tótadsberichten. het keerpunt bereiken. Zal het ooit mogelijk zijn dat de regeeringen der verschillende staten zich met elkan der verstaan omtrent een ander middel tot verzekering van de onderlinge veiligheid Zullen zij tot een vergelijk kunnen komen omtrent een gemeenschappelijke, geleidelijke ontwapening Zullen de natiën daartoe medewerken door don nood geperst daartoe dwingen misschien Op den tegenwoordigen weg kan men niet stilstaan. De uitvinding van een krachtiger kanon, van sterker kruit of verwoestender springmiddelen maakt sterker pantsering van fort en oorlogschip noodzakelijken uit breiding van 's buurmans legermacht is zoo goed als oen bevel tot versterking van eigen troepen. Zoo moet men voortaltijd voortals de tot voortgaan gedoemde der overlevering, wien alle rust is ontzegd en met gelijken vloek beladen. Zal algemeene dienstplicht met steeds volkomener wapening en versterking voor alle volken het slotwoord zijn en blijven? Maar dat kan het laatste woord onzer staatkundige ontwikkelingdat kan do triumf der beschaving niet zijn. Men zal van dien weg moeten terugkomen. Doch welke nieuwe toestanden welke nieuwe verhoudingen tusschen de volken onder ling, van de tegenwoordige gansch verscheiden, mogelijk blijken en geboren zullen worden, wanneer dat keerpunt bereikt zal worden en hoe geleidelijk en in onderling overleg of gewelddadig en na ontzettende worstelingen en verpletterende botsingen mogelijk ook zonder groote storingen tengevolge van geheel onverwachte en onge dachte gebeurtenissenop die vragen is nog geen ant woord te spellen uit de teekenen der tijden en blijft de toekomst een gesloten boek. - Tegen den verpleegde in het gesticht Ommerschans v. E., boschuldigd van den 15 October j.l. het 13jarig dochtertje van den landbouwer Hogenberk bij wien hij werkzaam waste hebben doodgestoken is door het openbaar ministerie bij de arr. rechtbank te Zwolle den 2 20 jaren gevangenisstraf geeischt. Bij de wedstrijden op schaatsen te AMSTEB- DAM op den 3 werd aan den beslissenden strijd om de goudenzilveren en bronzen medaille deelgenomen door Alex von Panschin uit Petersburg, E. Godager en A. Norseng uit Helsingfors en Pandernederlander die in de vorige maand geruimen tijd in St. Maurits in Zwitserland had doorgebracht om zich in het schaatsen rijden te oefenen. De afstand van '2 mijl werd afge legd door Pander in 1 min. 22% sec.',"door Norseng"in 1 min. 23"sec., door Panschin in 1 min 26 sec. en door Godager in 1 min. 26% sec. Pander behaalde al- zoo de gouden medaille, dat onder het publiek aanleiding gaf tot groote geestdrift Dij kon. besluit van den 2 is de heer M. Hille- nius thans te AUÏSTSHK SÖAAÏmet ingang van den 6benoemd tot schoolopziener in het arrondissement Texel. De Ameterdamsche tramomnibus-maatschappij ver voerde in December 126 058 personen. - De internationale wedstrijden op schaatsen te Hee renveen zijn op den 13 en 14 bepaald het ijs was deu 3 ongeveer 8 duim dik. De heer Verniers van der Loefflid dor Tweede Kameris door eene ernstige ougesteldhoid aangetast die hem waarschijnlijk verpiichteu zalzich gedurende geruimen tijd van alle werkzaamheden te onthouden Te Leeuwarden heeft een militair die bij het St. Nicolaasfeest aan het postkantoor hulp verleende zich een postpakket toegeeigendwaarin verschillende voor werpen aan waardo en eenig gold aanwezig waren. Door het te gelde maken van eenige horlogekettingen