FEUILLETON. Ken Huwelijksleven, No. 136. Een en Negentigste Jaargang. 1889. V RIJ D A G 15 NOVEMBER. Deze Courant wordt Dinsdag-, Dondardag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80; franeo door het geheele rijk f 1,—. Prijs der gewone Advertentiën; düffuitd ©ebeelU. BniUnlftnD. BELGIE. Het hof van cassatie heeft in hooger beroep de uitspraak van het gerechtshof bevestigd, dat alleen mannen bevoegd zijD te pleiten het hof achtte zulks onvereenigbaar met de maatschappelijke roeping der vrouw. Mej. Popelin te Brusseldie in de rechten gestudeerd heeft, wilde als advocaat optreden. JONAS 3UE. PORTUGAL. Het regeeringsblad behelst een koninklijk beslnitwaarbij in het land van Unzilla en in de portngeesche districten van ManicaSotala en Unhambane een „gouvernement" wordt ingesteld, waar van de zetel te Kuitevi zal gevestigd zijn bestemd om met militaire middelen de veiligheid in die streken te verzekeren en toezicht te houden op de door Engeland met de inboorlingen gesloten overeenkomsten. Verder wordt een nieuw district van Oost-Afrika gevormd te Zambodistrict Tete. Voor het nieuwe district zal een bijzondere gouverneur benoemd worden, terwijl twee militaire gouverneurs aangesteld zullen worden. fSiaagttlftwb. STATEN-GENERAAL. Tweede Kamer. ALKMAARSCHE COURANT. De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HEEM.. COS- TEE ZOON. Lijst van brieven, waarvan de geadresseerden onbekend zijn, verzonden gedurende de 2e helft der maand October 1889 J. Leijen, AardswoudeJ. Schol, F. Luts (2 stuks), J.Ha genaar, Amsterdam; Wed. Dibbits, Arnhem; J. Keet, Helder; C. Denijs, Schagen; J. Rodenberg, SchermerhornJ. Meer man, Van Burger brug: GeZ. KouwenhovenHaarlem. Van Hoogwoud: J. Water Bviefkaart: P. Borst, IJ muiden. Brieven: Belgie: Van der Klom, Luik. Duitschland: G. Balke, Duisburg. Den 12 is de Kamer zonder troonrede geopend. De heer de Lantsbeere werd met algemeene stemmen weder tot voorzitter en de heer Tack tot onder-voorzitter gekozen. Dien dag is door leden van 20 werklieden verenigingen aan den voorzitter der Kamer aan zijn woonhuis, een adres overhandigd, waarin aangedrongen wordt op verwerping der aangekondigde wijziging der kieswet. De Senaat heeft den 12 den graaf van Mérode Westerloo met algemeene stemmen tot voorzitter herkozen. FRANKRIJK. Boulanger vaardigde een manifest uitwaarin by zeide dat de nitslag der laatste ver kiezingen waarbij officieele invloed eene groote rol speeldede hoop van hen niet had omgestooten die Frankrijk groot en welvarend wensehen te maken. De overwinning der nationale partij was zeker; zij zon zon der ophouden den strijd voor de vorming eener volkt- republiek voortzetten waarvan hij het programma te Tonrs had uiteengezet. De regeering had den 12 strenge maatregelen tot handhaving der orde genomen. Op de Place de la Concorde bevonden zich 200 politie-agenten en een escadron cavalerie had post gevat voor het nijverheids paleis, terwijl in verschillende kazernes de manschappen gereed stonden. De toegangen tot het Elysée werden bewaakt. Te 2 uren naderde een groep, door Deronlède en andere boulangisten voorafgegaan, gemeld plein. Na eene waarschuwing werd de groep uiteengejaagd door de politie-agenten die alleen de afgevaardigden lieten doorgaan. Achter de agenten bewoog zich eene vrij talrijke menigte. Bij een oploop in de Bue Eoijale werden Deronlède, Paulin, Mory, Lebéiisse en Bondeau, DOOI} 25) „Zit je goed heb je wel ruimte genoeg „O, ja", en zij schikte nog meer van hem af. „Ik dacht heusch dat ik goed voor je zorgde, Lette, en je bent niets vriendelijk tegen meheb ik je wat misdaan „Neen, zeker niet, je bent een verbazend beleefd man voor je vrouw „Lang niet alle vroowen kunnen daarop roemen", meende Jakob. „Dat geloof ik ook." „Ik moet zeggen, dat je aangenaam gezelschap bent van avond je trekt je dadelijk terug als ik je even aanraak. Op zulk een gezellig onderhoud moet de man natuurlijk op zijn terngtocht in de slede getracteerd worden als hij op een feest is geweest en veel pleizier heeft gehad." Hij spoorde het paard wat aan. „Het doet me altijd genoegen als ge pleizier hebt, Jakob. Maar ik vind het toch merkwaardig men denkt er natanrlijk eens over als „Wat vindt ge merkwaardig?" „Wel dat ge juist zooveel pleizier hebt op die feesten, waar juffrouw Thams ook is." „Zoo