7 E RE DOP EMIIEït KAAS, üscfianj TM ASTHMA Onroerend Goed. boekhandel olks voordrachten. WGP' GEBRUIK Prof. Dr. fl. J. A. 1V1. SCHAEPMAA. L 1 bij gerechtelijke uitwinning UITVOERING TE HüÜR GEVRAAGD. Jansen voor Hoerende Goedmn Marijke van Scheveningen, Boekhandel llliRMs. COSTER ZOON, Alkmaar 01' VIUJIMG 10 JAN. 1890 OPVOERING VAN: DOOR loof Advertentie n. Pf- Pf- TANDARTS (nieuwe wet), ™Sïï£ vperauto en net maken kind^ndënfammSa he' rege!ea TaI '«'ixaüet'liiuiitlige Optrutiën zonder pijn. Alkmaar Anno 1890 Rechtbanket'e rik81"6 ""I"8 Z™ de Arrond™onts straat dn Alkmaar' het Stadhuis, aan de Lange- verzoeke van don beer KAREL WIL- van HEMs. COSTER ZOON, te Broek op Lang-edyk ROM'S IIumurKstische Vriend van den Huize Hollaiidsehe i\ederl. Humoristische Servaas de Kruin (liuinoiistiseb Satirische) Scherts en Luim Ten Kate Wekelijksche Mannakorrels (christelijke) Voor verstand en hart (Protestantenbond) Lauriilard Geïllustreerd Humoristische 0.6O en Maandeiijksche Kalendarium Latinnm Portemonnaie-ainuinak 0,50 T I L A JS S Friezenvee n. IV ederlandselie opgericht te Oudewater MAANDAG 6 Januari 1890 IN HET LOKAAL HARMONIE». vo 0:0. s Geboudeu f 39 Roc' Aang0tmerd 200 stukken boter van io f 24 a 27125 stukken van 10 P. 11,50 a 13,50 per pond 0,90 a 1, -300 stukken van pond Samen ruim 5400 P. LEIDEN 28 Dec. Boter per j- vat le soort 54 a 62, 2e soort 46 a 52per pond le soort 1,35 a 1 55 2e soort 1,15 a 1,30. MEPPEL 31 Dec. Boter per »/g vat le soort 23,50, -e soort 21,50 3e soort 20 per P. 1,10 a 1,23. Aangevoerd 16400 P. SCHAGEN 2 Jan. Aangevoerd 6 Paarden 60 a 150, 4 Geldekoeien 218 a 247, 1 Kalfkoe 175, 16Nucht. or8, oq' ff Schapen 28 a 38735 Lammeren /'20 MaSere Varkens 12 a 17 16' Biggen f 10 a 12 Boter per kop 0,70 a 0,80, Kipeieren 4,50 a 5,50 per 100 SCHIEDAM 30 Dec. Moutwijn 11Jenover f 15 Arast. proef 17 per vat. SNEEK 31 Dec. Boter le soort f 50. Vereeniging le soort 49,50 2e soort 48 a 493e soort 48 o„A^ngeVOerd 593 kwart en 51 achtete vaten, annuo 30 Deo- Aangevoerd 2200 Runderen 2.4-4, bOOO Schapen en Lammeren 4.4-6.8, 50 Kalveren 3 9-5.6, 20 Varkens 4.2-4.6. Per Telegraaf. U.™9RN I Kle»'e kaas 31 Commissie 34 Middelbaie 30. Aangevoerd 34 stapels wegende 9479 P, A II S E H D ,l VI. Nederland Cert. N. W. Schuld dito, dito dito, dito dito, Oblig. Italië, Inschrijving 1861 si 0 Oostenrijk, Obl. in pap. fl. 1000 Mei'.Nov.' 5 j}'°' dito Febr.-Aug 5 dl'°' zilver Jan. j„]j 5 p f f OL1 A pril- Oct. 5 Portugal, Obl Buit 1853 80 3 Rusland, Ob H en C 1798/1815 f 1000 Jan 5 Cert. lnscb. 6e serie 1855 Z.R. 500 Anr-Oct' 5 Obl 1864 An si. f 100, April Oct 5 dito, 1866 j. dito, Oostersehe Leening?e serie 5 dito, I860 2e leening Jt 100 41 dito, 1875 gecons oC 50-100 Apr-Oct 4* j:{°' jtaa fecons J25-6" 13 Mei-NÓv. 42 dito, 1889 le serie 1 Jan. 1 Apr. 1 Juli 1 Oct. 4 dito dito 2e serie dito, 1867 69 oC 20-100 Mei-Nov dito, in goud 1883. Juni i ec. dito, dito 1884. 