3o"2s'e Staatsloterij. BINNENLAND. Ns. 9811 en 12474 1000; Nr. 1209 on 7913/ 100. Stadsberichten. KAN TONG EB ECHT TE ALKMAAB. enz., niets heeft er aan deze plechtigheid ontbroken. Ook de armen zijn niet vergetenmen zegt dat eene flinke som onder hen is uitgedeeld. De voornaamste gebourtenis op theatraal gebied is de voorstelling van Shylock, vrij bewerkt naar Shakespeare's »De Koopman van Venetië". Shylock is een groot succes voor het theater «Odeon", doch deze kroniek werd reeds lang genoegzoodat wij de bespreking dezer voorstelling tot later moeten uitstellen. Pakijs, December 1889. J M.'1. STAXES-eKlïKBAAL. Eerste Earner. Bij de behandeling der wetsontwerpen tot goedkeuring van de heffing der wik- en weegloonen in de gemeenten Edam, Hoorn, Purmerend en Alkmaar op den 28 maakte de heer van der Breggen bij hot wetsontwerp be treffende Edam ernstig bezwaar tegen deze voortdurend bekrachtigde heffingendie uitsluitend den landbouw drukken en door den boer betaald worden. Op zich zelf schijnt 1 pet van de waarde der kaas niet zooveel, maar het bedraagt toch zevenmaal het cijfer, dat in Zuid holland aan markt en waaggeld wordt geheven. Daarbij acht hij het onbillijk den koopman de kosten van de waag te laten betalen. De haven- en kaaigelden te Hoorn behooren niet door don kaasboer te worden be taald. Verder is het bedrag der heffing hetzelfde gebleven als de vorige maal, ofschoon deze regeering zich voor stelde den landbouw te ontheffen van onbillijke belastin gen. Aan de 4 wagen is in het laatste jaar 93,751 aan wik- en weegloonen betaald. De minister van binnenl. zaken merkte V op, dat vroeger nooit bezwaren tegen de wik- en weeg loonen gemaakt waren, Ze hebben een historisch ver leden en zijn niet gelijk te stellen met andere plaatselijke belastingen. Overigens dragen deze ontwerpen een tijde lijk karakter. Het is zeer de vraag, of de bedoeling Is geweest de hoegrootheid van het bedrag dezer loonen te onderwerpen aan de goedkeuring der Wetgevende macht. De wegen havens en kaaien zijn hoofdzakelijk gemaakt en verbeterd ten behoeve van den landbouw en het is dus niet onbillijk, dat deze daarvoor betaalt, daar ook op de gemeente-financiën dient gelette worden. Het ontwerp betreffende Edam werd aangenomen met 26 tegeu 11 stemmen (de heer Alberda, Coenen, van Swinderen, Blydestein, Prins, Magnee, Welt, Bultman, Bengers, van der Breggen en Breuning.) De ontwerpen betreffende Hoorn, Purmerend en Alk maar werden daarna goedgekeurd. In 1889 werden ter weekmarkt te Leiden aange voerd 67 paarden 26 veulens 26822 runderen 5562 kalveren, 45948 schapen, 51550 lammeren, 3993 var kens en 10703 biggen samen 144681 stuks vee verte genwoordigende eene vermoedelijk verhandelde waarde van 7,360,218,07. In 1881 bediroog de aanvoer 158914 stuks vee en de vermoedelijk verhandelde waarde 7,335,478,62'/^. De Haven-Stoombootdienst te AMSTERDAM vervoerde in 1889, 1,071,197 personen tegen 993,069 in 1888. Gedurende 1889 zijn te AMSTERDAM aange komen van buitoni. havens 210 zeil- en 1363 stoomsche pen, samen 1573 tegen 1566 in 1888, 213 zeil- en 1353 stoomschepen. De meeste stoomschepen kwamen van Lon den 