Boekhandel v. Herms. Coster Zoon, Alkmaar. VERNE'S W0NDERREIZEN: JAN VAN REES ZOON te Zwolle Nol*. LEDEBÖER LO&EIEST w KOFFIEHUIS HUISHOUDSTER ï1* 9;4 A. CONIJN Az., Mient, C J\°. 11. vaste Knecht 9 Voor een wekelijkschen Slooiiibootdienst wordt tc Alk maar en te Fnrmerend een AGrEsnxrj? gevraagd. 0P VRIJDAG 10 JAN. 1890 IJZEli- EX METAALGIETERIJ, Fabriek van Stoom- en andere Werktuigen BECKËH BCDIIIMH. rf UITVOERING m 9H 7ü 7 Jan. Voorhanden liet nieuwe deel van D ES F A M I LI E ZONDE (De opstand van 1837). 3NT A stellen hunne tiieeem, uitmuntende door kracht, geur en waterhoudendheid in verzegelde pakjes van 1,21 en 5 ons, voortdurend verkrijgbaar bij PUBLIEK VERKOOPEN „DE ONDERNEMING", met Vergunniuj»- H nishoudster, onder leiding van den heer K KUIPER d. v. te Broek op Langedük TANDARTS (nieuwe wet), Abonneert familiën tot het regelen van kinderlanden. Alkmaarsche vervaardigt en herstelt alle soorten'van Stoom-, Landbouw en andere Werktuigen, benevens het maken en repareeren van Stoomketels en het smeden van zware stukken voor moienwerkeD. ARNHEM. te deel van eene plaatselijke onderlinge maatschappij, van eenigen omvang als hier 't geval is, zal o. i. altijd blijven, dat, bij alge me ene deelneming, die naar onze overtuiging iedere andere niet plaatselijke brandverzekeringmaatschappij niet krijgen kan, de voor zichtigheid van den verzekerde grooter en de onderlinge contróle sterker wordt. Dan toch heeft ieder bij eene lage premie belang. Voor onze stad komen dan nog daarbij de gunstige brandschade-cijfers der laatste jaren. Re®. 11 U RGERLIJKE STAND. GEBOREN. 4 .Jan. Johannes DamiaanZ. van Antouie Johannes Damiaan Fiene en Alida Dekker. 5 Jacob, Z. van Pieter Houtkooper en Jannetje Brak. Klaas Z. van Klaas Schouten en Klaasje Bakker. 6 Anna ElisabethD. van Jan Adrianus Hoek- meijer en Petronella Johanna Pallemans. OVERLEDEN. G Jan. Beitha Alida Hendrika Swaving, wed. van Johan Gustav Adolf Verhoeif, 66 j. 7 Johannes Jacobus Mittertreiner38 j. en 11 m. wonende te Amsterdam. Cornelia Christina D. van Baris Willem Klop en Alida Jeannette Engelsman bijDa 6 m. ALKMAAR 6 Jan. Aangevoerd 6 Koeien en Ossen 180 a 250, 60 Vette Kalveren ƒ40 a 110, 11 Nucht. dito 16 a 22, 92 Schapen 25 a 32, 154 Vette Varkens 0,42 a 0,53 per P., 11 Magere dito 13 a 16. EDAM 4 Jan. Aangevoerd 13 stapels kaaswegende 2893 P Hoogste prijs 28,50. KAMPEN 6 Jan. Aangevoerd 170 stukken boter van 20 P. 24 a 28 105 stukken van 10 P. 12 a 14, per pond 0,90 a 1. LEIDEN 4 Jan. Boter per vat le soort /58 a 64, 2e soort 48 a 56per pond le soort 1,45 a 1,60, 2e soort 1,20 a 1,40. PURMEREND 3 Jan. Aangevoerd 825 Schapen. Han del Hauw prijshoudend. SCHIEDAM 6 Jan. Moutwijn 11Jonever 15 Amst. proef 17 per vat. LONDEN 6 Jan. Aangevoerd 2100 Runderen 2.4-4.9, 8000 Schapen en Lammeren 4.4-6.8, 60 Kalveren 3 9-6, 80 Varkens 2.8-4.6. Per ïelegraaf. PURMEREND 7 Jan. Aangevoerd 19 Paarden, 101 Melk- en Vettekoeieu handel vlug, lager prijs, 124 Vette Kalveren 0,70 a 0,90 per K. G., handel stug, 67 Nucht. dito 10 a 24, handel vlug, 1710 Vette Schapen en Lammeren, handel stug, prijshoudend, 175 Vette Varkens 0,40 a 0,52 per P., 165 Biggen f 8 a 12, beiden handel stug, Kipeieren f 4,50 a 5, 912>/„ 1'. Boter, 1,25 a 1,30 per K. G. Kleine Kaas 31,50, Middelbare 30aangevoerd 51 stapels. AMSTEKBAJL pCt. 6 Jan. NederiaEd Cert. N. W. Schuld, dito, dito dilo, dito dito, Oblig Italië, Inschrijving 1861 81 Oostenrijk, Ob). in pap. fl. 1000 Mei-Nov. 5 dito, dito Febr.