No. 138. Een en Negentigste Jaargang. 1889. woensdag" FEUILLETON. Een Huwelijksleven, 20 NOVEMBER. AHSTIIKR VMSt.'ME BRÏEVEN. Prijs der gewone Advertentiën: (Officieel (Bebcelte. De Noord-Hollandsche Vereeni ging „het Witte Kruis." JONAS T.TH ALKMAARSCHE COURANT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele rijk f 1,— De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERM'. COS» TEE ZOON. De volgende personen worden verzooht zioh. ter gemeente-secretarie (afd. bevolking) ten spoe digste aan te melden Dionisius Mattheus de Graaf, laatste woonplaats P armer end; Adrians Zijm, id. Texel Johanna Snellenid. Hoorn Jantje Ketelaar, id; Groningen. Ia den loop van dit jaar werd hier ter plaatse eene afdeeliDg van de Noord-Hollandsche VereeDigiüg „het Witte Kruis" opgericht. De gezondheidscommissie alhier heeft indertijd, door ruimschoots circulaires te verspreiden getrachthaar streven ingang te doen vinden en aanvankelijk niet zonder succes. Het deel waarnaar zij streeft is velerlei en saamtevatten in de woorden der circulaire „Samenwerking der ingezetenen tot het bevorderen der algemeene gezondheidsbelangen. Zoowel in meer philantropischen als in praetischen zin tracht zij haar doel te bereiken. Door bet aanschaften van verplegingsmateriaai ten behoeve der leden en van onvermogend? ingezetenen werd reeds eene eerste schrede op dien breeden weg gedaan. Die verplegiugsmiddelen worden van lieverlede ver meerderd en er zalindien de bas dit toeiaetzooveel mogelijk in nieuwe aanvragen voorzien worden, wanneer blijkt dat het magazijn nog van het gevraagde voor werp verstoken is. Ds heer P. H, M. Ibink Meienbrink hesfc zich als bestuurslid belnst met de regeling en afgiftetegen bewijs van die zaken. Behalve de poging om een zieke het lijden meer dragelijk te maken het dus te verzachten», treedt ook het iaoleeiea van lijders aan besmettelijke ziekten op den voorgrond. Dikwerf ontbreken in meer of minder behoeftige kringen d0 noodige hulpmiddelen om den lijder aan eene besmettelijke ziekte afzonderlijk te verplegen ook daarvoor zorgt da vereeniging. Door de afdeeling worden pogingen in het werk gesteld, om hier eene inrichting voor warme regenbaden te stichtenaene inrichting waaraan groote behoefte bestaat en die rijk en arm ten goede kan komen. Een lauwwarm bad dat naar believen in een koud stortbad veranderd kan wordenwekt den levenslust opversterkt vermoeide ledematen en maakt ons ge zonder. De regenbaden zijn daarenboven goedkoop, ;«ij kosten 's a V* der kuipbaden en zijn veel zindelijker dan deze. Wanneer ter gelegener tijd een beroep op Alkmaars DOOB 27) Whaar vooral ontstemde wasdat die geheele hooggestemde, idealistische levensbeschouwing van Krabbe op Elisabeth was overgegaan I Zij kon niet nalaten te trachten hare verwachtingen wat lager te stemmen; misschien zou het haar eenigen steun geven iu de roes waariu zij leefde. „Ge moet niet denkenElizabeth dat het bij jullie anders is als bij alle jong verloofde paren; zij zijn allen aven verliefd, men zou dat later niet kunnen den ken" ontglipte haar. „Als ik wistdat het zoo niet zou blijven" riep Elizabeth hartstochtelijk uit, „dan zou ik er vandaag nog een einde aan maken „Ja, ziet ge, zoo spreekt men als men in zulke hooge sfeeren leeft. Maar het leven heeft zooveel ver schillende eischen. Men ban ook volstaan met een gevoel van tevredenheid, een goede positie, kinderen Het is toch heel iets anders dan een eenzaam leven „Maar toch duizendmaal liever alleen zijn, moeder dan vast verbonden voor het geheele leven aan iemand, van wien men niet zielsveel houdt; ziet ge, ik meen zooveel, zooveel, dat men niet zonder hem zou buuuen leven 1 Denk eens, nooit van iemand af te kunnen, het is erger dan levenslange slavernijneen dan liever terstond er mede gebroken „Dat zijn nu van die overspannen idéés van Krabbe 1 Denk eens even naof ge er ook werkelijk mede zoudt willen brekenals ge wistdat ge b. v. eerst over tien jaar onverschillig en boud voor elkaar zoudt ingesetenen wordt gedaan dan is het te hopen dat zij door het verleenen van eene voldoende ondersteuning de bewijzen zullen geven ingenomen te zijn met een dergelijk streven. Evenals meer andere en nuttige zakenstaat het opleiden van ziekenverplegers en deBiufeoteurs op het programma. Onlangs is op voorstel van het Hoofdbest ur besloten, een „herstellingsoord