1sar I Fnidsen 70. A. IMHULSEN. Zaadmarkt C 82.Bierkade C 1. V olks voordrachten. Uitslag Veiling. HOUT VJBIjLIN Q Te li IJ uil bij Inschrijving;: r Gedurende de maand Januari worden «He restanten van Bukskin^, Stoffen Ka toentjes, Kinnen en Halflinnens, alsmede ecnegrootc pari Ij Tricottailles en'stut- garter normaalondergoederen (systeem Prof. Dr. Jaeger) tegen balansnriizen A contant zonder eenige korting ©PGERUIMJÓ. Marijke van Seheveningen, e. VAN STAM, van dit G E N Ter drukkerij blad kan een J 0 geplaatst worden. Faillissement L, VftLLfitlAft. Marijke van £cheveningen MOleENAAK. "fctoom- vv al zen Meelfabriek MIDDELBURG. Alle goederen zijn van bekende prima kwaliteit. Een ieder wordt in zijn belang uitgenoodigd, zich hiervan persoonliik te komen overtuigen, daar van de opteruimen goederen geene stalen worden verstrekt, V- V' f- p. f. P- f- p. Pf- Ten gevolge der Botenvet MAANDAG 6 Januari 1890 Ui HET LOKAAL ,,HA8fêlüNiE». OPVOERING VAN: Directeur de heer J M. OTTO. JpvoerliïfV van Dinsdag, 7 Januari 1890, P. J.BOOMte Alkmaar. Ir 3 •a» f i Groote Jaarlijksche Uitverkoop! Onze beste wenschen aan onze geachte cliëntèle, vrien den en bekenden, zoowel binnen als bniten deze stad, bij den aanvang van 1890 door J. H. SCHUURMAN en Echtgenoote. JOH. JAC. SIËZEN Jz. en Echtgenoote wenschen hunnen geaehten begunstigersvrienden en bekenden een gelukkig Nieuwjaar toe. C. 1). S A P en Echtgenoote. J. J. SCHOUTEN en Echtgenoote. Café »M arktzicb t". Onze beste wenschen aan onze geachte begunstigers vrienden en bekendenzoowel binnen als buiten deze stad bij den aanvang van 1890 door Waagplein. H. SMIDS en Echtgenoote. DE TOO\KEli VKKKH TAI. HA' wenscht baron kunstlievenden leden een gelukkig en vroolijk jaar 1890. V- J. TEDERS en Echtgenoote. De ondergeteekenden wenschen bunnen geaehten be gunstigers, vrienden en bekenden een gelukkig Nieuwjaar. H. VAN TWISK Kooltuin. en Echtgenoote. De ondergeteekenden wenschen hunnen geaehten be gunstigers, vrienden en bekenden een gelukkig Nieuwjaar. L. S. VAN THIJN Verdronken oord.en Echtgenoote. J. O. THEISSEING wenscht zijn geachte cliëntèle veel heil en zegen in 't nieuwe jaar. De cliëntèle van de Chichorei- en Koffiesiroopfabriek »de Burg" wordt een gelukkig Nieuwjaar toogewenscht, de firma F. J. THEISSLING. J VAN" door "TWISK en Echtgenoote, Voormeer. Bij den aanvang van 1890 wensch ik aan vrienden en bekenden een gelukkig jaar. Wed. A. P. THOMSEN— Vlaanderen. B. VALK en Echtgenoote wenschen hunnen vrienden en begunstigers een gelukkig Nieuwjaar toe. Een gelukkig jaar zij u toegewenscht door P. VOORN en Echtgenoote. P. VOLTEN JzT p. en Echtgenoote. L. VAN DE VIJZEL en Echtgenoote wenschen allen vrienden en bekenden in de omgeving bij de intrede van 1890 een gezegend jaar toe. St. Pankras, 1 Januari 1890. Het compliment van den dag. W. VEENHUIJSEN en Echtgenoote. Bergen, 1 Jan. 1890. Wij wenschen onzen geaehten begunstigers, vrienden en bekenden veel zegen en voorspoed in het nieuwe jaar. Pr. VENNIK en Echtgenoote. y V. HET BESTUUR VAN DE VEBKEHflGIUiG VES111NliljAhKIlG" wenscht den leden een gelukkig en voordeelig Nieuwjaar. Alkmaar, 1 Januari 1890. V. V. J. J. G. WAHLEN p. en Echtgenoote. J. H. W1LLERS