Stadsberichten. treinen. aan tegen 159 in 1888 131 in 1887 en 113 in 1886. Van die 164 schepen, waaronder 95 stoombooten, waren 71 beladen met balken 59 met gezaagd hout23 met rijst2 met kolders en sparren 5 met china-clay2 met lijnzaad 1 met lijnkoeken en 1 met grondnoten. Te WESTZAAA kwamen in 1889 13 zeeschepen aan, waarvan 8 beladen met gezaagd hout, 3 mot balken en 2 met palen en kolders. De Noord-Brab. Duitsche Spoorwegmaatschappij beeft in 1889 386.902.79'/.2 ontvangen tegen 391.831.36 in 1888 i zijnde per mijl 11.40 tegen 11.51. Tengevolge van de werkstakingen in Belgie en de daardoor veroorzaakte schaarschtc aan steenkolen wordt in de aardewerkfabriek der firma P. Regout Co. te Maastricht met ongeveer 2000 werklieden slechts gedurende dag gearbeid. In 1889 werden te Schoonhoven aan de belasting op gouden en zilveren werken onderworpen 66015 wichtjes goud en 1.883.770 wichtjes zilvergevende aan belasting 24.230.52«/aterwijl 387.77 aan essaailoon werd geheven. Te AMSTE B1>AH is eene handelsvereniging Philatelia opgerichtmet een kapitaal van 50000 verdeeld in aandeelen van 250, uitgegeven tegen 100 pet., welke zich ten doel stelt het koopen en verkoopen van postzegels en verdere zaken betrekkelijk de post- zegelkunde. De studenten te Leiden zijn voornemens de in de maand Juni a.s. aldaar te houden maskerade, voorstel lende »de intocht van Keizer Karei V in 1546 binnen Nijmegen, ten einde als hertog van Gelderland te worden gehuldigd", in haar geheel te Nijmegen, waar zij eenmaal werkelijk plaats had, te herhalen. Te Nijmegen heeft zich eene commissie van ontvangst voor dat doel ge vormd die trachten zal een waarborgfonds bijeen te brengen tot dekking der mogelijke kosten. De stoomtram 's-Gravenhage—Scheveningen ver voerde in 1889 756.421 reizigers of 22538 minder dan in 1888 door het ongunstige weder in Juli. Te Maastricht is, op vermoedens van verduistering van obligatiën in hechtenis genomen J. G., kassier en commissionair in effecten die tevens failliet verklaard werd. In het militaire hospitaal te Venloo worden ruim 50 militairen en te Roermond ongeveer 15 artilleristen verpleegd, als lijdende aan griep. Te Kantens (Groningen) heeft een boerenknecht van een paard zulk een hevigen slag ontvangendat hij kort daarna overleed. De Noord-Holl. tramwegmaatschappij, lijn AM- STEliMM-EöAM, bracht in 1889 49938.09' 2 op zijnde per dagmijl 6.361 2. De Koning-Groothertog heeft tot officier in de Eikekroon benoemd graaf Dumonceauindustrieel te Groningen. De minister van waterstaat heeft een aanval van influenza gehad. Beroepen bij de ned. herv. gemeente te SJIEÏlhöO (2 maal) A. J. A. Vermeer te Lemele. Op de voordracht voor hoofd der openb. school te ZAA'ÖVOORT zijn geplaatst M. M. Blaukert te Bolsward Jb. Brink te 's-Gravonhage en O. van Over- eem te Haarlem Te Veendam is in den ouderdom van 92 jaren overleden de heer M. Tof, die bijna zijn geheele vei- mogen, op f 100.000 gescbat, aan liefdadige instellingen aldaarvermaakte o a20000 voor den bouw eener nieuwe synagoge voor de israël. gemeente Te Breukelen is proces-verbaal opgemaakt moeten worden tegen een bakkersknechtdie met de volkstel ling niets te maken wilde hebben, zich beroepende op 2 Samuël 241 10 en volgende. In 1889 werden te Kralingen 56400 zalmen aan gevoerd. Met ingang van 1 Januari 1891 wordt het bureau voor den aanleg v n