18 9 0. Men gebruike dit jaar uitsluitend NEELME1JER S KABINET—INKT. Zilveren Medalie Parijs 1889. Bij alle soliede Boekhandelaren verkrijgbaar. P- P- f- Onze beste wenschen aan onze geachte cliëntèle, vrien- pen en bekenden zoowel binnen als buiten deze stad bij de intrede van 1890, door Kooltuin. D. GROEN en Echtgenoote, De ondergeteekende wenscht vrienden en bekenden een gelukkig Nieuwjaar. C. KATER Cz. HET BESTUUR VAN DE VEBEElfieiWG „OATS GEAOEGEH". wenscht den leden een gelukkig Nieuwjaar. Alkmaar, 1 Januari 1890. S. KOSTER, p. f. Ridderstraat. Onze beste wenschen bij de wisseling des jaars. CORNs. KEG en Echtgenoote. Hartelijk zegen en welzijn toegewenscht aan begun stigers, bloedverwanten en bekenden. 1 Jan. 1890. J. VAN HEERDEN Sr. Aan allen veel zegen bij den aanvang van 1890. J. HOFSTEE en Echtgenoote. Schapeusteeg. A. PILKES Schuitenmaker en Verhuurder, en, Echtgenoote wenschen aan allen zonder onderscheideen gelukkig Nieuwjaar toe. Grootschermer, 1 Januari 1890. Locaal »Harmonie", A. PIJPER p. en Echtgenoote. Vrienden en begunstigerszoowel binnen als buiten de stad, wordt met het nieuw begonnen jaar veel heil en zegen toegewenscht. P. E. KRIJT, Stads-Horlogemaker. Veel geluk toegewenscht aan al mijne begunstigers, vrienden en bekenden. R. HOUTER, Stalhouder, en Echtgenoote. De ondergeteekendc wenscht zijnen geachten begunsti gers, familie en vrienden, veel heil en zegen toe bij den aanvang van 1890. D. HOEKMEIJER. H. KRIJNS p. en Echtgenoote. Begunstigers, vrienden en bekenden geluk gewenscht met het nieuwe jaar. J. G. KROM en Echtgenoote. Familie vrienden en kennissen bij den aanvang van t jaar 1890 alle mogelijke voorrechten toegewenscht door J. D. PREIJER en Echtgenoote. Aan mijne geëerde cliëntèle veel geluk en goede ge zondheid in het nieuwe jaar. Zaadmarkt. J. LIND. Begunstigers, vrienden en bekenden wordt een geluk kig Nieuwjaar toegewenscht door Oudegracht A 123. J. PASTOOR. HET BESTUUR DER CHRISTELIJKE ZAKKEEREEXICilHCi „HAKPE DAVIDS', wenscht haren leden een gelukkig Nieuwjaar. Bij deze wenschen wij onzen geachten begunstigers en vrienden een gelukkig Nieuwjaar toe. A. LIND Heerestraat. en Echtgenoote. Bij de intrede van het nieuwe jaar wordt onzen ge achten begunstigers en vrienden, zoo hier als buiten de •eel geluk en voorspoed toegewenscht. W. PIJKEREN en Echtgenoote. Aan onze vrienden en begunstigers binnen en buiten de stad wenschen wij een voorspoedig en gelukkig jaar. W. HARMS en Echtgenoote. A. G. T. LIEVENDAG m. g. en Echtgenoote. K. P IJ P E R S, ZeilmakerPayglop wenscht aan begunstigers, familie, buren en kennissen een gelukkig jaar in 1890. Jb. LUTTEROT en Echtgenoote. De weduwe B. HEMKE wenscht familie, vrienden en bekenden, zoo binnen als buiten de stad, veel zegen in het nieuwe jaar. Bij den aanvang van 1890 wenschen wij onzen ge achte cliëntèle vrienden en bekenden een gelukkig Nieuwjaar. C. LUIJCX ZOON. FIRMA H. M. PLAS wenscht allen veel geluk en zegen bij de intrede van het jaar. Café „de Nachtegaal". Aan onze geachte begunstigers, vrienden en bekenden, zoowel binnen als buiten de stad, wordt een gelukkig Nieuwjaar toegewenscht. T. HARP en Echtgenoote. R. v. d. POLL en Echtgenoote wenschen hunnen geachten begunstigers een gelukkig Nieuwjaar. DAMES C. en M. LUIJCX. m. g. Dijk. Slijterij