No. 146. Een en Negentigste Jaargang. 1889. 7de VOLKSTELLING. FEUILLETON. Een Huwelijksleven, Blijvende bezwaren. ZONDAG 8 DECEMBER. EERSTE BLAD. Dit nummer bestaat uit twee bladen. (ÊDflUitcl (Scheelte» Prijs der gewone Advertentiën: JONAS LIE. ALKMABSCIIE COURANT. Deze Coarant wordt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 j franco door het geheele rijk f 1,—. De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HEEM». COS- TEE ZOON. (Wet van 22 April 1879 Staatsblad No. 63) (Koninklijk besluit van 21 Augustus 1889, Staatsblad No. 108.) BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algemeene kennis, dat dit jaar zal gehouden worden de 7de algemeene tienjaarlijk- sche volkstelling. Deze heeft ten doel de aanwijzing van allen die te midder nacht tusscken 31 December 1889 eu 1 Januari 1890 hunne werkelijke woonplaats binnen Nederland hebben. Deze allsn worden aangewezenonverschillig of zij op ge noemd tijdstip in hunne woning al dan niet aanwezig zijn. Ook worden aangewezen zij diezonder werkelijke woon plaats binnen Nederland te hebben, op genoemd tijdstip aldaar aanwezig zijn. Omtrent deze allen moeten de opgaven verstrekt worden die gevraagd worden op kaarten, die tusschen 26 December 1889 en 1 Januari 1890 zullen worden rondbezorgd, en dadelijk na Nieuwjaar zullen worden teruggehaald. Door of voor ieder moet aan zijne woning worden ingevuld een witte kaart (voor een man of jongen) of eene bruine kaart (voor eene vrouw of meisje.) Bovendien moet door of voor ieder aan de woning waar Bij tijdelijk aanwezig isingevuld worden eene groene kaart (voor een tijdelijk aanwezigen man of jongen) of eene roode kaart (voor eene tijdelijk aanwezige vrouw of meisje.) Het hoofd van ieder gezin of de bestuurder van iedere in stelling gebouwgesticht of schipwaar de kaarten worden bezorgd, is verplicht voor de behoorlijke invulling zorg te dragen. DEZE ZORGE ER DUS VOOR, DAT AAN DEN TELLER, WANNEER HIJ DE KAARTEN BEZORGT, WORDE OPGEGEVEN HOEVEEL WITTE, BBUINE, GROENE OE ROODE KAARTEN ER IN DE WONING NOODIG ZIJN. Overtreding van de voorschriften betreffende de volkstelling wordt krachtens artikel 20 der wet van 15 April 1886 Staats blad Ao. 64)gestraft met hechtenis van ten hoogste veertien dagen of geldboete van ten hoogste honderd gulden. De nauwkeurige door de volkstelling te verkrij gen kennis der bevolking is eene zaak van alge meen belang. Tot het verkrijgen dier kennis is noodig, dat alle vragen op elke kaart met de meest mogelijke nauwkeurigheid en volledigheid werden beantwoord. Op verzoek der Regeering noodigen Burgemeester en Wethouders allen met aandrang uit, door nauw keurige en volledige invulling der kaarten tot het welslagen der volkstelling mede te werken. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 5 Dec. 1889. De Secretaris, NUHOUT VAN DER VEEN. DOOR 33) Het was een warme avond, bet raam stond open en Jakob wandelde in de kantoorlokalen op en neer. Een scheurkalender hing boven den lessenaar van Toliezen Ieder blad, dat er werd afgescheurd, bracht hem nader aan zijn maatschappelijk einde, bracht hem dichter bij den termijn der afbetaling. Hy was bleeker en magerder geworden en nu hij alleen waszag hij er bijzonder gedrukt eu neerge slagen uit; de wanhoop sprak uit zijn oog. Hij hoorde een karjool aankomenHij hoorde praten Wie was het? Hij stond te lnisteren Jahij had goed geboorddat was de stem van Berven „Hij heeft vandaag vijf mijhn in de zon gereden Gudbrand I Als ge hem laat drinken, sla ik je dood... en hoe gaat het hier?" klonk het iets meer gedempt. „Ochmevrouw heeft plezierzij heeft haar twee jongens thuis en zij rijden veel rond met de oudelui uit de stad en Wat is het lang geledendat ge hier waart, Berven.... Nu, de zwarte kent ons nog wel, hij weet zijn stal al. Ja, er zijn menschen binnen nit de pastorie geloof ik." Jakob stak zijn hoofd door het raam. Hij groette met de hand, maar zeide niets. „Zijt gij alleen op 't kantoorJakob riep Jörgen naar boven. „Goed dat ge bomt, Jörgen", kwam Jakob hem tegemoet; hij drukte hem veelbeteekenend de hand. /.Vrije koffiecultuur is met behoud van de verplichte levering van het product voor een bepaalden prijs aan het Gouvernement onbestaanbaar", verklaart de heer Wessels in het afzonderlijk advies waarin