allerlei. to tttüs oen enten. De genoeskundige raad voor Overijsel en Drente heeft in de voornaamste bladen dier provinciën eene aansporing geplaatst tot inëfiting der koepokken in het eerste levensjaar, eene, blijkens de ondervinding, op dien jeugdigen Ieeftjjd geheel ongevaarlijke verrichting mits het kind gezond zij. Uit de statistieken betreffende de koepokinënting in ons landen niet het minst in die provinciën, blijkt ieder jaar, dat het aantal der kinderen, die in het eerste levensjaar ingeënt worden, vergelijken derwijs veel te klein is. Het is ook geblekendat ofschoon er meer kinderen van 1 tot 2 jaar ingeënt worden dan in het eerste levensjaar, verreweg de meeste kindereu eerst op een leeftijd van 3 tot 6 jaren die kunstboworking ondergaan zoodat er voldoende grond bestaat om aan te nemen dat bij de kinderen die zoo laat ingeënt wordendit eerst plaats heeft kort vóór dat zij 6 jaren oud zijn namelijk bij het naderen van den tijd waarop het kind moet school gaan. Daarvan is het gevolgdat een zeer groot deel der bevolking meer bepaald van kinderen beneden den leeftijd van 5 a 6 jaar, jaren lang onbeschut aan het krijgen van pok ken blootgesteld blijft. De raad vreestdat tengevolge van dien toestand epidemiën van pokken op den duur niet kunnen uitblijven. In 1889 werden op de kaasmarkt te HAABLEM aangevoerd 2877 stapelsuitmakende 354.088 stuks verkocht 2840 350 077 of 687.312 P. De middenprijs was 28 34 per 50 P. Bij de ned. herv. kerk waren op 1 Januari 1890 386 predikantsplaatsen onvervuld, namelijk in Friesland 77, Zuidholland 70, Zeeland 48, Noordholland 43, Gro ningen 41Gelderland 36 Utrecht 22 Overijsel 14 Noordbrabant .21Drente 12 en Limburg 2. Te Leiden is in plaats van den heer C. JLeem bruggen tot lid der Prov. Stateu van Zuidholland ge kozen de heer .1. Rinkes Borger, lib., met 731 stemmen: de heer mr. B. M. Bahlinann, katli., bekwam 306 en de heer mr. J. Bredius, anti-rev., 316 stemmen. Benoemd met algemeene stemmen tot hoofd der openb. school te ÏAÏDVOOIIT Jb. Brink te s-Gra- venhage. De heer H. H. Kuyper Az doctorandus aan de Vrije Universiteit, heeft voor het beroep naar de nederl. geref. kerk (doleerende) te BA A WD AM bedankt. De aan don heer Kooi behooronde stoom-oliefabriek te Stroobös is afgebrand; de oorzaak wordt aan kwaad willigheid toegeschreven De opper-hofmaarschalk des Konings, de heer mr. F. H. R. R. baron Fagel, opper-intendant der koninklijke paleizen is op zijn landgoed Avegoor te Ellecom in den ouderdom van 67 jaren overleden. Benoemd tot onderwijzer aan de r. k. parochiale school te GBOOTEBKOEK C. Baas aldaar. Te Leeuwarden waar de griep onder alle klassen in hevige mate voorkomt, heerschen sedert het begin van December de mazelen epidemischvan de 500 gevallen haddon 29 een doodelijken afloop. In de vorige week stierven 11 personen aan mazelen en den 6 en 7 werden «op nieuw 5 sterfgevallen aangegeven. Gedurende 1889 zijn aan de Stadswaag te Sneek gewogen 42883 kwart en 2943 achtste vaten boter vat is 40, 'g vat 20 P.) en 716.218 P. kaas. Benoemd tot onderwijzer aan d6 r- k parochiale scholen te MAASKÏiEM de heer M. H. Tushuizen te Rotterdam. Te AMSTEKBAM is in den ouderdom van 78 jaren ovorleden de heer W. Kraijonbelt, predikant bij de ned. herv gemeente aldaar. In 1889 zijn te EDDG n tl ÏAAA' geb. 93 overl. 37, gehuwd 24; te BAAADfiJK geb. 60, overl. 30; te OOSTBAAA' geb. 110, overl. 42, gehuwd 18; te OI IIK Af IK DO Hl» geb. 31, overl. 16, gehuwd 23; te A"O©U DSCil ABC ©I'DE geb. 18, overl. 