1 pci! Iffi-IfM 18807 Uatnnrvollen Qpflergoefleran tilanus, CMilijMawfiiHM irp Ms, I)E NATIONALE HYPOTHEEKBANK (aanHaende Woensdag). HOOFDPRIJS f 100.000. ©EBRÏÏIIC GROOTE KEUZE Per ÏOOO f 210; per 5000 f 9,- en hooger. TREKKING 15 JANUARI e.k„ tS: /P2°oS.zaIf 4 7 0,807 785 - f i-f/mi Uit de hand te hnur Stoomdrukkerij van COSTEK ZOON, Alkmaar. met gedrukt HUOFD of ADHES. UITVOERING 8b4 mi 63rê V ermist Faillissement VAiV I)F KÖVIi\lFK7 Uitgeest, JANSEN 3» F riezen veen, 01» VRIJIHG 40 JAM. 4890 veoa verstrekt GELD op EERSTE HYPOTHEEK, tegen 4 pet. sjaars, zonder vooruitbetaling van rente. Volledige inlichtingen worden op aanvraag kosteloos aan de geJdbehoevenden toegezonden en zijn dien dagelijks van 10 lot <2 uur te verkrijgen aan liet Kantoor der Bank Keizersgracht o/O. Amsterdam, en hij het N 0 0 R Dfl O L L A N h S C H LANDBOÜWCREDIET. VOORGA» I 13 ALKMaÏh Age t voo" Alkmaar en omstreken. b I1NT ARRÓNDISSEMEN TS-RECHTBANK. Behandeling van strafzaken op 7 Jan. C. 0., On de Niedorpbeschadigingvrijgesproken. H. Z. en P. Z., Heiloojachtwetovertreding en ver zet de le 7 dagen hecht de 2e 7 dagen gov. H. E., Wieringen beleediging 12 boete snbs. 6 dagen hecht. A. M., Medemblikverduisteringopzending naar een rijks opvoedingsgesticht tot 1 April 1895. C. M, Medemblik, diefstal, vrijgesproken. J. d. L Opperdoes als boven opzending naar een rijks opvoedingsgesticht tot 1 April 1895. C. S., Broekerhaven als boven 14 dagen gev. A. M., huisvrouw van J. G., Medemblikovertreding drankwet, 6 maanden gev. G. K Nieuwendam J. J., Oostzaan, overtroding op de visscherijieder 10 boete subs. 3 dagen hecht. M. T. L., St. Maartensbrxrg openbare dronkenschap en mishandeling30 boete subs. 10 dagen hecht C. D„ H. J. W:, P. S P. J, M. en M. V., Hoorn, ieder 4 dagen gev. BURGERLIJKE STAN~d! GEBOREN. 6 Jan. Dirk SimonZ, van Cornelis Brommer en Trijntje Govers. 7 Maria D. van Jan van der Velden en Guurtie Iieddes. 8 Jacob Jan Willem Z. van Jan Willem Schut en Annetje Wolven. OVERLEDEN. 7 Jan. Sara Geldolphina de Lange weduwe Rudolph Bossert Gz., 79 jaar. AMSTERDAM 8 Jan. Aardappelen: Friesche Dok- kummer Jammen 2,30 a 2,50, dito Franeker Jammen 2,20 a 2,40, dito Eugelsche Jammen 1,75 a 1,80, Zeeuwsche Spuische Jammen 2,40 a 3,50 dito Flak- keesche Jammen 2,25 a 2,50 Geldersche Blauwe 2 a 2,10, Pruisische Hamburgers 3,70 a 3,80 per mud. Raapkoeken ƒ60 a 90, Lijnkoeken 8,25 a 12 per 100 P. Petroleum kalm, Amerika loco 8,70 Sept. Dec. 8,50 entr. In cons, 10. Russ. Nobel onveranderd. Aangevoerd 165 Vette Kalveren ƒ0,70 a 0,90 per P, 29 Nucht. dito 8 a 15, 160 Vette Varkens 0,48 a 0,51 per P. HAARLEM 8 Jan. Aangevoerd 1 Koe ƒ190, 11 Nucht, Kalveren ƒ12 a 8 2 Schapen 18! SCHAGEN 9 Jan. Aangevoerd 7 Geldekoeien 205 a. 240 o14 Nucllt' Kalveren 10 a 19 115 Schapen 18 a 36,50 887 Lammeren 18 a 29 20 Magere Varkens 14 a 16, 8 Biggen 9 a 11, Boter per kop J 0,70 a 0,80, Kipeieren 4 a 5 per 100 SCHIEDAM 8 Jan. Moutwijn 11Jenever f 15 Amst. proef 17 per vat, HOORN 9 Jan. Kleine kaas 31, Commissie /'32,50 Aangevoerd 42 stapels wegende 10884 P. 3 3 3| 5 A .H Si KA! il A II. Nederland Cert. N. W. Schuld diio, dito dito, dito dito, Oblig. Italië, Inschrijving 1861 8] u Oostenrijk, Obi. in pap. fl 1C00 Mei-Nov! 5 dito, dito Ïebr.-Aug. 5 dito, zilver Jan.-Juli. 5 dito, dito April Oct. 5 Portugal, Obl Buit. 1853 80 .3 Rusland, Ob. H.enC 1798/1815 f 1000 Jan! 5 Gert. Inscb. 6e serie 1855 Z.R. 500 Apr.