bij van het gevoelen zijner medeleden iu de Staatscommissie af wijkt. Die stelling is belangrijk genoeg om er nog eenige oogenblikken bij stil te staan. Iu de laatste jaren heeft de oorlog met Atjeh zoozeer alle groote maatregelen in Indie teruggehouden en de aandacht van andere belangrijke onderwerpen afgetrokken dat ook omtrent de verplichte koffiecultuur een vrij al gemeen stilzwijgen een berusting in den bestaanden to stand de warme belangstelling heeft vervangen, die vóór een twintigtal jaren bij velen bestond. De ach teruitgang der Gouvernementskoffieteelt en het verslag der Staatscommissie hebben de belangstelling thans weder wat levendiger gemaakt, en het oogenblik om een beslissing te nemen kan niet langer voor onbe- paalden tijd worden uitgesteld. In alle streken op Java en in de buitenbezittingen waar het koffiecultuurstelsel is ingevoerd, is de inlander wel vrij om ook voor eigen rekeniug koffie te telen, maar hij mag ze aan niemand anders verkoopen dan aan het Gouvernement voor den vastg stelden prijs, die tegen woordig f 15 per picol bedraagt. Alleen daar waar de gronden voor de koffieteelt bijzonder geschikt en in de nabijheid van de woonplaatsen der inlanders gelegen zijnis het denkbaar dat de Javaan uit eigen vrije beweging zich daarop zal toeleggen en kolfiebooinen zal gaan planten, waarvan hij in de eerste drie of vier jaren zelfs geen enkele vrucht zal kunnen plukken. Voor verreweg het grootste gedeelte van Java kan de koffieteelt tegen eeu vergoeding van f 15 per pikol geen winst opleveren; en ook al brengt men den inkoopprijszooals de Staatscommissie voor stelt, op f 20 per pikol, dan zal deze waarheid nog voor de meeste residenties gelden. Maar dan kan ook niet verwacht wordendat de koffiecultuur er een volkscultuur zal worden. Zelfs op plaatsen in de buitenbezittingen waar het koffiecultuurstelsel niet is ingevoerd, schijnt de vrees voor zijn invoering de bevolking van de vrije cultuur terug te houden. Als het Gouvernement eens ontdekte, dat de koffieteelt er goed slaagde mocht het eens besluiten er de ge dwongen cultuur te brengen en daarnaast de verplichte levering van alle vrijwillig geteelde koffie door den Gouvernementsprijs 1 Waar de bevolking zich door die vrees niet heeft laten terughouden, vond zij echter vrij wat ruimer betaling, dan haar door het Gouver nement zou zijn uitgekeerd. Zoo lezen wij van het verbouwen van 4800 pikols te Benkoelen, die voor aegga**ttCT*».l I» «BMH'li dl'Mil I llllll II IIWZMMBMMmMB—OW—I „üet ziet er treurig me; me uit", zeide hij en zeg hem aan. „Ziet ge ik kom ik heb hier een aanbod een schriftelijk aanbod van Tostie Co., voor het heele Varaaswoud" Hij haalde zijn portefeuille voor den dag.... „Wilt ge het aannemen, dan.... Ge hebt maar te kiezen. Een laag bod natuurlijk." Jakob wist niet, wat hem gebeurde. Hij las werk tuigelijk het aanbod van Tostie Co., beek naar de ouderteekening en voelde zicb, terwijl zijn blik naar de geschreven letters keek hoe langer zoo meer naar boven zwevenlangzaam van de onderste lagen als met een elevator door alle verdiepingen been stijgen naar het zalige rijk der betalenden. Hij zocht naar een steun, om zich in evenwicht te houden, werd doodsbleek, totdat het bloed hem weder naar het hoofd steeg en zijn ooren deed suizen. „Dat wil zeggen dat ik geborgen ben Jörgen 1" fluisterde hij byna met een diepen zucht„Ja, dat wil zeggen, dat Jakob Mörk weer op de been is I Ik zal je eeuwig dankbaar zijn, Jörgen Hy liep de kamer heen en weder. Hij had moeite zich goed te bonden. „Wist ge, dat ik in gevaar was, Jörgen, of...." „Och, toen Mathiesen fout g ng, begreep ik Berven had den hoed opgehouden. „Ik kom over een paar dagen terug Jakob Ge moet nu maar het lage bod trachten te verduwen"klonk het zenuw achtig vrooljjk, terwijl hij in haast heenging. Jakob had Berven naar de karjool gebracht. Gered geborgenklonk het in zijn binnensteterwijl hij de trap opliep „Is Berven al weg Met deze vraag kwam Alette hem tegen. Plotseling gevoelde Jakobdat hij haar zijn geluk moest mededeelen, haar, zijne vronw, moest hij nu tot zi h trekken en haar zijn gered 1 toejubelen Zij waren allen gered, zij, het huis en alles.... Hij pakte haar vast en drukte haar iu zijne armen. f 23 tot f 38 door de opkoop.rs zijn gekochtvan 