15 gehuwd 4. Omtrent de bewaarneming van effecten enz. heeft de directie der Ned. Bank eenige nadere bepalingen vast gesteld. De voorwerpen moeten ingepakt in kisten doozen, trommels enz., van handvatsels voorzien ol om slagen, niet grooter dan 7 palm hoogte 7 palm lengte en°5 palm breedte en niet zwaarder dan 50 P. Zoo noodig wordt uitzondering gemaakt bij zilveren en gou den baren. Voorts belast de Bank zich met het nazien of stukken zijn uitgeloot, ten behoeve van hen, die haai met het te gelde maken der coupons hebben belast, doch zonder wegens dat nazien eenige verantwoordelijkheid op zich te nemen. Die maatregel geldt echter alleen van uitlotingen na 1 Januari 1890, dus niet van hetgeen vroeger is uitgeloot. Het bewaarloon voor open bewaar- gevingen is van af dat tijdstip gesteld op een laagste bedrag van 5 voor een half en 7.50 bij een geheel jaarbehoudens wijziging wegens bijzondere omstan digheden. De eerste aflevering van den nieuwen jaargang van het populaire tijdschrift VRAGES VAJI «ESI DAG bevat: dr. H. Blink, staatkundige grenzen en betrek kingen in Zuid-Afrika. Eene aanteekening op de staat kundige kaart; A. Overhoff, de voorspellingen van het weder uit de kleur der wolken; Spinnen als orakeldieren; Vraagbus; Bibliographie; W. Erkeleus Cooke. Opgave van de wetten besluiten enz die direct of indirect in verband staan met het notariaatR. D. N., Thomas Alva Edison. Een practische vinding wordt nit Londen vermeld nl. om door een even eenvoudig als vernuftig toestelletje gemakkelijk te kunnen schrijven ondanks het schudden, stooten of schommelen van rijtuig, spoorweg of stoomboot. 't Is een eenvoudig houten plankje, dat als lessenaartje dienst doet, zoo kleindat men het in den zak van zijn overjas kan bergen, en langwerpig van vorm. Het smal lere benedeneinde wordt in de mouw gesloten of met een lus aan den arm bevestigd en dient tot steun voor den arm. en aan het andere einde zijn twee touwtjes vast gemaakt, die zich aan hun einden in een haak vereeni gen. Slaat men dat haakje in het net van den wagon of in een of ander geschikt punt van het rijtuig dan kan men het plankje willekeurig op eiken afstand van zich zeiven brengen en het als lessenaartje gebruiken. De arm, het plankje, de hand en het papier nemen allen gelijktijdig aan de bewegingen deel en zoo schrijft men even gemakkelijk als aan zijn schrijftafel thuis. Vooral voor handelsreizigers, industriëelen journalisten, in één woord, voor ieder, die den tijd op reis, doorgebracht, nuttig kan besteden en minder lang kan doen vallen door dien te wijden aan correspondentie en zakenis het van groot belang. Dit toestelletje beantwoordt dus wel aan eene behoefte en de constructie is zoo eenvoudig, dat zij, die het zelf zouden willen maken, daarin zeer goed zullen slagen. daar begane misdaad Zij schudde slechts het hoofd en legde den vinger op de lippen. Je zult begrijpendat ik die angstwekkende plek liefst vermijden wil, maar zij gaat er altijd weer heen, als door bovennatuurlijk gewold gedwongen en altijd weer staart zij naar beneden en altijd weer bestorm ik haar met vragen en altijd wil zij spreken maar kan het nietkeert zich van mij af en wij verlaten de veroordeelde plek even treurig en troosteloos als wij gekomen zijn 1 om den volgenden dag terug te keeren." Ik vroeg hem waar de put lag en liet mij den weg er heen nauwkeurig beschrijven. Steeds dichter om spanden mij de draden die mij zouden leiden tot de oplossing van het daaraan