Staatsspoorwegen te AÜSTE1S- 1ÏA51 opgeheven a De griep heorscht ook te SCMAOEU en heeft reeds eenige personon aangetast. De griep, sedert eenigen tijd op het eiland TEXSJlh heerscbend, breidt zich meer en meer uit Op verschil lende dorpen zijn reeds gevallen voorgekomen, tot heden zonder ernstigen afloop. Gedurende het jaar 1889 werd aan het hulpkantoor KOIiHOK A in de postspaarbank ingelegd de som van 8055.73 in 926 inlagen. De gemeenteraad van SIJS5EM,AKS1'BL beeft mej. HensenSonnenberg op haar verzoek eervol ontslag verleend als onderwijzeres, ingaande met 1 Februari a.s. Tegen dien datum zal daar eene onderwijzeres benoemd worden a 500 's jaars of 200 minder dan detoe'age nu bedraagt. Vrijdagden 3 werd bij den heer M. Hos aan den Stompentoreneene vergadering gehouden van de nieuw gevestigde 58 leden tellende, afdeeling SCHER- jnilEK van de Hollandsche Maatschappij van landbouw. Het reglement werd vastgesteld en tot bestuursleden werden gekozen de heeren K. Schoonele voorzitter, J. Glijnis Pz. 2e voorzitter, V. Schoen, secretaris, J. Rolff, penningmeester, P. Glijnis Cz., H. Bruins en K. Spaan bestuursleden. In het afgeloopen jaar zijn aan het hulppostkan toor te OUSSM.ASt.SFEIi ontvangen13305 gefran keerde brieven 2588 briefkaarten 42621 drukwerken, 592 dienstbrieven, 204 aangeteekende brieven zonder aangifte van waarde 71 aangeteekende brieven met eene aangegevene waarde ter somma van 16292,32'/a 109 postwissels eene waarde vertegenwoordigende van/1638,50, 5 terugbetalingen rijkspostspaarbank ter somma van 644,68 en 540 postpakketten; verzonden: 9957 brie ven, 1624 briefkaarten, 484 dienstbrieven, 5201 druk werken 91 aangeteekende brieven zonder aangegeven waarde66 aangeteekende brieven met eene aangegevene waarde ter somma van 26758,90, 374 postwissels, eene waarde vertegenwoordigende van ƒ4734,71 16 inlagen rijkspostspaarbank ter waarde van 139,80 en 307 post pakketten. Door het natuur- en letterkundig genootschap Solu neme satis sapit is besloten, tegen zeer belangrijk geldelijke ofFers, Edison's phonograaf, waarvan ook een exemplaar hier te lande is, maandag, den 13, hier heen te doen komen. Alkmaar is dan de vierde plaats in ons land waar zij zal worden ten toon gesteld en hare werking beproefd Wij vernamen nog niet of er oek gelegenheid tot introductie zal bestaan; velen zullen dat zeker met ons hopen. Bij kon. besluit van den 5 No. 15 is benoemd tot president der arr rechtbank alhier de heer inr. J. Mouton thans rechter in de arr. rechtbank te Dordrecht. yt Was een krans van schoone bloemen Duinroos lelie en jasmijn Madeliefjes goudenregen Van wat jeugdig groen doorregen Den talrijken bezoekers van het lokaal Harmonie moeten met den dichter der operette deze regels op de lippen hebben gelegen, bij het telkens ten tooneele ver schijnen van de talrijke Scheveningscbe visscbersvrouwen, in hare schilderachtige costumes, het koor van het zanggezelschap «Crescendo" bij de opvoering van>Ma- rijke van Scheveningen" op maandag, den 6 daartoe uitgenoodigd door de commissie tot de volks voordrachten Na ne^en uur 's morgeus vau dien dag waren de kaarten °a 10 cents verkrijgbaar gesteldreeds te half tieu ruim waren de 650 beschikbare plaatsen uit gegeven en talloozen moesten teleurgesteld terugkoeren. Geen wonder dan ook, na den gunstigen roep, die. door vorige opvoeringen van deze allerliefste