BINNENLAND. AMEBIKAAWSCHE TOESTA1VDEV Aan een particulier schrijven van een onzer vroegere stadgenooten ontleonen wij de volgende belangwekkende bijzonderhedendie een eigenaardig licht werpen op de toestanden aldaar Geld hier in de Vereenigde Staten is tamelijk schaarsch. Dit land wordt geregeerd door oen geldaristocratie, wier belang het is geld schaarsch te houden en het zooveel mogelijk in enkele handen te concentreeren. Met de welbekende omkoopbaarheid van de Amerikanen valt het dien geldlords zeer gemakkelijk, de wetgevers (het con gres hier) zoo te influenceeren, dat wetten tot hun eigen gerief en profijt, in plaats van tot de welvaart van het geheele volk worden gemaakt en uitgevoerd. Om u een staaltje tot illustratie te geven diene het volgende Er is een enorm surplus (eenige millioenen dollars) in 's rijks schatkisthoofdzakelijk verkregen door de god delijke invoerende rechten. Wat denkt n dat met dit surplus wordt gedaan wordt het ten algemeenen nutte aangewend vraagt u misschien. Neen; the secretary of the treasury (minister van financiën in Holland) kan hierover beschikken naar het hem goed dunkt. Zoo leende de secretaris onder Cleveland's administratie die som tegen l0/o aan een p«ibank of lievelingsbank te Washington en de nieuwe secretaris heeft het geheele surplus gedeponeerd in een bankdie aan hemzelven toebehoort. Er is een vrij sterk gegrom hierover onder het volk waar te nemen, en vooral onder de westersche farmers, die aldus redeneeren: «Waarom leent de regeering dit surplus niet aan westersche farmers tegen l°/0? Het is het amerikaansche volk (en niet de buitenlanders) dat het invoerende recht betaalt; dit mag u misschien vreemd toeschijnen, maar de invoerende rechten maken de prijs hooger van alle artikolen, waarop zij geheven zijn. Zoo betaalt het amerikaansche volk bijv. voor tabak de prijs, die zij in Europa kost -j- de invoerende rechten, bijge volg hebben wij recht op dit gold. De bankiers leemen het aan ons uit tegen 10 24 en 60 °/0 ons eigen geld, waarvoor zij slechts 1 betalen," De farmers, wanneer zij een eigendomsbewijs voor hun land verkrijgen nemen hierop meestal hypotheek tegen 10°o en hooger. Velen zijn bij het verstrijken van den tijd, hem gegeven ter terugbetaling niet bij machte, dit te doen daar in een nieuwe landstreek de eerste jaren de oogsten zelden goed uitvallen. Bijgevolg verliezen zij hun land. Wanneer de oogst in een nieuwe streek mislukt zooals het geval hier dit jaar was dan leenen velen geld op hun homestead en knijpen direct aaarna uit (sommigen hebben nauwelijks genoeg over om met hun gezin naar het oosten te verhuizen. The eastern money-men (kapitalisten van het oosten) nu willen intrest van ban land hebben en bij gevolg geven zij orders aan hun loon-agents om geen geld meer op hypotheek te leenen. Daar de farm-leeningen de voornaamste bronnen zijnwaaruit geld van oost naar west vloeit, kunt u zich wel begrijpen dat, wanneer die bron tijdelijk wordt gestopt, er een allerellendigste geld- schaarschte heerscht, waarvan Sbylocks (woekeraars), die eenig geld hebben, handig gebruik weten te maken. U kunt er u geen idee van maken hoe 'n gelddienst hier op hot oogenblik heerscht het is zoo goed als onmogelijk om iets te verkoopenzelfs ver beneden de waarde. Het is treurig en belachelijk tevens om de prijzen te hooren, waarvoor sommigen hun land te koop aanbieden. Zoo bood iemand, mij welbekend, zijn farm, die hij verleden voorjaar voor geen 5000 had