FEUILLETON. Een Huwelijksleven, No. 139. Een en Negentigste Jaargang. 1889. lil V R IJ D A G 22 NOVEMBER. joisr^s; XjIeï. Prijs der gewone Advertentiën: fiiiitettiauö. ALKMAARSCHE COURANT. Deze Coarant wordt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80; franco door het geheele rijk f 1, De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERM». COS* TER ZOON. BELGIS. Den 18, des namiddars te 2 nreD, is te Brussel de internationale bijeenkomst, tot liet bedwingen van dea slavenhandel, in het departement van bu tenl. zaken bijeengekomen. De leden werden verwelkomd namens den KoniDg en de regeering van Belgie door prms de Cbimay, minister van buitenl. zaken. Bij de samenstelling van het bureau stelde baroa Gericke, de nederlandscbe gezant, als oudste 'id van het corpe-diplomatique voor, prins de Chimay tot voor zitter ta kiezen. Deze dankte voor do hem bewe:en eer, maar op zijn verzoek werd baron de Lambermont tot voorzitter gekozen en tot len secretaris Je directeur- generaal Arends, de beigisebe afgevaardigde. Beticht werd ontvangen, dat de fran?che afgevaar digden thans voltallig waren door de benoeming van den schout bij nacht Humaan. De tweede vergadering werd op den 19 bepaald voor het in ontvangst nemen van de stukken eu het begin van den arbeid der commissiëa. In die vergadering ontvouwden sommige afgevaar digden de algemeene zienswijze hunner regeeringen, terwijl anderen stukken betrekkelijk den arbeid vau het congres ter tafel brachten. De orde van werkzaamheden werd vastgesteld en eene commissie benoemd die te onderzoekeu zal hebban, welke maatregelen genomen dienen te worden tot onderdrukking van den ■slaven handel en daarover verslag zal uitbrengen. Deze com missie kwam den 20 bijeen. Het hof van Henegouwen heeft den bekenden volks leider Pourbaix den verklikker tot 2 jaren gevange nisstraf en f 50 boete veroordeeld wegens bet in bezit hebben en vervoeren vaa dynamiet met bet oog op te plegen misdaden. DUITSCHLAND. De begrotingscommissie heeft do militaire wet, strekkende tot inrichting vau twee nieuwe legerkorpsen, eenstemmig aangenomen. De minister van oorlog lichtte het ontwerp toe en wees er op, dut het vormen dier beide korpsen noodig was geworden door de nieuwe eischen der legerinrichting. Dit ontwerp stond in geen verband tot de nieuwe fransche legerwet en moest als het slot der legerinrich ting be schouwd worden. Den 16 is te Elberfeld het groote sociaiistenproees begonne n. Er zijn 91 beschuldigden, het meerendeel wegens deelneming aan een verboden heimelijk bond- genootsc hap. Aan veertien hunner wordt bovendien nog ten laste gelegd opruiing tegen de staatsinstellingen. Er ware; 1 468 getuigen gedagvaard. De Ncirdd. Allg. Zeitung wijst op het slagen der ita- liaansche epoorwegleening, waaraan, behalve italiaansch, ook duit. ich en nederlandsch kapitaal deelnam. Voor 28Q.OOO obligatiën werd ingeschreven zoodat de aan biedingen niet ten volle konden worden toegewezen. Deze gi mstige uitslag is des te meer verblijdend voor Italiëda ar de speculanten zich wegens den minder DGOIt 28) XVI. Den volgenden morgen reed Jörgen Berven's prachtig zwart paard ea mooi gelakte karjool voor Jakob's deur op. „Is Mörk zelf thuis? Zoo Op 't kantoor Dan zal ik maar doorgaan. Geef het paard goed wat haver, Gudbrand, ea span het uit. Maar niet te gauw water geven riep hij en spoedde zich met den reiszak in de hand naar boven. Hij had nog denzelfden vluggen, levendigen gang en alleen wat magerder en wat grijzer geworden. Reeds in den gang kwam Jakob bem tegemoet en wilde de dear van de huiskamer openen. „Och neen; willen wij eerst de zaken afdoen op het kantoor vroeg Berven. „Ik dachtdat ge na de reis lust zoudt hebben in een glas wijn of iets dergelijks!" „Oeh neeD, je weet, dat er binnen zooveel te praten valtdan kunnen we niet meer weg liever dat later „Maar vertel mij nu eenswat er aan de hand is Jakob r" zeide hij toen de deur van 't kantoor achter hen gesloten was, „Ge vraagt mij anders nooit op deze wijze, om bij je te komen, midden in het woud kreeg ik je brief... Gaan de zaken niet goed, Jakob en maak je je ongerust?" Hij stond op en zag hem aan: «Wilt ge mij in de een of andere speculatie laten meedoen Probeer dst maar nietdaartoe beweeg je mg nooit guoBtigen tosstand der geldmarkt van deelneming ont hielden. Het slagen der leening is toe te schrijven aan het vertrouwen dat Let beleggingskapitaal tegenover de italiaansohe regeering toont. Het bestuur