No. r. Twee en Negentigste Jaargang. 1890. 61 T1?S7H;E2D3E5 BIjAD. ZONDAG 5 JAAUAIU. PARIJSCHE BRIEVEN. I BUITENLAND. BINNENLAND. H,m inn wi—n—am iiiiJaitwuiauwiiMwaiiiMiiiiwwiMJ' nwwig XL VIII. Wij schrijven dus werkelijk 1890, en het jaar'89 met zijne tentoonstelling en eeuwfeest der fransche revolutie ligt al weder achter ons. Van harte wensch ik u waarde lezers en lezeressen, een goed en gelukkig Nieuw jaar, en zooals de Pranschen zeggen vreugde, gezondheid en geluk. Slaan wij een blik op de twaalf maanden, die pas achter ons liggendan betuigen wij Par jzenaars zoowel geboren Pranschen als vreemdelingen, ons bepaald meer dan voldaan. In het begin, nu juist een jaar ge leden, vertoonden zich op politiek gebied vrij dreigende wolken, nog heugt ons de verkiezing tot afgevaardigde van Parijs met eene verpletterende meerderheid van Ge neraal Boulanger op 27 Januari 1889. Werd de repu bliek werkelijk in haar regeeringsvorm bedreigd wij willen dit niet beslissen -- doch voorzeker mogen aan de fransche regeering lof en dank niet weerhouden worden voor dc verstandige en krachtige maatregelen, waardoor zij het welslagen der tentoonstelling verzekerde. En hoe talrijk waren de feesten in het afgeloopen jaar ter gelegenheid der expositie, ter eere van den Shah van Perziëde feesten van Versailles en van het Elysee. President Carnot heeft in ruime mate tot het succes van al die feesten medegewerkten wordt in het weldoen nog steeds gesteund door zijne vrouw. Zoo bood mevrouw Carnot op Kerstdag een alleraardigst feest aan de arme kinderen van Parijs aan, tc zamen tweehonderd jongens en tweehonderd meisjes, die tegen één uur in den middag in veertig omnibussen naar het paleis geleid werden. Al dat kleine volkje werd onthaald op koek bonbons en chocolade, op eene tooneelnitvoering door eene fraaie poppenkasten daarna schaarden zich de lieve kleinen rondom tien reusachtige kerstboomen, die ieder wel vijf meter hoog waren en fraai versierd met driekleurige linten en kleine geschenken. Iedere jongen kreeg een spaarbankboekje van 10 francs, een blauwlakensch over jasje een klein geweer en verscheidene andere kleine voorwerpen; ieder meisje verheugde zich in eene pop, in een kapertje enz. enz. Mevrouw Carnot hield eene korte toespraak tot al dat kleine goedje en zorgde er voor dat de kleine zusjes en broertjes die thuis bleven ook niet geheel vergeten werden. Op gevaar af van vervelend te worden moeten wij toch nog even over de Influenza spreken. Doch stel u gerust, waarde lezers, gij krijgt geen bulletin der ge zondheidscommissie of statistiek der sterfgevallen onder de oogen. Neen hoewel de ziekte zich werkeljjk uit breidt en gevaarlijker wordttoch kan do Parijzenaar geen weerstand bieden aan de lust om de griep op vrooljjke wijze te bezingen. Dus hooren wij als laatste straatdeuntje »Tout l'monde l'a! Tont l'monde la! »Tont l'moude a l'Influenza »Ca commence ainsiAtchi »Et ?a finit comm' ca: Atehat"^ Buiten is het trouwens zeer vroolijk in de week vóór en na nieuwe jaar. Beschouwen wij maar eens al die fraaie étalages, b.v. die op den Boulevard Sébastopol waar een heerenhemdenmagazijn het geheele opera-gebouw uitstaltzeer smaakvol gemaakt van satijnmet alle details, de trappen, deuren, beelden, nauwkeurig nage bootst. Links een fraai schild met het wapen der stad Parijs, rechts een pendant met het wapen der republiek. Maken wij eene wandeling over de groote Boulevards, dan zien wij die van af de Place de la République tot aan de groote Opera, over Boulevards Saint-Martin Saint-Denis, Bonne Nouvelle, Poissonnière, Montmartre en Italians, bedekt met twee rijen kraampjes, zeer kleine vierkante houten barakken. De verkoopers hebben het er braaf koudook wij hebben het niet warm en wan delen met den kraag omhoog, bonten en wollen hand schoenen aan en met de voeten stampend in het buiten gewone menschengewoel. Wat wij er al zoo te zien krijgen wel kraampjes met koek, mot blikken solda- ten, met poppen en allerlei kinderspeelgoed nieuwig heden vooral mechanisch als wagentjes