y Hoe de Alkmaarsche Waagtoren zijn klokkenspel bekomen heeft. ÏOÏÏTVEILIM t FIJNSTE Merk HOUTVEILING uitsluitend verkrijg- fl« Ko-'|t K0-1^0- baar in gesloten bussen 11.60 85 ct. 45 ct. Uiig HI.IÏMS. COSTEB ZOON Alkmaar. NOTARIS LAU is s: De Credietvereeniging Dc Tnrenlsche liankverecnlging li. W. MJJHEXSTKIX &C°., HOUTVEILING Te koop of !c huur Oproeping. Beurs- en Marktberichten. n |)e druk verscheen van Vermeerderd en uitgebreid tot eenegeschiedenis van de Kaasmarkt het Waaggebouw en het Waagrecht te Alkmaar, O. "W. BIEATTHNTVTCS.. Prijs f «.«»- Adverteutiën. II S: pCt. 3 H !0 i 10% ij* door 864 i't te AMSTERDAM verleent credieten aan door hare Commissie van Admissie als leden aaugei o nen kooplieden, indnstriëelen enz, hetzil te-ren z>ke. lijke of persoonlijke zekerheid, hetzij in b'auco- Voor inlichtingen vervoege men zich bij den heer A. KTSSEI/IAK te ALKMAAR. Wt-pens ongesteldheid Maandag 8 Januari: geen ree ei-tie. Blooker's Cacao I). C. v> 8* 5 b 5 5 5 8 6 5 5 b b 2 41 4 4 4 4 6 5 4 4 5 AMSTEBDAM. Nederland Cert. N. W. gehuld dito, dito dito, di'o ditoOblige Italië, Inschrijving 186! 81 Oostenrijk, Obl. in pap. tl. 1000 Mei-Nov. dito, dito Febr.-Aug. dito, zilver Jan. Juli. dito, dito April Oct. Portugal, Obl Buit, 1853,8' Rusland, Ob 11. en C 1798/1815 f 1000 Jan. Cert. lnscti. 6e serie I855 Z.R. 500 Apr Oct •Obl 1864 Ar. si. f lOOt) April-Oct. dito, 1866 dito, Oosterscbe Leering 9e serie dito, 1860 2e leening HO dito, 1875 gecons <tL 50-100 Apr-Oct. dito, 1880 gecons Z.K. 125-625 13 Mei-Nov. dito, 18 89 le serie 1 Jan. 1 Apr. 1 Juli 1 Oet dito dito 2e serie dito, 1867 69 20-100 Mti-Nov. dito, in goud ls8:i Juni. Lee. dito, dito 1884. t3 Jan 13 Juli. Spanje, Obl Buit Perpetuele dito, dito Biun. dito Turkije, eepriv. Oblig dito, Geeonverteerden Ser dito, id Egypte, Obl leering 1876 Mexico, Obligatiën geeomert Peru, Oblig leening 1870 geregist. dito dito, 1872 id. Venezuela, Otdigatiëu 1881 Nederland, Cult. Maatseb. d Vorstel Asnd. dito, dito Winst Aambeien Koloniale Bank Aandeel dito Oblig. Ned. Ind. Handelsb. Aand N.Centr Spoorw A nd f250 dito gestemp Obligatiën f 260 Nederl-Zuid-Afr Spw Italië, Spuorwegleening 1857 dito, Zuid-It* 1. Spoorweg Obl. Polen. Wars.-Weenen Aandeel Rusland, Cr Sp-Maatscb Aand. dito, llypotb. Obligation dito, id. dito, Baltircbe Spcorw. Aand. dito, Orel.-Griasi. Ot 1. dito, Orel.-Vitet.sk. Oblig. dito. l'oti-Tiilis Cblig. f JbOO dito, Transcaus Spoorweg Ubüg. dito, Z.-W. Spoorw. Aand. 1001000. dito, dito Oblig. Zweedscb—Noorweegsche Spoorwegen Anerika, Cleveland, Akron Shares, dito, Denv. Hio Grande dito dito, lllinoi- Centr. Cert. v. Aaud dito, Louisv. en Nasbv. Cert. v. Aand. dito, Miss. Kans. Texas Aand. dito, dito. Alg. Hyp. erlil. dito, N.York Ene West. Sp. Aand. dito Wabasb St. L. en Pae. Ct. v. Aand. Nederland, Stad An sterdam f 100 liontarije, Theiss Spo ïweg Oostenrék, Staatsl. 