fl FEUILLETON. Levend of dood f No. 152. Een en Negentigste Jaargang. 1889. ZONDAG 22 DECEMBER. Op den Oudej aars a vond' DINSDAG, den 31, zal in het als dan verschijnende nummer onzer courant gelegenheid bestaan tot het plaatsen van Nieuwjaars- wenschen 9 van 1—5 regels. DE UITGEVERS. Eene nuttige zaak. Dit nummer bestaat uit twee bladen. EERSTE BLAD. Prijs der gewone Advertentiën: fx 25 cents a contant (Novelle van EMIL HARRIOT). 3) ISimienUwP. ALKNAARSCHE COURANT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Dondsrdag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80; franco door het geheele rijk f 1, De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HEEM». COS- TEE ZOON. Dat de oprichting eener Onderlinge Alk- maarscüe Brandverzekering-Maatschappij belangstelling zou ondervinden, meenden wij te mogen vervrachten de uitkomst echter heeft die verwachting zeer overtroffen. Al ontbraken op de vergadering, den 20 tot dat doel in het lokaal Hartnonie gehouden verschillende personen, die men er noode miste toch was de opkomst van dien aard, dat de heeren G. Bos- sert Ez., P. H. M. Ibink Meienbrink, Mr. A, P. de Lange, J. M, de Sonnaville, H. J. Vonken H. Momma B.Jz., die hunne mede-ingezetenen te dien einde hadden bijeengeroepen, de ovettuiging kunnen verkregen hebb n, dat de zaak de tympathie heeft van een goed deel der burgerij. En dat kan o. i. ook niet anders. Waar de ondervinding der laatste jaren zoo duidelijk spreekt van geringe risico tegenover onevenredig booge premiën, aan elders gevestigde maatschappijen betaald daar moet langzamerhand wel do meening ingang vinden, dat, bij vereeniging van krachten, op die uit te betalen premiën aanmerkelijk zal kunnen worden bezuinigd. Van die opvatting was ook de heer mr. A. P. de Lange doordrongen, toen hij met een inleidend woord, de voor nemens der commissie uiteenzette en de hoofdbeginselen meedeelde, waaraan b. i. eene eventueel opteriehten maat schappij zou behooren te voldoen. Tegenover het eenige bezwaar, dat eene onderlinge brandverzekering-maatschap pij van plaataelijken aard minder aanbevelenswaardig zou maken, nl. de mogelijkheid, dat zulk een omvang rijke brand kan ontstaan dat een groot deel van de gemeente een prooi der vlammen wordt en dus de dekking der schade tot buitengewoon booge premiën aanleiding zou kuunen geven stelde spreker zeer te- Sandor kwam terug en zeide ons, dat de slede voor stond. Hij wierp onderwijl eenen wantrouwenden blik op zijne vrouw en keek toen mjj aan alsof bij wilde vragen „Heeft zij in mijne afwezigheid iets bijzonders gezegd F Is je iets aan haar opgevallen F" Die blik was baar niet ontgaan. Zij hief het hoofd op en zag hem strak in de oogen. Met eene zenuw achtige beweging wendde Sandor zich af en ging ons voor naar buiten. Ik vond zijne hooding tegenover zijne vronw brutaal. Zij liep als 't ware achter hem aan, als iemand die slechtB geduld wordt, die zich te veel voelt. Ik meende zijn gemis aan beleefdheid te moeten goed maken en bood haar mijnen arm. Onbe grijpelijk 1 Zoodra zij haren arm in den mijne legde, scheen het mij, alsof ik eene graflucht bespeurde. Ik kreeg het bij hare ïanraking op eens zoo kouddat ik trilde. „Onzin onzin 1" dacht ik boos op mij zelf. „Kan die ongelukkige het helpen, dat zij op eene doode gelijkt F Ik ben toch niet zoo dem, om aan spoken te gelooven F" Gedurende den rid sprak zij geen woord. Sandor daarentegen ratelde bijna onafgebroken door, hij sprak slechts van de oode tijden, toen hjj de uniform nog droeg. Uit den toon zijner stem en uit zijne woorden sprak een onweerstaanbaar verlangen en een smachtend heimwee. Hij zag zijne vrouw volstrekt niet aan en richtte geen enkel maal het woord tot haar. Ik kon echter niet nalaten, haar nu en dan steelsgewijze op recht: de ervaring der laatste jaren op dat punt, de betere inrichting der brandbluschmiddelen, de aanwezigheid eener hoogdrukwaterleiding en de te verwachten voor zichtigheid van de op te treden directie j waarbij wij nog zouden willen voegen: de strenge controle, die de binnen zulk een beperkten kring verzekerden op elkander kunnen en zullen uitoefenen. safe; Al schijnt oppervlakkig een waarborgfonds bij eene onderlinge maatschappij minder noodzakelijk, toeh ge biedt de voorzichtigheid, dat men op alle gebeurlijkheden is voorbereid en zal daarom wel de oommissie de vor ming van zulk een fonds tot een bedrag van f 