Als le Hypfek, rente 35|4 DE HAAN'S BESCHUIT GOUDEN MEDAILLE zuiver. Fabriek te Westzaan. VEEHTVOEB W AMSTERDAM NAAR ENGELAND. II E S T .15 E Brouwerij 99De Hercules." Alkmaar. A. II. F. POST Jr. Eikel-Cacao Publieke Verkooping ONROERENDE GOEDEREN, De Credietvereeniging De Twentschc Rankvereeniging B. W. BLIJBENSTEIN &C°., Crediet-V ereeniging Onovertroffen kwaliteit Gebrouwen naar Engelsche methode. KAPITALEN BESCHIKBAAR Reste Zandaardappelen Bericht van Inzet! van Brandverzekering; op LAND en GEBOUWEN, zijn groote en kleine sommen ver krijgbaar. Tc Alkmaar verkrijgbaar bij Cr. S. €LOË€E, Verdronkenooid, C 125. Het Agentschap voor Alkmaar en Omstreken is gevestigd bij de firma DE LANGE DEMORAAZ. LET OP DEN NAAM. Ol'GFJRICHT 1825. Kraepelien Holm's NAJAARSCOLLECTE Z I T ID A Gr gevestigd te TIEL, opgericht in 1833 Kapitaal één Millioen Gulden. SCHIEDAMMER f Merk NIGIITCAP. Verkrijgbaar bjj Mei. Wed. C. REEKERS, firma C. M. S w a e r t s, aan de Boterstraat, A 16T7, te Alkmaar. Ob'oi erletitië». van UITMUNTENDE te AKERSLOOT in de herberg »de Vriendschap", bij veiling op Woensdag 27 November 1889, en af slag op Woensdag 4 December 1889 beide dagen des voormiddags 11 ure, ten overstaan van Notaris B. WIELAND LOS bestaande in Eene Dulsnianswoning, bewoond door den eigenaarStalling, 16 heet. 86 a. 85 c. Wel land, Kade, Rietland en Erf, en 23 a. 20 c. Bouwlandalles te AKERSLOOT res pectievelijk in de Sluisbuurt, den Hempolder, LimmerpolderKlaas-Hoorn- en Kijf polder, en het Limmergatkad, Sectie G., Nos. 226, 296, 297 298, 330, 388, 394, 401 tot en met 403, 405 tot en met 408, 668, 699, 726, 764 en 766. Eene nulsmanswoningbewoond door KI. KUIJPER; stalling, 9 heet. 93 a. 64 c. Weiland, Kade, Rietland en Erf, en 1 heet. 24 a. 61 c. Bouwland, alles te Klein Dorregeest, in den Dorregeesterpolderbinnen Uit geest en nabij gen. Sluisbuurt, kad. Sectie ANos. 7, 8, 59, 61, 231 232, 279, 280, 281 ged., 282, 284 ged. en 285 ged. Alles breeder bij biljetten vermeld en behoorende aan C. VERDUIJN Dz, bij wien, evenals ten kantore van voorn. Notaris te UITGEEST nadere informa- tiën zijn te bekomen. ouder beheer van te AMSTERDAM verleent credieten aan door liare Commissie van Admissie als leden aangenomen kooplieden, indnstriëelen enz., lietzij tegen zake lijke of persoonlijke zekerheid, hetzij in blanco. Voor inlichtingen vervoege men zich bij den heer D. A. W1SSEE1AK te Alkmaar. Adresaan het Kantoor der Oudkarspelsche Bank-Vereeniging te Oudkarspel. bekroond met MteimsApril 1889. Keulen, Juli 1889. te AMSTERDAM opgericht 26 Slaart 1853. Maandelijksche staat op 30 September 1889, Deelneming f 13297850, Stortingen der leden1768295, Reservefonds 182081,63 Deposito s2794715,60^ Creditsaldo s van Rekening-Courant n 638467,55 Loopende credieten7280768,80 In herdisconto gegeven e 2086854,80 De Voorzitter van De Directie: CommissarissenBiiCIILER. A. D. DE MAREZ OIJENS. TENCKINCK. BERG. De ondergeteekenden Agenten der Hull-Stoomschepen, maken belangheb benden opmerkzaam op de gunstige bepaling die met 1 September 1889 in werking getreden is dat alle soorten van Mederlandsch vee, weder levend in Engeland mogen