P u. BiKK,,M' P- P Hoek Apjselsteeg 1. REKENINGEN wegens in 1889 aan de gemeente A lkmaar gedane leve ringen worden ingewacht vóór 10 Ja nuari 1890, wat betreil de gasfabriek en de gemeente-reiniging bij den direc teur en wat belretlde overige lakken van dienst ter gemeente-secretarie ot bij den gemeente-architect. Advertentie n. gelukkig bT HrifffeüS en Echtgenoote. en Echtgenoote. De wensch van den dag. P Pf- Hondenbelasting. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR herinneren belanghebbenden, naar aanleiding der op '20 September 1882 vastgestelde verordening op de heffing eener belasting op de honden dat ieder eigenaar, bezitter of houder van een of meer aan de belasting onderworpen honden verplicht is, daarvan jaarlijks vóór 31 Januari ten kantore van den gemeente-ontvanger aangifte te doen. Die aangifte geschiedt door de inlevering van een behoorlijk ingevuld en door den belastingschuldige on derteekend biljetkosteloos ten kantore voornoemd verkrijgbaar. De betaling der belasting geschiedt dadelijk bp de aangifte tegen kwitantie en afgifte van een penning onverminderd het rechtom zoo de aangifte onjuist bevonden wordt, herziening te doen plaats hebben. Burgemeester en wethouders voornoemd Alkmaar A. MACLAINE PONT. 28 Dec. 1889. De Secretaris NÜHOUT VAN DER VEEN. Heden overleed op den leeftijd van 34 jarenmijn geliefde echtgenoot PIETER ADOLE MELCHIOR Adj. Ingenieur bij 's Rijks-Waterstaat. LoenerslootWed. P. A. MELCHIOR 15 December 1889. Geertzema. Op den 15 December 1.1. overleed te Loenersloot onze geliefde zoonPIETER ADOLF MELCHIOR Adj. Ingenieur bij 's Rijks-Waterstaat. Koedijk, M. N. MELCHIOR. 28 December 1889. G. MELCHIORde Jong. Veel Heil en Zegen in het nieuwe jaar wenschen wij aan alle vrienden en bekenden. D. ADMIRAAL Pz. Vogelenzang. en Echtgenoote. »Café Graanhandel", Aan onze geachte begunstigersvrienden en beken denzoowel binnen als buiten deze stad, wordt een Met deze wenschen ondergoteekenden hunne geachto cliëntèle, vrienden en bekenden, in en buiton de stad heil en zegen in het nieuwe jaar. B. H. AULBERS Ritsevoort A 9. en Echtgenoote. VeéTTleïr en Zegen toegewenscht aan begunstigers en vrienden. w_ r ADQLp P- W. ALFRINK en Echtgenoote. J. VAN AMSTEL. J. VAN AMSTEL—van Egmond. (i. p. ADOLF Firma VENEMA wenscht haren geachten begunstigers en vrienden, zoowel binnen als buiten deze stad, veel Heil en Zegen. Bij den aanvang van hot nieuwe jaar wenscht de on- dergeteekende aan hare geachte begunstigers, vrienden en bokendenzoowel binnen als buiten deze stad veel Geluk en Zegen toe. AD0Lp_ m. g. Houttil. S. BRANDS en Echtgenoote. m. g. FRED. BRANDS en Echtgenoote. Heil en Zegen toegewenscht aan onze geachte begun stigers vrienden en bekenden zoowel binnen als buiten deze stad bij de intrede van 1890. Laat. W. BURGER en Echtgenoote. m. g. m. g. J. BUIS Jz. Ritsevoort, A 2. D. VAN DER BIJL en Echtgenoote. to. g. F. L. Van BOMMEL en Echtgenoote. Handel in Kruideniers- an Orutterswaren. Bij den aanvang van het jaar 1890 wensch ik mijnen geachten begunstigers, vrienden en bekenO^ zoowel bin nen als buiten deze stad, een gelukkig en vo&rdeelig jaar. Luttik-Oudorp, hoek Kooltuin. Wed. J. BAAN. K. H. BAKKER en Echtgenoote, Lindelaan E 29 wenschen begunstigers vrienden en bekenden een geluk kig Nieuwjaar. B. C. BERGMANN en familie. P G. BLAAUBOER en Echtgenoote. Ritsovoort A o. A. B. BOOGH schilder Koningsweg wenscht zijnen geëerden begun stigers vriendenburen en bekendeneen gelukkig jaar torn