twijfelde ik sedert lang niet meer afschrikwekkende geheim. Eene innerlijke stem zeide mij, dat ik dicht bij de oplossing was. Wordt vervolgd.) Nederland en België bestemde brieven aan het Post- mu8eum afgestaan, en toen de beschikking gekregen over de voor Duitschland bestemde, zoodat nu alles, behalve vier historische brieven, die het archief gehouden heeft, te Berlijn is. In de jaren 1584 en 1585 was er juist in Duitschland een hevige strijd over het brievenvervoer naar Nederland tusschen twee concurreerende postdiensten die van het huis Taxis, met den Keulschen bootendienst vereenigd, en die van Jakob Henot, vroeger postmeester in dienst van Taxis die zich het keizerlijk patent had weten te ver schaffen. Het stelen van postvaliezen kwam wederzijds telkens vooren juist in 1585 wordt zulk een geval vermeld. In het Neue Wiener Tageblatt schrijft eene dame Sedert acht dagen lig ik aan de influenza. Daar gij waarde heer redacteur, deze ziekte óf pas gehad hebt of binnenkort krijgen zultlaat ik het u zelf overde kwellingen te schilderen, die ik lijd. Overigens laat ik mij door madame influenza het goed humeur niet be derven en om op het ziekbed vroolijk gezelschap te hebbennam ik Vischer's beroemden humoristischen roman Auch Einer, ter hand, een mijner lievelingsboeken. Bij deze lectuur ondervond ik op de overtuigendste wijs, hoe waar het is, dat dichters profeten zijn. Weet go wel dat Vischer met wichelaarsgave de tegenwoordige influenza-epidemie geschilderd heeft In de paalbouw- geschiedenis toch, in het genoemde werk voorkomend wordt het heerschen van »God Grippo" geschilderd, en de ziekte, waarmede hij in zijn gramschap het volk be zoekt, de »Pinüssel!" In den Catechismus der paalbewoners volgens Vischer vinden wij als vraag 21: »Wat echter is dit voor eene kwaal, in zooverre zij ons niet dient, maar verderft?" En als antwoord»Zij begint in den neus en in den hals en wil niet genezen en daalt af in de maag en in alle ingewauden en wordt chronische catarrh, blijvende verslijming, jarenlang hoesten, hetzij dan eenvoudige^ of kroephoest, gloedgif, dat dringt door alle inwendige huid en vleesch, bloed, merg en beenderen en doodt dik wijls smadelijk den mensch die gelijkt op de oorspons waaruit Grippo ontstaan is Vooral goed begrepen heb ik toen ook de plaats over Grippo's helpers, de booze zwarte dwergen, wier wapens aldus worden voorgesteld fijne sprietjes, distelstekels, snijdgraspuntendorens, brandnetels, bosjes ruspenharen, baarden van gerstaren, waarmede zij in den neus kittelen, in de keel prikkelen en steken, en tot in het diepe binnenste der menschen reiken, fleschjes vol brandend gif, dat zij in de bloed aderen spuiten, planken, die zij don menschen voor het voorhoofd spijkeren, zoodat hij wordt verdoofd en zijn zinnen verduisterd en verblindzoodat zij niet meer kunnen onderscheiden recht of onrecht, goed en kwaad." Aan alle mijne lotgenooten beveel ik dringend Auch Einer ter lezing aan, het doet een beschaafd mensch altoos goed, een lichaamslijden, waaronder hij gebukt gaat, door een schrijver van den eersten rang liefdevol behandeld te zien. En Vischer's boek wemelt van pas sages, die zich zonder veel moeite op de influenza laten toepassen, het is letterlijk een actualiteit geworden in deze dagen, waarin god Grippo op de nadrukkelijkste wijze zijne heerschappij doet gelden. In Weimar is onder bescherming van den groothertog van Saksen-Weimar eene vereeniging opgericht, die zich ten doel stelt, geschikte werken