No. 142 Een en Negentigste Jaargang. 1889. Nationale Militie. Veehandel op Engeland. V R IJ D A G 29 NOVEMBER. Prijs der gewone Advertentiën: Plaatsgebrek noodzaakt ons Feuilleton achterwege te laten. (Dffisjtëel (Sebctlte* het Baitcnlanb. ENGELAND. De studenten der Universiteit te Glasgow hadden meermalen de gewoonteom bij de halfjaarlijksehe verhoogingen, waartoe zij vrijen toegang hadden, baldadigheden uit te halen. Daarom was dit jaar bepaald, dat alleen zij, die van eene toegangskaart voor zien waren toegelaten zouden worder. De stndenten h erover verontwaardigd, bestormden de zaal, doch drie stevige professoren stonden aan den ingang en beletten hun zulks. Hoewel de paneelen van de deur uitgetrapt werden en de studenten groote kommen met water naar binnen wierpenbleven de professoren die doornat waren, toch overwinnaars. Btnncnlftttb. STATEN-GENERAAL. Indische begrooting: 1890. ILKMAARSCHE COURANT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 0,80franco door het geheele rijk f 1, De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERM». COS- TER ZOON. De BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR gelast, krachtens bekomen aanschrijving, den onderstaanden hier wo nende verlofgangerom zichtot bijwoning der oefeningen bij zijn korps te vervoegen op den daghieronder vermeld, 's namiddags vóór 4 uren Op 9 December 1889, 5 regiment infanterie, lichting 1887. garnizoen N ij m e g e n THEODORUS JOSEPRUS HABES. De opgeroepene heeft recht op vrij transport naar zijn korps en een daggeld van 25 cententijdig ter gemeente-secretarie aan te vragen. Alkmaar, De Burgemeester voornoemd 26 Nov. 1889. A. MACLAINE PONT. BELGIS. De heer Corvilain, eigenaar der in de lucbt gevlogen patronen-werkplaats te Antwerpen is den 27 veroordeeld tot 4% jaar gevangenisstraf; de ingenieur Delaucaij tot 1% jaar eD bovendien beiden tot f 6000 schadeloosstelling en in de kasten van het geding. Pourbaii, de verklikker, is in hooger beroep gekomen van bet veroordeelend vonnis van bet hof van assises te Henegouwen, op grond dat zijn medebeschuldigde Rou- hette vóór hem verhoord werd en zoodoende tot zijne veroordeeling bijdroeg. In de eerste helft van December wordt deze zaak behandeld. DUITSCHLAND. De ontploffing in de kruit fabriek te Qanau heeft san 18 menschen het leven gekost. Twee meisjes daar werkzaam waren dadelijk dood en in het hospitaal zijn achtereenvolgend èn de opzichter èn 15 meisjes overleden. Rijksdag. Het door leden van het centrum endoor conservatieven gedane voorstel tot wederinvoering der gilden, omdat de toestand van het ambacht alleen dan verbeterd kan wordenindien voor bepaalde vakken proeven van bekwaamheid moeten worden afgelegd, is door de liberalen bestreden. Van het herstel der gilden werd geen heil verwacht, daar een theoretisch examen niet den minsten waarborg geeft voor de practische geschiktheid van den werkman. Het voorstel werd niet naar eene commissie verwezen maar zal terstond bij tweede lezing behandeld worden. Bij de behandeling der begrooting voor buitenlandsohe zaken vroeg de beer Richter den 22, of het hoofd van den generalen staf, graaf Walderseo, invloed op de buitenlandsche staatkunde uitoefende, zooala een zeker deel der dagbladpers beweert. De minister van oorlog noemde dergelijke beweringen ijdel geklap en achtte het beleedigend voor het leger, bij de officieren slechts de mogelijkheid van eenige oppositie tegen de regeering des Keizers te onderstellen. Graaf Herbert von Bis marck sloot sich bij deze verklaring aan en zeidedat de leiding der buitenlandsche staatkunde aan den Keizer toekwam, die daarvoor den raad inriep van hen, die daartoe aangewezen waren. Bij de verdere behandeling dier begrooting werd goedgekeurd een voorrtel tot instelling eener nieuwe afdeeling voor koloniale aangelegenheden bij het depar tement vau buitenlandsche zaken. Bij de langdurige beraadslaging over de koloniën verlangde dr. Windthorst eene wettelijke regeling voor de zendelings-stations, opdat aan alle kerkgenootschappen daarbij gelijke rechten zouden gegeven worden. Graaf Herbert von Bismarck antwoordde, dat zulk eeue re geling onnoodig wasomdat alle zendelingen reeds gelijke behandeling genoten. In Oost-Afrika waren de geestelijke orden bevredigend werkzaam en stonden zij in de beste betrekkingen met de overheden. Des ver langd zonden zij ook in Togoland en Kameroen toege laten worden. By den post voor den gezant te Bern betreurde de afgevaardigde Baumbach de oneenigheid met Zwitserland ontstaan door het gebeurde met den commissaris van politie Wohlgemuth. Graaf