FEUILLETON. Een Huwelijksleven, No. 145. Een en Negentigste Jaargang. 1889. VRIJD AG 6 DECEMBER. Prijs der gewone Advertentiën: (Bebeelte. Bnitenlftnb. BELGIS. Den 28 is bij Blankenberg gestrand de franeche bark Nonimoegeladen met hout. De beman ning is door middel van het vuurpijltoestei gered, doch vier man der bemanning van de uitgezonden reddings boot verdronken. ENGELAND. De heer Gladstone bezocht den 2 de vergaderingen van den nationaal liberalen bond te Manchester en hield eene lange redevoeringwaarin hij o. a. sprak over de verdrukking, welke in sommige vreemde landen heersoht. Hij verklaarde verder, dat de oppositie altijd langmoedigheid moet toonen jegens het ministerie en zijne handelingenook meende de oppositie te bespeuren dat het ministerie eene neiging toonde om de degelijke leerstellingen der engelsche staat kunde meer te naderen. De gebeurtenissen op Kreta en ia Armenië gaven tot groote ontevredenheid aanleiding, en hij hooptedat de regeering de in die streken ge pleegde gruwelen niet zou bemantelen of zich door lofspraken zou laten leiden. Hij sprak ook over de laatste aanvullingsverkieziugen en meende in den uitslag eene voorspelling te zien van de zegepraal der liberalen bij de eerstvolgende verkiezingen. De nieuwe wetgeving zou zich o. a. ook moeten bezighouden met de hervor ming der kieswet. HUES. tLKMAAKSCHE COURANT Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franoo door het geheele rijk f 1,—. De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HEEM". COS* TEE ZOON. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengenbij den aanvang van den winter, de volgende bepa lingen van de algemeene politie-verordening van 3 April 1889 in herinnering Art. 188. Elk hoofdbewoner van een perceel, of als dit onbewoond of ongebruikt isde eigenaar van het perceel is verplichtzorg te dragendat bij gladde stratenuiterlijk een half uur na het luiden van het klokje van het stadhuis en de kapelkerk, de straat ter breedte van ten minste een halve meter voorlangs en achter zijn perceelalsmede de stoep voor den ingangmet zandaschturfmolmzaagsel of sintels bestrooid wordt. Artikel 189. Het is verboden, in de straten de sneenw zoo danig op te hoopen, dat het verkeer daardoor belemmerd wordt. Artikel 190. Het is verboden, bij vorst, de straten of stoe pen nat te maken of aan de straat glazen te wasschen. Zijnde overtreding van eene dezer bepalingen bij art 214 stratbaar gesteld met geldboete van ten hoogste vijf gulden. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 3 Dec. 1889. De Secretaris, NUHOUT vas deb VEEN. Den 4 was in de Kamer de interpellatie aan de orde van den beer Bara over het ontslag van den directeur der geheime politie Gautier de Easse. De heer Bara verzocht de ministers te antwoorden op zijne vraag om inlichtingen over het ontslag van dien directeur. De minister van justitie Lejeune antwoordde dat hij den strijd niet op dezeo grondslag wilde aanvaarden en ver zocht daarom den heer Bara zijne interpellatie nader toe te lichten. De beer Bara gaf toen een overzicht van het socialisten-proceshet zoogenaamde groote complot en bracht daarna de jongste uitspraak van de rechtbank te Bergen en bet ontslag van dien directeur ter sprake. Daarbij trachtte hy breedvoerig de grieven te weerleggen ingebracht tegen Gautier de Easse, die geen enkele reden had om aan de regeering onvolledige rapporten te geven. Hij verweet aan de regeering, dat zij officieele stukken had achtergehouden, welke een helder licht over de zaak kunnen verspreiden. Hij ontzegde aan het parket het recht om zich te be moeien met het gedrag van een ministeriëel ambte naar. Het ministerie had enkel aan wraakzucht toe gegeven en hij was van gevoelen dat de Kamer eene onbillijkheid zou begaan wanneer zij het ministerie met hare verantwoordelijkheid dekte. De minister van justitie antwoordde. Hij las een brief voor van den procureur-generaal Van Schoor waarin deze de volle verantwoordelijkheid voor de zaak op zioh neemten daarbij het verlangen nitdat deze verklaring in de Kamer worde voorgelezen. (Toejuiching rechts). De rechterzijde der Kamer en het parket zijn met bet ministerie door een gevoel van eer verbonden en de regeering is niet eerder handelend opgetreden omdat zij eerst volledig licht in de zaak wenschte. De directeur der geheime politie