ben je waarlijk tot die ontdekking gekomen 1" „Ik zeg het je voor je eigen bestwilanders zoudt ge er van my niet veel over hooren! Maar het past nietdat een fatsoenlijk en algemeen geacht man als gij zijt, zich zoo gek aanstelt tegenover een jong meisje, dat zich op hem oefent in het coquetteeren. En als ik je zie opstaan van de speeltafel en zie hoe je den bonlangistiscbe afgevaardigdenin heohtenis genomen. Een zestigtal personen werden aangehonden wegens weigering om bnnnen weg te vervolgen. Kamer. Den 12 is de zitting geopend door den heer Blancdie als ondste in jaren het voorzitterschap bekleedde, met eene rede, waarin hij wees op de over winning, door de republikeinen bij de verkiezingen behaald. Zijne woorden werden levendig toegejuicht. De heer Bandry d'Asson riep „Gij hebt de over winning te danken aan bedrog en diefstal." De afgevaardigde Thévrier woonde de zitting btj in een blauwen kiel. De heer Floqnet is voorloopig tot voorzitter ge kozen met 348 van de 510 uitgebrachte stemmen de heeren Deville en Casimir Pórier werden tot onder voorzitters benoemd. De heer Floqnet hield eene korte redewaarin hij de afgevaardigden uitnoodigde om bij het onderzoek der geloofsbrieven zich van de staatkunde te onthouden. Op generaal Bonlanger waren 52 stemmen voor het presidentschap der Kamer uitgebracht. GRIEKENLAND. Den 11 hield de beer Dely- annis in de Kamer de aangekondigde interpellatie over den toestand op Creta. Hij kenrde het schrijven af, door minister Triconpis aan de mogendheden daarover gezonden. De minister antwoorddedat de regeering uitsluitend verantwoordelijk was voor hare daden. Hij had de cretenzers steeds tot kalmte aangespoord daar hij met het oog op den toestand in Europa hun geen anderen raad kon geven. Hij verlangde een votum van vertrouwen, waarover in de volgende vergadering ge stemd zon worden. De minister-president Tricoupis heeft de aandacht der groote mogendheden gevestigd op het Creta-vraag- stuk en op de onachtzaamheid der turken in het ver vullen hunner plichten ten aanzien van dat eiland. Hij beveelt in zyn schrijven verder eenige hervormingen aan. ITALIË. Bjj de verkiezing voor raadsleden te Milaan zyn gekozen 45 liberalen en 35 conservatieven: te Forli, Eavenna en Venetie overwonnen de radicalen; te Bergamo, Genus, Terni werden de clericalen geslagen; de monarchistische partij behaalde de meerderheid te Padna en Livorno. Den 11 is de Kroonprins Victor Emmanuel 20 jaar oud geworden. Bij die gelegenheid is zijn militair buis ingericht en is het gouverneurschap over hem vervallen. Keizer Wilhelm en zijne gemalin kwamen den 12 met de Hohcnzollern te Venetië aan. De Keizerin bleef aan boord, doch de Keizer vertrok te half vier naar Monza. Eene groote menigte was op de been om den Keizer en de Keizerin te verwelkomen. Des avonds kwam de Keizer te Monza aanalwaar hij aan bet station ontvangen werd door Koning Humbertden Kroonprins en de plaatselijke overheid. In de stad was het zeer druk vele huizen waren verlicht. De Keizerin werd den 13 op het Sint-Marcnsplein te Venetië, waar avond wijdt aan die jengdige schoonheid, die de geheele wereld beschouwt als een stukje suikergoed voor haar mooie tandjes, en die van avond b.v. je heeft overladen met haar aardigheden, dan ben ik bang, ik verzeker je. dat het niet om mijnentwille is, dat ik het zeg", vervolgde zij hem koel afwijzend „en schaam ik mij, dat iemand het zon merken dan zou ik mezelve wel willen weg kijken 1" „Ik antwoord je hier niet eens op Alette je bent zeker ziek, of je hebt gedroomd I" „Ja, natuurlijk heet ik nu ziek; nu, ge zult er van mij niets meer over hooren. En droomen ja ik heb zeker gedroomd hoe lief, en honingzoet en in bewon dering verzonken ge waart voor die jonge dame 1" „Wat een gekheidje moest je schamen. Ia dat een verstandige vrouw 1 Znlke gevolgtrekkingen te maken, omdat ik met een jong meisje wat praatAls ge het weten wilt, dan zal ik je zeggeD, dat ik in het meisje belang stel, omdat ik het een goede vrouw voor Berven zon vinden. Zij heeft iets bijzonder innemends, iets aantrekkelijks en zachts en toch zulk een le vendig en opgewekt gezichtje hy zal nooit tot trouwen komen als hij haar niet krijgt." „Ik zie wel, dat je zeer opgewonden over haar bent „Weet je wat, Alette! „Ik zeg maarzorg goed voor je vriend maar laat mij er