operette was uitgegaan En bedoelde commissie mocht het zich dan ook een voorrecht achtendat zij er in geslaagd was Crescendo daartoe belangeloos hare krachten te doen be schikbaar stellen. Zeker is 't, dat dit van weinige uit voeringen zooveel voldoening zal hebben als van die van 1.1. maandag, toen het eene zaal, tot in de hoeken gevuld met lieden uit den arbeidenden standeen avond van ongekend genot verschafte. Rijk aan afwisseling, door verrassend aardige groepjes aan ,den duinzoom op den achtergrond door levendige onvergetelijke tooneeltjosop den voorgrond, bezit deze operette die zich door keur van taalvan de hand van mr. H. ter Haar Bz en door opwekkende, prettige muziek van J. A. Coldewcy onderscheidt, al de gegevens om, bij goede uitvoering, het gehoor te boeien en mede to slepen. En van de wijze der uitvoering heelt hot /?a;iygezelsehap «Crescendo" alle eer. Haar doel is al blijft haar hoofdzaak gewone beoefening van den zang nu en dan eene operette op te voe ren teneinde hare leden aan vrijheid van stand en beweging op het tooneel te gewennen, voorzeker een voortreffelijk denkbeeld en op uitnemende wijze deze eerste maal door haar in praktijk gebracht. Waar dilettanten in botrekkelijk besloten kring optreden, daar is openbaarmaking van onderdeelen oener uitvoe ring, aan de pers ten strengste verboden, op straffe van zich schuldig to maken aan misbruik van vertrouwen toch wagen wij het, een tipje van den sluier op te heffender hoofdpersoneMarijke van Scheveningen, moeten wij in 't bijzonder onze nederige hulde brengen. De eenvoud en kalmte van haar spelbij soberheid in de levendigste toonoelt jes trokken terecht aller aan dacht. Niet het minste willen wij echter daardoor aan anderer verdienste te kort doen wij mogen echter niet verder gaan. De voorzitter van het gezelschap de heer A. Ton- neman, en do directeur, de heer J. M Otto, verdienen voor hetgeen onder hunne leiding is tot stand gebracht, een woord van waardeering en erkentelijkheid. Ieder, die wel eens naar Amsterdam gereisd heeft, en wie heeft dat niet zal met genoegen van de pogingen vernemen door de Nationale Kiesvereeniging «Burgerplicht", aan den Helder op het touw gezet, om eenen dagelijkschen sneltrein te verkrijgen van Heldor naar Amsterdam en terugdie omstreeks 9 uur van Helder vertrekt en ongeveer 4 uren daar weder terug komt en alleen stopt te Schagen en te Alkmaar. Zij heeft daartoe aan den raad van administratie der Holl. IJzeren Spoorweg-Maatschappij een adres ge zonden, waarin o. a. het volgende, zeer terecht, wordt gezegd: Door sneltreinen op de bovon aangegeven uren wor den do belangen bevorderd 1°. van de handelaars van het geheele Noorderkwartier, die nu, omstreeks 12 uur in Amsterdam komende, de personen die zij vóór beurstijd wenschen te spre ken niet meer op hunne kantoren aantreffen het geen wel het geval zou zijn indien zij door een sneltrein een uur vroeger aankwamenindien de middagtrein als sneltrein bovendien omstreeks een uur later uit Amsterdam vertrokkonden zij zonder langer afwezigheid van hunne woonplaats dus 2 uur langer te Amsterdam aan afdoen van zaken be steden 2°. van de bewoners van het eiland Texeltegenwoordig worden velen van een bezoek aan Amsterdam terug gehouden door het feitdat zij daarvoor in den regel eon nacht buiten hun woonplaats moeten door brengen daar de Texelsche boot op