had het recht niet van staatsstukken gebruik te maken ook waren eenige stukken vervalscht. De zitting is tot den 5 verdaagd. Er was eene groote menigte bij het parlementsgebouw op de been. De politie had de voornaamste toegangen afgezet. Er hadden eenige botsingen plaatsdoch van weinig belang. DUITSCHLAND. De advokaat Harmening te Weimar is den 2 tot zes maanden vestingstraf en in de kosten van het geding veroordeeld wegen3 beleediging van den hertog van Coburg in zijne brochure Wer da?'1; de vernietiging van dat geschrift, dat den hertog aan wees als den schrijver van een boekje over de regeeringa- dagen van Keizer Frederik werd gelijktijdig bevolen. FRANKRIJK. De vraag of Joffrin te Parijs als verkozen moet worden aangemerkt, hoewel hij 3000 stemmen minder verkreeg dan generaal Boulanger, dan wel of de verkiezing van Boulanger eenvoudig nietig ver klaard en eene nieuwe stemming uitgeschreven moest worden, heeft in de betrokken commissie tot verschei dene tegenstrijdige beslissingen aanleiding gegeven. Ten slotte werd met 18 tegen 17 stemmen besloten tot toe lating van dien heer te adviseeren. Kamer. Den 2 vroeg da heer Hubbard aan den minister Spalier inlichtingen omtrent de gebeurtenissen in Brazilië. De minister antwoorddedat de orde ner gens gestoord was en dat bet nieuwe bewind zich bad verbonden de door de vorige regeering aangegane ver DOOK 32) „Twaalf, vijftien, dertig, een en zeventig twaalf, vijftieD, dertig, een en"..,. Tobiezen was werktuigelijk het kasboek aan 't op tellen. Hij had een angstig gevoel over zich. Er was een gerucht tot hem gekomen, dat Mathiezen ook failliet was Hij wierp bespiedende blikken op zijn principaal om te zien, of die ook ergens van wist. Deze zat op zijn eigen kantoor en zocht als naar gewoonte de brieven uit, maakte ze klaar voor de post en riep soms om iets, dat hij uit de kasten wilde hebben. Hy deed vandaag echter de tusschendeur dicht, die hij anders half open liet staan. Dat was misschien een bewijs Maar dan kwam hij weer te voorschijn en haalde eenige papieren die hij noodig had. Ne6n hij had er zeker niets van gehoord. Hij had wel andere dingen aan zijn hoofd. En nu bleef hij weer een poosje binneneen lange poos. Zou hij toch ergens over tobben Nu kwam hij aan de deur en keek op de klok „Nog geen één uur Tobiezen keek op zijn horloge„het is er zeker al vijf minuten over." Zou hij op de post wachten De post was gekomen, terwijl ze aan tafel zaten, en de brief, die bet failliet meldde lag naast bem terwijl Johan Hendrik allerlei bedekte aardigheden op neef Tobias ten beste gaf' en hij het gesprek met oom en tante Vosgraff moest gaande houden over de men schep, die zij ontmoet hadden; over de uitnoodiging van den schout voor dien avond en over Alf, die, als hy zijn studies aan de landbouwschool voltooid had de bosschen van zijn vader zou kunnen beheeren, niets was natuurlijker dan dat De borden en schalen begonnen Jakob voor de oogen te draaien en te schemeren. „Wel, hebt ge wat bijzonders met de post gehoord vroeg de rechter. „Ja, men hoort met iedere post altijd iets" „Natuurlijk natuurlijk" „Men moest eigenlijk geen brieven aan tafel krijgen", meende Alette, „dat is een slechte gewoonte." „Peper aan 't maal1', lachte hij. „Eet ge niets meer, Jakob?" Hjj bedankte, hij bad genoeg voor heden. Jakob had Tobiezen dien middag voor zaken de stad ingezonden, en zat zelf alleen op het kantoor Hij had laten zeggen, dat hij het erg druk had en niet gestoord wilde worden. Hij moest nu dus alleen voor de geheele koop som van het Yaraasbosch opkomen Het tijdstip van betaling in bet najaar dat hem uit de verte als een grauwe streep was voorgekomen werd al zwarter er zwarter, hoe langer hij er in de eenzaamheid op tuurde. Hij was eerst verstomd geweest van schrik en nu was het hem als een drukkend gewicht gewerden dat hem in zijn trots en in zijn gevoel van eigenwaarde beleedigde. Hij had menige oekonomische ruïne bijge woond, den strijd en het zielsverdriet gezieD, door haar veroorzaakt en meende ook te weten wat het was maar vóór den dag van heden had hij toch niet be grepen, wat het in allen ernst wilde zeggen, den grond onder de voeten te voelen wegzinken. Zoo ruim en mild als bij geleefd badzou het een heel ding voor hem zijn, zich te moeten bekrimpen en te verminderen, voor het oog van allen.... bintenissen