13 Jan 13"Juli bpanjeObl. Buit. Perpetuele dito, dito Biun. dito Turkije, gepriv. Oblig. dito, Ueconverteerden Ser. I). dito, id. c Fgypte, Obl leening 1876 j Mexico, Obligation geeonvert. Peru, Oblig. leeniug 1870 geregist. dito dito, 1872 id. Venezuela, Obligatiën 1881 Rederland, Cult. Maatsch. d Vorstel'Aand. dito, dito Winst-Aandeelen dito, Koloniale Bank Aandeel dito Oblig. 5 Red. Ind. Ilandelsb. Aand. N.Centr Spoorw Asnd. f 250 dito gestemp. Obligatiën f 250 pCt. 31 Dec. 83f dito, dito, dito, dito, 102A 102-t 7»U 7H 644 1034 934 1024 0_| 8SÜ 884 884 9211 69-A- 90 17| I7| 944 17& 15-fr 494 51! 14 2 Jan. 83! 9 7 ik 102! 1024 89 73! 72| 731! 73& 644 103-f 102! 1024 64 89 88| 8Sf 934 107# 97! 69-A 17! 17| WA I5 A 49| Nederl.-Zuid-Afr. Sj 1W Italië, Bpuorwegleeaing 1857 dito, Zuid-Ital. Spoorweg Obl. Polen, Wars-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatscb. Aand. dito, Hypoth. Obligatiën dito, id. dito, Baltische Spcorw. Aand. dito, Orel.-Griasi. Oil. dito, Orel.-Vitebsk. Oblig. dito, Poti-ïiflis Oblig. f 1000 dito, Iranscaus Spoorweg Oblig. 0 dito, Z.-W. Spoorw. Aand. 100—1000 5 dito, dito Oblig4 Zweedse b N oorweegscbe Spoorwegen 5 A11 erika, Clevelai d, Akron Shares! dito, Denv. hio Grande dito dito, Illinois Gentr. Cert. v. Aand dito, Louisv. en Rash". Cert. v. Aand! dito, Miss. Kans. Texas Aand. dito, dito. Alg. llyp. 1 ertif. 5 dito, N.-York Brie Vt est. Sp. Aand' dito Wabash St. L. en Pac. Ct. v. Aand. Rederland, stad Amsterdam f 100 3 Hongarije, Tbeiss Spo rweg 4 Oostenrijk, Staatsl. 1854 '4 dito, diio 1860 dito, dito 1864 5 dito, Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsleening 1864 Loten 5 diro, dito 1866. Dito 5 Turkjje, Spoorwegleei ing '3 1034 91 90f 99| 55! 58! 113! 122! 75| 62 901 ïoi! 102! 68| 88 201 33 16# 634 251 109| 1141 1194 18 55.3 1034 92 91 99! 554 59 113 123 99 4 62 90#> 71 69| 20| 33 85 10! 65f 1104 19i 1481 17! Bevallen van een zoon 01 D- BRUGMAN -schooel. fechermeer, gem. Oterleek, 31 Dec. 1889. 1 Jan. 1890. A. P. ZEILMAKER on familie. J. E. VAN DER OORD en Echtgenoote. De ondergetekende betuigt langs dezen weg zijnen dank aan die stadgenooten, die hem op den Nieuwjaars dag blijken van belangstelling gaven. Ait 01 ™hout VAN DER VEEN. Alkmaar, 2 Jan. 1890. DAMSTB4AÏ IJ, AUSTEBDAII is iederen V r ij d a s van 11-3 nnr te c o'n- LÜ.e»rep ontbieden in het MOTEL WIJW- Paardenmarkt, te ALKMAAR voor VAN Op Donderdag, den 30 Januari 1890, des voormiddags M VAR SANDICK, in kwaliteit van ontvanger der directe belastingen te Medemblik, wonende aldaL als Executeur ten deze domicilie gekozen hebbende te Alk- maai, ten kantore van Mr. JAN GERDENIER nrocn- reur y gemelde Rechtbank, die aldaar domicilie heeft ten baize van GERARDUS HENZE, wonende aan i Langestraat, als door hem gesteld, om den verkoop in zijnen naam ter voormelde terechtzitting te vervolden to mm Van, UIRK SCHAAP visscher wonend te Medemblik zal worden overgegaan tot den verkoon bij gerechtelijke uitwinning en do toewijzing van het navolgend onroerend goed o-eleafin In f meente Medemblik, als: 8 8 m de ge' HlT*S op den kadastralen Wer dier gemeente bekend als Huis en Erf onder sectie°A Alkmaar T' Z6stig cent'ia™. rrocureur. to geven