worden ingevoerd, voor welk export de Rall-Stoom- schepen die geregeld eiken Dinsdag en Zaterdagavond van de H a n d e 1 s- k a d e vertrekken eene uitmuntende gelegenheid aanbieden. De ondergeteekenden zijn tot het geven van alle gewenschte inlichtingen gaarne bereid en houden zich voor verschepingen aanbevolen. De Agenten te Amsterdam GEBROEDERS SCHEUER. GEMMENING PENNING. op HypotheekGrootboekkapitaal bezwaard met vruchtgebruik Accepten Goud Zilver ruwe en geslepen DiamantenEffectenvoorschot op Cognossementen Hypotheekacten Koopmansgoe deren en Ceelen tegen onderpand. Inkoop van Hypotheekacten en ongeregelde Koopmansgoederen enz. Alles met directe afrekening onder strikte geheimhouding, Franco brieven met inzending van postzegel voor antwoordonder motto »K a p i t a a 1". Algem. Advert. Bureau J. F. WEGENER, Amsterdam. Bekroond met Zilveren en Gouden Medailles. Aanbevolen door 11. H. Genees- en Scheikundigen voedzaam, versterkend, aangenaam van smaak, voor kinderen en zwakken zeer aan te bevelen. Alom verkrijgbaar in bussen h J, j Kg. Te Alkmaar, o. a. bij den heer A. H. TËLJER, Apotheker. KRAEPELIEN EN HOLM. - ZEIST. De COMMISSIE voor het BURGERLIJK ARM BESTUUR te Alkmaar, maakt bekend, dat zij op aanstaanden Dinsdag den 12 November, zal rondgaan tot het honden harer gewone die zij in de welwillende liefdadigheid der ingezetenen bijzonder aanbeveelt. De commissie voornoemd A. J. T. CONIJN Vice-President. H. J. VONK, Secretaris. voor winterprovisie, dito Planters en Wroege (.Sraafjes, tegen zeer matigen prijs te koop op aMiddenhout", te Alkmaar, bij A. WALLAART, op Woensdag 13 Movember 188», tot ontvangst der koopprijzen van de verkochte BLOEM BOLLEN van het verpachte GRASGEWAS en het verhuurde ETGROEN t© AKERSLOOT van des voorm. ÏO tot 18 uurin de herberg van K. AKKERMAN t© LIMMEN van des namidd, A tot 3 uur. in de herberg van GROOT. GOUWENotaris. De perceelen gelegen in de ZIJPE, toebehoorende aan den heer C. DALENBERG Az., en op den 5 november 188», bij opbod en combinatiën geveild hebben kunnen opbrengenals volgt Sectie F, 418 en 421, samen groot 3.12.30 hek- taren aan de Grootesloot f 5111. Sectie E, 274 en 275, samen groot 4.39.90 hek- taren, aan den Burgerweg f 3709. De afslag zal plaats hebben op Dinsdag 18 november 188», des voormiddags 11 ure, aan de BURGERBRUG in de Z ij p ein de herberg het h Zij per IVelvaren H. J. DE LANGE, Notaris. DE NEnERLANnSGIIE MAATSCHAPPIJ RESERVEFONDS243,550,84 ANDERE RESERVES l 516,244,43 verzekert tegen billijke vaste premie alle onroerende en roerende goederenbinnen het Koningrijk der Nederlanden, tegen schade, ontstaan door brand of door het inslaan van den bliksem, ook al heeft dat inslaan geen brand ten gevolge gehad. AGENT voor ALKMAAR en Omstreken llr. Mig. Henu. DE LANGELange- gtraat, Mo. 88, bij wien men zich tot het bekomen van inlichtingen gelieve te vervoegen: Puike O iitl© SCHIEDAM. N.B. Ais bewijs van echtheid, is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der firma P. Hoppb. Stoomdr. Herms. Coater Zoon Alkmaar CHOCOLAAD GROOTES HERCULES STOUT P.HOPPE NIGHTCAR f ;v

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 6