Onze beste wenschen aan onze geachte cliëntèle, vrien den en bekenden, zoowel binnen als buiten de stad, Bij do intrede van 1890 door Kleerenbleeker. P. DE BOER Varnebroek. en Echtgenoote. De ondergeteekenden wenschen hunnen geachten be gunstigers, vrienden en bekendenzoowel binnen als buiten deze stad, veil Heil en Zegen in 1890. W. DE BOER, Nieuwlander-Singel. en Echtgenoote. Onze beste wenschen aan onze geachte cliëntèle, vrien den en bekenden, zoowel binnen als buiten deze stad bij de intrede van 1890 door K. BRANDS Hekelstraat C 26. en Echtgenoote. Onze beste wenschen aan onze geachte cliëntèle, vrien den en bekenden, zoowel binnen als buiten deze stad, bij de intrede van 1890 door JOH. VAN DEN BERG Laat A 135. en Echtgenoote. P R. BREIJER en Echtgenoote. P. BRUGMAN en Echtgenoote, Broodbakker, Lindelaan E 27, wenschen hunnen geachten begunstigers, vrienden en be kenden veel geluk en voorspoed in het nieuwe jaar. Bij den aanvang van het jaar 1890 wensch ik mijnen begunstigers, vrienden en bekenden, zoowel buiten als binnen deze stad, een gelukkig en voordeelig jaar. J. BIJLOOS. m. g. S. BRAK en Echtgenoote. Oterleek. WT BAAS en Echtgenoote wenschen vrienden, bekenden en begunstigers een ge lukkig Nieuwjaar. De ondergeteekenden wenschen hunne geachte cliën tèle, vrienden en bekenden een gelukkig Nieuwjaar. C. BROMMER en Echtgenoote. Aan begunstigers, vrienden cn familie veel geluk ge- wenscht in het jaar 1890. J. J. BOOGH en Echtgenoote. Hotel »Tivoli", J. E. BEST. P- De ondergeteekenden wenschen hunne geachte cliëntèle, vrienden en bekenden, een gelukkig en gezegend Nieuw jaar toe. C. BAAN en Echtgenoote. Al het noodige en goede toegewenscht aan alle men- schen, bij den aanvang van het jaar 1890, door Bd. BRUIN. Veel heil en zegen wensch ik mijnen geachte n begun stigers, buren, vrienden en bekenden in het aanstaande -*°^we jaar. Wed. C. BRAK. P. BOSMAN Az. M. A. BOSMAN—Stó've. P- -= De ondergeteekenden wenschen hunnen vrienden buren en kennissen allen veel heil en zegen in het nieuwe jaar. ,1. BUSCH en Echtgenoote. Heil en Zegen wordt toegewenscht aan begunstigers vrienden en bekenden, D. BRAAK en Echtgenoote^ De ondergeteekenden wenschen hunnen handelsvrienden een gelukkig Nieuwjaar. liü-Lfe L-o. H> A. BOTS Gz. H. BOTS— Moerbeek. De beste wenschen in 1890 aan begunstigers en vrien den van P. BERGERS an Echtgenoote. G. BERENTZEN. F. BERENTZEN. D. BERENTZEN—Hiller. HET BESTUUR DER ALHjHjIAHSCHE vischcmjb „debaabs wenscht allen leden veel geluk en eene goede vaagst in 1890. D. CREFELB, Muziekonderwijzer, Koorstraat. 1 Jan. 1890. Onze beste wenschen aan onze geachto cliëntèle, vrien den en bekenden, zoowel binnen als buiten do stad, bij de intrede van 1890 door A. H. J. VAN DAALHOFF Choorstraat. en Echtgenoote. JACOB VAN DORT en Echtgenoote. gt Varnebroek. De ondergeteekende en familie geven door deze hunne welgemeende felecitatiën aan belangstellenden te kennen. J. J. VAN DUIJN Luit.-Kapelmeester der d.d. Schutterij, Assen, 1 Januari 1890, P DIRKZEN ZOON, in Effecten, Alkmaar. Familie, vrienden en bekenden worden gefeleciteerd, met het nieuw begonnen jaar. C. DUIN Kanaalkade^en Echtgenoot^ De ondergeteekenden wenschen aan vrienden en be- kenden een gezegend Nieuwjaar. J. W. DUNNEWOLP en Echtgenoote. Ch. DIRKEN en Echtgenoote. Bij de intrede van 1890 wordt aan onze geacljite cliëntèle, familie, vrienden en bekenden 's Heeren zeg en in ruime mate toegewenscht. De Erven J. EMEIS. J. ELTE in Brandstoffen wenscht