-Aug. 5 dito, zilver Jan.-Juli. 5 dito, dito April-Oct. 5 Portugal, Obl Buit. 1853 80 .3 Rusland, Ob. H. en C 1798/1815 f 1000 Jan. 5 Cert. lnsch. 6e serie 1855 Z.lt. 500 Apr.-Oct. 5 Obl 1864 An st. f 1000 April-Oct. 5 dito1866 5 dito, Oostersche Leening, ?s serie 5 dito, 1860 2e leening 100 4| dito, 1875 gecons 50-100 Apr.-Oct. H dito, 1880 gecons Z 11. 125 625 13 Mei Nov. 4 dito, 1889 le serie 1 Jan. 1 Apr, 1 Juli 1 Oct. 4 2A 3 34 H 5 dilo dito 2e serie .4 dito' 1867,69 20-100 Mei-Nov. 4 dito' in goud 1883. Juni. Lee. .6 dito.' dito 1884. 13 Jan. 13 Juli. 5 Spanje, Obl. Buit. Perpetuele .4 dito, dito Binn. dito .4 Turkije, gepriv. Oblig5 dito, Geconverteerden Ser. dito, id. C. Egypte, Obl. leening 1876 .4 Mexico, Obligatiën geconvert. .6 Peru, Oblig. leening 1870 geregist. 6 dito dito, 1872 id'. 5 Venezuela, Oöligatiën 1881 .4 Nederland, Cult. Alaatscb. d. Vorstel. Aand. dito, dito Winst- Aandeelen dito, Koloniale Bank Aandeel dito, dito Oblig. 5 dito, Ned. Ind. Handelsb. Aand. dito, N.Centr Spoorw. A«nd. f 250 dito, dito gestemp Obligatiën f 250 Nederl.-Zuid-Afr. Spw .4 Italië, Spoorwegleening 1857 .3 dito, Zuid-Itai. Spoorweg Obl. .3 Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatsch. Aand. 5 dito, Hypotb. Obligatiën .44 dito, id. 3 dito, Baltiscbe Spcorw. Aand. 3 dito, Orel.-briasi. Oil. .4 dito, Orel.-Vitebsk. Oblig. .5 dito, Poti-Tiflis Oblig. f 1U00 5 dito, T ranseaus Spoorweg Oblig. 3 dito, Z.-W. Spoorw. Aand. 1001000. 5 dito, dito Oblig. 4 ZweedschNoorweegscbe Spoorwegen 5 Amerika, Cleveland, Akron Shares, dito, Denv. jHio Grande dito dito, Illinois Centr. Cert. v. Aand dito, Lonisv. en Nnsliv. Cert. v. Aand. dito. Miss. Kans. 'lexns Aand. dito, dito. Alg. Hyp. t.ertif. 5 dito. N.-York Ene West. Sp. Aand. dito Wabash St. L. en Pac. Ct. v. Aand. 83, 974 102| 10244 89f 74 73^ 74 A 74 64s '03/k 93 102& 102a 6<4r 10" Af lü°| Nederland, ötad Amsterdam f 100 Hongarije, Theiss Spo rweg Oostenrijk, ötaatsl. 18d4 dito, dito i860 dito, dito 1864 dito, ötad Weenen 1874 Ruslaud, Staatsleening 1864 Loten, dito, dito 1866. Litp Turkjje, Spoorwegletrlng 8S| iu7| 971 69a 17?. ''tb I7fi 931 95 18a 1<Mt 50a 524 14 55A 101 94a 1041 551 59/g 111-fir 1221 99f 75 62 90& 101 103 88-re 33j 118 8t>ïV 65 iV "4 3 109| 109 114 1191 148 1244 1641 150 18& 83| 102j 1021 89tk 73y£ 73f 74! 74/k 6H 103f 93-ff 1024 64| 101 lOOf 89 S8f 88f 934 90| 17& 17& 9Ji 95 184 164 50! 14 104 93f 91A 55A 59 1U| 121 j 974 754 61-fj 1014 714 69| 381 19| 33 85J 1H 64J lOf 1094 i 22 181 Ingenaaid 1,50. Gebonden 1,75. Bevallen van eert zoon J. HOUTKOOPER—BRAK. Alkmaar, 5 Januari 1890. (Algemeene kennisgeving.) Heden overleed onze lieve ALIDA ANNA bijna zes jaar oud. G. VHIJER Azn. M. A. M. VRIJERWieringa. Broek op Langedijk 7 Januari 1890. Heden overleed plotselingtot diepe droefheid van mijhare kinderen behuwd- en kleinkinderen GEERTJE NOTTELMAN, vroeger weduwe van Dihk van der Oord, in den ouderdom van 58 jaren en 10 maanden. Barsingerhorn Uit aller naam 2 Jan. 1890. D. SMIT. Heden overleedten huize van mijnen schoonzoon bij wien ik met hem tijdelijk gelogeerd beu, mijn geliefde zoon J. J. MITTERTREINER Jr., in den ouderdom van 38 jaren, diep betreurd door mij en de mede onder- teekenende zuster en schoonbroeder. C. M. VAN DER KOLK, Alkmaar Wed. J. J. MITTERTREINER Sr. 7 Jan. 1890. C. 0. AL—MITTERTREINER. N. J. AL. Heden overleed aan den Helder, onze