willen verkoopen een week of 3 geleden aan mij en anderen te koop aan voor 250 of een span goede merries dezelfde man verkocht 17 varkens (van 75 tot 180 pond) voor 30. Hij is echter een van de soort die gemak kelijk ontmoedigd is. Iemand met geld en den moed om hot hior te be leggen, kan in twee of drie jaar tijds een fortuin maken door het land van zulke hazen op te kóopen want als wij van nu af één of twee goede jaren hebben dan gaaf het land de hoogte in, zoo zeker als 2X2 vier is. te hooren. Zwijgend ging ik heen met het vaste be sluit, den sluier op te heffen, waarachter zonder twijfel een verschrikkelijk geheim verborgen was het mocht kosten, wat het wilde, al was het ook mijn eigen leven. Midden in den nacht hoorde ik op het erf gehinnik en paardegetrappel. Ik trad aan het venster en kon in het maanlicht eene gestalte ontdekkendie te paard het erf afreed en weldra in het nachtelijk duister ver dween. Was ik toen de stem maar gevolgd, die in mijn binnenste sprak en de nachtelijke rijdster nage sneld, hoeveel eerder zou ik dan mijn doel bereikt en wat nog meer zegthoeveel, nooit meer te herstellen, onrecht verhinderd hebben. Maar ik gevoelde mij zeer afgemat en miste den aandrang tot het verrichten van eene daad die even snel gedacht als uitgevoerd moest wordenik gaf geen gehoor aan de innerlijke stem en stapte weer in mijn bed niet vermoedond wat een bitter, vruchteloos berouw ik over die trage besluite loosheideens hebben zou. Den volgenden dag ik was pas in een loodzwaren slaap gevallen en het was reeds middag eer ik mij weer wel gevoelde den volgenden dag dus en op boven genoemd tijdstip trad Sandor mijne kamer binnen. «Daar hebt ge goed aan gedaan, om hier te komen", zei hij, klaarblijkelijk verstrooid, «Ik kwam gisteravond eerst thuis, toen je reeds lang je kamer hadt opgezocht en wilde je niet storen. Ik moet je nu helaas eene zeer onaangename mededeeling doen. Het geheele dorp is in rep en roer. Van nacht is weer oen kind verdwenen." «Van nacht? een kind?" herhaalde ik werktuigelijk. «Je weet, dat onze boeren zorgeloos en vol ver trouwen zijn en bij open deuren slapen", ging Sandor voort. «De vader van den verdwenen knaap een we duwnaar, zat tot in den morgen in de herberg, bedronk zich en speelde kaart zooals zij dat maar al te dikwijls doen in den nacht van zaterdag op zondag. De kinderen sliepen alleen in de kamer; de knecht en De oogsten moeten komen de geschiedenis van de emi gratie heeft het geleerd waar goede teelaarde wordt gevonden en dat is het geval in deze streek. 15 Jaar geleden heerschte een soortgelijke toestand als hier in het midden van Nebraska 30 jaar geleden in het oosten van dezen staat; 60 jaar geleden was de staat Illinois een wildernisen is thans een van de meest productieve streken der Unie. Zoodra wij één of twee goede oogsten hebben wordt dit wijd en zjjd bekend, èn door de couranten èn door pamfllctten bij duizenden het oosten in gezonden door lui die veel geld in f deze streek hebben gestoken èn door de hier gevestigde settlers, die het aan hun familie en vrienden schrijven en hen trachten te bewegen hier heen te komen. Dan krijgen farmers, speculanten en mannen van zaken in de oostersche staten van de Unie lust om hier eenig geld te beleggen, en brengen hierheen kapitaal, ondernemingsgeest, hun families, enz. Eenmaal in de welvaart van deze streek geinteresseerd zijnde, sparen zij geen moeite om anderen hierheen te lokken' en zoodoende vermeerderen zij