197, Newcastle 109, Hull 106, Leith 96, Bilbao 54 Java 41 Kioonstad 40, Stettin 39, Middel. Zee en Bremen 37 Frederikstad en Biga 35 Liverpool 34 Havre 29 Nieuw-York 25 Taganrog en Bordeaux 20, Danzig 19. De meeste zeilschepen kwamen van Nieuw- York 14, Frederikstad 13, Drammen 12 en Biga 9. Van de 1889 voor de hoofdakte geëxamineerden trokken van de 1297 maun. candidaten zich 149 terug, werden 779 afgewezen en 369 toegelaten: van do 93 vrouwelijke slaagden 56 en werden 37 afgewezen. In het geheel slaagden dus 425 tegen 363 van de 1280 in 1888. Den 29 des morgens is te EVIS lilXEAi eene burgerwoning geheel afgebrand. Den 30 is des namiddags te half zes in den schoor steen van de verdieping gelegen boven de vertrekken van den Koning, op het paleis het Loobrand ontstaan, welko spoedig door de aanwezigen met behulp van ex- tincteurs kon worden gebluscht. Die schoorsteen wordt dag en nacht gebruikt om het badwater op den ge- wenschten warmtegraad te houden. De gemeenteraad van Venloo heeft den 30 besloten het voormalige fort de Ginkel te doen slechten en tot een park met villa's in te richtendaarvoor werd eene som van 10000 toegestaan. Bij kon. besluit van den 30 zijn benoemd tot hoog heemraden van don Hondsbossche en Duinen tot Petten van wege den kavel Schager- en Niedorperkoggen, de heer J. Breebaart Kz. en vanwege den kavel Waterland, de heer mr. H. J Smit Bij beschikking van den minister van binnenl. zaken van den 31 is voor het jaar 1890 benoemd tot secretaris bij den geneeskundigen raad voor Noordholland de heer dr. J. P. Berdanis van Berlekom te Middelburg. De heer A. Moens heeft zich wegens gezondsheids- redenen genoodzaakt gezien zijn ontslag te vragen als inspecteur van het lager onderwijs. De Amsterdamsche-Omnibusmaatschappij vervoerde in 1889 9.891.773 reizigers tegen 9.550 873 in 1888. Gedurende 1889 zijn te IJMUIMEA1 binnenge komen 299 zeil- en 1468 stoomschepen en vertrokken 297 zeil- en 1467 stoomschepen. Het Bijks-museum te AMSTEBS1BA.BI werd in 1889 bezocht door 330.640 personen. Uit Tilburg is een met 103 handteekeningen van AP» graanhandelaars en bakkers voorzien adres aan de Tweede Kamer ingediend waarbij verzocht het wetsvoorstel van den heer Bahlmann tot heffing van invoerrechten op granen en meel niet aan te nemen. Het bestuur der Amsterdamsche-Omnibusmaat- schappij heeft bekend gemaakt datbij wijze van proef neming, van 1 Januari 1890 abonnementskaartjes (elk geldig voor een geheelen rit) uitgegeven worden tegen 64/2 cent per stuk alzoo f l,621/a per pakje van 25 stuks; de in omloop zijnde kaartjes blijven g idig, doch kunnen gedurende de maand Januarides ochtends van 10—12 uur, ten kantore der Maatschappij ingewisseld worden tegen een overeenkomend geldelijk bedrag in kaartjes a O'/s cent. Te TSIEUWEDIEP zijn gedurende 1889 207 schepen binnengekomen en 227 uitgegaan. De Standaard heeft een schrijven openbaar gemaakt, door de anti-revolutionaire leden der Tweede Kamer ge richt aan de besturen der Vereenigingen op het gebied van het christelijk onderwijs, waarbij zij uitgenoodigd worden eene samenkomst te houden, ten einde in overleg te treden over de maatregelen, die