voor de Emin-expeditie ontving een telegram uit Zanzibar, waarin gezegd wordt, dat de tijding van den mocrd van dr. Peters en tochtgenooten geen geloof verdient. Rijksdag. Den 18 is bij de bespreking van de post- bootlijnen, welke met ondersteuning van het Rijk in stand worden gehouden, een voorstel van den heer Eugen Rieh- ter, om de z ij i ij a Sidney-Samoa op te heffen, nu Duitsch- laud op de Samoa-eilandeu niet meer op den voorgrond treedt, naar de begrotingscommissie verzonden. Minister von Bötticher achtte de Samoa-lijn voor een staatkun dig doel noodzakelijk. Daarna verdedigde professor Virchow het voorstel der liberalen tot opheffiog van het verbod van invoer van varkens uit Denemarken. De varkensziekte was in dat rijk reeds lang gewek B zoodat dit verbod, waardoor de prijs van het vleesch steeds stijgt, langer ongerechtvaardigd zou zijn. Voornoemde minister b -streed mede dit voorstelook het centrum en de conservatieven verklaarden zich daartegen. De na- tionaa liberalen wenscbten handhaving van bet verbod, maar zooveel mogelijk uitzondering op dea invoer toe te staan. Bij de op den 19 voortgezette beraadsla- gicg werd het voorstel van den heer Barth tot op heffing van het verbod verworpenalsmede dat vaa den heer Webeky tot vrijen aanvoer vau var kens in da duitsobe slachtplaatsen. Tegen stemden alleen da nationaal liberalen en vrijzinnigen. Minister Lucius verklaarde bij de bestrijding dezer voorstellen, dat de varkensziekte in Denemarken niet verdwenen waf, maar dat men veeleer m9t eene nieuwe uitbarsting bedreigd werd. Ondanks de krachtige maatregelen der deensche regeering, kon zij de kwaal nog niet bedwin gen. Ook Engeland had tijdelijk den invoer van duitsch vee verb den. Het mond- en klauwzeer had in de oostelijke naburige landen een zear grooten omvang gekregen; in 1144 hongaarsehe plaatsen heerschte thans de ziekte, zoodat zelfs de oostenrijksehe regeering den invoer van vee uit Steinbruck verboden had. De maat regelen der duitaohe regeering waren alleen genomen met het oog op de belangen van den duitsohen vee stapel en bij de tegenwoordige omstandigheden kon van eene opheffing van bet verbod tot invoer geen sprake zijn. ENGELAMD. Op de scbotsche kust had dezer dagen een verwoed gevecht met walvisschen plaats. Het gelukte aaD eenige matrozen eene menigte walvisscaen in de Inganessbaai te dnjveD, alwaar zij in het ondiepe water strandden. Meer dan 200 walvisschen werden buitgemaakt. Bij het vervolgen der visachen werd eene boot omvergeworpen, waardoor de opvarenden te water geraakten, doch zij werden gered. FRANKRIJK. Den 17 is de heer Auguste Havas, de stichter van „Havas Agentschap", te Parijs overleden. „Ik peins er eerder overhoe mijzelven uit de spe culaties te werken dat Yaraasbosoh zal mij nog grjjze haren bezorgen „Och, loophet bosch is goed genoeg het is zijn geld waard „Wij hebben Vingaard er al uit moeten koopen Mathiesen, Ringnaes en ik. Hij was onze vierde man en is dezer dagen failliet gegaaD En ik ben erg verlegen om geld dezer dagenik heb veel zware posten moeten overnemen Ea er heerscht overal een geweldige eehaarachte van geld. Het éénige waar van men zeker is dat zijn de uitgaven. Ja ik heb gelukkig wel alles afbetaald, maar ik heb dan ook alles bij elkaar moeten sohrapen en de kantoorkas is geheel geplunderd. En ik sta nu voor de dagelijksehe afrekeningen en schrik al als er menschen op 't kantoor komen; hen kan ik toch niet met briefjes afdoen, con tanten moeten er wezen. Vindt ge mij niet mager geworden r" „Ja, we! een beetje „Als ik niet ziek word dan heb ik het aan mijne sterke constitutie te danken-, want ik heb zorgen te over tegenwoordig „Nu, daaraan ben je ook niet gewend „Och Tobiegen en Jakob stak zijn hoofd uit de deur, „wilt ge even gaan zeggen, dat Berven bier blijft eten »En nu, Jörgen, kort en bondig, gij kunt mijne zorgen heel wat verlichten als ge mij voor één jaar vijftienduizend kronen wilt leenen die ik je dan zal afbetalen. Ge zijt zulk een kontantibus „Dadelijk, hoor, dat weet ge wel; hadt het maar in je geheimziunigen brief gesohroven." „Ben je gekzwart op wit te schrijven dat ik aan geldgebrek lijd lachte Jakob spottend. „Eu daaren boven zoo'u haast heeft het ook niet, het komt op een dag niet aan." Berven ging bij den lessenaar zitten en kreeg een pen. De slager Lehmann te Bourges die véér eenige maanden met zijnen knecht Vannereau veroordeeld was tot 17 dagen gevangenisstraf en f 25 boete, wegens het leveren van bedorven vleesch aan het 95 regiment infanterie, ten gevolge waarvan zelfs één soldaat ge storven was, is in hooger beroep veroordeeld tot één jaar gevangenisstraf; de knecht tot 8 maanden en f 25 boete. K!a.