van de beste populaire soort in reuzenoplagen te doen drukken en door col porteurs, automatische toestellen, door bestuurslichamen, werkgevers, geestelijken en onderwijzers, overal_ te doen verspreiden. De bedoeling isvoor gansch Duitschland te werken en de meeste duitsche vorsten hebben naast duizenden invloedrijke personen in ruime mate onder steuning beloofd. Onder de volgens de circulaires te verspreiden schrijvers, noemen wij AuerbachFreytag, Hauff, vou Höltei, Immermann, vou Kleist, Pestalozzi, Rosegger, Wildermuth, Zschokke, Scott, Dickens, Björnson, Bret-Harte e. a Aan de statuten der vereeniging zij nog het volgende ontleend »De Vereeniging voor verspreiding op groote schaal van goede geschriften, heeft ten doel, om aan het duitsche volk, vooral aan de armste klassen, goede en goedkoope lectuur tot uitspanning en ontwikkeling te verschaffen, om het zoodoende geestelijk te verheffen. Aan alle wei kon voor partijen blijft de Vereeniging vreemd"; toch zijn, gelijk uit het bovenstaande blijkt fransche schrijvers uitgesloten, terwijl engelsche, noorsche en amerikaansche voorkomen; ook Heine, Max Kretzer, Swift en anderen ontbreken zeker niet bij toeval. ,Men is lid tegen betaling van eene jaarlijksche bij drage van 3 mark voor persoonlijke en van minstens 10 mark voor vereenigd lidmaatschap (van maatschap pijen of vereenigingen). Ook vrouwen worden als lid toegelaten." Hoe de duitsche boekhandel over deze staatsconcur- rentie denkt, wordt niet gemeld. Het Postmuseum te Berlijn is verrijkt met een allei- merkwaardigste verzameling. Men hoeft namelijk te Frankfort een zak gevondenvol brieven uit de jaren 1584 en 1585, niet minder dan 175 in getal. Het was bij hot verhuizen van een kantongerecht naar een ander gebouw, waarbij alles werd leeggeruimd De brieven, meest alle goed bewaard en nog gesloten zijn alle uit Italië verzonden en meest voor personeu in de Neder landen bestemd geweest. De verzameling is van waarde voor allerlei wetenschappenvoor het postwezenhet schrift, de uitgebreide handelsbetrekkingen der italiaan- sche kooplieden, den vorm der epistels, titulatuur, slui tingenz. De Archiv-Verwaltung heeft eerst de voor Do stokslagenstrafdie zich in den goeden ouden tijd in een veelvuldig gebruik verheugdemaar in de door onzen humaniteits-geest behoerscbte eeuw zeer in vergetelheid is geraakt, wordt nu te Londen als fonkel nieuwe opvoedingsmethode voor tuchtelooze dochters uit de hoogere standenonophoudelijk aanbevolen. In de meest gelezen couranten van de engelsche hoofdstad wordt tegenwoordig de volgende annonce regelmatig gevonden Lastige kinderen, eigenzinnige meisjes met slecht karakterworden iu het verbeterings instituut (hier volgt hot adres) naar de nieuwste methode geslagen. Dochters uit hoogere standen, ook in hun boudoir. Prijs per les guinje bij abonnement minder." Eene russische damewie het voorrecht ten deel viel, door de uitvindster der nieuwe methode in bijzondere audiëntie te worden ontvangen deelt in de Russische »WocheT' de volgende bijzonderheden mede Mrs. Waltereen magere beenige dame heeft een zeer streng uiterlijk, dat verhoogd wordt door hare een voudige donkere kleeding. Hare ontvangkamer is ge durende het spreekuur vol bezoekers die geduldig op het oogenblik wachten dat zij door de gestrenge dame ontvangen zullen worden. Op eene met couranten en illustraties bedekte tafel bevindt zich een grootboek waarin allen hunne namen moeten schrijvendie een privaatbezoek wenschen. De slagen