voor onvermogenden" te Hilver sum in het leren te roepen. Daar kunnen lijders aau acute ziektendie eenen drogen zandgrond tot herstel noodig hebben dat vin den zij betalen daarvoor f 1 per dagterwijl de af- deelingen het recht hebben bunne verpleegden aldaar voor 50 cents per dag te doen opnemen. Het nut dat de Noord-Hollandsche Vereeniging „het Witte Kruis" kan stichten, is groot; maar daarvoor moesten er evenveel afdeelingen zijn als plaatsen in Noordholland. Die vereeniging meet eene leidende macht worden die de banier der volksgezondheid hoog verheft, indruk makende door een groot en krachtig ledental en door haar streven tos verwerving van een gemeengoed waarbij allen een even groot belang hebben. Tegen beter weten in wordt, dikwijls op eene verre gaande wijze, de spot gedreven met de eischen der gezondheidsleer (zoowel ten opzichte van ons lichaam als van onze woning). Het „Witte Kruis" wil die eischen meer bekend maken omdat daarmede bij verzuim niet valt te spotten. De omgeving die ze verwaarloost telt proeentsgewijze de meeste sterfgevallen, zelfs reeds zonder dat er besmettelijke ziskteu heersohen, die daar juist welig tieren. Dikwijls wacht men mot maatregelen vau tegenweer tot het te laat is, terwijl juist door eene tijdige toe passing, zeer veel ellende voorkomen had kunnen worden. Hier ter plaatse wasover de 5 laatste jaren ver deeld het sterftecijfer p. m. 21 per mille dat mag zekerde vroegere toestanden in aanmerking genomen, geen ongunstig «ijfer genoemd wordenmaar het ia voor verbetering vatbaar het ban tot 15 a 17 per mille teruggebracht wordea. Dat hec bevorderen der volksgezondheid mogelijk is, wordt voor Alkmaar reeds bewezen door het ruimer gebruik van duinwater. In de drie jaren, die aan de invoering daarvan voor afgingen, stierven er gemiddeld 23 per 1000 inwoners, terwijl in de drie volgende jaren dat cijfer tot 20 per 1000 daalde. In die jaren kwam geen besmettelijke ziekte voor zoodat de aangehaalde cijfers, al strekken zij zich over niet veel jaren uittoch reeds alle aandacht verdienen en sluimerenden vooral onder de meer gegoede stan den wakker moeten schudden. De volksgezondheid ia de band te werken is een doel waarnaar ieder moet strevenvan wat rang of stand hij ook zij. Door nauwere aansluiting bij de afdeeling Alkmaar worden f Denk daar eens over die tien gelukkige jaren zoudt ge daarom toch niet willen missen; daar zoudt ge dan later op bunuen teren." Elizabeth staarde hare moeder aan zij schrikte en een vermoeden omtrent de verhouding tussohen hare ouders rees in haar op. Zij draaide zich om en vroeg enkel slechts: „Maar moeder, waarom zou het niet kunnen b 1 ij v e n Moeder schudde het hoofd zij wilde er niet verder over doorpraten. Zij ging zitten naaien en zeide onder t werken „Die Krabbe is toch een wonderlijk iemand, nu is het in uwe verloving, dat hij met hart eu ziel opgaat. Iu vroeger jaren was het in je vader en mij, toen wij pas getrouwd waren.,... Begrijpt ge dat?" „Jazeker moeder Hij is zeker altijd te leelijk en te vreemd geweest om de liefde van een jong meisje te winnen, en mevrouw Krabbe is een veel te alledaagache vrouw en begrijpt hem natuurlijk niet; zij ia zeker ook nooit mooi geweest; zij is veel te breed en kort. En dan iemand met zijn begaafdheden en zijn hart,' het is alsof hij gestrand is op een woest eiland." Mama zag haar verbluft aan „Ik weet het niet, Elizabeth, maar het is soms alsof ja ouder bent dan je moeder Het is en blijft de noodzakelijkheid, die de mensohen het baste staalt en sterktredeneerde Jakobeen opvoeding in welvaren maakt de leden zwak en week Er was heel wat meer werkkracht en volharding bij Morten Finne, dan Jakob bij zijn eigen jongens gewend was. Hij gat' bij zijn eigen studie's nog lessen aan anderen om aan de universiteit te bunnen blijven eu in zijn onderhoud te voorzien. Met een muts op den blonden krullebol en een kort grjjs jasje kwam hij bij h0n hij zou er Johan Hendrik of Alf niet toe krijgen, om zoo gekleed uit te gaan Jacob had den jongen lief gekregen, Elizabeth had onder al de toevallige wereldsohe omstandigheden een slechteren beos kunnen dien. en aangrenzende gemeenten van de Noord-Hollandsche Vereeniging „het Witte Kruis", helpt men dat doel bevorderen. De prijs vau het gewone lidmaatschap bedraagt f 2, per jaar voor f 5,— per jaar is men donateur of dona trice