de nieuwe schoolwet ter bevordering van het door hen beoogde doel wensche- lijk doet voorkomen. De gemeente Deventermag voor de jaren 1890 en 1891 in de bank van leening weder 12 pet. rente heffen voor de te beleenen panden, benevens eenig admini- stratieloon De minister van binnenlaudsehe zaken heeftop advies van den geneeskundigen inspecteur in Zuid-Holland, in strijd mot de zienswijze van burgemeester en wethou ders van 's-Gravenhage, beslist, dat de wet niet vergunt leerlingen tot de zeevaartkundige lessen toe te laten zonder bewijs van koepokinenting. Bij een veehouder te Maastricht zijn in ééne week honderd varkens gestorven, ten gevolge van het gebruik van zoutzuurdat als voorbehoedmiddel tegen de vlek ziekte was aangewend en later bleek 450 m. g. arsenik per P. te bevatten. Benoemd te 11 EI.» EU tot onderwijzer A. Heeroma aldaar: tot onderwijzeres mej. C. H. Eikema te OUDE AIEDOÜl'tot onderwijzer in de wis- en zeevaart kunde W. Bakker aldaar en tot onderwijzeres aan de herhalingsschool mej. J. E. Eikema aldaar. Te 's-Gravonhage is in de van der Duijnstraat een kinderlijkje gevondenhet hart was met een scherp werktuig doorboord. De vermoedelijke daderes is aan gehouden. Ds. Landwehr te Monster heeft bedankt voor het beroep naar de christ. geref. gemeente te IIÖOII A*. Een stier en 3 koeien, te ABUEHERR voor de Transvaal aangekocht voor 1200, zijn te Pretoria goed aangekomen. Met do onkosten komen die beesten op bijna 2900 te staan. In het Kerstnummer van «de Heilsoldaat", het blad van het Leger des Heils, komt een verslag voor van dat leger over 1889. Dat jaar is er een geweest van buitengewone moeilijkheden, maar niettemin zijn de vorderingen «geducht. Omstreeks Kerstmis 1888 telde het leger hier te lande 17 korpsen onder 60 officieren thans zijn er 30 met 106 officieren. In de eerste week van Januari werden gehouden 106 bijeenkomsten, tegen 254 in de eerste week van December. In het belang van beter toezicht over hot werk is het land verdeeld in districten, waarvoor 2 staf-officieren zijn aangesteld. Andere districten zullen gevormd wor den zoo spoedig zich de gelegenheid aanbiedt. Het totaal der zondaren „die geknield hebben op de zondaarsbank" bedroeg 4300, zoo mannen als vrouwen. Het getal candidaten om opgenomen te worden in het leger was 146, waarvan 36 werden aangenomen, 35 geweigerd en 75 «gelast om te wachten en zich beter te bekwamen Het leger heeft thans in het opleidings-garnizoen 18 cadetten. Voor 1890 heeft men 10.000 noodig, waarbij o. a voor het «fonds van zieke en gewonde officieren 1000. Te BEVERWIJK is weder eene afdeeling der Algemeene Vereeniging voor bloembollencultuur opgericht, aanvankelijk met 15 leden. Uit Zwolle wordt gemeld, dat een directeur van een gesticht aan eene oude vrouw in dat gesticht, die gewoon is Kerstmis en Nieuwjaar bij hare dochtor door te brengen, ditmaal verlof geweigerd heeft, omdat met de volkstelling niemand mocht reizen. - Tot adviseerend lid van het hoofdbestuur der Noord- hollandsche Vereeniging «het Witte Kruis" is be noemd de heer mr. M. Donker, notaris te X.