waarde moeder en behuwdmoeder, mej. HISKE BOON, geb. Rab in den ouderdom van bijna 91 jaren, Alkmaar, Namens de familie 4 Jan. 1890. H. LIND. De weduweouders en verdere betrekkingen van wijlen den Ingenieur P. A. MELCHIOR betuigen hun nen dank voor de vele blijken van deelneming, bij diens overlijden ondervonden. te AAL SMEER, zal WOESSDAG 39 JA.Vl.lill 18*99 des voormiddags 11 uur, in na te noemen Logement, Een zeer gunstig midden in het dorp AALSMEER staande en gelegen EN waarin ruime GELAGKAMER, WOONKAMER, KEUKEN STALLING voor 8 paardenafzonderlijke opgang voor de ruime bovenzaal met verhoogiug voor Tooneel, 4 LOGEERKAMERS, grooten TUIA en vrije STEEG naast het huls kad. sectie G, No. 1099, groot 9 aren, 10 centiaren. Aanvaarding en betaling 1 Mei 1890. Een GEHUWD PERSOON biedt zich aan als goed kunnende melken en met paarden omgaan. Brieven franco lett. K, aan het bureau dezer Courant. Allen die iets te vorderen hebben van, verschuldigd ziju aan of borgtochten hobben ton laste van wijlen den heer C. OOIJEVAAR den 21 December 1889 overleden gelieven daarvan vóór 1 Februari 1890 opgaaf of betaling te doen aan den heer J. H. OOIJEVAAR, te Alkmaar, of ten kantore van den Notaris GOUWE, aan de Choorstraatte Alkmaar. Bij een bejaard BURGERMAN, zonder kinderen ten zijnen laste wordt ten spoedigste verlangt eene van den P. G, tusschen de 45 en 60 jaren ond. Brieven franco onder left. A. bij de boekhandelaars HERMs, COSTER ZOON Alkmaar. E. BE IJ ER, te Meppel, Directeur. te geven door de (Lid van den Chr. Zangersbond in Nederland), in de Kerk der Ned. Herv. Gemeente Aanvang 's avonds 7 uur. TEKSTBOEKJES (tevens bewijs van toe gang) zijn verkrijgbaar bij den Boekh. A. VROEGOP, aldaar, tegen betaling van 35 cent. Het batig saldo dezer uitvoering zal ten goede komen aan de behoeftigen der Gemeente bovengenoemd. DAHSTR t .\T 17, AMSTERDAM is iederen V r ij d a g van 118 uur te con sulteeren of te ontbieden in het MOTE Ij WÏJST- KAMT, Paardenmarkt, te ALKMAAR, voor Tanctneeikunctige Operatién en net maken van Kunsttanden- Tandheelkundige operatiën zonder pijn. Koninklijke Fabriek EN MEETWERK TUIGEN. VUUft khnmatiek en p ij n e n in de leden. Pijnen iü de spieren zijn dikwijls onverdragelijk ellen dig. Hoewel zij in Jen beginne de gezondheid niet verzwakken, zoo moet dit toch ton laatste het gevolg zijn indien^ men dezelve onverholpeu laat voortgaan. Het behoorde algemeen hjekend te zijn dat na bettin^ met warm water en zout, Holloway's Zalf, tweemaal daags goed op de pijnlijke deelen ingewreven, oneindig veilichting geeft en laatstelijk geheele herstelling ver zekert Holloway's Pilh-n moeten tegelijkertijd worden ingenomen, om do genezing te bevorderen. Zij voorkomen alle gevoel van zwakheid en verstijving, die zoo licht aanvallen van zenuwpijnen en rhumat-iek opvolgen. Menig een is na hevig lijden aan ernstige gevallen van rhu- matiek waarvoor zij geene verlichting konden bekomen, door deze medicijnen spoedig genezen Door het vermeerderd debiet zijn do prijzen als volgt' Doosjes pillen a 0,80, f 1,85, 3,-, 6,75, 13,50, 20,oO. Potjes zalf a 0,80 1,85 3,-,' ƒ7,50, 13,85, 20,95. J Zijn op franco aanvragen a contant te bekomen bij, M. vau Renesse, Apoth. te 's Hage; B. Adema Amsterdam en bij Straatman Apotheker te 's Bosch alsmede in HOLLOWAY's etablissementen te Londen 78 New Oxford Stieet. Stoomdr. Herms. Coster Zoon, Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 4