door de (Did van den Chr. Zangersbond in Nederland), ondsr leiding van den heer K KUIJRER D. V. in de Kerk der Ned. Herv. Gemeente Aanvang 's avonds 7 uur. TESiSTlïOEKJKS (tevens bewijs van toe- gang) zijn verkrijgbaar bij den Boekh. A. VROEGOP aldaar, tegen betaling van 35 cent. H JIei r??d° dezer nitvo0ring zal ten goede komen behoeftigen der Gemeente bovengenoemd. Een ongehuwd heer zoekt een klein 111/19 bevattende beneden 2 KAMERS en SUITE, geschikt tot het houden van kantoor. HUURPRIJS ongeveer «.ïO a 300 Franco brieven ietter A, bij den Boekb: L. D. VAN DOBBËNAlkmaar. adres en BJMIJSOfi»«.^AF Kevraaffcl voor een soiled groothandelaar in Amerika. Opgaven te zenden aan P. L. OTTEN, Tasmanstraat, yo te s-Gravenhage. 0,30 0,30 0,45 0,90 0,30 0 90 0.60 0,75 0,55 0,90 0,85 0,60 0,75 0,10 De 's-tiravenhangsche Hypo theekbank voor Nederland verstrekt golden ter leen onder le hypothecair verband op H u i z e n en Landerijen. Inlichtingen te bekomen ten kantore der Bank Ge dempte Raamstraat 11a, te 's-Gravenhage; te OUDORP bij ALKMAAR, bij den heer S. DE J©ÏK«!8. \i' VTA Marbo Bekroond: Wereld-Tentoonstelling Par ij s 188 9. enkel van Landbouwers en Veehouders: onderling- B® omslag over 1888/89 was 2,10 per mille met inbegrip der administratiekosten. AGENT te Alkmaar de heer A. 9IE1SE8IT COSTER. De Directie, P. M. M O N T IJ N. J. A. P. MONTIJN. 's avonds 7 uur, OORSfEONKKLIJKB ©FEBlETTERi A Tafereclen door de Zangvereeniging .Crescendo", onder directie van den heer J. M. OTTO. PBflCKAMJlA S, a lö Cents: op den dag der ir /xi01'1"'!' "a s morgens 9 uur, bij den heer P. KLUIT- A1AJN verkrijgbaar, geven uitsluitend toegang. Do Commissie herinnert tevens, dat "deze uitvoering met het oog op de weinige beschikbare plaatsen niet bestemd is voor meergegoeden of kinderen van meerge- goeden en deze dan ook niet zullen worden toegelaten. De Commissie, M. COHEN STUART, Voorzitter. Dr. .T RRflïïlRS Bij vonnis der Arrondissements-Recbtbank te Alkmaar, d.d. 14 November 1889, is de scheiding van tafel en bed uitgesproken tusschen mejuffrouw CORNELIA DE BOERechtgenoote van den heer •JACOB BOEDER, landman te Wervershoof, gedomici lieerd te Wervershoof, thans verblijfhoudende te Barsin- gerhorn, en voornoemden heer JACOB BOEDER. Alkmaar, 1 December 1889 De Procureur der eischeresse Mr. A. P. DE LANGE. zuivere CACAO vermijdt vervalscbt Chocolaad- poeder vermengd met MeelSago of dergelijke. Eiscbt bet T7 va C;rnrsT merk £^.^.0.0 JL ROTTERDAM. Cacao Marstel bevat al den genr en kracht der cacao vrucht. Cacao Karstel bezit de eigenschappen, die de beste kwaliteiten kenmerken. Cacao Marstel kost betzelfde als het surrogaat Poe der-Chocolaad n.i. Ko. 1.10, V. Ko./0.577. 1 Wed. Ons O SA. Cacao Karstel staat onder voortdurende contröle» van Dr. P. F. VAN HAMEL ROOS en A. HARMENS Wz. van MKAEFELIEW MOLM, Apothekers, Zeist. Verkrijgbaar in de Apotheken. Prijs per étui 0,80 en f 0,50. Te Alkmaar bij 'den heer A. CONIJNAz. Nieuwe Gedichten btoomdivan Herms. Coster ZoonAlkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 4