No. 143. Een en Negentigste Jaargang. 1889. ZONDAG 1 DECEMBER. Dit nummer bestaat uit twee bladen. EERSTE BLAD. AMSTfiRDAMSCIIE BRIEVEN. m. «laöö-iaerichteu. Prijs der gewone Advertentiën: JSinucniAttb- ALKMAARSCHE COURANT. Deze Coarant wordt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele rijk f 1,—. De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERM». COS* TER ZOON. Wellicht herinneren mijne lezers zioli noghce ik in mijn vorigen brief bij het opsommen der schaduw zijden van het Amsterdamscbe leven ook het gem s aan gezellig onderling verkeer en vriendschappelijke aaneen sluiting noemde. Dat ik niet de eenige bendie daarover zoo denktblijkt wel uit verschillende am- sterdamsche vereenigingen die de genoegens van een kleine stad willen verbinden met de voorrechten eener groole. Eea dier vereenigingen heb ik al eens genoemd; herinnert ge u wel Muiderpoort en omstreken of ver kort Meo Ï3 haar naam. In bet lokaal „Nieuw Vlied- zorg" hebben de leden van Meo van tijd tot tijd bijeen komsten dan wordt er comedie gespeeld of voeren de kinderen der leden eene operette opdan stellen de muzikaal begaafden hunne talenten ter beschikking of noodigt de verleidelijke Terpsichore ten dans. Op onge veer dezelfde leest is de vereeniging „Limburgia" ge schoeid zij staat evenwel open voor alle Limburgers te Amsterdam woonachtig, zoodat men hier met een zeer gemengd publiek te doen heeft. Daar ik onder mijne kennissen een Limburger hebdie mij altijd een introductiebiljet bezorgt, heb ik reeds menig avondje doorgebracht te midden van de bewoners onzer zuide lijkste provincie. Zoo was ik voor eenige dagen ook tegenwoordig bij de soirée variée, die ia Maison Stroucken gehouden werd. Waarlijk, daar ontbrak het niet aan een afwisselend programma. Eerst speelden eenige muzi kanten den Juanita-marsch van Joh. M. Coeneu toen trad een Afrika reiziger op daarna werd een duet gezongen vervolgens eene lezing gehouden en toen ik ook nog een solo voor piston gehoord had scheen de avond mij genoeg afwisseling aangeboden te hebben om huiswaarts te keeren en afstand te doen van het ge noegen nog een muziekstuk nog een voordrachtja zelfs nog een kwartet aan te booren. Van het bal, dat de soirée besloot, kan ik u daardoor niets vertellen, maar wel boorde ik, dat dit tot in het holst van den nacbt heeft voortgeduurd. Het naderende St. Nicolaasfeesfc brengt groote drukte in Amsterdam. lederen dag brengen treinen en booten honderden aaD, die anders slechts zelden Amstel's bodem bestreden, maar door den goeden Sint verlokt worden om den inbond hunner welgevnlde portemonnaies om te zetten in geschenken voor oud en jong. Het is voor de winkeliers eene heerlijkheid, dat het nu eenmaal gewoonte is om elkaar op den 6 van Wintermaand het een of ander toe te zonden want waarlijkvelen zonden anders onmogelijk kunnen bestaan. Wij leven tegenwoordig in een tijd van uitwendig vertoon, la'eu wij maar geen doekjes winden om deze waarheidal doet zij ook min of mejr pijnlijk aan. De winkels zijn gedwongenschatten aan hun uiterlijk ten koste te leggen en wat de waren betreft, naar degelijke, inderdaad soliede voorwerpen is de minste vraag, bijna iede-een wil voor weinig geld dingen hebben die veel toonenal weet men dan ook vooruitdat de tand des tijds ze slechts even behoeft ean te raken om ze waardeloos te doen worden. De 15 en 30 cents-bazaars worden door dezen tijdgeest rjjkwant het wemelt daar den ganechen dag van bezoekers en koopers. Voor liefhebbers van muziek en tooneelspej is het tegenwoordig een verrukkelijke tijd. De keeren impres- sario's schijnen te Amsterdam nog niet znlke slechte zaken te maken want telkens komen zij weer met een nieuwe ster