en Echtgenoote. Alle vrienden nieuwe jaar. en bekenden gefeleciteerd met het J. E. WIGMAN en Echtgenoote. Tabaksfabriek »de Waag". Bij den aanvang van het jaar 1890 wordt aan onze geachte begunstigers, vrienden en bekenden een gelukkig Nieuwjaar toegewenscht door JOH. WAIJBOER Gz. en Echtgenoote. G. WAIJBOEST on Echlgenoote. M. VAN DER WERF c. m. g- W. A. W1ENKER en Echtgenoote. Café Mient No. 1. A. VAN WIERINGEN en Echtgenoote. m. g. Koffiehuis „De Korenbeurs", Zaadmarkt 62. P. WAIJBOER en Echtgenoote. Tabaksfabriek „de Rookende Amerikaan", Kooltuin C 3. Onze beste wenschen aan onze geachte cliëntèle, zoowel binnen als huiten de stad bij de intrede van 1890. S. WIT en Echtgenoote. Huis met de Luifel Ritsevoort A 29. Veel Heil en Zegen in deu nieuw begonnen tijdkring. T P. S. WIJNKAMP en Echtgenoote. L. De ondergeteekende brengt bij deze aan zijne geëerde begunstigers, vrienden en bekenden, zoowel binnen als bniten de stad, zijnen welgemeenden wensch. J. J. E. WIJNKAMP, Stalhouder, Dubbelebuurt B 6. Bij den aanvang van 1890 wensch "ik alle stadge- nooten, in t bijzonder vrienden, buren en begunstigers, een gelukkig jaar. J. W. WICHERINK, firma JOH. VERMEER. P- H. WIELAGE. De wed. K. ZEEMAN en huisgenooten wenschen familie, vrienden en buren veel zegen in het nieuwe jaar. Alkmaar. J. H. ZIMMER. De ondergeteekende heeft de eer te be richten dat met 1 Januari 1890zijn zoon HERMANUS SIEBERT COSTER, als deelgenoot in zijne zaak optreedt en beveelt de firma bij voortduring in ieders protectie aan. Alkmaar, A. SIEBERT COSTER, 31 Dec. 1889. Firma HERMs. COSTER ZOON. Een rijk beklante Brood- en Heschuitbakkerij, aan de Zaan gelegen, flink WOONHUIS, BAKKERIJ en PAKHUIS, met verzending van beschuit. De kooper kan direct of later de zaak aanvaarden, naar verkiezing. Bewijzen van soliditeit voorhanden. Brieven onder let ter T. bij do Uitgevers dezer Courant. iine kwaliteiten, 'u UCliClU-1 BUJt m vb«*W&i ,w, al miji UUUtJJL" UCIJ worden, van af 1 Januari 1890, zoowel de njnsxe ais gtwone, o door mij afgeleverd. J. C. DONNEE, Breedstraat. UITSLAG VUSU.OTIAG gehouden door C. de NIJS. Prijzen op Ns. 14, 16, 95, 46, 11, 23, 160, 178. 's avonds 7 uur. OORSPRONKELIJKE OPERETTE in 4 Tafereelen door de Zangvereeniging .Crescendo", onder directie van den heer J. M. OTTO. PROGRAMMA'S, lü Cents op den dag dei- uitvoering, na 's morgens 9 uur, bij den heer P. KLUIT MAN verkrijgbaar, geven uitsluitend toegang. De Commissie herinnert tevens, dat deze uitvoering, met bet oog op de weinige beschikbare plaatsen niet bestemd is voor meergegoeden of kinderen van meerge- goeden en deze dan ook niet zullen worden toegelaten. De Commissie, M COHEN STUART, Voorzitter. Dr. J. BROERS, Secretaris. Confiseur. Achter de Waag, is heden avond en Nieuwjaarsdag ruim voorzien van APPELBOLLEN, KERSTKRANSEN, SNEEUWBOL- LEN BERLINERBOLLEN SAUCISSEBROOBJES en ander gebak. P. S. Bij vooruitbestelling warm verkrijgbaar. De kinderen en behuwdkindoren van wijlen den heer C. OOIJEVAAR, betuigen bunnen hartelijken dank voor de vele bewijzen van belangstellingondervonden gedu rende de ziekte en bij het overlijden van hunnen ge liefden vader. Do loodgietersiffaïre zal van af 1 Januari 1890, door den ondergeteekende voor zijne rekening worden voortgezetdie zich bij deze beleefdelijk aanbeveelt. Alkmaar Uit aller naam 31 Dec. 1889.J. H. OOIJEVAAR. Bij de op 30 Ibcember 1889 gehouden veiling, bij opbod der perceelen van den heer C. DEKKERis ge boden voor het WEILAND, aan den Geestersingel te ALKMAAR, gro.t 1.83.95 heet. 5320.