en door het schenken van f 50,op eens aan de kas der Afdeeling, is men stichter of stichteres. De contributie behoeft dus velen niet terug te houden. Het bestuur bestaat uit de heeren A. SIEBEET COSTER, Voorzitter. Dr. J. BROERS, Onder-Voorzitter. G. LOOMANSecretaris. H. j'. VONK, Penningmeester. P. H. M. IBINK MELEN- BRINKMagazijnmeester. E. M. VAN SOEST en A. H. TELJER. Moge deze opwekking het ledental dezer nuttige Vereeniging doen verdubbelen li. Amsterdam is een prettige stad I Vraagt het aan bijna iedereen, die hier woont, of ze gaarne van woon plaats zouden veranderen eu ge zult wel is waar een lange opsomming booren van allerlei schaduwzijden, aau het amsterdamsche leven verbondenmaar geregeld bomt de slotsom hierop neer, dat ze oudanks dat alles toch niet graag naar een andere stad zoudeu verhuizen. Het is waar, voor iemand, die aan een stil stedeke gewend is en plotseling in een drukke amsterdamsche buurt moet woneQis het leven op de straten zoo hinderlijk dat hjj met vreugde het middernachtelijk uur begroetwanneer er althans eenige verademing komt. Een vriend van natuurschoon die zyn grootste vreugde vindt in de frissoheonbedorven luchtziet met ergernis de rookwolken uit stoompijpen en schoor- steenen opstijgen om weldrafijn verdeeldweer neer te slaan en een aanval te wagen op 's menschen longen en Flora's kinderen. Ontegenzeggelijk is een bezwaar van het leven in de hoofdstaddat men zelfs met een vrij aanzienlijk inkomen toch nog niet genoeg verdient om de huureom van een geheel huis te huuueu opbren gen dat steeds onder hetzelfde dak meer families ge huisvest zijn. Heeft meu iu een kleine plaats voor f 400 a 500 'sjaars een niet onaardige woning, iu Amsterdam is het nauwelijks mogelijk om voor dat bedrag op een goeden stand een benedenhuis te krijgen. En hoeveleu zijn er niet, die jaariyks slechts de helft of een vierde of zelfs maar een achtste gedeelte van die som kunnen opbrengen. Dan moet men zijn toe vlucht nemen tot die buurtenwaar men zijn naam verwisselt voor het aantal trappen boven den beganeu grond- Langs die trappen welke een gemeenschappe lijke bezitting zijn heeft voortdurend het drukste ver keer plaats: iu zijn eigen woning krijgt men het gevoel van in een hotel te zijn. Voor bnisvrouwendie op een netto entrée prijsstelten, ia dat iets wanhopigs, want het gaat toch niet aan om eea looper te leggen^ die in eeu minimum van tijd versleten is onder dó honderden voetstappen, die daarop dagelijks gezet worden. Hij was dikwijls verontwaardigd over de vreemde manier van werken van Johan Hendrikdie het zeer gemakkelijk opnam; en hij begon den jongen man wat na te gaan hoewel het niet in diens smaak viel. De leeraars zeiden beiden, dat hg wel werkte. Msar de tabaksrook ontsnapte steeds in wolken uit de ramen van ziju studeervertrek, en steeds kwamen er vrienden om een glas bier te drinken. Een gezegende overvloed van tyd In de huiskamer was hij altyd bezig met teekenio»en en schetsen te maken voor het huis dat zij van plan waren buiten te laten bouwen. Dat ontstemde Jacob dikwijls, daar bij juist iu dezen tyd er ernstig over dacht, den geheelen bouw een jaar uit te stellen, tot er wat meer leven gekomen zou zijn in de houtprijzen. De buitenlaudsche markt was voor- loopig overvolzoodat men tot geen goeden prijs kon verkoopen. Waarom dan nieuwe uitgaven te doen hij zat al iu zooveel dingen; en voor 't oogenblik was'bet geld schaarsch. Hy bon niet nalaten zich een beetje angstig te maken over een van zyn mede-eigenaars in het groote Varaaswoud, den heer Vingaard. Hij heette altijd zou'n secuur man te zijn misschien waren het ook maar praatjes maar er liepen geruchten over verlegen heden en wissels. 3 Het was nu wel bet verstandigst het zoo stil mogelijk te houden.... maar als deze slechte tijd voorbij was, dan zou hij wel trachten hem uit da compagnie te verwijderen..,, hy was er heusoh van verschrikt. Maar voor Johan Hendrik's zorgeloos hart was het hetzelfde, vanwaar het geld kwam 1 Hy zat den halven avond in de huiskamer met de papierrollen op *Le studeeren en te veranderen; hij liet den archi tect Halm nieuwe plannen maken en allen, ook Alette, waren er evenveel van vervuld. De muren moesten opgetrokken worden vd<5r de vorst invielhet land moest gemesten het timmerhout er heen gereden

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1