-Oct. 5 Obl. 1864 An st. f loOU April Oct. 5 dito, 1866 g dito, Oosterscbe LeeningSe serie 5 dito, I860 Se leeniug ad 100 41 dito, 1875 gecons. JL 50-100 Apr.-Oct. -D dito, 1880 gecons Z K. 125 625 13 Mei Nov. 4* dito, 1889 le serie 1 Jan. 1 Apr. 1 Juli 1 Oct. 4 dim, dito Se serie dito, 1867,69 «d 20-100 Mei-Nov. dito, iu goud 1 &83 Juni. i ec. dito, dito 1884. 13 Jan 13Juli Spanje, Obl. Buit. ferpetuele dito, dim Bum. dito 'lurkije, gepriv. Oblig. dito, Geconverteerden Ser. IJ. dito, id. c. ïgypte, Obl. leenicg 1876 Mexico, Obligatiën geeomert Peru, Oblig. leeniug i 87ei geregist. dito dito, 1872 id. Venezuela, Obligatiën 1881 pCt. 8 Jan. 96fk 102fk :02f 88| 73f| 734 74A 74^- 6344 103-j^ 93^4 102è 1024 65tV 101 100| Nederland, Lult. Maalsels. d. Vorstel.'Aand. 5 dito, dito VV mst-Aandrelen dito, koloniale Bank Aandeel dito, dito Oblig. dim, Ned. Ind. Handelsb. Aand. dito, N.Centr. Spooiw Aand. f 250 dito, dito gestemp. Obligatiën f 250 Nederl.-Zuid-Afr.Spw Italië, Spoorwegleenmg 1857 dito, Zuid-ltal. Spoorweg Obl. Polen, Wars-V\eenen Aandeel Rusland, Gr bp.-Aiaatsch. Aand. dito Ilypoth. Oeligatien dito. id. dito, Baltische Spcorw. Aand. dito, Orel.-Griasi. Ol 1. dito, Orel.-Vitebsk. Oblig. dito, Poti-Tiilis Oblig. f lu00 dito, lranscaus Spoorweg Ubïig. 0 dito, Z.-VV. bpoorw. Aand. lüb1000 5 dito, duo Oblig. Zweedscb—Noorweegsciie Spoorwegen 5 Au,eiika, Cleveland, Akron Snares, duo, Denv. nio Grande dito dito, Illinois Centr. Gert. v. Aand dito, Louisv. en Aasüv. Cert. v. Aand! dito, Miss. kans. 'iexas Aand. dito, dito, Alg. Hyp. ertif. 5 dito N. York Ene Best. Sp. Aand! dito W abash St. L. en Pac. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam lbO 3 Hongarije. Theiss Spo ,rweg 4 Oostenrijk, Stastsi. i8.>4 4 dito, dim lb6u dito, dito 1864 5 dito, btad Weenen 1874 Rusland, Stastsieenmg 1864 Loten. 5 duo, dito 1866. Dito 5 lurkte, Spoorwegleming .3 881 881 934 108 98 681 654 90fk 174 174 93rk 95| 181 1544 51 52 14 554 04 93f 33J 9It%- i 044 551 59 Hl-re 122-ft 991 751 61fif 90+V 1011 103 71+1 69re 19+ 33 17 TB 118 85l lliV 63l 25a 314 109| 113 119 148 122 164j 150 181 9 Jan. 831 964 102| 10 4 89+ 74 73& 74f 74 63 f 1031 9 21 1021 1021 654 I00& 894 884 88+ 931 1084 68-fk 904 174 174 184 154 5(jf 5:J 554 104 94+ 334 91 59 1224 994 74è 61 f 90 re 101 1024 71 69f 881 194 33 161 1184 104 32 121! Tot onze diepe droefheidoverleed heden avond zacht en kalm na eene kortstondige ziekte onze innig geliefde moeder en behuwdmoeder, mevrouw B. A. H. SWAVINGweduwe van den heer J. G. A. Verhoeff, in den ouderdom van ruim 66 jaren. Alkmaar, Uit aller naam 6 Januari 1890. Mr. W. F. A. VERHOEFF. Heden overleed onze lieve-ALIDA ANNA bijna zes jaar oud. G. VRIJER Azu. M. A. M VRIJERWieringa. Broek op Langedijk 7 Januari 1890. Heden overleed, in den ouderdom van ruim 79 jaar, onze geliefde moeder en behuwdmoeder SARA GEL- DOLPHINA DE LANGE, weduwe van den heer R. BOsSERT Gz. Alkmaar, Uit aller naam, 7 Januari 1890.G. BOSSERT Rz. Voor de vele bewijzen van belangstelling, ondervonden bij do geboorte van onzen zoonbetuigen wij onzen hartelijken dank. Egmond aan Zee, J. BLAAUBOER Jz 9 Januari 1890. C. J BLAAUBOERde Groot. Bij vonnis van de Arrondissements-Recbtbank te Alk maar d. d. 2 Januari 1890, is met ingang op 31 De cember 1888 M. J. WAAS, koopman te Helder, ver klaard te zijn in staat van faillissement, met benoeming va,, den E.A. heer mr. T. A. SANNES, tot Rechter-Com- missaris, en van den oudergeteekendo tot Curator. Mr. F. W. TER SPILL, Advocaat, Een SCHAAP (Ram), met een