te eerbiedigenwaarna alle mogend heden eenparig besloten hadden de republiek te erken nen. Hij had op 27 November den franschen zaak gelastigde opgedragende goede betrekkingen met Brazilië voort te zetten, doch den uitBlag der verkiezin gen af te wachten die het voorloopig karakter van den toestand zonden doen ophouden voordat tot de offici- cieele erkenning der Braziliaansche Republiek werd overgegaan. De verkiezing van Jalnzot, een van Boulanger's ver mogende vriendeneigenaar der bekende magazijnen van de Printemps, is met 280 tegen 224 stemmen na ernstige bestrijding goedgekeurd. Een voorstel om naar die verkiezing een onderzoek in te stellen werd met 292 tegen 233 stemmen verworpen. ITALIË. Den 2 zijn bjj de Kamer krediet-aan vragen ingediend door den minister van oorlog voor 28 millioen door den minister van marine voor 5 millioen. Deze aanvragen zijn naar de begrootingscom- missie tot onderzoek verzonden. OOSTENRIJK-HONGARIJE. De heer von Plener beeft den 3 in de oostenrijksche Kamer van Afgevaardigden aan minister Taafia gevraagd, welke houding de regeering zou aannemen tegenover de eischen van den bobeemschen Landdag en of zij zich niet krach tig zon verzetten tegen een streven dat gevaarlijk is voor den Staat. In antwoord op de aanvallen der uiterste linkerzijde verklaarde minister Tisza in de hongaarsche Kamer dat het hem leed deed aan zijne tegenstanders niet het vooruitzicht te kunnen openen, dat hij zyn ontslag zou nemen. RUSLAND. Den 30 is de wet openbaar gemaakt tot oprichting van twee lichte batterijen bij de 24 artillerie-brigade in de militaire afdeeling Helsingfors. Het Dagblad van St. Petersburg spreekt zeer beslist tegen bet bericht van de Daily News over de onder handelingen welke aangeknoopt zouden zyn tusscben Turkije en Eusland over den afstand van een gedeelte van Armenie door Turkije, waarvoor Eusland zijne aan spraken op bet nog onbel aaide deel der vergoeding voor de kosten van den oorlog van 1877 zou laten varen. RUMENIE. Prins Cantacuzene, regeeringseandidaat, is tot voorzitter der Kamer gekozen tegenover den oppositie-candidaatden afgetreden minister-president Catargi. BRAZILIË. De keizerlijke familie is den 30 te middernacht in welstand op bet stoomschip Alagoaa te Sint-Vincent, waar kolen ingenomen moesten worden, aangekomen. Dom Pedro wordt den 4 te Lissabon verwacht. Hij zal den winter te Nizza doorbrengen. EGYPTE. Emin-pacha heeft aan de egyptische re geering doen weten, dat hy te Zanzibar aangekomen was. Al zijne bezittingen waren nog geen derde waard van hetgeen hij schuldig was geworden 1 Hij kon schrapen en halen, wat hij maar kon, alles bijeen leggen zooveel leenen en borgen als hij maar op zyn naam kon krijgen, zich heel kalm voordoen en zoolang voor een secnur, welgesteld man doorgaan, en het daarmede rekken tot na den eersten termijn; maar dan Zijn gezond verstand verklaarde dat het eenvondig weg onmogelijk was bet vol te houdenals de tijd geen wonder opleverde in de gedaante van een plotse- licgen ommekeer in de houtprijzen. En op dat wonder zou hij blijven hopen Niemand legde het hoofd op het blokvóór hij er toe ge dwongen werd. Had hij daarvoor gewerkt en gestreden en altyd getracht zich te gt-dragen als fatsoenlijk man om na alles in duigen te ziea vallen, ten slotte te moeten bukken en buigeD in zijn tehuis en daarbuiten?... Overdag stond hij voor het raam en keek naar het landschapdat zich met zijn bosschen en huizen tot aan den stroom uitstrekte, naar den brug, waar hij zijn rijtuig en zijne paarden nog over heen zag draven, eu naar den wegwaarop hij zoo menigmaal in zijne eerste jeugd met Alette had geredentoen hij nog geloofde zijn geluk in zijne liefde nabij te zijn. Of de stroom zich nog zou keeren of byv. Australië misschien zou beginnen te bouwen en tim merhout te verzwelgen of de prijzen die zoo ge daald waren, weer zouden rijzen; aan zulk een dun draadje hing heel zijn oekonomische toekomst. Hij trachtte zyn beangst gemoed met zulke voorstellingen in slaap te sussen. Dat was de geheele grond waarop hij steundehij, de soliede zakenman, met het vertrouwen dat hij zioh in een twintigjarigen arbeid had verworven. Neen, hij was niet geschikt voor zulk een leven. Hy kon niet uitrijden of hij zag al in zijn verbeelding zijn

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1