worden streng me thodisch, in bepaalde tijdruimten en naar de zwaarte van het misdrijf, toebedeeld. Mrs Walter verzekerde, dat zich onder de gestraften niet zelden 20jarige ladies bevinden, die zij met berkenroeden behandelt. Daai het bij de aan hare hoede overgolatenon gewoonlijk aan de noodige toeschietelijkheid ontbreektworden door M.rs. Walter alle door onze voorouders gebruikte hulpmiddelen gebezigd van welke wij slechts het met riemen aan eene bank vastbinden vermelden zullen. Mrs. Walter, die sedert drie jaren weduwe is, moet hare nieuwe methode voldoende op haren zaligen echtgenoot beproefd hebben. Deze dame heriunert aan den schoolmeester Bqueets uit Dickens »Nicolaas Nicklebven bewijst, dat hij niet overdreef, aldus eindigt de Heldersche Courant, De Amsterdamsehe Omnibus-Maatschappij heeftbe ginnende met 1 Januari 1890, do tramkaartjes verkrijg baar gesteid voor 6'ij cent, Dit verlaagde tarief geldt alléén voor de kaartjes. Bp betaling aan den conducteur blijft de prijs voor een enkelen rit, evenals voor een overstapkaartje, 12'2 cent. Betaling aan don conducteur voor een enkelen rit zal dus in den vervolge zeer zeldzaam voorkomen en het gebruik van kaarijes toenemen. De overstapkaartjes zijn op sommige lijnon door het publiek gemaakt tot eene soort retourbiljetteu vooral in de laatste maandentoen de uitgegevenlater in getrokken overstapjes van de lijnen Amsteldijk Plan tage en Sarphatistraat over den Dam in eere werden hersteld. Ook werden overstapkaartjes in de eene rich ting door bekenden bij elkander ingeruild tegen over stapjes in eene andere richting Nu echter de prijs van twee enkelen ritten te zamen slechts een halve cent meer is dan van een overstap kaartje over twee lijnen, zal het laatste weinig meer als ruilbiljet of retour biljet worden gebezigd. Er zijn plannen bij de A. O. M. tot eene geheelc herziening en vereenvoudiging van het tarief. De tiam- commi8sie uit den raad is druk aan het onderhandelen met gegadigden naar eene commissie voor nieuwe tram lijnen, en 't zou kunnen zijn, dat door haar een voor stel bij den Raad werd gedaanom aan de A. O. M. te vergunnen haar tramnet uit te breiden op algemeene regelen en vojrwaarden die in de toekomst elke verdere voor het verkeer geweuschte uitbreiding niet af hankolpk zouden maken van nieuwe onderhandelingen. Den 7 overleed alhier de heer J. ,B. JI8TTER- T iïESAEEt aan eene ernstige ongestoldheid die hem binnen enkele dagen ten grave sleepte^ Algemeen zal men zich herinneren hoe deze kunstschilder eenige jaien geleden in de bovenzaal van den heer J. J. Tesselaar eene uitgebreide verzameling schilderijen tentoonstelde, voorstellende eene reeks van stadsgezichten, van Alkmaar in het bijzonder, en hoezeer hem daarvoor van verschil lende zijden waardeering ten deel viel. In 1889 zijn ten telegraaf kantore alhier ver zonden 12584 bijzondere en Regeerings- en 8 dienst- telecrammen ontvangen 12995 bijzondere en Regee rings- en 212 diensttelegrammenopgenomen en verder geseind 43 bijzondere telegrammen. Alzoo te zamen behandeld 25840 stuks. VEILING VAN VASTE GOEDEREN. Afslag 7 Januari. Door den Notaris 11. J. DE LANGE. 1. Weiland, aan den Geestorsingel, te Alkmaar, C 580, 1 83 95. f 5o2U, Verhoogd door L. Briefjes tot 9720, 2. Idem, achter den spoorweg nabij den Ka- naai weg, C 301 en 302, 2 82.82 6700,- Verhoogd door J. Scbut tot bJOO, Beide perceelen te zamen 16620,— Verhoogd door F. Witte met 5,—

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 3