1854 dito, dito 1860 dito. dio 1864 dito. Stad Weenen 1874 Rusland, Sta tsleening 1864 Loten, diio, di o 1866. Lito Turk ge, Spcorwegle ning dito, dito, dito, dito, dito, Jan. S3-Tr 97 IO214 02| 89a 7 H 7344 74| 7344 6H L03| 93-rs 102a 1021 fi4f4 hSj 92i 107| 97a 691 93 9 M 18j, 15 ij 4<»i 51! 14S 553 üV 93 a 33a 9li 99? 55? 59* I.TÏ 4 Jan 83f 97 102f 1021 891 73-1 741- 103-Hr 93-1 '02^ IÜ2-1 641 .001 89i 881 88f 1071 971 69| 91 i 17-1 17| 931 954 18i4 I64 504 524 14 551 103+1 941 C/ ■II .11 ■I—II— 1223 99$ 75b 62 90,4 10't 102a 71 69|| 874 2044 331 163 ll8f 8 5 44 Ui 6tJ 2.1 3 1101 109 14 1191 14S1 1244 1641 148 184 91-rS 99f 554 58-rtr 12 2 Til 994 6! TB 10 4 103 701 k8j 20-44 33-5 65 3I| 109-4 150 18i4 DELFT 2 Jan. Boter per kwart vat ƒ60 a C- per pond 1,50 a 1,80, 254 kwart en 108 zestiende vaten. Samen 6160 P. ENKHUIZEN 2 Jan. Karwijzaad 9,75, Grauwe erwten 11,50 a 12, Bruine boonen 9 a 9,75, Gerst f 4 a 5 Haver 3,25 a 4, Kippen 0,65 a 1,10 'Eieren 6 a 6,50 Boter 0,50 a 0,60 per kop. HAARLEM 2 Jan. Aangevoerd 13 Nucht. Kalveren 14 a 8 17 Schapen 20 a 15. HOORN 2 Jan. Kleine kaas 31 Commissie 34. Middelbaro 30. Aangevoerd 34 stapels wegende 9479 1 3 Jan. Aangevoerd 95 Schapen 25 a 34 per stuk. Handel matig. 4 Jan. Aangevoerd Tarwe f 6,25 a 7,50 Heist ƒ4,20 a 5,25, Haver f 3 a 4 Erwten: Witte 9,25 a 10 Groene dito f 8/-0 a 12 Grauwe dito 10,50 a 12.50, Vale dito 8,75 a 14, Bruine boonen 7,75 a 9,50, 11 Paarden 80 a 150, 30 Schapen 24 a 86, 102 Lammeren 18 a 25 4 Kalveren 16 a 25, 53 Varkens 8 a 1(5, 2 Zeugen 30 a 50, 120 Biggen 9 a 12, 50 Kippen 0,70 a 1,80, 900 Kipeieren 5,50 a 6 per 100 1400 Koppen boter 0,50 a 0,55 per kop. LEIDEN 3 Jan. 2 Stieren ƒ68 a 160, 43 Melk koeien f 93 a 246, 14 Kalf koeien 146 a 265 36 Geldekoeien 98 a 222, 72 Vette koeien ƒ135 a 280, 23 Kalveren'48 a 90, 25 Nncht. dito 5 a 17, 14o Magere Schapen 17 a 25 875 Vette dito 23 a 34, 42 Magere Varkens 16 a 30 46 Biggen 8,50 a 15. LEEUWARDEN 3 Jan. Boter Prijs le soort 51. Aangevoerd 340 kwart, 150 achtste en 39 zestiende vaten. SCHIEDAM 3 Jan. Moutwijn 11 Jenever 15 Amst. proef 17 per vat. ZAANDAM 2 Jan. Kleine kaas 30,50 aangevoerd 6 stapels. ZWOLLE 3 Jan Boter per achtste vat 25,50 a 27, per pond 0,90 a 1,30. LONDEN 2 Jan. Aangevoerd 200 Runderen 2.4-4.8, 2000 Schapen en Lammeren 4.4-6.4, 40 Kalveren 3 9-6. in dc Rijp zal publiek verkoopen a. in DE RIJP op Woensdag 8 Januari 1890 1. 