von Bis marck antwoordde dat hij hem kon geruststellen de betrekkingen met Zwitserland waren bestgenoemde zaak was voorgoed uit de wereld en beide landen had den er evenveel belang bij, om de macht der socialisten te breken. Den 25 werd in behandeling genomen een voorstel van eenige leden van bet centrnm en de vrij.conserva tieve partij tot het verbieden van den arbeid op Zondag en het beperken van vrouwen- en kinder-arbeid in fabrieken. Dit voorstel werd ondersteund door den duitsch-vrijzinnigen afgevaardigde dr. Sehrader,den natio naal liberaal Duvigneau en den hofprediker Stöcker maar bestreden door de sociaal-democraten omdat het naar hunne meening niet voldeed aan de eischen der werklieden. Verzending naar eene oommissie werd on noodig geacht, zoodat de tweede behandeling van het voorstel dadelijk in den Rijksdag zal geschieden. Den 26 antwoordde de staatssecretaris graaf Herbert von Bismarck op eene vraag van den heer Richter, dat het verhandelde in de Samoa-bijeenkomst voorloopig geheim gebonden zou worden, op grond van de beschikking der mogendheden, die er aan deelnamen. Zoodra dit zonder nadeel kon geschiedenzou tot de openbaarmaking worden overgegaan. Het Emin-comité te Londen en de engelsehe consul te Zanzibar bebben rechtstreekscbe berichten van Stanley zeiven ontvangen die niet alleen zijne behouden aan komst met Emin pacha op 10 November te Mpwapwa bevestigen, maar ook enkele bijzonderheden van geogra- phiechen aard inhouden. Zoo heeft de geheele expeditie [750 man sterk, waaronder 294 volgelingen van Emin- pacha met 59 kinderen, weezen van egyptische officieren] 55 dagen noodig gehad om van het Victoriameer te Mpwapwa te komen. Dat meer is veel grooter dan men vroeger dachtnl, 27000 vierk. engelsehe mijlen het strekt zich nit achter groote eilanden om, die vroegere reizigers voor den zuidwestelijken oever aanzagen. Hoe groot de moelelijkheden waren, die deze laatste tocht v?or Stanley opleverde, blijkt uit zijn brief aan den consul, waarin hij meldt, dat zij een groot aantal zieken hadden mede te voeren, van welke 18 overleden zijn; een dezer was eene oude dame van 75 jaren, de moeder van een der officieren van Emin-pacha. De zieken en hunne dragers moesten voortdurend beschermd worden tegen de aanvallen der wilde volksstammen, door welker gebied zijn weg liep. De meeste dier volksstammen verkeerden in den waan dat Emin's lieden menschen- eters waren, een waan, dien Stanley niet vermocht weg te nemen, zoodal hij genoodzaakt was hunne woedende aanvallen met geweld af te slaan waarbij bun zeer groote verliezen werden toegebracht. Het door den heer Parcell den 23 October 1888 tegen do Times aangevangen rechtsgeding is thans zoo ver gevorderd dat de pleidooien en verhooren geëin digd zijn. Britscll-Indie. De stam der Kals één miljoen sterkis in de provincie Ohota Nagpore in opstand gekomeD; zij verbrandden de eigendommen der Zumen- bars en het bureau van algemeen beheer en brachten vele personen om het leven. Zij eischen kwijtschelding van huren en afschaffing van gedwongen diensten. FRANKRIJK. De minister van financiën Rouvier heeft den 26 in den ministerraad medegedeeld, dat het batig slot over 1888 meer dan f 20.000.000 zal be dragen. Kamer. Den 25 stelde de sociaal-democraat Fer- roul voor, een krediet van f 75000 toe te staan tot ondersteuning van de slachtoffers der werkstaking in het departement dn Nord en Pas de Calais. Daar de mi nister van openbare werken Yves Guyot bereid was dadelijk te antwoorden werd het voorstel terstond in behandeling genomen. De minister achtte het onmogelijk, werkstakers nit de schatkist te stenoen zoodat het voorstel na eene korte beraadslaging werd verworpen. Een bemiddelingsvoorstel van den heer Maxime Lecomte om na het einde der werkstaking aan de gezinnen der werkstakers „bij wijze van ondersteuning" f 50000 uit te keeren werd mede verworpen met 350 tegen 157 stemmen. Daarna kwamen weder eenige betwistte verkiezingen aan de orde. De commissie voor het onderzoek der geloofsbrieven achtte een onderzoek noodig naar de verkiezing van den elericalen afgevaardigde Blscbère in het arrondissement Largentière, omdat de geestelijk heid daar by ongeoorloofden invloed op do kiezers had uitgeoefend maar met 271 tegen 245 Btemmen werd zij goedgekeurd. Bij de daarover gevoerde vrij heftige beraadslaging werd de heer Paul Déronlède door den voorzitter tot de orde geroepen. Den 26 werd de verkiezing van Dillon, den aanhan ger van Bonlanger, met 333 tegen 181 stemmen van onwaarde verklaard. ITALIË. Het Parlement is den 25 door den Koning geopend