met de welvaart van hun woonplaats hun eigen welvaart Steden verrijzen, spoor wegen worden aangelegd fabrieken gebouwd 'in één woord, de wilde prairie, de woonplaats van indianen en buffels tot vóór weinig jaren, is in een 15 a20taljaren herschapen in^ een bloeiende, welvarende streek in- tusschen bereiden de steeds verder west trekkende homesteaders een nieuwe landstreek, zwoegen en tobben er, zooals het een echte pionier betaamt°en verkoopen hun land nadat zij daarop de noodige verbeteringen hebben aangebrachtom hetzelfde lieve leventje alweer verder west te beginnen. Ie rekenen van den 1 is het brandreglement voor de koninklijke paleizen en de landsgebouwen van 28 November 1839 ingetrokken. Nieuwe voorziening in deze aangelegenheid is in overweging genomen. Intus- schen is elke administratie van die gebouwen vrijgelaten die maatregelen te nemen welke de plaatselijke toe standen en eischen der gebouwen noodig maken. Tevens zal de minister van waterstaat eene commissie benoemen tot het ontwerpen van algemeene beginselen betreffende het verleenen van hulp bij brand in de landsgebouwen, in verband met de gemeentelijke brandweer. Op de 38 algemeene vergadering van r k onder wijzers in het bisdom Haarlem, den 30 te MAAREEM onder het voorzitterschap van den heer M. L. van Gemert gehouden, en waar de heer P. H. Krekelberg van Alkmaar het punt «De verhouding tusschen school en huisgezin" inleidde, is o. a medegedeeld, dat in genoemd bisdom 168 r. k. bijzondere scholen waren, waaronder 85 zuster scholen. Het getal der kinderen op de leerscholen be draagt 32291 en op de bewaarscholen 15902 alzoo samen 48193. Bij kon. besluit van den 31 is met ingang van 1 Januari tijdelijk benoemd tot directeur van het, Entre potdok te AMSTERDAM, belast met de dagelijkscho leiding van zaken, de hoer P. Rahusen aldaar, thans die betrekking waarnemende. - Den 1 heeft een inwoner van Grave in beschonken toestand zijne vrouw in den linker bovenarm zoodanig verwond, dat zij in zorgwekkenden toestand naar het gasthuis moest worden overgebracht. De minister van binnenl. zaken heeft met ingang van den^ 1 den heer Henri Völlmar benoemd tot leeraar bij de Kon. Muziekschool. Den 1 des morgens is de brugwachter der N. R. S. aan don Omval nabij den Amstel bij het onderzoek naar de reden, waarom de brug niet voldoende wilde sluitenuitgegleden in het zeer diepe vaarwater en verdronken. Hoewel hij zich nog lang aan de bogen der brug vastgehouden had kon hij niet tijdig genoeg be holpen worden. Den 3 des avonds is te 's-Gravenhage de dam welke diende om het water op het terrein der IJsclub op peil te houden, door kwaadwilligen doorgestoken, ten gevolge waarvan de tegen den 4 aangekondigde wedstrijd de meid waren ook uitik geloof aan het dansen. Toen de man eindelijk naar huis kwam zwaaien en naar de kinderen omzagmiste hij er eeneenen jongen van zes jaar. De andere kinderen konden geen inlichtingen over hun broertje geven. Hij was tegelijk met hen naar bed gegaan en gedurende den nacht, ver telden zij, hadden zij geslapen en niets gehoord of gezien. Zigeuners hebben zich in het dorp en zijne omgeving reeds sedert maanden niet vertoond; zij zijn bang voor onze boeren, die, zooals je misschien weet, hen verant woordelijk stellen voor het verdwijnen van de kinderen. Daar nu de aanklacht tegen dat zwervende gespuis allen grond mist, zoo weten de lieden niet, wien zij er van verdenken moeten." »Je vrouw is van nacht uit geweest", merkte ik