die opgewonden werden en dan alleen voortloopeupousse-pousse die aan de tentoonstelling met hare geelkleurige Chi- neezen doen denken kraampjes met visitekaartjes albums schrijfpapier en enveloppen, scheurkalenders bonbons en chocolademandjes met sinaasappelen nougat onz. enz. Vergeten wij vooral niet de camelots, datis do straatventers, die niet dadelijk hunne koop waren aanbieden, doch vooraf eene onzinnige toespraak houden met krijt eenige kabalistische figuren op den grond trekken en daardoor de nieuwsgierigen om zich heen verzamelen. Daarna verkoopen zij u horlogeswerkelijke chronometers met kettingen van »or double" voor deu prijs van 30 centimes, hondjes die over den grond huppelenwanneer men op een caoutchouc bolletje drukt, hetwelk aan het beestje be vestigd is, naaimachines voor één stuiver en ontelbare andere min of meer nuttige en aangename snuisterijen. Des avondswanneer alle koffiehuizen stampvol zitten de gaslantaarns en electrische lampen de wegen ver lichten, en eene dikke menschenmassa zich tusschen de kraampjes, de dorre boomen en de tafels en stoelen be weegt, dan is het zeer genoegelijk de boulevards op en neer te kuieren men zou zich bepaald op eene kermis wanen. Gelooft ook nietdat wij, evenals in Holland heden op nieuwjaarsdag reeds al onze bezoeken afleggen. Dit is hier geheel andersParijs is daarvoor te grootdus hebben wij de geheele maand Januari daartoe den tijd. Ook onze visitekaartjes en feleeitatiebriefjes verzenden wij zoo in don loop dezer 31 dagen. Vieren wij in Holland oudejaarsavond, hier gaat bijna ieder op het gewone uur te beddus geen gezellige sameakomsten op den avond vóór nieuwe jaargeen soupeetje, muziek maken, kaartspelen of gezellig gekout. Zulk een avond heeft men hier reeds op »Reveillon", den nacht vóór Kerstmis, achter den rug. Daarentegen echter is de nieuwjaarsdag een echte familiedagmen zoekt dan niet zijne kennissen en vrienden op zooals gezegd voor die bezoeken heeft men tijdfgedurende de volgende dagen. Doch op 1 Januari komen de intieme familieleden bij elkander tot een gezellig dineetje, hetwelk gewoonlijk tegen half acht aanvangt, en waarbij veel gevogelte naar binnen wordt gewerkt. Dan is er niets stijfs? zooals in vele andere officieels bijeenkomsten, dan noodigt de gastheer u flink toe te tasten en uw glas eens spoedig uit te drinken. Is dit intieme familie-diner afgeloopen, dan blijven de hoeren m de eetzaal en ïooken een sigaartje de dames gaan in de aangrenzende salon en maken muziek en zang.'j Tegenjjhalf tienf komen dan nog enkele verwijderde bloedverwanten en intieme vrienden en te middernachtdus 24 uur later dan in Holland, vereenigt een soupeetje aljde gasten. Men gaat uiteen, tevreden en voldaan, tot de volgende bijeenkomst op Driekoningendag »Le jour des Rois", eveneens een echt parijseh familiefeest. Parijs, 1 Jan. 1890. J- M. T. BEEGIE. In den omtrek van Seraing is hot werk gestaakt in de kolenmijnen Cockerill en Marehaye; daar vroegen 1200 werkstakers loonsverhooging, zonder wan ordelijkheden. Te Charleroi was de toestand den 2 on veranderd. Uit de nadere berichtên "omtrent den brand van het lustslot van den Koning te Laeken, dat tot de staats domeinen behoort, is geblekendat het later tegen gesproken berichtdat de gouvernante van prinses Clémentine in de vlammen omgekomen was maar al te zeer waar is geweest. De brand ontstond te l!/4 uur in^ den rechtervleugel van het slot in eene receptiezaalgelegen nabij de kamers van prinses Clé mentine, die juist ontbeten had en aan dejpianojzat. De prinses riep hare gouvernante, mej. Drancourt, on geveer 50 jaren oud, die dezer dagen op pensioen gesteld was, te hulp; deze kwam van de tweede verdiepiug naar beneden, rechts en links het geroep van brand vernemende. Toen zij op de eorste verdieping was gekomen keerde zij naar hare vertrekken terug om te redden wat|zij redden kon. Daardoor kwam zij om het leven. Prinses Clémentine, die naar beneden gegaan was, liep radeloos rond, roepende redt mijne gouvernante. De luitenant Lecat sneldeijjnaar