%.SIS» SJK. Benoemd tot hoofd der openbare school voor ge woon en uitgebreid lager onderwijs te Burg op TEXEL de heer J. P. Thijssen te Amsterdam. De heer C. Croll, oen van de hoofdredacteurs van het blad «Becht voor Allen" heeft die betrekking neder- gelegd, waardoor de heer F. Domela Nieuwenhuis voor taan de eenige verantwoordelijke redacteur van dat blad zal zijn. De jaarwedde van den commissaris van politie te Middelburg is met 1 Januari 1890 op 2000 vastgesteld. Uit de op verzoek aan het Handelsblad door de Telephoon-Maatschappij gegeven inlichtingen blijkt, dat in de eerste elf maanden van 1889 gehouden zijn 25999 gesprekkon tusschen Amsterdam en Botterdam, 17019 tusschen Amsterdam en Haarlem en 5130 tusschen Amsterdam en Zaandam. Van 25 Julitoen de lijn Amsterdam's-Gravenhage werd geopend, tot 1 Decem ber werden 1379 gesprekken tusschen die plaatsen ge voerd. De heer W. Kuiper, bode en gemeente-veldwachter te SIJBEKARSFEL, herdacht den 1, onder alge meene belangstellingzijn vijfentwintigjarige loopbaan als zoodanig. In de gemeente SIJBEKARSPEL hebben zich, schrijft men ons, twee gevallen van griep voorgedaan. 4e klasse, 3e lijst, 2 Jan. Naar wij vernemen, zal de heer J. Bemptge ëxamineerd veearts te WESTWOI Ozich alhier vestigen met eene vaste betrekking bij de tramomnibus- dienst AlkmaarHoorn. Gedurende 1889 werd alhier tegen 162 personen procesverbaal opgemaakt ter zake van openbare dron kenschap tegen 123 in 1888. Gedurende 1889 zijn op de Zaterdagsche kleine kaas- en botermarkt aangevoerd 98651.70 ponden boter, 129 stapeltjes kaas van meer dan 10 stuks en 8445 kaasjes. Betaald marktgeld 488.82s. Aanvoer op de veemarkten te Alkmaar. Maandagsche veemarkt. Zaterdagsche veemarkt. 1889 1888. 1889. 1888. 309 307 koeien. 215 268 paarden. 6881 7167 vette kalveren. 4 10 ezels. 1077 1006 nuchtere 726 974 koeien. 12299 14359 schapen. 2118 2509 nucht. kalv. 5 4 bokken&geiten 12389 16798 schapen. 1 lam. 9180 8015 lammeren. 8032 8385 vette varkens. 440 484 bokk .&geit. 1671 1376 magere 125 113 kleine bokje# 30274" 32605 5527 10426 4717 magere vark. 12263 biggen. 41150 46151 Betaald marktgeld. Betaald marktgeld. 2247.82s 2398.02s. 1558.52s 1797.65. Op de 3 groote veemarkten werden aangevoerd: in 1889 7748, in 1888 8122 stuks. Op de 3 groote paardenmarkten werden aangevoerd, in 1889 1005 paarden en 6 ezels, in 1888 1058 paarden en 2 ezels. Op alle markten samen in 1889 80183, in 1888 87938 stuks. In het gehoel betaald marktgeld in 1889 4682.25, in 1888 5113.873. Gedurende 1889 werden ter stadswaag gewogen 17854 stapels kaas, wegende 4.877.400 ned. pd. tegen 18618 stapels, wegende 5 053.524 ned. pd. in 1888; 8207 varkens, wegende 775.380 ned. pd.1650 ned. pd. wol en 15598 ned. pd. aan verschillende artikeleu. Ds prijzen van hooikaasvan Januari tot en met 24 Mei, wisseldon af: kleine van 25.50 tot 33. commissie 24 50 «27. middelbare 28.27.50. Die van graskaas, van 31 Mei tot het einde desjaars. kleine van 30.