100.000 wenschelijk achten. De verbazend geringe risioo echter, die het aandeelenkapitaal bij eon onderling brandver zekering-genootschap loopen kao, doet haar echter sl ebts eene storting van vijf procent vragen. De inleider deelde mede, dat de commissie zich voorstelde, van de storting dier aandeelen een minimum rente van vijf percent uittekeeren, die uit een omslag over de ver zekerden zal moeten worden gevonden, zoolang het niet mogelijk is, die te vinden uit de rente van bet slechts eenmaal door den verzekerde te betalen inleggeld ad f 1,— per 1000, benevens van de administratie kosten ad f 0,30, waaruit de kosten van oprichting en beheer echter eerst moeten worden gedekt. De Maatschappij zegt verder een der hoofdbeginselen bovengenoemd verzekert aanvankelijk uitsluitend pan den met geringe risico en de in zoodanige panden aanwezige roeronde goederen. Panden met meer risico, fabrieken, sommige werkplaatsen enz, worden eerst later in de verzekering opgenomen, wanneer het verzekerde bedrag een zeker, nader vast te stellen, cijfer zal hebben be reikt. Bovendien wensebt men zeer kleine schaden bv. tot eeu bedrag van f 15,—, voor rekening van den verzekerde te laten. Ter verzekering verder van eene blij vende goede inrichting der maatschappij en van de rechten der verzekerden, ligt het in de bedoeling der commissie, dat dezen een recht van contróle worden toegekend, en de jaarlijksche rekening door eene uit hen te vormen commissie worde onderzocht. Men wil echter niet de vele moeielijkheden, aan de oprichting van zulk eene Maatschappij verbondeu, aanvaarden wanneer men niet door bewijzen van be langstelling overtuigd wordt, dat ook door vele anderen het tot stand komen daarvan eene hoogst nuttige en gewensehte zaak wordt geacht. En die bewijzen van belangstelling zullen moeten worden gegeven door het nemen van aandeelen en in hoofdzaak natuurlijk door het opgeven ter verzekering in de nieuwe maatschappij. Wat het eerste aangaat, in dat opzicht hebben de mannen, die tot deze voor Alkmaar zoo belangrijke zaak het initiatief namen, zich zeker niet te beklagen. Was reeds voor f 25000 geteekend, staande de vergadering werd dat bedrag tot f 73000 verhoogd. Men kan dus met vrij groote waarschijnlijkheid vermoeden, dat de vol- teekening van hat gevraagde kapitaal ad f 100.000 niet lang op zich zal laten wachten. Teneinde zich van het tweede punt te overtuigen, te nemen dat gelaat als van een lijk, dat met strakken blik op de met sneeuw bedekte steppe tnurde en steeds herbaalde ik weer in mij zelf„Onbegrijpelijk Zulk eene aangrijpende gelijkenis heb ik nog nergens gevon den ik hoop ook niet dat mij dit eene tweede maal overkomt." De dag was reeds aangebroken, toen wij eindelijk ons doel bereikten. Het was eon eenzaam heerenhuis, om geven door gebouwen, die tot de boerderij behoorden en eenen grooten tuin heinde en ver was geen huis meer te ontdekken, niets dan besneeuwde velden en hier en daar een eenzame boom, waarvan de kale takken spookachtig in de lucht staken. Boven ons hing een loodblauwe hemel. Een slaapdronken jongen met eene lantaarn in de hand liep ous te gemoet, hielp ons bij het uitstijgen en geleidde ons naar binnen. Wij gingen een houten trap op, kwamen in eene vestibule en mijn vriend was op het puntden jongen te bevelen mij in een der logeerkamers te brengen toen eene deur werd geopend en eene grijze dame ons tegemoet kwam. Zij hield eene kaars in de hand en het flikkerend licht wierp een onzeker schijnsel op de langemagere gestalte, het vaalbleeke gelaat en de verwarde, grijze haren. Zjj droeg een wit nachtgewaad. „Waarom slaapt u niet, grootmoeder F" snauwde hg haar toe en voegde er op onrustigen toon bij „Is er iets gebeurd F" „Niets I" antwoordde zij op dien onzekeren toon, aan hoogen leeftijd eigen die altijd klinkt als eene zachte klacht. Alleen is de jongen wakker geworden hg verlangt naar zijnen vader. Ik kan hem onmogelijk weer in slaap krijgen. Hij wil je volstrekt zien, Sandor. Ga eens even naar hem toe, dan wordt hij weer rustig." „Gaat gij meê F" wendde Sandor zich tot mij. Op zijne vrouw sloeg hij ook nu weer geen acht. „Irene's grootmoeder spreekt van mijnen zoon. Dan kun je meteen met mijnen zoon en erfgenaam kennis maken." zal gelegenheid gegeven worden aan her, die hunne vaste of roerende goederen zich voorstellen in de nieuwe maatschappij te doen overschrijven zoo spoedig nl. de