boven doch moest onverlichter zake i terugkoeren, daar de trappen reeds vol rook stonden, j De kostbare gobelins, de geheele boekerij de schilde rijen waaronder een Rubens, die op ongeveer f 250.000 waarde geschat werd en verscheidene kostbaarheden giDgen verloren ;f alleen hetfzilver werd gered. Onder de verbrande meubelen behoort ook de tafelwaarop Napoleon I de oorlogsverklaring aan Rusland teekende, en waarop de Koning zeer veel prijs stelde. Bij het onderhoud, dat de Gouverneur van Henegouwen den 30 met de rmjndirecteurs'te Charleroi had, hebben dezen verklaard dat de gevraagde loonsverhoogingen waren toegestaan of zouden worden jadat te dien aanzien, zoodra de omstandigheden het mogelijk maakten, nog verder zon worden gegaan maar dat de eisch tot vermindering der werkuren tot een maximum van 9 uren niet kon worden ingewilligd omdat dan do een maal aangenomen leveringen niet op den bepaalden tijd zouden kunnen geschieden. DEITSCHIiAAD. De Staatscourant meldt, dat de Keizer bij gelegenheid van het nieuwe jaar den Rijks kanselier een eigenhandig schrijven heeft gezonden, waarin hij hem hartelijk geluk wenscht, en tevens wijst op het behoud van den algemeenen vrede en op de groote waar borgen welko de verdere handhaving van den vrede aanbiedt. Do Keizer uit verder zijne bijzondere tevi'e- denheid over het tot stand komen der wet tot verze kering van het lot van oude en gebrekkige lieden als eene belangrijke schrede op den weg tot verbetering van den toestand der arbeidende klasse, welke hem zoo groot belang inboezemt. Hij betuigt den Rijkskanselier zijn oprechten dank voor de buitengewone medewerkingop dit gebied van hem ondervonden. Ten slotte uit hij den wensch, dat de Rijkskanselier nog velo jaren in het leven moge worden gespaard om hem met raad en daad bij te staan. De pruisische Landdag ts togen den 15 bijeengeroepen. EÏW'WEIjAAD In eene armenschool in het oostelijk deel van Londen heeft don 1 een niet ernstige brand gewoed, waarbij toch 26 jongens het leven verloren. Een uur na mid dernacht brak de brand uit. De beide onderwijzeressen, die aan het hoofd stonden van do afdeeling voor meisjes, ont- dekton hot eerst den brand. Zij maakten terstond alarm en riepen den directeur, die ontdekte, dat de brand heerschte in eene slaapkamer der jongens. Met behulp van een extinc- teur werd het vuur in eene kamer spoedig gebluscht, maar de rook was zoo hevig, dat men niet in de andere slaap kamers kon doordringen Do jongens werden geroepen en geflotenmaar de meesten schijnen door rook en angst verbijsterd te zijn geweest, zoodat van de 58 jongens 26 door den rook omkwamen. Toen de brand weer kwam waren de jongens niet meer te redden. Slechts twee dooden hadden brandwonden. Do school was bestemd voor arme kinderen in Whitechapel en Roplar, wier ouders™ hun geen onderwijs konden doen geven. De jongens leerden een handwerk en de meisjes werden onderwezen in kooken, breien, naaien en derge lijke werken. Twee onderwijzeressen ontkwamen door zich langs een regenpijp te laten afglijden op een naburig huis en vandaar met een ladder af te dalen. Twee dienstboden werden gekwetst bij het springen uit een raam. De oudste der omgekomen jongens was twaalf, de jongste zeven jaren. De meeste kinderen waren dien avond in de comedie geweest om de pantomime Ko en de wonderpit te zien en haddon zeerveel genoegen gehad en den volgenden dag zou er weer feest gevierd^ zijn. In de daarvoor reeds met groen en vlaggen versierde schoollokalen werden de in witte lakens gewikkelde lijken nedergelegd. FRANKRIJK. Den 30 stierven te Parijs 461 personen tegen 348 op den 29 en 420 op den 28. Van de brievenbestellers waren 20 pet., van do huurkoetsiers 30 pet. ziek. De posterij moest de hulp van militairen inroepenovenals te Marseillewaar de in dienst zijnde telegrafisten ten dienste van de telegraaf gebruikt werden. Verscheidene rechtsgedingen moesten wegens ongesteldheid der advocaten verdaagd worden. De gemeenteraad van Parijs heeft den 30 besloten tot instandhouding van de volgende