— tot 33. commissie 24 50 34.50, middelbare 26.50 35. De aanvoer van hooikaas bedroeg 2657 stapels, wegend# 770.772 ned. pd., van graskaas 15197 stapels, wegend» 4.106.628 ned. pd. Zitting van 27 December 1889. S. K Alkmaar politieovortreding 0,50 boete of 1 dag hecht. W. H., Alkmaaraldaar meer dan een half nur na zonsondergang rijden met een melkkar zonder voorzien te zijn van een zichtbare, brandende lantaarn0,50 boete of 1 dag hecht. L. v. T., Akersloot, jachtwetovertreding, 5 dagen hecht. P. V. Wz A. V. Wz Egmond aan Zeeals boven ieder 3 boete of 2 dagen hecht. J. G. Az Egmond aan Zee, als boven 5 boete ot 2 dagen hecht. F. B. Jz., Egmondbinnen als boven f 10 boete ot 3 dagen hecht. C. H„ Bijpmaken van muziek zonder vergunning op de openbare straat te Graft, 0,50 boete of 1 dag hecht. C. L., Alkmaarals boven gepleegd te Alkmaar 0,50 boete of 1 dag hecht. J. K., Alkmaar rijden met een hondenkar0,o0 boete of 1 dag hecht. L. C., Liininen als boven 1 boete of 1 dag hecht. P. T., Alkmaar, aldaar op de openbare straat voldoen aan zijne natuurlijke behoefte op eenige andere dan daartoe bestemde openbare plaats 0,50 boete of 1 dag hecht. P. A., Alkmaar, als boven en openbare dronkenschap, 2 boeten van 0,50 of 1 dag hecht, voor elke boete. J. M., Alkmaarzonder daartoe gerechtigd te zijn laten loopen van vee op eens anders grond1 boete of' 1 dag hecht. W. T. Jz., Egmondbinnenloopen over eens anders grond, zonder daartoe gerechtigd te zijn 3 boete ot 2 dagen hecht. J. T. Jz., Castrieurn als boven tweemaal gepleegd, 2 boeten van 3 of 2 dageu hecht, voor elke boete. J. L., huisvrouw van W. B., Alkmaar, toedienen van sterkeu drank aan een kind beneden den leeftijd van 16 jaarf 1 boete of 1 dag hecht S. S Alkmaar, aldaar zonder vergunning op de open bare straat innemen van een vaste standplaats met een wagen met koektweemaal gepleegd 2 boeten van j 1 of 1 dag hecht, voor elke boete. C. B., Heiloo openbare dronkenschap bij herhaling 14 dagen hecht. D. T., Zuid'scharwondeals boven 14 dagen hecht, en plaatsing in oene rijkswerkinrichting voor den tijd van 3 maanden. MAKH.T- en BECRSBEBICHTEX. ALKMAAB 30 Dec. Aangevoerd 5 Koeien en Ossen 200 a 250, 81 Vette Kalveren 40 a 110, 14 Nucht. dito 16 a 22 486 Schapen 20 a 40, 178 Vette Varkens 0.42 a 0,53 per P., 22 Magere dito 15 a 18. AMSTEBDAM 80 Dec. Aardappelen: Friosche Dok- kummer Jammen 2,30 a 2,50, dito Franeker Jammen 2,30 a 2,40, dito Engelsche Jammen 1,75 a 1,80, Zeeuwsche Spuische Jammen 2,40 a 3,50 dito Flak- keesche Jammen 2,25 a 2,50 Geldersche Blauwe 2 a 2,10, Pruisische Hamburgers 3,70 n 3,80 per mud. Baapkoeken ƒ60 a 90, Lijnkoeken 8,25 a 12 per 100 P. Petroleum onveranderd. Aangevoerd 418 Bnnderen Vette le soort 0,73 a 0,78, 2e soort 0,68, 3e soort f 0,58 per P., Melk en Kalfkoeien 1+0 a 260 40 Nucht. Kalveren 8 a 13, 238 Vette Varkens 0,50 a 0,54 por P. PUBMEBEND 31 Dec. Aangovoerd 21 Paarden, 113 Melk- en Vettekoeien haudel stugprijshoudend 87 Vette Kalveren 0,70 a 0,90 per K. G., 85 Nucht. dito f 10 a 24beiden handel stug3384 Vette Schapen en Lammeren, handel stug, prijshoudend, 186 Vette Var kens 0,40 a 0,52 per P., handel vlug143 Biggen 7 a 12 handel stug, Kipeieren 4,75 a 5,50, Boter 1,15 a 1 20 per K. G., 67 Ganzen 4 a 4,50, 21 Zwanen 8,79 a 10. Kleine Kaas 32,50, Commissie ƒ32, Middelbare 32aangevoerd 148 stapels.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 3