de bovengenoemde treinen correspondeert zou het verkeer zeker toenemen, indien zij door die sneltreinen in de" gelegenheid waren op één dag heen en terug te reizen en nog bijna 4 uur in Amsterdam te zijn. 31. van de bewoners in Hollands Noorderkwartier in het algemeen. Voor de bewoners van plaatsen in den omtrek van de stations, waar de sneltreinen zouden stoppenbehoeft zulks geen nader betoog de overige plaatsen zijn over het algemeen zoover uit elkander gebouwd en op zulk een grooten afstaud van de stations gelegendat het moerendeel der reizigers zich toch per as naar het station moet be geven en zeer zoker zou het ook in hun belang zijn als zij door ljt a nar langer naar of van Schagen of Alkmaar te rijden van een sneltrein konden ge bruik maken. Veel behoeft hieraan niet te worden toegevoegd, om ook Alkmaar's ingezetenen to overtuigen, walk eene groote aanwinst een dagelijksche sneltrein voor hen zon zijn. Zij zijn dan ook nu in dat opzicht zoo stief moederlijk mogelijk bedeeld. Eene versnelde gemeenschap met de hoofdstad zal ook van hier het verkeer bevor deren, den bloei onzer gemeente in de hand werken en Alkmaareen der schoonste plekjes natuur in ous land, aantrekkelijker maken voor ieder, handelaar, ambtenaar of rentenierdie om verschillende redenen aan haar de voorkeur zou geven maar zich laat terughouden vau vestiging te dezer stede misdeeld als zij is van goede spoorwegverbinding naar het zuiden en iedere spoorweg verbinding naar hot oostenwelke laatste wel reeds ontworpen en een eind op den gooden weg ismaar nog alle toewijding uit onze streek behoeftwaar na gekomen tramplannen op zich zelf goed het gevaar levendig houden dat ons het beste ontgaat en wij ons met het mindere moeten tevreden stellen. O. i ^moet het Alkmaar's streven blijvenom hare vertakkingen naar andere deelen des rijks steeds te vermenigvuldigen steels beter te maken en is, daaraan zijne krachten te wijden, de taak der hooger gestelden. Wil de administratie van de Hollandsche Spoorweg- Maatschappij de overtuiging erlangen, dat de sneltrein iu deze streek algemeen gewenscht wordt, dan moeten belanghebbenden en belangstellenden daarvan ook de blijken geven. Wij stellen hen daartoe in de gelegenheid "u hebben aan ous bureau een adres ter teekening ueder- gelegdwaarbij met het verzoek der Heldersche Kies vereeniging instemming wordt betuigd. Wij vernemen, dat bij alle boekhandelaars bovendien dezelfde gelegen heid openstaat. Vóór 11 Januari moeten de adressen van instemming verzonden worden. Men haaste zich dus IVEE'/iOA'UEA' STCKKEll. Aan de Redactie der Alkmaarsche Courant. Mijne heeren Wij lazen met genoegen het hoofdartikel Eene nuttigs zaak" iu uw blad van 22 December j. 1. Ia hoofdzaak gaan wij volkomen met uwe beschouwingen meezij waren dezelfdedie aanleiding gaven tot het oprichten onzer maatschappij u vindt ze terug in bijgaande circulaire. Niet kunnen wij meegaan met uwe terzpde zetting van de bezwaren, aan onderlinge verzekering verbonden. Het goede, daarin aanwezig, hebben wij trachten te be houden, door de verzekerden in de winst 5°/0 te laten deelen. Een degelijk bezwaardat ook aan de door n aan geprezen onderneming zal blijven kleven zijn de hooge administratiekosten. Ook zonder brand zal de ver zekerde bij de nieuwe Alk. Mij. hebben te betalen: 30 cents administratie samon 35 cts., terwijl 5 rente van 1.