kwam deze diefstal uit. in eene vergadering van de IJsclub te KOL- H©ISIVwerd besloten den 7 eene hardrijderij op schaatsen te doen plaats hebben voor mannen boven de 18 jaren om prijzen en premiën in gold van 20, J 10 J 5 en 2.50 en den 9 eene van jongens van 12 tot 15 jaren alsmede eene van jongelieden van 15 tot 18 jaren eveneens om prijzen en premien in con tanten. Men schrijft ons uit K0I.AI03E1V De Zuiderzee is van af de kustenzoo ver het oog reiktmet ijs bezet en spiegelglad. Wij liepen de dorpstraat door, het was er zeer stil, op dit zondagmiddaguur. Voor eene der armoedige woningen stond eene jonge vrouw, die eenen knaap van den leeftijd van Saudor in de armen hield. Ik werd getroffen door de smartelijke, ja wanhopige uitdrukking op het gelaat der jonge en krachtige vrouw en onwillekeurig hield ik mijne schreden in. »Is er wat gebeurdvrouw vroeg ik haar in het magyaarsch. Zij keerde mij het gebruinde en krachtige gjelaat toehare lippen beefdon zij uitte een smarte lijke kreet. »Mijn kind mijn eersteling riep zij uit. »Alle dagen sta ik hier en tuur mij de_ oogeu blind, of ik het niet zie aankomen. Sedert veertien dagen is het verdwenen. Ik had haar door het dorp naar den molen gestuurd hier dicht bij reeds honderdmaal was zij dien weg gegaan en altijd teruggekomen. En nu op eens vindt zij den weg naar hare moeder niet terug. Zigeuners hebben haar gestolen, mijnheer! mijn kind, miju°Anka. Negen jaar was zij en zoo groot, zoo flink De pastoor heeft gemakkelijk praten hij houdt mij voor, dat ik er in berusten moet maar dat kan ik niet, dat kan ik niet.' Hare stem stokte door het onstuimige snikken. »Zullen wij verder gaan?" fluisterde mijne gezellin mij toe. >0, gaat u maar verder, mevrouw!" viel do jonge vrouw bitter uit. »Als er een rijkeluiskind gestolen was, dan zou hot gehoele land in rep en roer zijn. Voor het kjnd van eene arme boerin steekt niemand eone hand uit. Wij kunnen geen dienstboden bekostigen om op onze kinderen toezicht tc laten houden, wij moeten zelf arbeiden en hebben geen tijd, om op de kinderen te passen. Gezocht hobben wij haar gezocht overal op het veld heb ik mij heesch geschreeuwd en o-e- roepen Anka, mijn schat, waar ben je, waarheen hebben ze je gesleept Eiken nacht spring ik wel honderdmaal het bed uit en loop dan naar de deuromdat ik meen buiten het getrippel harer kleine voetjes te hooron maar altijd niets. Geen vreemdeling gaat ons huis voorbijof ik houd hem staande en vraag homof hij Het aanstoken der kustlichten in de haven te MOIiHOItlV werd voor 1890 aangenomen door P Portegijs te WIKKEL Bedankt voor het beroep naar Serooskorke (Schou wen) door ds. Kuipéri te OBDAM. Het nut der tienjarige volkstellingen wordt door velen in twijfel getrokken. Do uitkomsten der vorioc telling hebben evenwel bewezendat die twijfel niet gei echt vaardigd is. Van al de noordhollandsche gemeen- ten was er toen slechts ééne Katwoude bij Monnic- kendam wier bevolkingcijfer volgens de bevolking registers op 31 december 1879 overeenkwam met dat der volkstelling. In sommige gemeenten bleken tusschen die cijfers groote verschillen te bestaan zoo was in eene gemeente het bevolkingcijfer volgens de registers 2972 terwijl de telling aangaf, dat er slechts 2692 personen aanwezig waren, alzoo een te veel in de bevolkinore- gisters van 280 personen. - In de geheele provincie Noordholland bleken 1200 personen te veel