30000 pikols te Palembang, die met f 22 tot f 30 werden betaald; van 50000 pikols op Bali en Lombok, die 33 konden gelden. In het vorige jaar is de prijs door het Gouverne ment van f 14 op 15 per pikol gebracht; de Staatscommissie stelt voor, hem op f 20 te stellen maar wal zal daarvan het gevolg zijn Eeu zoo onbeduidende verbetering dat er geen noemens waardige verandering in den toestand vau verwacht kan worden. Nemen wij de residentie Pasoeroean, waar de toestand zoo buitengewoon gunstig is dat elk gezin in de vier jarendie het ongeluk kige jaar 1887 voorafgingen er met de koffie teelt jaarlijks f 129 verdiende, en ook in dat rampspoedige jaar bedroeg de ontvang nog on geveer 40 per huisgezin. Had men er den prijs van de geleverde koffie o. a met 4 per pikol verhoogd, dan had elk gezin in de vette jaren ongeveer f 9's jaars, en in het magere jaar omstreeks 3 meer ontvangen. Stel daar nu tegenover da residentieswaar de aard en de ligging der gronden voor de koffieteelt ongun stig zijn. Zoo heeft bij voorbeeld in het slechte jaar 1887 de arbeid van 95000 gezinnen te Krawang Bantam, Banjoemas, Cheribon en Bagelen ruim 7000 pikols koffie opgeleverd zoodat ieder gezin gemiddeld ongeveer f 1 verdiende. Voor één gulden 's jaars hadden deze gezinnen 31 millioen koffieboomen te onderhouden en volgens de bestaande voorschriften door bijplanting voltallig te houden. Werd de prijs voor de aan da gouvernementspakhuizen te leveren koffie met f 1 per pikol verhoogd dan hadden in het j3ar 1887 die huisgezinnen 7 centen meer ont vangen. In Krawang alleeu had de meardere ont vangst per gezin niet meer dan één cent bedragen. Hoe wil men nu dien toestand door eenige verhoo ging van den Gouvernementsprijs verbetereu Zelfs in de vier voorafgaande jaren had in de vijf genoemde residenties elk gezin gemiddeld niet meer dan 6 's jaars ontvangen. Een verhooging van den prijs met f 1 perpikol, had die f doen klimmen tot ƒ6,40. Het is niet te ontkennen de betaling van de ge leverde koffie met een vasten prijs werkt zoo onge lijkmatig dat door eenvoudige verhooging van dien prijs de koffieteelt niet tot een volkscultuur kan ge maakt wordeu. Waar zij alleen nadeel kan opleveren, is daarom opheffiug van den cultuurdwang de aan gewezen weg. Waar zij voor de bevolking een redelijk voordeel oplevert, is de voorloopige handhaving van het bestaande stelsel mogelijkmaar daar zou ook zijn vervanging door volkomen vrijheid te laten en de bestaande koffietuinen aan de bevolking over te geven tegen een vaste jaarlijksche betaling in geld of Dat het toch zoo'n indruk op hem maakte, hem zoo gelukkig stemdedat die vriend weer terug was ge komen Dat stemde haar op hare beurt bitter en jaloerach „De predikant is hier met ziine doshters. Zij blijven den avond doorbrengen"met deze woorden wees zij hem koel af. Zij had al lang begrependat er iets aan do hand was dat hen voor goed scheidde sedert Berven nooit meer kwam. XIX. Een mooie Meidag, een dag zooals de Meidagen meestal zijn ja, men kon bet heusch wel mooi weer noemen, een beetje winderig en friscbeen lichte bries waait over het water heen; heel wat wolken, die heen en weder strijken, maar als de zon eerst maar doorkwam, ban het nog warm genoeg worden. Johan, Hendrik en Alf hielden onder 't kleeden allerlei dergelijke weêrbespiegelingen, terwijl zij naar buiten keken en Viking zagen, die met een ouden overjas en vilten hoed de laatste hand mee hielp leggen aan een hulpschuur, die opgezet was voor stalling der paardeD. De lang gewachte dubbele feestdag der familie was heden aangebroken de huwelijksdag van Morten Einne en Elizabeth en de zilveren bruiloft der ouders I Het was in de laatste dagen een heel werk voor de zoons geweest, om met hunne moeder alles voor 't feest in orde te brengen, vooral nu vader zoo zuinig was geworden na al wat hij verloren bad met het Varaas woud; alles was versierd, er was een heele vrachtkar uit de stad gekomen, met stoelen, meubelen, piano's en draperiën en alle kamers waren nu in gebruik geno men, ook voor het geval, dat het zou regenen en de gasten in huis zouden moeten blijven. Aan het ontbijt kwamen en gingen de verschillende familieleden zeer ongeregeld. Elizabeth bleef boven en

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1