— Het WEILAN» achter den Spoorweg aldaar, groot 2,85.82 heet6700 AFSLAG en toewijzing bkj'ft bepaald op Ditódag 7 Januari 1890, 'a avond? zes uur, in »de Valk", te Alkmaar. H. J. DE LANGE, Notaris, te Alkmaar. te CASTRICUM, op Dinsdag den 7 Januari 1890, 's morgens om 9'/, uur, in de herberg DE RUSTENDE JAGER aldaar, van verschillende perceelen zwaar HAK HOUT, in de duinen en bosschen van H. K. H. Mevrouw de Prinses VON WIED, eu van Mevrouw de Douairière Jhr. D. Th. GEVERS VAN ENDEGEEST eu anderen, onder Castncum, Bakkum en Heemskerk. een WINKELHUIS geschikt voor vele a f- f ai res. Adres: Schagsensteeg, li S, Alkmaar. De BOERENHOFSTEDE »DE WATERHOND", met ruim 23 hectaren Wei- en Hooiland, gelegen aan de Ringvaartgemeente Watergraafsmeer, thaus bewoond door H. J. VAN DER LEE, en eiken werkdag te bezichtigen. En zulks voor 6 jaren, ingaande voor het Land. 1 April en de Gebouwen 1 Mei 1890. De voorwaarden liggen vanaf 30 December 1889 ter inzage, ten kantore van den Notaris C, VANMOURIK, te Amsterdam, Heerengracht 479, alwaar de inschrij vingsbiljetten, door den inschrijver en zijne borgen geteekend, moeten worden ingeleverd vóór of op 13 Januari 1890. Een WIJNFIRMA wenscht in relatie te komen met een s o 1 i e d persoon te Alkmaar, die als AGENT kan optreden. Brieven franco lett. 4 B. K. Algem Advert.-Bureau NIJGH VAN DITMAR, Amsterdam. BURGEMEESTER en "WETHOUDERS van EGMOND AAN ZEE brengen ter kennis, dat twee Aandeelen in de geldleening ten behoeve van den Straatweg, #/]a zgn uitgeloot, Egmond aan Zee, den 30 Dec. 1889. STQ Dn om te worden afj^elosf. A>0, PRANGER, Burgemeester. J. KOEMAN, Wethouder. Ten gevolge der ontbinding der asso ciatie KRIJT KLEIN, zal ondergetee kende zijn KANTOOR houden aan de Laat A, No. 118, naast de Slagerij van den heer A. VAN GIEZEN, of, gesloten zijnde, adres aan zijn w o o n hu is, Koorstraat A No, IS. G. KRIJT Deurwaarder. Er wordt gevraagd met 1 Februari, eene flinke DIENST-- BODE, P. G., als Mei d alle £n. Ver- dronkenoord D 52. De rangschikking van crediteuren in bovenstaand faillissement is door den ondergeteekende ter Griffie der Rechtbank gedeponeerdten einde gedurende veertien dagen voor een ieder ter inzage te liggen. Alkmaar, Mr. P. BUIJS 30 December 1889. Curator. in het „IIIRHOm". DIJKGRAAF -d HEEMRADEN van de EGMON- DERMEER roepen gegadigden voor de betrekking van MOLENAAR in genoemden polder opom hunne aanbiedingen in te zenden voor 10 Januari a.s., bij den ondergeteekenden Dijkgraaf. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd, A. SLOTEMAKER, Dijkgraaf. J. M. ÜE SONNAVILLE, Secretaris. De ondergeteekende maakt bare geachte cliëntèle be kenddat zij als AGENT voor ALKMAAR, HELDER enz. heeft aangesteld den heer Wed. J. H. C. KAKEBEEKE Gz. Middelburg, 31 December 1889. Stoomdr. van Herms. Coster Zoon, Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 4