te ziin inge schreven. De bevolking van Noordholland bedroeg °op 31 December 1879 679990 personen. Vermoedelijk zal JcnAA elllDg wel eene vermeer<iering van minstens loüOOO aanwijzen. De bevolking van Amsterdam klom in dat lOjang tijdvak van 317011 tot boven 400000; die van Haarlem van 36976 tot boven 50000. De bevolking der gemeonte St. PAAEiEtAS be droeg op 1 Januari 1889 277 m., 243 v., te zamen 520 personen. In 1889 zijn er bijgekomen door geboorte 6 m. 9 v., vestiging 21 m. 26 v., zoodat op het einde des jaars het aantal bewoners bedroeg 304 m. 278 v. in het geheel 582 In dien tijd zijn er afgegaan door overlijden 5 m. 5 v. en door vertrek 19 m. 30 v., zoodat c^a? *?et bevolkingregister de bevolking op 1 Januari 1890 bedraagt 280 m. 243 v., totaal 423 personen. Vermoedelijk zal de volkstelling aanwijzen dat de be volking uit 426 personen bestaat, omdat in hot laatst van December zich_ eenige dienstboden daar hebben ge- veotigd zonder getuigschrift van woonplaatsveranderinc in te leveren. De heer Arie Nobel is met de volkstef- ling in deze gemeente belast. De boerenarbeider Cornelis Schipper te 's-Heer Arendskerko wachtte den 1 des avonds omstreeks half zes zijn vroeger meisje Machelina van Schaick op toen deze uit hare woning kwam om boodschappen te Goes te doen. Hij verzocht haar in zijn gezelschap naar Goes te wandelen, dat zij weigerde. Zoodra zij naar huis wilde terugkeeren, viel hij haar aan, wierp haar op den giond en biacht haar met een mes verscheidene wonden aan hoofd en handen toe. Door eon paar voorbijgangers, die aauvankolijk niets bemerkten, doch eenige oógenblik- ken later hulp hoorden roepen werd het meisje" ontzet. Bij die worsteling brak het mes in tweeën. Het meisje werd naar de woning harer meesteres gebracht de wonden schijnen niet levensgevaarlijk te zijn. De moor denaar die naar zijn huis gevlucht was werd gevan gen genomen. Hij was verstoord op haar, omdat zij hem bedankt had nadat zij uit Amerika het bericht van haren vroegeren minnaar ontvangen haddat hij haar in het voorjaar van 1890 zon huwen. In 1889 zijn alhier geboren 251 jongens en 230 meisjes, te zamen 481 kinderen, waarvan 7 jongens en 3 meisjes buiten huwelijk; 2 jongens en 4 meisjes°werden alhier geboren uit olders woonachtige ouders, terwijl 2 meisjes elders werden geboren uit ouders die hier woon plaats hadden. Als levenloos aangegeven werden ingeschreven 6 jongens n 11 meisjes, waarvan 1 jongen en 1 meisje buiten huwelijk. 8 Paar tweelingen werden geboren 8 jongens en 8 meisjes, waarvan 2 meisjes als levenloos werden aangegeven. Overleden zijn 18 ongehuwde mannen en 71 ongehuwde vi ouwen, 42 gehuwde mannen en 34 gehuwde vrouwen, 17 weduwnaars en 21 weduwen, en 1 vrouw gescheiden van echtte zamen 137 mannen en 127 vrouwen2 mannen en 3 vrouwen zijn alhier overleden, die elders woonplaats hadden en 1 man en 5 vrouwen, die hier woonachtig waren overleden elders, Het getal huwelijken bedroeg 94, te weten 79 tusschen jonkmans en jongedochters2 tusschen jonkmans en geen kind heeft gezien een klein meisje met eenen rooden doek om het hoofdmet eenen blauwen rok en met een versleten bruin jakje, een kind met bruine oogen roode wangen en vlasblonde harendat springt in plaats van loopt en zingtin plaats van spreekt En niemand kan mij uitkomst geven, niemand." »Je houdt immers nog andere kinderen over", zei Irene op eenen zonderling koelen, bijna