VERNE'S WONDEHBEIZEN: ten. GepraM mm. heden TAM Af Groote Opruiming IN HATAMS ELMMA8AM, Gebroeders Serbrock l Be Spion les Koning! MELKZAAK. Fabriek le Westzaan. ETjsr Heeren- en Kinder-Kleeding stuk ken olksvooidracht eerste kwaliteit LHgeiscke Stoffen TANDPOEDER ffl «[I GRID THEATRE It flNISTEBDAM. garter nurniaalonflcrgocderfn (systeem Pruf.Ur. Jaeger) tejgen balansprijaen Aconta Fnidsen 70. fi. IMHULSbtt. Pi! de hand te huur Ned. Ger. Kerk. Dienstbode als incid-alleen Onovertroffen kwaliteit Buitengewoon lage prijzen a contant. Mr. Kleedermakers, Amsterd am])a™rak l! (,i SCHOUW BUIIG HARMONIE. Geld beschikbaar I). A, W I S S L I N K Punch van Beertje Depót bij V. C. LU1JCX Openbare Verknoping -VIES-A-A-Gr LET OP DETV NAAM. OPGERICHT 1825. ZOA^fder"n^fn iedefwonit in zijn be.ang udgenoodigd, zich hiervan persoonlijk te komen overtuigendaar van de opteruirnen goederen geene stalen worden vmtreU. Pt Voorhanden liet nieuwe deel vnn DE FAMILIES ZONDER 3NÏ (I>e opstand van 1837). (W EGEK GEVORDERD S AISOEN) HUIGBROUWFB.STEBG-. Oproeping-. Adres te Alkmaar: Hotel ,,DE lUUiLAbi. Huna-.ijn I» ruim voorzien oud ïgin g. Wegens ziekte van mevrouw SOPHIE VAN GEUT ENDEEK gaat de aange kondigde Tooneel voorstelling op ZONDAG 5 JANUARI 181)0. niet op le Hypotheek, kleine en groote kapitalen tegen matige rente, bü Er. BROWN'S H. B. DE BEERAmsterdam. Groote Jaarlijksche Uitverkoop! Door een spoedig sterfgeval wordt UIT TE M04SE® aangeboden een flink groot en sterk Hl u j waarin tot nu toe, gedurende 40 jaren, de MEUK- ïAjtM is uitgeoefend. Brieven franco onder motto «Melk zaak", bureau dezer Courant. De HOEUEICHOFMTEWE genaamd «Johanna's Hoeve", groot 25 bunders Wei-, Hooi- en Bouwland, gelegen te SCHOORL. Te bevragen bij den heer J .C.FEEOK., Burgemeester te Schoorl. Ingenaaid 1,50. Gebonden l,ïö. dinsdagavond ten half aeSitSt1 ds HII«IAliBA, predikant te Utrecht. Mevrouw COHEN STUART vraagt mot Februari eeue knappe cevraacrd. Loon naar bekwaamheidmet jaarlijksche verhooging. Adres bureau van Wkbek's Woninggids a d Vest te Alkmaar- te S c h o oil d a m in dc herberg van Delver Dins dag 21 Januari 1890, 's middags 12 uur, van: De MARKTSCHUITgroot 14 ton, varende m het veer van Schoorl op Alkmaar, mot ïeil. Treil en Inventaris Aanvaarding 1 Februari 1890. Inmiddels u.t de hand te koop. Te bevragen bij den eigenaar A. NÜIJENS te Schoorl. A. VONK Notaris te Schoorldam. IEMANDsedert jaren voor een gerenommeerde fabriek bewerkt hebbende als reiziger, wordt dopr zijne voornaamste afnemers aangezocht, zich te vestigen in ééne der hoofdsteden van de Noordelijke Provincie van ons land als AGENT. Bewijzen van soliditeit zijn voor handen, zoowel van zijn tegenwoordigen patroon als van de afnemers. Veel succes is verzekerd; ook kan men een borgtocht eischen. Brieven franco letter IJ. A. L. aan het bureau dezer Courant. GHOCOLAAD GROOTES op WOENSDAG 8 JANUARI 1890, des avonds