zijnen begunstigers, vrienden en bekenden, zoowel binnen als bniten deze stad, veel heil en zeg-en in het nieuwe jaar. Zadelmakerij en Stoffeerderij. Bij den aanvang van het nieuwe jaar wenschen ie ondergeteekenden hunnen geachten begunstigers, vriendm en bekenden veel geluk. G. VAN EGMOND Laat 146. en Echtgenoote. A. H. ELFRINK Bz. en Echtgenoote. Voor meer. >n. g. Hk. ELFRING en Echtgenoote. Verdronkenoord. Bij den aanvang van het jaar 1890 wenschen wij onzen geachten begunstigers, vrienden en bekenden, zoowel bin nen als buiten deze stad, een gelukkig en voordeelig jaar. J. ELFRINK Kooltuin C 5. cn Echtgenoote. Hiermede wenschen wij onzen geachten begunstigers vrienden en bekenden een gelukkig Nieuwjaar toe. N. P. ERKAMP Lindelaan. en Echtgenoote. Bij den aanvang van het nieuwe jaar wenschen do ondergeteekenden hunnen geachten begunstigers, vrienden en bekenden, zoowel binnen als buiten deze stad veel geluk en zegen toe. C. J. VAN EIJK Westerlaan. en Echtgenoote. D. VAN EGMOND en Echtgenoote. Onze beste wenschen aan onze geachte cliëntèle, vrien den en bekenden, zoowel binnen als buiten deze stad, bij den aanvang van 1890 door H. H EENHORST en Echtgenoote. Kieuwe Kotterdamsclie ScIiouwBwïS- maatschappij Directie ALEX. FAASSEN Co. Rotterdam, 1 Januari 1890. E E L S Co. wenschen hunne geachte cliëntèle, vrienden en kennissen veel geluk en zogen toe bij de intrede van het jaar. G. GROOT Schilder, Koningsweg B 76, wenscht zijnen begunstigers en buren veel zegen Veci.heiLpn^FMêS^^'^lv^lc^ir éfn auor Varnebroek. ijnr A. en J. DE GROOT. Uitspanning »Het Wapen van Limman." Aan onze geachte begunstigers, vrienden en bekenden, zoowel binnen als buiten de stad, wordt een gelukkig Nieuwjaar toegewenscht. 1). GROOTHUIZEN en Echtgenoote. Café „Kanaalzicht." Aan onze geachte begunstigers, vrienden, en bekenden, zoowel binnen als buiten de stad, wordt een gelukkig Nieuwjaar toegewenscht. Z. GROET en Echtgenoote. Vrienden en bekenden, zoo buiten als binnen de stad, gelukkig Nieuwjaar. N. GEELS en Echtgenoote. De beste wenschen bij de jaarverwisseling harer be gunstigers aangeboden door de Bierbrouwerij »'t Fortuin". Firma VAN GIEZEN Co. Aan begunstigers en vrienden wordt een voordeelig Nieuwjaar toegewenscht door S. DE GROOT en Familie. H. VAN GIJZEF"" en Fontgenoote, p f_ Laat 169. Veel geluk en zegen in t jaar 1890 toegewenscht aan familie, vrienden en bekenden, door M. GO VERS en EchtgflPQote. De ondergeteekenden wenschen hunne* geachten be gunstigers vrienden en bekenden, zoowel binnan. als, buiten deze stad, veel heil en zegen N 1890. A. DE LA GRANGE, en Echtgenoote. Geachte Burgers Boeren ïaitenliên In wie ik mijn cliënten En 'k mag het niet veriWflgel>) Ook wions gunst ik niet kon krpgen, 'k Wensch u allen elkaar Een gelukkig, ze*gnfnd nieuwe jaar, Ook zij, die er vermaak m vonden, Om mij te schalen waar zij konden; Het is een sale des gemoeds, Ook hun neg wensch ik alles goeds, 'k Beveel mij als voorhenen Zeer aan bij deez' en genen; Waar v,an de beste kwaliteit, Dat tccff n°g iedereen gezeid, TaVaè) 't is algemeen bekend, 'j; ïart daarmee lederen concurrent, pa eindelijk, 't is maar voor de grap, Sigaren mèt en zonder klap. Uw dw. dr. Schapensteeg. W. GOVEBS J». Br oo d- en Beschuitbakker ij, Payglop, Onze boste wenschen aan onze geachte chenteie, vrien den en bekenden, zoowel binnen als luiten deze stad, bij de intrede van 1890'Gd°^r (;r{0ENEW0UD en Echtgenoote;

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 2