— mleg, l onze Maatschappij eerste klassen heerenhuizen 111 fall, tot 40 cents per °/o0, dito inboedels tot 80 cents pei 0 Qn neemtbehalve verhooging indien ook verzekering tegen gasontploffing en bliksemslag zonder brand wordt gevraagd. Inleggeldeu worden met gevraagd. Voor poliskosten wordt "slechts 50 cents berekend. Iswaar op deze wijze door eene Maatschappij op solieden grondslag, gesteund door een zeer uitstekend hei-verzekeringscontract gewerkt wordthet nog zaak eene Maatschappij op zuiver onder lingen grondslag op te richten? U hierop opmerkzaam te maken is het doel van dit schrijven. Wegende en overwegende en aan uw begin sel het publiek op den goeden weg voor te lichten getrouw blijvend, vindt u misschien aanleiding, de zaak uit een ander oogpunt te beschouwenen ook deze beschouwing in uwe kolommen op te nemen. Opdat u volkomen op de hoogte kunt zijn, zenden wij u onze statuten en yerzekeringsvoorwaarden, terwijl onze vertegenwoordigerde heer Mr. H. Boelmans ter Spill te uwer plaatse u gaarne alle verdere inlichtingen zal verschaffen. Met allo achting, Uw dienstvv. Dr., «Beper.kt Risico", Naaml. Vennootschap tot Verzekering tegen Brandschade gevestigd te Groningen Mr F. VAN HET TUUK, J S. KRAUS. Bovenstaand schrijven ontvingen wij door tusschen- komst van den alhier gevestigden agent van bedoelde maatschappij den heer mr. H. Doelmans ter Spillter plaatsing in ons blad. Wij zijn van meeningdat de inhoud minder eeDe weerlegging is van do argumentenin ous blad van den 22 December j.l, in het hoofdartikel «Eene nuttige zaak", dan wol eene aanbeveling van bedoelde maat schappij. De overweging echter, dat ook dit zal kunnen bovordelijk zijn aan de oprichting eener Ondorlinge Alk maarsche Brandverzekering-Maatschappijdoet ons be sluiten al behoorde hel. misschien onder de adver- tentidn thuis het hier eene plaats te geven. Wat toch is het geval De nadruk wordt gelegd op doaan eene ovoutueol op te richten plaatselijke onder linge maatschappij, te betalen administratiekosten. Iu de eerste plaats wordt daarbij uit het oog verloren dat bedoeld wordt, uit de overschotten wanneer daaruit n. I. de kosten vau boboer zijn voldaan, die uit den aard der zaak zeer laag zijn een reservefonds te vormendat in de toekomst bevorderlijk is aan eene lage premie ook bij branden van meerderon omvang. Maar bovendien mogen uit dat cijfer 0. i. niet to veel gevolgtrekkingen worden gemaakt. Hebben wij op de vergadering in de Harmonie voor dit doel gehouden goed geluisterd dau is dit bedrag slechts aangenomen voor de eerste jaren, omdat men op grond van de erva ring van andere bestaande maatschappijen mocht aan nemen dat die als maximum voor de eerste jaren wenschelijk is hoewel voor de hand ligtnaar onze meeningdatbij steeds meedere algemeone deel neming het cijfer van 30 cents zal kunnen worden verlaagd. Het schijnt ons toch toe, dat de cijfers, dooi de commissie die de zaak op touw zet, genoemd, uit het oogpunt van voorzichtigheid zoo moeten genomen zijn, dat men de eerste jaren, als wanneer natuurlijk de deelneming niet zoo algemeen kan zijn als in de toekomst te verwachten is op allo gebeurlijkheden is voorbereid. Hoe laag dan ookzij het ook soliede maatschappijenop vaste premiede verzekering van vaste en roerende goederen aanbieden, het groote voor-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 3