te zeven uur in het lokaal „Zomervreugd", teLimmen. Spreker: de 'heer «F. C. UUCiTEM, Rijks-Opzichter van den Waterstaat te Alkmaar. P. KIEFT kastelein. Allen die iets te vorderen hebben van verschuldigd zijn aan' of borgtochten hebben ten laste van den heer ABRAHAM HOFDIJK, in leven broodbakker, gewoond hebbende te Warmenhuizen en overleden te Meer-en-Berg, pemeente Bloemendaalin de maand December 1889 worden verzocht daarvan vóór 19 Januari 1890 opgave of betaling te doen ten kantore van den Notaris A. VONK te Schoorldam. IN DE KEUB IGSTE DESSINS. Bij exploit van den 81 December 1889 van den Deur waarder BENJAMIN JOSEPH GONNET te Alkmaar, op de expeditie behoorlijk geregistreerdis, ten verzoeke van KLAAS ZEEGEIiS, buiten beroep, vroeger meester smid wonende te Alkmaar ten deze woonplaats gekozen hebbende ten kantore van Mr. ANTONIITS MATTHIAS DE LANGE, aan de Breedstraat te Alkmaar, gesom meerd JOHANNES ANTBONIUS LUCASSEN, vroeger winkelier, wonende te Alkmaar, thans zonder bekende woonplaats in het. Koningrijk of hekend werkelijk verblijf, om aan den rekwirant tegen kwijting en onder aanbod van doorhaling der bestaande hypothecaire inschrijving, te betalen de som van 5000,— met renten en kosten, berekend tegen vijf ten honderd 's jaarssedert den 9 Mei 1889, minus hetgeen daarop betaald ismet aan zetting aan den gesommeerdedat mijn rekwirant ten gevolge van de niet-voldoening daarvan alsnu gebruik zal maken van zijn rechten het onroerend goed, dat tot zekerheid der voornoemde schuld is verbonden in het openbaar en volgens plaatselijk gebruik zal doen ver- koopen ter plaatse en ten overstaan van dien Notaris, als in bovengenoemd exploit vermeld staat. Geschiedende deze aankondiging ter voldoening van artikel 4 alinea 7 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Alkmaar, B. J. GONNET, den 4 Januari 1890. eerste deurwaarder. ALKMAAR, Ho ut til No. 1. PASTA en MONDWATER. Ze zijn de bestd goedkoopste. Verkrijgbaar bij do voorn, winkeliers No 3 VAN HET ABONNEMENT. ij die hoestgebruik Brop uit de Mikken trommel van A Wed. J. RAVE te Zwolle. Dit f is het eenig echte en heilzaamste J middel, per doos 30 cent. msmmm Itêpot bij «EZ. PERK, AUp-MAAH. (GEDEPONEER D.) DOELENSTRAAT, Alkmaar. van den heer A. P IJ P E R. UO%HE2kHA« 5Ï JAATUABI !83>0 Buitengewone "Voojrstellinf door het HOLLAÏBSCH SOOSEEU«EEEESt'HAi' DirectieA. VAN LIER, EERSTE OPVOERING VAN Nieuw Drama in 6 bed r ij ven, naar het Fransch door J. ROOSIN GH. {NOOIT ALHIER VERTOOND). De hoofdrollen zullen vervuld worden door de dat ELLENBERGER, ANÜEÉ, DE LEUR eu de 1:00 VELTMAN VERHAGEN D. LAGEMAN, SMIT HESSELINK en C. LAGEMAN. AASVAACi 8 UUR. Pr ij zenderplaatsen: le RANG f 1,49. 2e RANG f 0,60 by inteekening f 0,99. 3e RANG f 0,40 Plaatsen te bespreken op den speeldag van 10 tot 2 t a 10 cents extra. Stoomdr. Hernis. Coster ZoonAlkmaar»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 4