's morgens ten 11 uur, in het café Alkmaar Packet Een WINKELHUIS met vergunning en ERF, op de Tuinbuurt i/d Rijp een HUIS en ER1 aldaar en een HUIS en ERF op de Venbuurt tl ld R; 3/1* Pi 71 2. 's avonds ten 7 uur, in het logement »het Stadhuis van Amsterdam'', Een HUIS Timmermanswerkplaats en ERF, ad Noordzijde der Regtestraati.d. Rijp, en vijf HUIZEN en ERVEN, aldaar b. op Woensdag 15 Januari 1890, 's morgens ten 10 ure precies, ten sterf huize van den heer Js. VAN DEN BERGH, id. Rijp, 9 Kalfkoeien 3 Geldekoeien2 Hokkelingen1 Paard12 Oonschapen16 Overhoudersongeveer 20000 kilogram best gewonnen Beemster HooiKar op veeren met kap Boerenwagen driewielige Kar 2 melkwagens enz. en Boerengereedschappen c. op Donderdag 16 Januari 1890's morgens ten 10 ure precies, ten evengemelden sterf huize: Diverse MEUBELENw o notenboomhouten Ka binet Kasstel van 5 stuksBureauBedden met toebehooren Ren op Donderdag 30 Januari 1890, 's morgens ten 11 ure, ten herberge van de Wed. Ivangii te SCHERMERHORN 1, Een HUIS, waarin 1 a C h t e r s a f f a r e met SCHUUR en ERF, ad Noordkant vh Oosteinde, te Sehermerhorn, C Nr. 530, groot 2 aren, 47 centiaren. Behoorende aan J DOETS En 2. Een HUIS met STALLING, HOOIBERG, WA GENHUIS en ruim ERF, a'd Noordkant der Bree- straat, te Sehermerhorn, 0 Nr. 618, groot 05 a. 87 c., ten oosten en westen helend met den heer G. H. Ackmann. ALKMAAR 3 Jan. Kleine kaas 82,50 Commissie 34, Middelbare 32,50, aangevoerd 171 stapels, wegende 56645 K. G. Op de graanmarkt werden aangevoerd 181 mudden. Gerst 5,25 dito Chev. 5,50 Haver 2,75 a 3,90 Paardenboonen 5,50, Bruine dito 6,75 a 9.^ 4 Januari. Aangevoerd 4 Paarden 50 a /0, 3 Koeien ■en Ossen ƒ160 a 230 20 Nuchtere Kalveren 16 a 22 1 Ezel 25 139 Schapen f 18 a 26 45 Magere Varkens f 13 a 16 159 Biggen 9 a 13 8 Bokken en Geiten 4 a 10Boter per kop ('s middags 12 uur) 0,70 a 0,80 Kipeieren ƒ6 a 7 per 100. AMSTERDAM 3 Jan. Aardappelen: Friesche Dok- knmmer Jammen 2,30 a 2,50, dito Franeker Jammen 2,20 a 2,40, dito Engelsche Jammen 1,75 a 1,80 Zeeuwsche Spuische Jammen 2,40 a 3,50 dito Flak- keesche Jammen 2,25 a 2,50 Geldersche Blauwe 2 .a 2,10, Pruisische Hamburgers 3,70 a 3,80 per mud. Raapkoeken ƒ60 a 90, Lijnkoeken,/ 8,25 a 12 per 100 P. Petroleum kalmprijzen onveranderd. 2 Jan. Aangevoerd 174 Vette Kalveren 0,70 a 0,90 per P 14 Nucht. dito 7 a 14169 Vette Varkens 0,48 a 0,52 per P. KAMPEN 30 Dec. Aangevoerd 200 stukken boter van 20 P. 24 a 27 125 stukken van 10 P. 11,50 a 13,50 per pond 0,90 a 1, 300 stukken van »/a pond. Samen ruim 5400 P. LEIDEN 28 Dec. Boter per vat le soort 54 a 62, 2e soort 46 a 52 per pond le soort 1,35 a 1,55 2e soort 1,15 a 1,30. MEPPEL 81 Dee. Boter per l/8 vat le soort 23,50, 2e soort 21,503e soort 20 per P. 1,10 a 1,23. Aangevoerd 16400 P. SCHAGEN 2 Jan. Aangevoerd 6 Paarden 60 a 150, 4 Geldekoeien 218 a 247, 1 Kalfkoe 175, 16 Nucht. 