hakkel uit het rechter oor, blanwe stip op bet kruis en afgezette staart Die het terugbezorgt brj W. SCHERMERHORN, Zuidervaart, in de Schermeer, kan op belooning rekenen Krachtens bevel van den E,beer Recbter-Com- missaris is de Rangschikking met de bescheiden van bovengemeld faillissement nedergelcgd ter griffie van de Arrrondissements-Rechtbauk alhier, ten einde aldaar gedurende 14 dagen te verblijven, ter inzage van een ieder Alkmaar, De Curator, 9 Januari 1890. F. W. TER SPILL «A.tïKX ESOö PKU5REM. HIKJE Ij E AAAii»EEüliElV 5 Oü. SEAE>1 E 3.dO. Met j 5 kan men op 15 Januari e.k de volle lbO.OUO met J 2.50 50.000 winnen. Verkrijgbaar gesteld bij de firma L. D. C. VAN DOBBEN Boekh. te Alkmaar, Mient C 8. T1tEiiiltlXtlSI,MSTK\ gratis en franco. e B ek r o o n d: Wereld-Ten toonstelling Parfjs 18 8 9. te geven door de (Lid van den Chr, Zangersbond in Nederland), onder leiding van den heer K KUIPER D. V. in de Kerk der Ned. Herv. Gemeente te Broek op LfiiijnrediJI< Aanvang 's avonds 7 uur. TEHSTB0EKJKS (tevens bewijs van toe gang) zijn verkrijgbaar bij den Boekh. A. VROEGOP, aldaar, tegen betaling van 35 eent. Het batig saldo dezer uitvoering zal ten goede komen aan de betioeftigen der Gemeente bovengenoemd. zuivere CACA4S vermijdt vervalscht. Cbocolaad- poeder vermengd met Meel. Sago of dergelijke. Eischt, het TT fa TTi merk Ja.XXJC1iÖ J. ROTTERDAM. Cacao Karstel bevat al den geur en kracht der cacao vrucht. Cacao Karstel bezitde eigenschappen, die de beste kwaliteiten kenmerken. Cacao Siarstel kost hetzelfde als het surrogaat Poe der-Chocolaad n.l. Ij Ko. ƒ1.10, 1, Ko. O.577,, Ned «us o 34. Cacao Karstcl staat onder voortdurende contróle van Dr. P F. VAN HAMEL ROOS ___==r_en A. HARMENS Wz. «-Hravenhaagsche Hypo- ö'W? theekbank voor A'ederland verstrekt S e ld e n ter leen onder le hypothecair verband op Huizen en L a n d e r ij e n. Inlichtingen te bekomen ten kantore der Bank Ge dempte Raamstraat 11a te 's-Gravenhage: te OUDORP bij ALKMAAR, bij den heor I»K JOAUH. HOEST. GEÏES". De verzachtende eigenschappen dezer medicamenten maken dozelven eene proefneming waardig in alle 011- gestcldhedon air ademhalingsorganen. Bij gewone ver- Koudheden en griep zijn de Pillen inwendig en de Zalf over de borst en keel gewreven, buitengemeen krachtig werkzaam. Wanneer griep besmettelijk heerscht, is d'eze- behandeling het gemakkelijkst veiligst en zekerst. Hol- loway s 1 ïllen zuiveren het bloed verdrijven alles wat deszelfs vrijen omloop door de longen belemmert, vel lichten de overkropte luchtpijpen en maken de ademhaling- vrij zonder de krachten te verminderen, de zenuwen te prikkelen of den geest neder te drukken. Zoodanig zijn de gereede middelen om lijden te besparen wan neer iemand gekweld wordt door verkoudheid hoest ironchitis en andere borstziekten, waardoor in de meeste landen zoovele personen ernstig en bestendig gekweld zijn Door het vermeerderd debiet zijn de prijzen als volgt- Doosjes pillen a f 0,80, f 1,85, 3,—6,75, ƒ13 5o' Zjjn op franco aanvragen a contant te bekomen bii< J. M. VAD Renesse, Apoth. te 's Hage; B. Adema te Amsteraam en bij Straatman Apotheker te 's Bosch alsmede in HOLLOWAY's etablissementen te Londen!' 78 Now Oxford Slieet. De BOEBElïllOFSTBIlE, genaamd -Johanna's Hoeve groot 25 bunders Wei-, Hooi- en Bouwland, gelegen teSCHOORL. Te bevragen bij den beer J.C.PEECK Burgemeester te Schoorl. HEIMEPCOUVERTEH Stoomdr. Herms. Coster Zoon, Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 4