G. BALDER 3 'A zonder meer. Notaris BAGKX 1 De Lange deiVloraaz, ST. EM 1 Li Notaris BACKX Openbare Verkooping BOELHUIS Openbare Verkooping Bij F. RJKE, Nieuwesloot B 57, BOEKHANDEL Marijke van Schcveningen A6ESTES DER CHMT-VgfWI\r> OPKiXEN liAi\0ELSCKE0IETEV V olks voordrachten. Marijke van Scheveningen, m kUNSfTANDËN TE If UUR gevraagd, GEBRs. POLL, P. M. Duijvis Co., I V Éi T A I». Verkrijgbaar bij Mei. vujkaekeis en open Haarden. Advertentiën, Makelaar te Alkmaar, GELD BESCHIKBAAR, flinke posten, als le hypotheek op Landerijenzonder y oor uitbetaling van rente, voorjaren vast. 3f °/0 Adres P- BAAN, Hensbroek. EEEMs COSTER ZOON, -A.11»XSL3&E-zv..a R, ROM'S Humoristische 050 Vriend van deu Huize n'ui Hollandsche0'30 Neder]. Humoristische Servaas de Bruin (Humoristisch Satirische) 0 90 Scherts eu Luim030 Dinsdag7 Januari 1890 te ALKMAAP, tegen eene rente-vergoeding van 4 °i per jaar en i|8 c/(( provisie, per 3 maanden nemen GELDEN in deposito öresham's Ten Kate Wekelijksche Mannakorrels (christelijke) Voor verstand en hart (Protestantenbond) Laurillard Geïllustreerd Humoristische f «,60 en Maandelijksche SSSsp Kalendarium Latinum 0,75 Portemoniiaie-almanak n'm MAANDAG 6 Januari 1890, IN HET LOKAAL HARMONIE". OPVOERING VAN: Haarvlechten, Scheidingen Pruiken, Toupets, van de natuur niet te onderscheiden worden door den ondergeteekeude vervsiurdlird iu alle prijzen en kwaliteiten .1 BIJLOOS, Coiffeur Langestraat. Puik© Oude S C 11! E II II E R I-> SSTJEEIVKOLEN Machine-FabrikantGD, KOOG AAN DE ZAAN. Merk Wed. C. REEKERS T Schiedam.P firma1° M Swaert s', tjTZnaan de Boterstraat, A 160.7, te Alkmaar. TE KOOP V»n llomumle <ScGeveke, Charbonnages du Gouüre, Ghatelineau; op Woensdag 8 Januari 1890, voormiddags 11 uren m de herberg „de Nachtegaal" van W. KOOPMAN' bij het station Noord-Scharwoude, ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden Notaris HENDRIK METMAN, van: 1. Eene BOERENWONING met STALLING en ERYE, alsmede onderscheidene perceelen BOUW LAND, en water in den Smuigelpolder, gemeente Harencarspel, kad. sectie F, nommers 450 229 230, 231, 337, 338, 348, 349, 387, 388, 389,' 474, 561, 562 en 603, te zamen groot 2 hec taren 15 aren 50 centiaren; 2. en een I1UJS en ERF, met een perceel BOUW- en WEILAND aan den Middenweg, in den Kil, gemeente Heer Hugowaard, kad. sectie d' nommers 605 en 610, te zamen groot 73 aren' 20 centiaren. Behoorende aan de echtelieden Pietek van dek Park en Trijntje Spil, en te aanvaarden de lan derijen dadelijk en de gebouwen en aanhoorigheden 1 Mei 1890. 6 Breder bij biljetten omschreven, en nadere inlich tingen te bekomen ten kantore van Notaris Metman voornoemd. te EENIGENBURG, gemeente Sint Maarten, ten sterf- kmze van den heer T. DE JONGH, op Dinsdag 14 Januari 1890 s morgens 10 uur om kontant geld van MEUBELEN UU1SBA1U en INBOEDEL waaronder Bedden met toebehooren TafelsStoelen spiegels KabinetSecretaireKleedeuenz enz be nevens EENI«E BOEKWERKEN en onmiddellijk na aüoop daarvan, 's middags 12 uur, te EPjNIGENBURG in de herberg van W. Filmer, na bekomen rechterlijk bevel, van het WEI LAND aldaar, groot 00.24 70 en het BOUWTiAVD aldaar groot 00.43 30. H. J. DE LANGE