Doelestraathoek Koningsweg. Begunstigers, buren, vrienden en bekenden wenschen wij veel geluk en zegen in het nieuw begonnen jaar. V. C. LUIJCX en Echtgenoote. E. J. P O R C K schilder Koningsweg brengt door dezen bij het intre den van het nieuwe jaar, aan begunstigers, vrienden en bekenden, zoowel binnen als buiten deze stadzijnen welgemeenden gelukwensch. JAN HELLING ZOON. m. g. W. H. J. HELLING m. g. Café „Koophandel". Aan onze geachte begunstigers, vrienden en bekenden, zoowel binnen als buiten de stad, wordt een gelukkig Nieuwjaar toegewenscht. H. W. HOFMEESTER Waagplein. en Echtgenoote. Onze beste wenschen aan onze geachte cliëntèle vrienden en bekenden, zoowel binnen als buiten deze stad bij de intrede van 1890 door W. LIJBERING Mient 27. en Echtgenoote. IN lri U W J AAiiöu HiUtj JL aan alle vrienden en bekenden van P. PURMER Varnebroek, 1 Jan. 1890. en Echtgenoote. Lederhandel, Zaadmarkt C 70, Onze beste wenschen aan onze geachte cliëntèle, zoo wel binnen als buiten de stad, bij de intrede van 1890 door S. PRINS Az. en Echtgenoote. G. J. HOFSTEE en Echtgenoote wenschen hunne geëerde cliëntèle, vrienden en bekenden, zoowel binnen als buiten deze stadeen gelukkig Nieuwjaar. Café de TabakshandelWaagplein B 41. Aan onzcj seachte begunstigers, vrienden en bekenden, -.1 V, 1.-» JU Oil tclo 7-- —l «V» IJ BMV-, •- wü i-YAVM. T - jaar toegewenscht. P. HOUTKOOPER en Echtgenoote. De beste wenschen in het a.s. jaar aan vrienden en begunstigers worden toegedacht door H. LIND en Echtgenoote. A. DE LEEUW m. g. en Echtgenoote. GEBRs. POLL. P- f- de Wed. C. P. MULDER. A an allxm waal Koxl on ijogou, A. PEPERKAMP en Echtgenoote. Gefeleciteerd met dezen dag. J. Ph. MULLER en Echtgenoote. J. PELS en Echtgenoote. P- Voormeer. JAN HERTOGS, Metselaar, wenscht allen, begunstigers en vrienden, veel zegen in het nieuwe jaar. J. MÜIJS en Echtgenoote, pf- Kanaalkade 17. Bij den aanvang van hot jaar 1890 wordt aan alle vrienden en kennissen alles goeds toegewenscht, Wed. A. HARTLAND— Heiloo. Ellerman. F. RAVEN en Echtgenoote. A. ROOS m. g. en Echtgenoote. Café »d e Ooievaar", Ritsevoort 28. Aan onze geachte begunstigers, vrienden en bekenden, zoowel binnen als buiten de stadwordt een gelukkig Nieuwjaar toegewenscht. Jb. ROL en Echtgenoote. Bij den aanvang van het jaar wordt aan onze be gunstigers vrienden buren en bekenden Gods beste zegen toegewenscht. C. MOOIJMAN en Echtgenoote. J. L. HARMS en Echtgenoote, Familievrienden en bekenden een gelukkig en ge zegend jaar 1890 toegewenscht door Uitgeest, A. B. IMPINK. 1 Jan. 1890. H. A. R. IMPINK-Lobach. Jb. MASDORP en Echtgenoote. m. g. Bij den aanvang van het nieuwe jaar wenscht de ondergeteekende zijnen geachten begunstigers vrienden en bekenden, zoowel binnen als buiten deze stad, veel geluk en zegen toe. J. T. VAN DEN IDSERT, Bergerhout. Metselaar. Bij den aanvang vas.' het jaar 1890 wenschen wij onzen geachten begunstigers -rienden en bekendenzoowel binnen als buiten deze stad, oen gelukkig en voordeelig jaar. H. J. JANSEN Berger-Barrière. en Echtgenoote. Uitspanning „Zwarte O s", a/d Dijk. Bij deze wenschen wij onzen geachten begunstigers, buren, vrienden on bekenden een gelukkig Nieuwjaar toe. K. MOLENAAR en Echtgenoote. NIEUWJAARSGROET aan mijne geachte begunstigers, vrienden en bekenden van J. RIJSHOUWER. Nieuwesloot, hoek