tentoonstellingsge bouwen de machinen-galenjde centrale koepelde galerij van 30 el, het paleis der schoone en dat dei- vrije kunsten benevens de fonteinen. ©OSTEAKIJK-HOIVGARIJE. De minister president Tisza heeft op de tot hem gerichte aanspraken bij gelegenheid van het Nieuwjaar geantwoorddat het Drievoudig Verbond hechter was dan ooit, en dat hij ondanks alle aanvallen op zijn post zou blijven. Hij ver klaarde verder, dat de regeering niet gedoogen zou, dat het beginsel van het parlementarisme vernietigd en daarvoor de dwingelandij eener minderheid in de plaats gesteld werd. PORTUGAIi. Koning Karei heeft de Cortes ge opend. Hij herinnerde aan het mot Engeland uitgebro ken geschil over de koloniale bezittingen in Afrika. Portugal bepaalde zich er toe het grondgebied, dat de portugeezen ontdekten en voor de beschaving openden voor zich op te eischen. De diplomatieke onderhande lingen werden voortgezet, maar hadden nog tot geen uitslag geleid. De Koning zeide, dat hij rekende op den steun van do Kamer en het volk, om tot eene schikking te geraken. Hij uitte de verwachting, dat eene minne lijke schikking zou worden gevonden opdat de goede verstandhouding zou worden hersteld tusschen twee Sta ten wier regeering gedurende een wen door banden van vriendschap verbonden waren. MUSEA ATM. De ia het buitenland verspreide ge ruchten over eene ongesteldheid van den Keizer, a,ls gevolg van eene vergiftiging, zijn geheel ongegrond. De Keizer is volkomen gezond. SPAWJE. Den 30 waren te Barcelona 50000 ge vallen van influenza. Na een ministerraad, waarin men het niet eens kon worden, diende de heer Sagasta het ontslag van alle ministers bij de Koningin-regentes in. Deze verzocht daarna den heer Sagasta, den 3 op het paleis terug te komen, om over de crisis te beraadslagen. SER VIE. De Skoeptschina heeft do staatsbegrooting voor 1890 goedgekeurd met 74 tegen 14 stemmen, als mede het wetsontwerp tot wederaankoop der spoorwegen. De vergadering is daarop tot 6 Februari uiteengegaan. 'L H ITS E H li AAW. Te Zurich brak tijdens de voorstelling brand uit in den foyer van den schouwburg, waarbij niemand omkwam tengevolge van de kalmte van den regisseur. Zoodra hij hoordedat er brand was, deelde hij aan de toeschouwers mede dat de voorstel ling gestaakt moest worden wegens de plotselinge ziekte van een der voornaamste spelers. De bezoekers verlieten daarna kalm de zaal en ontdektenbuiten gekomen eerst dat het gebouw in brand stond. In November is bij de Rijkspostspaarbank ingelogd 1 007,'222,873 en terugbetaald 761,663,04 zoodat aan het einde dor maand ten name der inschrijvers in geschreven was 16,912,600,22: 4959 nieuwe boekjes werden uitgegeven 1293 geheel afbetaaldzoodat aan het einde 237^46 boekjes in omloop waren. Te KAAR VOORT is bij herstemming tot lid van den gemeenteraad gekozen de heer W. van der Worif met 50 stemmen tegen 32 uitgebracht op deu heer J. Hollenberg. Bedankt voor het beroep naar de ned. geref. kerk te BROEK OP UAAOEDIJK door J. Langhont te HAARLEM. Volgens den regenmeter aan de Rijks-landbouw school bedroeg de hoeveelheid gevallen regen gedurende 1889 749'/2 streep tegen 783 in 1888 en 561 in 1887. G. K., doodgraver, te Koekange, gemeente de Wjk, die algemeen gehouden werd voor den stichter van den drievoudigen brandwelke aldaar onlangs plaats had en waarbj een knecht in de vlammen omkwam, is den 31 des avonds door eenige personen aldaar zoodanig mis handeld dat hij kort daarna overleed. De Staatscourant van den 3 geeft eene verbetering van de benoemingen van secretaris bij de geneeskundige raden voor het jaar 1890 in Noordholland is volgens dat verbeterde bericht benoemd do heer dr. A. H. L. Otto te AMSTERDAM. Den 3 ontbraken op het postkantoor te AM STERDAM verscheidene post- en telegraafbeambten, zoodat de directeur verplicht was nog 5 onderofficieren van het garnizoen aan te vragen van eene bankinstel ling waren 17 van de 50 bedienden.afwezigop de Frederikschool ontbraken 66 van de 185 kinderen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 5