Notariste Alkmaar. in de bosschen van »Nijenburg", te HEILOO op Maandag 13 Januari 1SOO, 's morgens lO ure van Ongeveer 200 pariten buitengewoon zwaar essciaen ey eiken HAKHOUT, te beginnen bij bet dorp. Kantoor Zijdain C 5, AGENT der Algemeene Brandwaarborg-Maat schappij te Amsterdam. beveelt zich aan tot het sluiten van verze keringen togen brandschadehet opmaken van koop- en huurcontracten, inventarissen, hoe- delscheidingen enz., on heeft groote en kleine kapitalen als eerste hypotheek op solied on derpand tegen billijke renten disponibel. Loodgietor en Aanlegger voor Water- en Kooko-as- leidmgenkan een JONKEN of UEERUINO Ge plaatst wordon. zal in het openbaar vorkoopente Zuidscharwoudo m de herberg van A. Kist, op Dinsdag 7 Januari 1890, des avonds zes uur Drie akkers uitmuntend BOUWLAND, te Zuidschar- woude, tusschen de Jongerling- en Jurjensslooten, sectie lhS'o<f-d' Sr°ot 0.37,40, 437, groot 0.23.70 on 441, groot 0.33.50. ut 7®rhuurd tot Kerstmis 18921 akker aan S. ZEE MAN voor ƒ4.50, en 2 akkers aan C. KRUK, voor 4beide per 2'/2 roeden (1 snees.) Eigendom van den beer Jb. TROOSTHEIDE. Nadere inlichtingen geeft de Makelaar O. DE KIEVIET te Wieringerwaard. (Zie de biljetten.) zal publiek verkoopente Alkmaar in de benedenzaal van het café Central'' van den heer Bouma aan de JSienweslootop Dinsdagen 14 Januari 1890, bij opbod en 21 Januari d.a.v., bij afslag, telkens des avonds zes uur Een hecht en sterkwol ter neringstaand WOON- en WINKELHUIS, waarin met succes de SLAGERIJ wordt uitgeoefend, met Slachtplaats, RookhokSteeo en ERFvoorzien van waterleidingstaande en lig gende te Alkmaar, aan de zuidzijde van de Laat", nabij de Hofstraat en de Kapelkerk. plaatselijk gemerkt No. 52, kad. sectie B, No. 751, groot 2 aren, 92 centiaren. Verhuurd voor 4,75 per week, aan den heer B. A. BOLL. Grondbelasting 9,33 En een WOONHUIS' en ERF, te Alkmaar, aan de zuidzijde van de Liudengrachtplaatselijk gemerkt No 28 kad. sectio A No. 1284groot 90 centiaren. verhuurd voor 2 per weekaan den heer G C HABICHT. Grondbelasting 5,40. Eigendom van de heeren F. J. OUAX en A T TELLEMAN. (Uitvoerig bij biljetten.) fechnieum Wittweiüa Sfiohsen mmmmi LAATS TE Opvoering* van Oorspronkelijke Operette van Mr. II. ter Haar Bzn., Muziek van J. A. Coldeweij. Een beperkt aantal introduction 11 49 etste verkrijgen bij de leden of aan 't lokaal HARMONIE, tijdens het plaatsbespreken Dinsdag a.s,, 's morgens van 10 toll uur. JSX-A. AFLOOP BAL. Enkele tekstboekjes 's avonds te verkrijgen. HET BESTUUR. ismen - lu£faiear Helmie j Wertemeister - Schal* mm Hji jjeto den 30 December 1889voor Notaris iinmnr? v ERNE te Alkmaar verleden, hebben de heeren PETRUS FRANCISGUS ANTHONIUS SCHOUTEN koopman, en JACOBUS JOHANNES BOTS, apotheker,' wonende beiden te Alkmaar, aangegaan eene VEN- NOOTSCM AF onder de firma J. SCHOUTEN Co. ter uitoefening van de apothekersaffaire en het verkoopen van geneesmiddelen en daaraan verwante ar tikelen. De vennootschap is govestigd te Alkmaar, neemt aan vang op 1 Januari 1890 en blijft voortduren totdat één der vennooten ten minste zes maanden vóór het opmaken van de balans schriftelijk kennis geeftdat hij met het eindigen van het