8 a 20, 280' Schapen 28 a 38735 Lammeren 20 a 26 23 Magere Varkens 12 a 17 16 Biggen 10 a 12 Boter per kop 0,70 a 0,80, Kipeieren 4,50 a 5,50 per 100. SNEEK 31 Dee. Boter le soort 50. Yereeniging le soort 49,50 2e soort 48 a 493e soort 48 -4e soort ƒ47. Aangevoerd 593 kwart en 51 achtste vaten. Den 8 Januari 1890 hopen onze geliefde ouders C. SNIP en M. S N I P hunne 35jarige Kctitvereeniging te her- ienken. Hunne dankbare ■s& Hazepolder, gem. Zijpe. kinderen. ONDER BEHEER VAN Heden overleedgeheel onverwachts, onze dierbare echtgenoot vader, behuwd- en grootvader JOHANNES ANl'ONIUS BOERSEN in den ouderdom van 65 jaren. God sterke ons in deze zware beproeving. Alkmaar Uit aller naam 31 Dec. 1889. Wed. J. A. BOERSEN. N.B. De zaak zal op denzelfden voet worden voortgezet. Heden overleed plotselingtot diepe droefheid van mijhare kinderen behuwd- en kleinkinderen GEERTJE NOTTELMAN, vroeger weduwe van Dirk van dek Oord in den ouderdom van 58 jaren en 10 maanden. Barsingerhorn Uit aller naam 2 Jan. 1890. D. SMIT. Voor de ontvangen blijken van belangstelling op 1 en 2 dezer, betuig ik mijn hartelijken dank. Alkmaar, 3 Januari 1890. B. PRE1JER. Voor de vele blijken van belangstelling zoo hier ter stede als van elders bij de J a a r s v e r w i s s e 1 i n g ontvangen, betuigt de ondergeteekende zijn hartelijken dank. 4 Jan. 1890. A. J. P. OORT. Aan allen die mij op den Nieuwjaarsdag blijken van belangstelling gaven, betuig ik bij «ieze mijnen dank. Alkmaar, 4 Jan. 1890. J. B OU VIN. in hot bosch aan den Donkoren Weg to HE LRU l GO- WAARD, op Vrijdag 10 Januari 1890, des voormid dags ten 10 ure, komende bij Jb. POOL, en aan den Middenweg bij Jb. SVVAAG ten 11 ure. in hot bosch ,Scher penheuve 1", aan den West- dijk te HEERHUGOWAARD op Woensdag 8 Januari 1890 des voormiddags ten 10 urevan eene groote partij gïAS4Ea©UT komende bij Jb. SWAAG. 3 S!©VEATSIESS. Adres bureau dezer Courant onder Nor 39. Al degenen, die iets te vorderen hebben van, vor- schuldicrd° zijn aan, of borgtochten onder zich hebben, o-eteokend door den heer J. A. BOERSENoverleden te Alkmaar 31 Decembor 1889, gelieven daarvan voor of op den 15 Januari 1890 opgave of betaling te doen ten huize van de weduwe in de Doelestraat. H. OVER, B o t e r s t r a a t. te BERGEN, op Donderdag, den 9 Januari 1890, 's morgens precies ten 10 ureom contant geld, van «O 7» BARKEN EXTRA ZWAAR eikei, en esschen HAKHOUTliggende gehakt aan den Straatweg van Bergen naar Egmond, op t Woud.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 3