Hoogstraat. De ondergeteekende wenscht aan vrienden en bekenden zoowel binnen als buiten deze stad, allen voorspoed in het nieuwe jaar. J. H. DE REUS. A. RöER. p. f. F. H. RINGERS p- en Echtgenoote. Veel heil en zegen in het nieuw begonnen jaar toe gewenscht aan mijne begunstigers en vrienden en be kenden. R. B. MAMMEN, RitsevoortAlkmaar. Wagenmaker. GEBRs. VAN NIEUWKUIJK. m. g. 1' MESSET,A AR C. KAINDL mff- en Echtgenoote. pen Echtgenoote. Alkmaar, 1 Jan. 1890. Ondergeteekenden wenschen hunnen geachten begun stigers zao buiten als binnen deze stad, alsmede buren, vrienden en bekenden, een gezegend Nieuwjaar toe. D. ROZENHART ZOON, Zadelmakers. De firma R. VAN REE Co. wenscht aan hare be gunstigers, vrienden en bekenden veel geluk en voorspoed toe in het jaar 1890. FTRMA An SMA KERS A. F. KÈRREBIJN Jr. m. g. P. JSI O L g. en Echtgenoote. labakstabn^k »j)e Twee Amerikanen." Onze beste wenschen aan onze geachte cliëntèle zoo wel binnen als buiten deze stad, bij de intrede van 1890 door Tj. TEN KLEIJ DÜk- en Echtgenoote. Uitspanning „Do Vergulde Val k". Begunstigers, vrienden en bekenden veel geluk in het nieuwe jaar. IJ. OLDENBURG Begunstigers vrienden en bekenden wensch ik veel Geluk en Zegen in het nieuvr bvromien iaar Verdronkenoord D 22. n J KOOPM A w Slijterij «de Vogelenzang.. Begunstigers buren, vrienden en beenden wenschen wij veel Geluk en Zegen in het me«w begonnen ;aar Varnebroek. P. KOOPMAN en Echtgenoote. Vleeschhouwer en Spekslager. Mijne beste wenschen aan mijne geachte cliëntèle vrienden en bekenden, zoowel binnen als buiten deze stad, bij de intrede van 1890. Fnidsen 57. G. VAN OS. m. ff. Voel Heil en Zegen bij de intrede van hot nieuwe jaar aan onze geachte begunstigers en vrienden C. SCHIPPER en Echtgenoote, Banketkakker, Laat, Alkmaar BIERHUIS „DE OTTER". Kooltuin C 2. m- ff- J. OTT3R en Echtgenoote. J. SLOOVES en Echtgenoote. m- ff- Varnebroek. AVO VJAlUOlgOl/OOAOLiUtJIi W tJLLÜUHCIl I1UI1I16I1 ^QfUnStio,Ar<3 vrienden en bekenden, veel Heil en Zegen in net nienwl jaar. p. KOLLES en Echtgenoote. Aan vrienden en bekenden wordt een gezegend Nieuwjaar toegewenscht door KLAAS OOMS, Alkmaar. J. SPAAN, p. f. Kaasmarkt. J. SCHOORL, p- Broodbakker, Achterdam. J. KRAAIER "Hoogstraat ,7. en Echtgenoote wenschen hunnen geachten begunstigers, vrienden en be kenden zoowel binnen als buiten deze stad vetl Heil ou Zegen. De ondergeteekende wenscht sijuen vrienden en ge achten begunstigers, zoowel buiter als binnen deze stad, veel heil en zegen in het nieuwe ,aar. H. CVER en Echtgenoote. Bij den aanvang van het jaar 1890 wordt aan familie, vrienden en bekenden Gods beste zegen toegewenscht door H. SPARENBERG en Echtgenoote. Hotel en Café »De Zon", op het Hof te Alkmaar. Onze beste wenschen aan onze jeachte cliëntèle, vrien den en bekenden, zoowel binnen als buiten deze stad ba, de intrede van 1890 door S. OLU en Echtgenoote. C. VAN STAM P- f- en Echtgenoote. JKWAST en Echtgenoote wenschen begunstigers vrienden en bekendenzoowel binnen als buiten deze stad veel heil en zegen. H. STOOKER en Echtgenoote P- f- Heiloo. 1>. KOS Gzn. en Echtgenoote. Aac vrienden en bekenden vordt een gezegend Nieuwjaar toegewenscht dooi JACöB IRINS, Alkmaar. Cr. SCHIERMMN en Echtgenoote.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 3