loopend jaar de vennootschap wenscht te doen eindigen. ei boden zijn speculatieve koopeu, het afgeveu van orderbiljetten en borgstellingen en de eigenhandige on- derteekening wordt gevorderd tot het ter leen nemen van gelden, het beleenen van goederen, het trekken, en- dosseeren en accepteeren van wissels en ander handels papier. Namens partijen GOUVERNE, Notaris. Allen die iets te vorderen hebben van, verschuldigd zijn aau of borgtochten hebben ten laste van den heer PIEPER MIENIS, den 17 November 1889 te Heer Hugowaard overleden gelieven daarvan vóór den 1 opgaaf of betaling te doen aan den heer JACOB MIENIS, landman te Heer Hugowaard, of ten kantore van den Notaris GOUWE a/d Koorstraat te Alkmaar 0,90 0,60 0,75 0.55 0,90 0,85 0,60 avonds 7 uur, OORSPRONKELIJKE OPERETTE In Tafereelen door de Zangvereeniging .Crescendo", onder directie raa den heer J. M. OTTO. PROGRAMMA'S, 1© Cents, op den dag der at °nng' na 's morSens 9 nur, bij den heer P. KLUIT MAN vorkrijgbaar, geven uitsluitend toegang. De Commissie herinnert tevens, dat deze uitvoering met het oog op de weinige beschikbare plaatsen niet bestemd is voor meergegoeden of kinderen van meeree- góeden en deze dan ook niet zullen worden toegelaten. Do Commissie, M COHEN STUART, Voorzitter. Dr. J. BROERS, Secretaris. plaatst G. J. DE LANGEN WENDELSzonder d. oude wortels te trekken. Reparatiön worden spoe dig en solied uitgevoerd. OUDEGRACHT 99 b/d BaangrachtALKMAAR. Spreekuur dagelijks. P. HOPPE SCHIEDAM.! op een der beste standen van ALKMAAR, (liefst in de nabijheid der markt) een WINKELHUIS mot IN VENTARIS, zeer geschikt ter uitoefening van handel inKraideniera- en Grutterswaren, do hu ur- prijs van j 350 niet te boven gaande. Brieven daarop worden ingewacht bij den WelEd. heer J. KLEIN Frans Halsstraat 104, 2e étage, Amsterdam. offroeren de echte Belgische ANTIIRACIT NEUT JES der mijn Noel-Sart-Culpart van Gilly bij Charleroi. Alleen do bekken van Charleroi leveren de zuivere MTHRACIT de beste KETELVOEDINGSPOMPEN steeds met het beste gevolg door ons aangebracht, zijn zoo eenvoudig in de behandelingdat iedereen er terstond mee kan omgaan. N.B. Als bewijs van echtheid, is caehot en kurk steed* voorzien van don naam der firma P. Hoppe. een MELK STAND, welke een goed burger bestaa* oplevert. Aanvaarding naar verkiezing. Brieven franco onder left. K. bij de uitgevers dezer Courant. AfT?J'DKG?,AAF en HEEMRADEN van de SCHER- MLLR zullen op Woensdag 8 Januari 1890, des voor- middags te 10y2 uur, ten huize van den kastelein j aan den Stompentorenin het openbaar, voor den tijd van elf laaancicnverpachten: Het «RASOEWAS van de dijken, wegen eH «A tX in den P°lder' alsmode hot niiiittliH AS, groeiende rondom den ringdijk. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd Jb. BLOM Pz., Dijkgraaf. -A- P- DE LANGE, Secretari*. Per Anker van 45 flesache» JO. vm tg speciaal voor erknjgbaar uitsluitend bij D. PISSER Alkmaarnaast de Meelfabriek. C. BERGHUIJS Amsterdam Hoofd-Agent voor Nederland. Hertellingen worden aangenomen hij den heer H B. «RANSJEAN, Kacheltnagaaifn Sehapenrteeg. Stoomdr. van Herms. Coster Zoon Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 6