opdagen. Dat velen daarvan een twijfel achtig licbt verspreiden moet menig concertbezoeker tot zijne schade ondervinden. Dikwijls komt het uit dat diegenenvoor wie de meeste reclame gemaakt wordt, het slechtst voldoen. Zoo hadt ge b.v. onlanps Bertba Gutmann wier portret eenige dagen vdór haar optreden op alle schuttingen, borden en annonce-zuilen was aangeplakttot zeldzame prestaties op het gebied der zangkunst bleek zij niet in staat te zijn. Door haar was ik eenigszins achterdochtig geworden en toen de couranten zich onlangs beyverden,de weldra optredende Teresa Tosti als een wonder voor te stellen, scheen bet mij het verstandigst toe eene afwachtende houding aan te nemen. Ik heb mij daarover niet be klaagd want haar geluid rechtvaardigde geenszins de hooge entréeprijzen, bevoegde beoordeelaars zijn van meening, dat zij wel is waar met een schoone stem begaafd ismaar dat zij de studiejaren neg volstrekt niet achter den rug heeft. Welk een verschil tusschen haar en Emma Nevada, die zondagavond in het Paleis in de „Barbier de Seville" de talrijke aanwezigen tot eene verukking wist te brengenzooals hollandscbe concertzalen slechts zelden te zien krijgen. Het lieve zachte geluid waarover deze zangeres beschikt, de gemakkelijkheid, waarmee zij zingt, als bestonden er geene moeielijkheden voor haarhaar geheele verschij ning namen hare hoorders stormenderhand voor haar in, een ware bloemenregen daalde er te bare? eere op het tooneel neer en een donderend applaus volgde toen zijstralend van geluk over zooveel huldebetoon aan Jac. de Jong den solo-fluitistmet wien zij een ver wonderlijk schoon duet had uitgevoerd, een roos toereikte. Een gebeel ander publiek vulde een gedeelte van het Paleis den volgenden avondtoen het specialiteiten- gezelschap onder directie van Erits van Haarlem eene volksvoorstelling tegen een toegangsprijs van f 0,25 gaf. Zoo wordt althans geannonceerddoch do waarheid is, dat men voor dat geld alleen tamelijk achteraf kan zittendo plaatsen vooraan kan men innemen bij eene extra betaling van f 0,50die op de zoogenoemde ver- booging tegen eene van f 0,25. Dat die manier van doen geheel fair iszon ik niet gaarne willen verde digen. Doch om op de voorstelling terug te komen, het trof mij dat het eigenlijke volk in dezen tijd van het jaarwaarin de inkomsten toch beginnen in te krimpen en de uitgaven te vergrootendaar in zoo groote mate vertegenwoordigd was. Men zag er moeders met een schotschen doek omgeslagen en een schreeuwend kind op den arm men zag er vadersdie in de pauze een glas bier namen om dat met hunne echtgenooteD en kinderen te deelen men zag er ook jongemannen met gelapte broek en grove jas ais weren zij juist van hun werk teruggekeerd. Dat de menschen pleizier hebben gehadmag men uit hun applaadiesement op maken trouwens er werden sterke toeren vertoond. Het glanspunt van den avond was het optreden der gedresseerde duiven en kakatoes. Als het scherm opgaat, staat op het tooneel een tafel en aan het einde daarvan verscheidene witte lorretjes. Op het commando van den directeur ziet men eenige daarvan vooruitkomen die op de maat der muziek twee aan twee geschaard, een polka dansen. Een ander geelt een voorbeeld van deftig stappen en het is potsierlijkhet beest zijne pooten op onberispelijke wijze te zien oplichten en neer zetten. Daar verschijnt een kleine velocipede op de tafel en dra heeft een vogel op den bicycle plaats ge nomen en wielt daarmee rustig naar zijne makkers. Ook in het tellen blijken de dieren bekwaamheid te bezitten en de cijfers, die iemand uit het publiek op geeft worden door hen met hunne snavels aangewezen. Doch wat na volgt is nog veel krasser. Een rijtuigje wordt op de tafel