJDAG, den I NOVEMBER, NA JA ARS- en WINTER-KLEEDINGSTUKKEN, AM H iltIA TICXRIX. Barnes- en KI nd er h oed e n. Gebroeders Serbrock, A EEDERKOOM, II. L I N D, firma G. KEIZER, t FIJNSTE Merk eerste kwaliteit Engelsche Stoften A. C. DE 1RENNE, LA ROSE LUDON, haar tijdelijk Magazijn hier ter stede weder heelt geopend in de A.nxr°. e, tegenover den heer H. OVER, MET EENE ONOVERTREFBARE GROOTE SORTEER I\G Komtom u hiervan te overtuigen, BOTERSTRAAT 6 SPAARBANK. uitsluitend verkrijg baar in gesloten bussen. Mr. Kleedermakers, Amsterdam, Damrak H 61. Geld beschikbaar I). L W I S S E L I N R SCHOUWBURG HARMONIE, Woensdag 13 November 1889: Agent voor Noordliolland 1». DG FBGVNG, Langestraat A 11 te Alkmaar, Kamfer Vaseline. Russische Winterzalf, P. M. Duijvis Co., EIGENZINNIGHEID De Directie heeft de eer door deze het geëerde publiek van ALKMAAR en omstreken te berichtendat zij 3R.EN-, JONGEHEEREN- E3IST BLINDER- waarvan de prijzen zoo laag gesteld zijndat niemand in staat zal zijn hiertegen te concurreeren. tegenover dien lieor* II. OVER Achtend en l»eziolitisr die Eltalasre. Verschenen bij D. B. CENTEN, Amsterdam DE DIRECTIE. GEniCDTEl VAM Dr. 1> DORBECK. Met een inleidend woord ran J. I*. Blasebroek Met portret. In prachtband verg. op snêeff 2,50. Gij die hoestgebruik Drop Uit de blikken trommel ran Wed, J. EAVE te Zwolle. Dit is bet eenige cclltc en hc-il/mamste middel, per doos 30 cent. Depót bij GEZ. PERK. Alkmaar Tot het bijschrijven der verschenen rente wordt de gelegenheid aangeboden op Dinsdag, den 12 November a s., van 10 tot 2 uren ten kantore van den heer J. DE LANGE Cokn8. Johsz., aan de Pastoorsteeg. DordrechtNovember 1889. DE PLAKZEGELS. bericht de ontvangst der nieuwste modellen Groote kenze in gegarneerde Hoeden. |2 K°. '|4 Ro.1^ Ro. 1.60 85 Ct. 45 Ct. Gemarineerde S5AE&1MG, extra fijn lekker, niet voor i» cents per stuk maar zelf Inmaken. Wii zenden evenals vorige jaren een Vaatje met 100 groote nieuwe noordvangst Wiuterharing met een Pak fijne Ininaakkruiden en een Recept. Voorschrift oru de haring zeer eenvoudig en gemakkelijk te mari neeren en dan den gehesleu winter uitmuntend lekker te houden voor 2,65, franco thuis, Proefvaatjes vaü 50 m6t kruiden f 1,90, te betalen bij ontvangst, ook zeer aan te bevelen voor H. H, Restaurateurs. Zeer vele brieven van tevredenheid en aanbeveling der deftigste familiën ontvangen. Adres: P. KLUGT ZOON, Haring- en Vischpabkerp, Barendszstraat, Amsterdam. Adres te Alkmaar; Hotel „DE TOELAST." Hun nutfjazijn is steeds ruim voorzien van op le Hypotheek, kleine en groote kapitalentegen matige renteby AI,BtXIVllK, Mouttil Mo. 1. ALKMAAR. Mo. 2 van het abonnement door het hollandsch tooneelgezelschap van het Grand Théatre te Amsterdam. Directeuren: Gebroeders A. VAN LIER. nieuw Blijspel in 3 Bedrijven, naar het Eransch, Lea femrnes Nerveuses van ERNEST BLUM eu RAOUL TOCHÉ. Met grooten bijval te ParijsBerlijnAmsterdam en elders opgevoerd, gevolgd door Blijspel in 1 Bedrijf, naar 't Hoogduitsch van RODERICK BENED1X, door Lion van Lieb. le raug bij inteekening f 0,99, buiten inteekeniug f 1,49, 2e rang 60 ets. en 3e rang 40 ets. Plaatsen te bespreken op den speeldag's morgens van 10 tot 2 uur, A 10 cents extra. Aanvang uur. Sigaren fabrikant KAMPEN. Langestraat, B 96, Alkmaar. b'Baacrairv meest gesorteerd en voordeeligste Magazijn voor we- derverkoopersvan Speelkaarten Prentenboeken Scheurkalenders Eelecitatiekaartjes Leien Griffels Prenten Photo- graphie- en Poëzie-Albums, Plakboeken, Gezelschaps spelen, Schaak- en Dominospelen, Tooverlantaarns, Ste- reoscopen, Almanakkeu, Harmonica's, Papeteriën, Mots A la poste, Cartes de correspondence, Teeken-, Schilder en Schoolbenoodigdheden, Zak-Portefeuilles, Schrijf boe ken, alle beuoodigdhedeu voor Figuurzagen enz. enz. Langestraat A 11, Alkmaar, Per anker van 45 U. f 45, "Van Komnnde Goveke, ALE-MAAR. Tegen bersten en kloven in handen, gelaat, armen of lippen, veroorzaakt door ruw en koud weder, ge neest snel. Flacon 40 ets. in doosjes met gebruik 20 ets.; geneest winterhanden en voeten. Depöt bij Gez. PERK, Fnidsen, Alkmaar. HaarvlechtenScheidingen Pruiken, Toupets, van de natuur niet te onderscheiden, worden door den ondergeteekende vervaardigd in alle prijzen eii kwaliteiten. J BIJLOOS, Coiffeur Langestraat. Machine-Fabrikanten, KOOG AAN DE ZAAN. Afgewerkt en ruw Gietwerk van hard Machinekoper, - Bronskoper, - Geelkoper, Smeedbaar Koper, - Delta Metaal. Stoomdr. Herms. Coster en Zoon, Alkmaar. Blooker's Cacao IN DE KEURIGSTE DESSINS. g9*e

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 4