£U6r. Den 19 des namiddags te 2 uren werd de zitting geopend met eene rede van den heer Floquet, waarin hg verklaarde te zullen trachten zijne taak van voorzitter met onpartijdigheid te zullen vervullen en de waardigheid der Kamer te zullen handhaven. Hij deed een beroep op de democratie, om zich eensgezind rondom de republiek te scharen. Hg wees op het slagen der internationale tentoonstelling de Republiek had zich zoo gastvrij en voorkomend betoond, dat de vreem deling niet langer kan twijfelen aan de oprechtheid van hare vredelievende gevoelens. De minister-presidentde heer Tirard las daarop de verwachte regeeringsverklaring voor. Op een moeilijk tijdstip aan het gezag gekomen meende hij de hem opgedragen taak met goed gevolg te hebben vervuld. Elij kondigde verbeteringen aan in het beheer waardoor dit minder kostbaar zou worden ook zouden voorstel len worden gedaan tot wijziging der directe en ver mindering der indirecte belastingen. Dank zij eener gematigde en wijze staatkunde had het algemeen stemrecht bij de laatste verkiezingen aan de republiek de zegepraal bezorgd. Die verkieziugen waren eene nadere aansporing aan alle franschen tot eensgezindheid. Frankrijk had door het algemeen stem recht verklaard dat het de bestaande instellingen wenschte te behouden en te versterkenhet wil een krachtig gouvernementdat niet aan de wisselvallig heden van het oogenblik ia overgegeven maar zoowel in het land ala daarbuiten wordt geëerbiedigd. Frankrijk wil den weg inslaan van verzoening en arbeidhet wil zich bezig houden met staathuishoudkunde en maat schappelijke rechtsbedoeling het wenscht herstel van het evenwicht op de begrooting, betere verdeeling van laeten, verlichting van den druk, waaronder de land bouw verkeert, voltooiing der vestingwerken, verbetering van vaarwaters, verdere uitbreiding van bet spoorwegnet en het sluiten van handelsverdragen. Frankrijk is vredelievend, maar de vrede moet zijner waardig zijn. Na het voorlezen dezer verklaring stelde de beer Lannessan voor, het allereerst te beraadslagen over de- voorstellen lot wijziging van het reglement van orde en die van dringenden aard te verklaren. Dit werd aan- geuomen. De heer Maujean diende een voorstel in tot herzie ning der grondwet. Deze voordracht lokte een aan houdend gemor uit. De voorsteller vroeg de dadelijke behandeling, welke door den heer de Cassagnao bestre den en door den heer Naquet verdedigd werd. Deze laatste werd doer de republikeicsche meerderheid heftig in de rede gevallen. „Als het hout maar wat hooger in prijs wordt 1'* zuchtte Jakob. „Stel je maar gerust en heb geduldtot ze ia Londen alles opgekocht hebben"..,. „Hm een windstilte in den handelal van 't voorjaar af", bromde Jakob. „Natuurlijk, als de menschen ook zooveel hout hebben gehakt en verzonden alsof zij gek waren. Men moet nu juist wat wachten zie, hier hebt ge een kas- aanwijzing." „Dank, hartelijk dank, Jörgen 1" Hij liep op en neer met het papier in zijn hand en keek hem aan. „Wat denkt ge van de tijden Jörgen „Gij die nog in zaken bentzult er wel meer van weten dan ik die niet in den handel mee doe zou ik denken." „Ja, wist ik het maar „Zoolang er in de wereld gebouwd wordt, is er hout noodig' meende Berveu „en al onze meest kom- petente handelslui, zooals men ze met een kunstterm noemtzijn het er over eensdat er geen sprake kan zijn van ernstigen achteruitgang." „Ja, zoo zegt men en dan zou het beste zijn om nu niet te verboopen Maar niemand kan zeggen uit welken hoek de wind morgen zal waaien i Dit staat eehter vast dat als de windstilte duurter heel wat faillieten zullen vallen. Nu drinken zij nog toddy en spelen kaarten leenen elkaar maar lang kan dat niet meer duren Aan het middagmaal hield men zich voornamelijk bezig met besprekingen over de inrichting van het nieuwe buitenverblijf. Het was nu bijna geheel klaar. Johan Hendrik was pas thuis gekomen. Hij had van t voorjaar weer zijn examen gedaan en was er ge komen met een uitbrander, een uitslag, waarop bij zich nog verhief. De hoofdzaak was toch immers om de examens te doen met do minst mogelijke schade voor zijn ziel, om later des te beter aan zijn hooge bestem ming te kunnen beantwoorden. Wordt vervolgd. 1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1