neergezet, twee duiven nemen dade lijk achterop plaats als palfreniers, terwijl een ander het koetsiersbokje inneemt. Een tweetal wenscht te rijden de palfrenier staat terstond gereed met zijn krommen poot draait hij het portier openwaardoor men nu de duiven naar binnen ziet gaan waarna hij zijn verheven standplaats weder opzoekt. Nu worden nog de paardeneen paar forscbe lorretjesvoorge spannende leidsels worden den koetsier aangereikt en voort gaat bet in vollen draf. Ook een komedievoor- stelling willen de duiven eens bywonen. Daartoe gaan zij door een ijzeren hek dat evenwel dichtslaat als zy er door zijn. Na afloop der voorstelling bemerken zij dit en zijn ten einde raad. Gelukkig wordt een bel ontdekt en zoodra deze geluid wordtkomt een andere duif toeschieten, die met zijn poot den s eutel omdraait, zoodat slle angsten geleden zijo. Hoe is bet mogelyk, niet waar om de schuwe duif zoo te dresseeren als men de dieren zich niet vrij bewegen zag zon men aan automaten gaan denken. Zal ik n ook nog vertellen van bet knaapjedat allerlei halsbrekende toeren ver richtte op een hooge ladder, die ia evenwicht gehouden werd op do in de hoogte gestoken beenen van een op den grond liggenden acrobaat? Liever zult ge daarvan zeker geen beschrijving hebbenwant waartoe uwe zenuwen te schokken m t een schets van de gevaren waaraan zoo'n schuldeloos jongske wordt blootgesteld. Neen, dan was de snelteekeuaar, die in weinige secon den de portretten van een fransohen soldaat en een duitschen recruut teekende vrij wat aardiger en veel hartelijker werd bij dan ook toegejuioht. „Zoo'n mins vin je der een op de honderdduizend" getuigde een oud vrouwtje achter mij en zij stampte met haar paraplnie, dat het een lust was. «tomwmmi iMiiMmBm—Mra——mcaasac Wegens de in Duitsehland in de nabijheid der hollandscbe grens heerschende veeziekte moeten de in Engeland landende hoilandsche runderen een drie- daagsche qnarantaine ondergaan alvorens geslacht te worden. Den 2 en 3 is door de maatschappij Zeebad- Loosduinen de inschrijving geopend op de 4% pet. hypothecaire obligatie-leening, groot f 200,000, tegen 98% pet., afl sbaar a pari in 40 jaar, met rente-waar- borg gedurende 5 jaar, zullende het waarborgkapitaal groot f 4500in solide fondsen belegd worden. De gemeenteraad van Mödemblik beeft af wijzend beschikt op het verzoek der flaradraverijver- eeniging om eene jaarlijkscbe subsidie van 100. De gemeenteraad van Nijmegen heeft met het oog op de vermeerdering van het aantal raadsleden met 4 na afloop der volksteling, besloten de gehoor zaal der voormalige rechtbank te doen inrichten tot nieuwe vergaderzaaldaar de tegenwoordige saai te klein is. Uit Winkel is een adres, voorzien van 153 handteekeningen naar de Eerste Kamer gezonden waarin volkomene instemming betuigd wordt met het bekende adres van de heeren mr. E. van Lier, c.s. strekkende tot verwerping van de gewijzigde wet op het lager onderwijs. Oudkarspel. Donderdagavond werden de kunst lievende leden onthaald op een uitmuntend geslaagd concert van de zangvereeniging „Orpheus", onder leiding van den directeur den heer J, Vis. De heer dr. van Zelm heeft zijco benoeming tot geneesheer te Akersloot aangenomen. Aan de hoogere burgerschool te Zaandam is tot leeraar in de geschiedenis en aardrijkskunde be noemd de heer L. Kivit, hoofd eener openb lagere school te Haarlemmermeer. De 2 personen, die te 's-Gravonhage aangehouden werden verdacht van den diefstal der brandkast aan de Hooigracht, zijn losgelaten moeten worden bij ge brek aan bewijs vcor schuld, De woorden „smerig interieurwaarmede onze ver slaggever van de uitvoering door do artisten der Hollandsere Opera, de ruimte betitelde achter