op, zonder hem aan te zien. «Mijne vrouw? Dat is wel mogelijk. Maar hoe kom je daar zoo plotseling bij Uit den toon zijner stem klonk eene kwalijk verborgen angst. Ik meen, dat zij ons misschien inlichtingen omtrent het kind geven kan", zei ik en had nog den moed niet, hem in het gelaat te zien. »Het is niet onmogelijk, dat zij op haren nachtelijken rit de roover heeft ontmoet." «Dat is volkomen juist", sprak bij verruimd. «Vraag het haar. Zij is geloof ik, in de eetzaal." «Waarom wil je zelf niet met haar spreken?" «Omdat sedert een paar dagen die vreeselijke toestand is teruggekomen, die toestand, waaraan je niet gelooven wildet en omdat ik dien aanblik niet verdragen kan. Is er gisteren niets gebeurd Ik vond grootmoeder geheel in de war en de jongen was zoo opgewonden, als ik hem nog nooit gezien heb. Je waart hier gis teravond reeds. Weet je nergens van «Laat de grootmoeder het je maar vertellen", gaf ik ten antwoord. «Ik ben er niet toe in staat." »Goed,_ goed", sprak hij haastig. «Ach, wat stel ik er ook eigenlijk voor belang in Misschien is het veel beter, als ik het niet hoor. Nu, adieuIk ga naar mijn jongen en jij zoekt Irene op, niet waar?" ik knikte zwijgend. (Wordt vervolgd.) met feest niet kon doorgaanhet bestuur der club heeft f 100 uitgeloofd voor de ontdekking van den dader of de daders. Bij kon. besluit van den 3 is benoemd tot burge meester van MIDDELIE, WARDER en KWA- DI.ÏK de heer S. Berman. Den 3 hebben de aandeelhouders eler Oost-Sumatra Tabak-Maatschappij besloten, het maatschappelijk kapitaal te verminderen op J 150000 en dientengevolge elk aandeel van 500 te brengen op 150. Bij den wedstrijd op schaatsen om het meesterschap op ééne mijl, den 4 te AMSTERDAM doorgegaan, niettegenstaande het ijs zeer slecht wasis de gouden medaille verkregen door Panderdie den weg aflegde m 3 min. 6 sec., de zilveren door Norseng in 3 min. 7 sec., de beide bronzen door Jurrjens in 3 min. 15 sec. en Houtman in 3 min. 20 sec. Bij den wedstrijd op twee mijlen afstand verkreeg Norseng de gouden medaille in 6 min. 25 sec., Pander de zilveren in 6 min. 332,5 sec., Jurrjens een bronzen in 6 min. 53 sec. en Houtman een bronzen in 7 min. 9 sec. Bij den vijfmijls wedstrijd, den 5 gehouden, niettegenstaande er vrij wat water op het ijs stond, werd de gouden medaille be haald door Norseng in 16 min. 48y, sec., de zilveren door Jurrjens in 18 min. 332/s sec., de bronzen door Ahrendt in 19 min. en 38!/s sec. en een onbekende in 20 min. 46 sec. Wegens ongesteldheid reed Pander- niet mede. Bij kon. besluit van den 4 is, met ingang van 1 Mei a. s., benoemd tot betaalmeester te HDOItïS" de heer PRoodenburgthans betaalmeester te Sas van Gent en tot betaalmeester op laatstgenoemde plaats de heer A. de Ruyter van Stevenincksurnumerair bij bij den dienst van 's Rijksschatkist. Den 6 is aan het ministerie van waterstaat aan besteed de levering van ijzerwerken, benoodigd voor 4 aanlegsteigers, met bijbehoorende materialen in de Prin ses Wil h el mi nabaai (Brandewijnsbaai) op de westkust van Sumatra. Laagste inschrijver was de heer L J. Enthoven Co. te 's-Gravenhage voor 280,666. Het bouwen van 25 woonhuizen te AMSTER DAM voor rekening der Maatschappij Potgieter werd den 6 opgedragen aan den heer fA. Rijnierse voor 188900. Den 6 is te AMSTERDAM in den tuin van het Paleis voor Volksvlijt in het houten gebouwdat op de tentoonstelling te Parijs gestaan heeft onder den naam van het paviljoen der Zuidafrikaansche republiek, eene