harden toon. »Ja wel", antwoordde de vrouw, die het bloed naar de wangen steeg, daarmee willen de rijkelui ons af schepen. Waren mijne kinderen mij ooit te veel? Had ik soms niet genoeg brood voor hen Wij arme lui mogen nu eenmaal niet treuren wanneer wij een kind verliezen. Mijn lieveling was zij, mijn oogappel. Alles wilde ik opofferen als ik haar nog slechts eensnov eens kon zien!" Opnieuw stokte hare stem. Zij verborg het gelaat aan de borst van den knaap, dien zij in de armen had. Waarom vermoedt ge dat zigeuners het kind ge stolen hebben vroeg ik na eenige oogenblikken. Waar kan dat lieve hartje anders gebleven zijn?" antwoordde zij. »Dat gespuis zwerft overal rond en steelt onze kinderenomdat wij hen uit de dorpen ge jaagd hebben. Ik ben de eenige niet wie dit ongeluk overkomen is. In alle gehuchten in den omtrek "kunt u moeders vinden, die jammeren cn weeklagen als ik. Eenige jaren geleden hebben do zigeuners ons vervloekt, weet, mijnheer, dat zij stelen en bedelen en het vee beheksen, is het wonder, dat wij hen uit de dorpen verdreven Toen hebben zij ons gevloekt en gezworen zich op ons te zullen wreken En sedert dien tijd ver dwijnen onze kinderen nu eens in dit dorpdan weer in een ander. En het is niet mogelijk, de roovers op het spoor te komen. Wanneer men hen gevangen neemtis er geen kind onder hen, alleen hun eigen diefachtig vuil gebroed. Wat zij met de kinderen doen, of zij ze als slaven naar Turkije sleepen of ze uit wraak 'om brengen en ze in de poesta begraven, dat weten wij niet Wij weten alleen dat wij ze nooit weer terug zien, nooit nooit weer." weduwen, 7 tusschen weduwnaars en jongedochters en 6 tusschen weduwnaars en weduwen. I echtscheiding werd ingeschreven. Ingekomen zijn 703 mannen en 698 vrouwen en ver trokken 675 mannen en 605 vrouwen. De bevolkingdie op 31 December 1888 7415 mannen en 8085 vrouwen, totaal 15500 personen, bedroog ver meerderde door geboorte en vestiging in de gemeente met 9o2 mannen en 926 vrouwen, terwijl zij verminderde door overlijden en vertrek uit de gemeenie met 811 mannen en 734 vrouwen zoodat zij op 31 December 1889 bestond uit 7556 mannen en 8277 vrouwen, totaal 15833 personen. De geboorte bedroeg 1 op 33 er stierven 1 op 60de geboorte bedroeg 3 de sterfte 1 7 percent van de be volking; het sterftecijfer bleef 314 beneden het gemiddelde (1 per dag op 10000). Er werden geen huwelijken voltrokken in de le kl. ad ƒ30. I 2e 20. 6 3e 10. In de kerk der doopsigexindc gemeente zal heden zondagden 5de dienst niet worden vervuld. Het parket vertrok donderdag van hier naar ESoorn tot onderzoek naar een vermoedelijken moordaldaar gepleegd. De heer M. "WF. ESonkoopvroeger waarne mend stationschef alhierlater te Schiedamthans te Haarlem, is met ingang van den 15 benoemd tot stationschef te Resteren op de lijn AmersfoortReste renNijmegen. Ook hier zullen wij eene uitvoering mogen ver wachten van het zoo bekende gezelschap Estudiantina bestaande uit 7 personen als mandonilisten verbonden aan den Hofschouwburg te Madrid dat op de wereld tentoonstelling te Parijs eene lange reeks van uitvoe ringen gaf, waarmede het uitbundig succes oogstte. Naar het voornemen bestaat althans zal op een nader te bepalen dag, in het lokaal D i 1 i g e n t i a, bedoeld gezelschap optreden met medewerking van den gunstig bekenden hollandschen coupletzanger Chrétienni Op het oogenblik te Amsterdam optredendevertrekken de Estudiantina in het laatst dezer maand naar Kopenhagen. De ondernemer van bovenbedoeld lokaal zal dezer dagen met eene lijst ter inteekening doen rondgaan. Blijkens achterstaande advertentie gaat de too- neelvoorstelling 0p Zondag, den 5, in het lokaal Harmonie, wegens ongesteldheid van mevrouw van Geijtenbeek niet door. BURGERLIJKE STAND. GEBOREN. 