het tooneel in het lokaal Harmonie, hebben bij sommigen onzer lezers tot eene verkeerde opvatting geleid, waarom hij ons verzocht mede te deelen, dat hetgeecszins zijne bedoeling wasaan den trouwens genoeg bekenden reinheidszin van den ondernemer af breuk Ie doen, maar uitsluitend het oog had op den toestand van onderhoud, waaria bedoeld lokaal te dier plaatse en elders verkeert. Den huurder te beschuldigen van niet naar behooren vcor reinheid zorg te dragen, mag in geanen deele ge acht worden de strekking van het geschrevene te zijn. Eene echte bollandse! e buisvrouw, als waarmede wij hiep te do8n hebben, zelfs in de verte onder de verdenking daarvan te willen brengeD, zou bij onzen verslaggever ook niet kunnen opgekomen zijn, Het bericht van de benoeming van den president der arrondissements rechtbank alhierden beer inr. J. Gr» Vogel, tot raadsheer in het Gerechtshof te Am terdam, kwam e en na het afdrukken van ona vorig nummer in ons bazit. Zullen de leden van balie en rechtbank den beer Vogel met leedwezen zien heengaan, waar deze zich gedurende zijn kort verblijf te dezer stede aller sympathie wist to verwerven, ook op maat- schappelyk gebied had hij zich hier in vele opzichten verdienstelijk weten te maken en zal zijn vertrek o.a. in muzikale kringen een gevoelige slag zijn. Voor een zeer talrijk publiek trad den 29 in het lokaal Hatmonie alhier op de heer ds. A. M. van Kleef, daartoe uitgenoodigd door de commissie voor de Volks voordrachten van de Maatschappij tot nut van het algemeen. De uitnemende voordracht van eigen ver dienstelijke pennevruoht verschafte den spreker de on verdeelde belangstelling zijner toehoorders. Den 28 herdacht het vrijwillig brandweercorps Burgerplicht in het lokaai Harmonie alhier op echt feestelijke wijze zijn tienjarig bestaan. De zaal was keurig versierd, onder leiding van den heer M. Metz, met vlaggen en tal van schilden, waaronder 28, waarop de branden aange even stonden, die gedurende bedoeld aantal jaren te dezer stede hadden plaats gehad en waarvan de grootere of geringere omvang de aanwezig heid dar ÖnrgerpÜchters gevorderd had. Behalve 109 leden, waren mede als genoodigden aanwezig de heeren A, Goede Dz. en W. E. Stoel, als eere-voorzitter en eere-lid, benevens do heer H. Schuit, opper-brandmeester. Na een openingswoord van den commandant van het corps, den heer J. J. Boogh, werd dozen uit naam der leden overhandigd een keurig door den heer B. J. Stadegaard, goudsmid, alhier, bewerkt eere-insigne, be staande uit een zilveren schild, beneden met af hangende franjes in goud, terwijl bovenaan zich een mat zilveren lint slingert, waarop de jaarcijfers 1879 en 1889, be nevens de datum 28 November. Op het schild bovenaan bevindt zich een helm, aan de eene zijde eene bijl, een ladder aan de andere zijde, onderaan een reddingslijn, een flambouw en twee straalpijpen, waarvan de stukken slang in het midden door de alkmaarsche burcht bijeen gehouden worden. Het geheel hangt aan een kleinen strik, bestaande uit de kleuren rood en wit (die van de stad) en groen (die van de spuit van bet corps). Op het schild leest men de woordenUit achting aan onzen commandeur; op de achterzijde is gegraveerd de naam der Vereeniging: Burgerplicht. De avond werd verder doorgebracht met de uitvoe ring van een rijk voorzien programma, waarvoor alle schoone kunsten bijdragen geleverd hadden. Op het gebied toch van muziek en declamatie, van tooneel en gymnastiek werden verschillende verdienstelijke en zeer toegejuichte proeven geleverd in zoo groote verschei denheid, dat de aanwezigen een hoogst genotvollen avond doorbrachten. Een der glanspunten was eene

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1