buiten, als je je zoo gek aanstelt. Daaren boven wees er van overtuigd, dat hij met een oog opslag zal zien, dat zy maar een suikerpopje is „Denkt ge dat?" Hy lachte stil in zich zelveD. Alette begreep wel, dat hij meende, dat hij van haar en van de vrouw in 't algemeen geen onpartijdig oor deel over de zaak zon vernemen. „Gij denkt miescbieD, dat het geen goede vrien denraad isom iemand tot een huwelijk aan te moe digen zeide hij..., „Men heeft zijn ondervinding opgedaan over dien paradijsvogelhet geluk Het is als met den maneschijn het heet maanlicht maar de maan geeft gewoonlijk zoo weinig lichtdat zy in een hotel baar intrek nam door de bevolking met geestdrift begroet. Te Eome zijn 64 candidaten van het centrale comité en 16 van de monarchistische vereeniging tot leden van den gemeenteraad gekozen. LUXEMBURG- De trein van Luxemburg naar Oltange is den 12 bij laatstgenoemde plaats ontspoord één remmer is gedood en twee personen zijn ernstig gewond. SERVIE. Koning Milan is den 10 des avonds te Belgrado aangekomen. Hij werd aan hot station ont vangen door Koning Alexander en al de overheids personen. De regenten en ministers brachten hem den 11 des morgens een bezoek. YEREENIGDE STATEN. Blijkens het land- bouw verslag heeft de katoen in Noord-Carolina en in Yirginië veel geleden ten gevolge van de aanhoudende regens gedurende het jaargetijde, waarin zich de bloem zet. Ook heeft de oogst veel geleden in Tennessee wegens regen en vorst in October. De oogst in deze drie Staten zal veel minder zijn dan in 1888. Vooral is hij achterlijk in de streek van Znid Carolina tot Alabama, waar de aanplantingen beschadigd werden door onkruid. In het westelijk deel van Missisippi is de toestand veel beter daa in 1888 de schade, door wormen ver oorzaakt, is plaatselijk. Inkwartieringen enz. De regeeriag heeft in haar antwoord op het afdeelings-verslag -omtrent het wetsontwerp tot wijziging der wet op de inkwar tieringen ene. aan hen, die tegen eene gedeeltelijke regeling bezwaar haddente kennen gegevendat de regeling van de wijze, waarop de voorbereiding en de uitvoering eener eventueels vordering van paarden zullen geschieden, geheel op zichzelve staat, omdat voorziening in eene groote behoefte aan paarden steeds een dringende eisch zal zijn. Deze zaak kan geheel buiten verband behandeld worden met de nieuwe organisatie der levende strijdkrachten en zelfs met eene eventueele wijziging in de organisatie van het wapen der cavallerie. De bedoeling is om na het tot stand komen dezer wet het kon. besluit van 1867 te wijzigen en aan te vullen met betrek- men het ook wel duisternis zou kunnen noemen Zoo ia het ook met het huwelijksgeluk De scherpe hoeven van het paard krasten in het ijs en bij iederen hoefslag wierp bet paard stukjes sneeuw en ijs op, die tegen de slede spatten. „Wees nn maar weer goed, Alette 1" zeide hy, terwijl hij den pels om haar heen trok. „Ik weet nietdat ik van mijn kant anders dan goed geweest ben „Ja, ja, maar ik meen, dat wij elkander niet onnoodig moeten plagen. Wij hebben geen zorgen, dan die we ons zeiven maken,,... Gij zegt misschien wel, dat we het niet zoo heel goed hebben maar ik vind dat naar omstandigheden te rekenen Het zal heerlijk zijn, om thuis te komen en naar bed te gaan I" gaapte hij. XIV. Johan Hendrik zakte voor zijn examen 1 Dat was iets belachelijks Maar het was toch waar. Hij was in de hoofdstad ingekwartierd geweest en bad de laatste jaren nadat hij van school was gegaan (want hij kon niet tegen de schoollucht) bij een privaatonderwijzer les genomen. Die regelmatige, dagelijksche schooltucht en orde zou by den jongen alle zelfstandigheid dooden zou het beste in hem te gronde richten. Het had thuis een heele strijd gekost, om het zoover te brengen. Hij zelf was er diep van overtuigd en zijne moeder had met tranen en snikken alles op het spel gezetom haren zoon te redden van „den ondergang in dien geestelijken tredmolen." Eu welke schitterende brieven kreeg Alette niet, fonkelend van vernuft, waard om gedrukt en uitgegeven te worden Hij had zulke bijzondereuitnemend be gaafde vrienden, geen gewone menschen, maar kunste naars en tooneelspeieraen hij zelf had maar dit wist zijn moeder alleen - gedichten geschreven in gebonden en ongebonden stijl.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1