tegenwoordige polis is afgeloopen aan de commissie daarvan te doen blijken. Op den voorgrond staatdat men de Maatschappij niet wenscht op te richten, alvorens èn aan vaste èn aan roerende goederen voor een bedrag van een mil- lioen gulden kan worden verzekerd. ZoolaDg nu dat cijfer niet is bereikt, zal de commissie voor herverze kering zorg dragen van die panden, waarvan de polis inmiddels afloopt, zoodat ieder, die zijne perceelen ter opname in de Eieuwe Maatschappij aanbiedt, zeker is, dat zijne goederen geen oogenblik onverzekerd zijn. Hij betaalt dan de aau die herverzekering verbonden, nit den aard der zaak lage, premie zoolang, totdat het genoemde bedrag vaa 1.000.000, aan vaste en roerende goederen ieder, bet mogelijk maakt, aan de Onderlinge Alkmaarsche Brandverzekering Maatschappij definitief het aanzijn te schenken. Moge die mogelijkheid zich niet al te lang laten wacb'.en en ieder, die met ons overtuigd is van het groote belang voor eigen beurs van alle ingezetenen, medewerken, door aangifte ter verzekering, dat doel zoo spoedig doenlijk te bereiken. Het is waar wij ontveinzen het ons niet tegenover dit groot belang van het algemeen, zullen de belangen van een aantal particulieren schade lijden en zal dit de moeielijkheden aan het tot stand brengen der zaak verbonden, niet lichter maken, maar in de vaste over tuiging, dat deze goede zaak langzamerhand aller sympathie winnen moet, roepen wij de leden der com missie toeal zal dit wel onnoodig zijn endo deses- pereert niet te spoedig. Stelt alle pogingen, die onder uw bereik liggen, in het werk. Wij zijn er zeker van: gij zult overwinnen. Den 16 zijn onder Ubbergen twee knapen bij het schaatsenrijden door het ijs gezakt en verdronken. Bij kon. besluit van den 18 is als blijk van Zr. Ms. goedkeuring en tevredenheid de bronzen medaille en het loflelijk getuigschrift, ingesteld bij kon. besluit van 22 September 1855 Nr. 61,. toegekend wegens het met levensgevaar redden aanL. J. Kassels, matroos 2e klasse aan boord van Zr. Ms. stoom kanonneerboot Geep vaa den schildwacht van dat schip, in den nacht van 1 op 2 Ootober 1889 van den steiger in de haven te Nieuwediep geraakt; J. C. A. Haks, slagersknecht te Amsterdam, van drie drenkelingen, in den avond van 14 Ootober 1889 met een aangespannen goederenwagen op den Blauwburgwal bij de Hoerengraoht aldaar te water geraakt. Den 19 des avonds is te Gonda een hevige brand uitgebroken in de pijpenfabriek van de firma P. van der Want Gzn., kort nadat het hoofd dar firma met zijn kleinzoon de ronde in de fabriek gedaan en alles Ik volgde hem en de oude dame, die ons voorging. Irene sloop op eenigen afstand achter ons aan. De oude dame leidde ons in een gezellig vertrek dat slechts flauw verlicht werd door het zachte licht eener lamp. Er stonden twee bedden. In het kleinste lag een kind ongeveer anderhalf jaar oud dat de armpjes naar ons uitstrekte. „Daar heb je nu mijn jongen 1" zei Sandor met innige teederbeid hij ging op het bedje toe en nam het kind in zijne armen. Het was een mooie jongen, teer en blond, met fijae trekken, maar vreeselijk bleek. Zijne groote oogen hadden eene vreemde uitdrukking; tnlke oogen hebben anders slechts hongerige, gejaagde en geslagen bedelkinderendiehoe jong zij ook zijn het leven en zijne ellende drukkend zwaar hebben leeren kennen. Toen het kind in de armen zijns vaders lag, gleed een lachje over zijn bleek gezichtje en kramp achtig klemde het zich met zjjne zwakke handen aan zijn vader vaat. „Sandor zoet geweest", fluisterde hij. „Sandor kussen, papa I" De vader drukte eenen hartstochtelijk teederon kus op de lippen van het kind. „Daar heb je je kus, mijn arme jongen." „Arm I Waarom arm F" vroeg Irene op gedempten toon. Bij het geluid harer stem schrikte de knaap en als zocht hij beschermingdrukte hg zich vast tegen de borst zijns vaders. Met wijdgeopende oogen staarde hij zijne moeder aan. „Ga de kamer uitvoegde Sandor haar op norsohen toon toe. Als eene schuldige boog zjj het hoofd en verliet onhoorbaar het vertrek. Een zacht gesnik, dat langzaam, langzaam wegstierf, drong nog tot ons door. „God 1 mijn God 1" mompelde de grootmoeder, terwijl zij mg Sandor en het kind met angstige en tegelijk verwijtende blikken aanzag. „Waarom behandel je haar zoo ruw F Dat verdient zjj toch niet. Zij heeft jon of je kind immers geen kwaad gedaan F"

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1