tentoonstelling van transvaalsche voortbrengselen geopend, welke dagelijks van 10 tot 4 uren te zien zal zijn en op avonden van uitvoering in het Paleis van 7 tot 10 uur. - Als gevolg van de vele ziektegevallen te AM STERDAM zijn den 6 en 7 vier bijkantoren van de Rijkstelegraaf gesloten terwijl twee kantoren alleen ge- opend zijn van des voormiddags 9 tot des namiddags 5 uren. Er waren 70 telegraafbeambten en 31 bestellers ziek. Van bet personeel dor Amsterdamsche Omni bus-maatschappij waren ongeveer 60 koetsiers en con ducteurs ongesteld, zoodat op verschillende lijnon de dieust ingekrompen moest worden. De beambten van de maatschappij Markthallen waren nagenoeg allen on gesteld. Ook op verscheidene kantoren en in magazijnen was het personeel den 4 reeds zoodanig verminderd, dat enkele winkels in de hoofdstraten verplicht waren te sluiten. De gemeenteraad van ZAA1VDAM heeft in een aan de Tweede Kamer gericht adres Verzocht het wets voorstel van den heer Reekers, om te vergunnen, dat voor de visscherj op de Zuiderzee een onbelemmerd gebruik van don wonderknil worde gemaakt, aan te nemen, als niet overtnigd, dat door het behoud dier verbodsbepaling de visscherij op de Zuiderzee van groo- ter beteekenis zal worden. De heer jhr. J. W. E. de Sturlereigenaar van bet bekende landgoed Tjiomas op Java, die uit Indie tot herstel zijner gezondheid was gekomenis te Cannes, overleden. Benoemd tot onderwijzer aan de r. k, parochiale scholen te HAABLEM J. p. Nuijens, onderwijzer te JLIMMEJV. De Nederl. Bank heeft met ingang van 1 Januari eene belangrjke uitbreiding gegeven aan hare correspon dentschappen door de opening van 40 correspondent schappen le kl.20 dito der 2e kl. en 12 dito der 3e kl. nevens de 13 agentschappen en 4 snb-agentschappen. De Nederl. scheepvaartmaatsehappj heeft aan de firma Hiujgens en van Gelder te AMSTERDAM den bouw opgedragen van een stalen barkschip van 2600 ton draagvermogen. De jaarwedde van den commissaris van politie te MTEL H Effi-AMSTEL is bj kon. besluit met ingang van 1 Januari 1890 op 2000 vastgesteld. In 1889 werden 2995 vreemdelingen nit het land verwjderd. Te OHDAM zal weldra eene nieuwe r. k. kerk gebouwd worden. Aan eene bj de firma van Langerhujzen te AMSTERDAM uitgegeven brochure van den heer mr. Henri Wiegman over de notarisbenoemingen met betrekking tot den godsdienst, benevens statistische ta bellen, waaraan de volgende cjfers ontleend worden. In het koninkrjk der Nederlanden zijn 1 437.890 kath. en 2.575.040 niet-katholiekenalzoo eene verhouding van 5 tot 9; het aantal kath. notarissen is 176, het aantal niet-kath. 644; volgens de verhouding der bevolking moest deze maatstaf zijn 293 kath. tegen 527 niet-katK Uit de later ontvangen berichten bljkt, dat in de Rjks-werkinrichting te HOORAT tusschen twee ver pleegden een twist ontstaan is, die zoo hoog liep dat de een den ander met een scherp werktuig zoodanig verwonddedat hj aan de gevolgen daarvan overleed. Voor het bouwen van een badhuis te HUIS MUI A'EAT was van 15 personen laagste inschrjver de heer P. de Waard te Helder voor 2623. De gemeenteraad van a.AAWDAM heeft besloten bet verslag zjner handelingen van 1 Januari 1890 voor eigen rekening te laten drukken. Tot gemeente-geneesheer te WARDER is be noemd de heer dr. P. J. de Bruine te Oosthuizen. Te ZAAATDAM zjn ia 1889 geboren 482, over leden 259 en gehuwd 1 22. Te ZAAAfDAM kwamen in 1889 164 zeeschepen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 2