met eene redewaarin o. a. gezegd wordtdat alle italianen met hem kannen dee'en in bet gevcel van trots bij het feitdat de eenheid en de vrijheid van Italië zich hebben gevestigd op znlk een hechten grondslagdat hinderlagen nocb gevaren zijn te dnehten. (Levendige toejuichingen). Na herinnerd te bebben, dat de kieshervorming tot stand was gekomen, werden verschillende wetsontwerpen aangekondigd als tot hervorming der instellingen van weldadigheid bescherming van het leven der werk lieden, verbetering van het lot der onderwijzers een heid in het lager onderwijs, vereenvoudiging en bezui niging in het algemeen beheer. Italië had eene crisis doorstaan, waaronder landbouw en koophandel gedurende jaren geleden hadden, en op dat deze zich nu volkomen zouden kunnen herstellen, zou de rsgeering geene nienwe belastingen voordragen. (Toejuichingen.) Zoodra het evenwicht op de begrooting was herBteld, zon do regeering onderzoekenwelke belastingen zij eventueel zou opleggen. De bescherming der italioanscho voortbrengselen moest niet uitgaan van een gevoel van wantrouwen en argwaan men moest geene hinderpalen in den weg leggen aan de hervormingen die den ruilhandel vergemakkelijken en de internationale betrekkingen op vriendsohappelijken voet brengen. Nu de ontwik keling der nijverheid op hechten grondslag was gevestigd, zou de regeering voorstellen de differentieele tarieven tnsschen Italië en Erankrijk af te schaffen. Werden deze gehandhaafd dan zouden zij een beletsel vormen om tot een vrijzinniger bandelsstelsel te geraken. Door deze maatregelen en het voortdurend in praktijk brengen van eene even rechtvaardige als waardige staat kunde, zon aan de gemoederen de rust verschaft worden, welke den hechtsten waarborg voor den vrede oplevert. Wat den europeeschen vrede betreft, deze schijnt meer dan ooit verzekerddank zij den raadgevingen der groote mogendheden en het beleid van Italie's bond genoten. l)e vraagstukken, die den vrede zonden kun nen verstoren zijn echter nog niet alle opgelosten daarom heeft Italië hehoefte aan een sterk leger en eene krachtige vloot er zal echter gezorgd worden, dat de last niet te zwaar op de belastingschuldigen drukke; Ten slotte zeide de Koning dat de goede uitslag in Afrika verkregen een uitgestrekt veld voor nienwe werkzaamheden zon openen. Met aanhoudende toejuichingen en de k'eetleve de Koningwerd het slot dezer rede begroet. VEREENIGDE STATEN. De gemachtigden der braziliaanscbe regeering zijn officieel tot het Pan- Araerikaansohe congres toegelaten. Don 27 werd de behandeling voortgezet. De heeren Bool, Bahlmann, Geertsema en Rutgers van Rozenbarg voerden verschillende bezwaren tegen het regeerings- beleid des ministers aan dat verdedigd werd door de heeren Lohman en Sobaepman. De heeren van V 1 ij- menen Rooseboom bespraken meer het Atjeh- vraagstnk, terwijl de heer Domela Nieuwenhuis in eene uitvoerige rede des ministers beleid afkeurde, terwijl men van hem als beginselvast en echt anti revolutionair man meer had kunnen en mogen verwachten. Den 28 voortzetting. De Nieuwe Rolt. Courant meldt, dat haar cor respondent te Londen seinde, dat de inspecteur van bet vee te Thameshaven twee veeladingen, per Batavier en per Taal van Rotterdam gekomen, wegens vermoeden van ziekte aangebonden had en dat de veehandel in angstige spanning het rapport van den inspecteur ver beidde. Velen geloofden dat de invoer van levend vee uit Nederland ernstig gevaar loopt. Tot onderwijzeres te Wormer is benoemd Mej. A. Bakker te Hoogwoud. In eene te Utrecht gehouden vergadering van kierken aan de Rijks-ontvangkantoren in Nederland is een Bond opgerichtten doel hebbende reohten als RijkB-ambtenaren te verkrijgen. Het bestuur bestaat nit de heeren E. B. Brand te AmsterdamH. H. van Asch en N. C. A. Ockbuijzen te HaarlemP. H. Ton- naer te Roermond en L. J. van Vallentgoed te Haar lem (buitengemeenten). Het college voor de zeeviescherjjen in Nederland zal zich tot de Tweede Kamer wenden met het verzoek, het vooretel van haar medelid Reekers tot wederinstel ling van onbeperkte vrijheid bij het visschen in de Zui derzee vooralsnog buiten behandeling te hondeD, in af wachting van het door dat college nit te brengen rapport omtrent het gevoelen van dr. Hoek, betreffende de al of niet beperking van de visecherii, dat niet slechts ongunstig ia voor het weder toelaten van den wonder- kuilmaar ook op ander gebied uitbreiding van regle menteering wenschelijk acht. Dat advies is in het college in handen eener commissie van drie leden gesteld.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1