1 Jan. Klaas, Z. van Hendrik de Hoer en Maria Iioois- Trijntje D. van Dirk Lute en Trijntje Pronk. Aaltje, D. van Cornelis Benjamin en Aagje Vis. Wilhelmus Maria JosephusZ. van Johannes Jacobus Veel en Maria Elisabeth Strijkers. 3 Jan Zeger Z. van Dirk Albertus Luiting en Potronella Johanna Jansen. Johannes, Z. van Jan Thomas en Maria Kerssens. Grietje, D. van Dirk Klomp en Klaasje Hartland. Sara Anna HenritaD. van Dirk Netel en Anna Henrita Paulussen. OVERLEDEN. 31 Dec. 1889. Ida Petronella Vermeulen 32 j. Jo hannes Antonie Boersen65 j. 2 Jan. 1890. Pieter Spruit, 45 j. GEVONDEN VOORWERPEN. Aan het Commissariaat van Politie zijn voor de rechthebbenden terug te bekomen: een lederen sigaren koker een rozenkranseen witte vrouwenzak waarin eenige centen; een en-tout-cas, die in de Kapelkerk is blij ven staan, een paar donkerbruine kinderhandschoenen; een bont boezelaareen zwarte pet met breeden rand eene ledige portemonnaietwee ringen, waaraan drie sleu teltjes; een haaren armband, met gouden sluiting; een zilveren knip, waarin eenig geldeen zwarte handschoen; een lederen kussen van een wagen; een kinder armbandje met gouden sluiting. Gaat gij nu mede!" fluisterde mevrouw van Rasnigi mij toe, terwijl zij mij met zich voorttrok. «Medelijdend is u niet, mevrouw", kon ik niet nalaten te zeggen. g&f geen ani.woord en sloeg snel den weg naar huis in. Ik volgde haar zwijgend. Eerst, toen wij vlak bij huis waren, bleef zij staan en zag mij recht in de oogen. Wat is het leed dier vrouw in vergelijking met het mijne vroeg zij op harden en bitteren toon. »Ik kan slechts één kind het mijne noemen en dat kind heeft eenen afschrik van mij. Begrijpt u niet, dat eene smart als de mijne iemand meedoogenloos maken moet Ik boog zonder oen woord te zeggen. Zonder twijfel had zij het rechtzich over het noodlot te beklagen. Maar dat zij zoo geheel zonder deelneming was voor het leed van vreemdendat was m. i. door niets te verontschuldigen; ook niet door eigen smart, hoe grie vend die ook mocht zijn. Ik voelde, dat mijn medelijden met de vrouw die een uur geleden nog mijne warme sympathie had gehad, verkoeld was; misschien, zoo dacht ik in dit oogenblik, misschien voor altijd. Eenige maanden gingen voorbij. Ik had gedurende dien tijd drukken dienst en kon daarom niet zoo dik wijls als ik wenschtemijnen rampzaligen vriend op zoeken. Mijne vluchtige, zeldzame bezoeken maakten het mij ook niet mogelijk, een dieper inzicht in de zoo raadselachtige verhoudingen van het huis te krijgen en mijne taak werd nog verzwaard, doordat mevrouw van Rasnigi mjj zooveel mogelijk uit den weg ging en wanneer zij het niet vermijden kon en gedwongen in mijn gezelschap vertoefde weinig of in het geheel niet sprak. Zij scheen eene antipathie tegen mij te hebben gekregen en tegenover mij op hare hoede te zijn het was, als zag zij in mij eenen vijand en haar voorgevoel is ook bewaarheid geworden. God weet echter, hoe zeer dat tegen mijnen wil was. Moest ik het juist zijn, die Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 2