Allerlei.. GRIEP. B1NWKWLAMO. Het hoofdbestuur van den Bond tegen vaesine- dwang heeft eene circulaire verspreid waarin het inedc- deeling verzoekt van gevallen a. waarin de inënting zonder gevolg is gebleken d. w. z. waar later toch pokken zijn ontstaan; b. waarin op de inënting ziekte of dood is gevolgd c. waarin de wijze van inënting aanleiding tot beklag heeft gegeven. Gedurende 1889 zijn te KOEHORST uitgelost en ingeladen: 22 paardeo112 koeien en kalveren, 1630 stuks wol vee en 1 varken. Zeven leden van don gemeenteraad te Leiden heb ben voorgesteld, om, met afwijking van het in beginsel genomen besluit, de nieuwe stads-gehoorzaal niet te doen verrijzen op de Breestraat ter plaatse waar de vorige stond maar op de plaats waar thans 's-Gravenstein vroeger huis van bewaring, thans zonder bestemming, staat zijnde aan het Pieterskerkhof, uitkomende aan de Papengracht. In 1889 werden aan de kiosken te AMSTER DAM 173.700 exemplaren van het Handelsblad verkocht, 33.->00 meer dan in 1888. Aan de gemeente PBTTESf is, behalve de ver goeding van 30 pet., een subsidie van 2300 verleend tot behoorlijke inrichting van haar lager ouderwijs. Onder de in ons land door griep aangetaste per sonen behooren ook de voorzitter van de Tweede Kamer jhr. mr. Beelaerts van Blokland en zijne echtgenoote alsmede het lid der Tweede Kamer dr. Schaepman. Het lid van den Hoogen Raadde heer mr. S. J. Hingst, lijdt aan longontsteking en verkeert in zorgwekkenden staat. De Nederl. Bakkerscourant deelt mede, dat de heerschende ziekte zoowel op het bakken als op het ver- koopen van brood een belangrijken invloed heeft uitge oefend. Er waren den 4 te Amsterdam verscheidene bakkerijen waar 20 a 25 pet. minder brood gebakken werd dan gewoonlijk in enkele zelfs 40 pet. minder. Een bakker was den 3 met de helft van zijn brood blijven zitten. Do verkoop van beschuit heeft veel min der geleden dan de verkoop van brood. Daarentegen hadden de koek- en banketbakkerijen ongekend slappen Mevrouw Staal, geboren Cobet, heeft aan do biblio theek der Rijkshoogeschool te Leiden ten geschenke aan geboden eeDe belangrijke verzameling boeken en schriftu ren toebehoord hebbende aan wijlen haren vaderden oud-hoogleeraar dr. C. G. Cobet. De veeprijzen in Drente zijn in de laatste dagen aanmerkelijk gedaald voor het beste vee bedraagt het verschil zelfs f 30 a 50. De uitslag der examens in boekhouden en handelscorrespondentie voor de praktijk van wege de vereeniging van leeraren in het boekhouden te Am sterdam is aldus boekhouden 27 candidaten, geslaagd 11, namelijk de dames E. A. van Oven, te Zaandam en J.Ganderheyden, van Haarlem, en de heeren H. Rich mond, H. L. Welcker Jr., J. J. Grewer, E. P. Raket, C. Verweij Jzn. en E. Wolsak, van Amsterdam. J A. Bode, van Weosp, L. Engel, van Koog a/d Zaan en F J. Rietveld, van Utrecht. Handelscorrespondentie: fransche taal, 2 candidaten geslaagd L Engel, te Koog a/d Zaan, engelsche taal, 3 candidaten: geslaagd A. F. van Amstel, te Amsterdam. De commissie van toezicht dezer vereeniging bestaat uit de heeren H. J. Middendorp Jr., A. D. de Marez Ovens, mr. W. H. K Mouthaan mr! F. S. van Nierop en E. J. L. Plate. In 1889 werden te AKERSLOOT geboren 56 kinderen, waaronder 1 tweeling; stierven 32 personen, waaronder 4 levenloos aangegeven en 1, aldaar wonende, en elders overleden. 24 Huwelijken werden ingeschreven. Aan den heer H. P. van Kassei, gewezen hoofd der openbare school te FIJEMEREjVD is J 941 pensioen verleend. vaderland en het onderlijk huis bereikte. En hier ben ik nu." Wij spraken geen woord toen zij nu zweeg. Ik zat daar als verstijfd van schrik en mijn zoon, Maria s vader, lag voorover op den grond. Hij was flauw gevallen, bij bet verhaal van zijn kind. De oude vrouw hield op en verhief zich eenigszins uit hare liggende houding. Wat zal ik nog verder zeggen?" zeide zij,diep adem halend. »Vóór er nog iemand op was, brachten wij haar weg naar een dorp waar zij door niemand gekend eenige dagen verblijf hield. Haar vader mijn ongelukkige zoon verzon hot ver haal van eene tweede dochter, verschafte zich door allerhande omkooperij de daartoe benoodigde papieren en keerde daarna met Maria naar Budapest terug. Zij ging nu voor zijne dochter door, hare toekomst was verzekerd. In den nacht na hare terugkomst schoot mijn zoon zich dood. In dezen toestand kon hij niet langer leven. Het overige is u bekend." Alles?" vroeg ik met nadruk, cn ik legde mijn han den op hare schouders. Alles, wat ik zelf weet", antwoordde zij. »En weet gij niets meer?" ging ik voort. Van geen misdaad? Van geen geheimzinnige moorden? Denk aan het uur van uwen dood »Ik weet niets meer", stamelde zij angstig, maar mij oprecht aanziende. Waarom vreesdet gij dan zoo voor uw kleinkind Waarom gildot gij op dien onvergeetlijkon avond aan het bed van het kind Ellendige, je eigen, eenig kind Waarvoor waart gij dan beducht?" »Ik weet het niet", herhaalde zij. »Een onverklaar bare angst had zich van mij meester gemaakt. De woorden kwamen van zelf alsof een ander zo uitsprak Bij den geest mijns zoonsdie zoo ongelukkig aan zijn einde kwam bij den geest van den armen kleinen Sandor, dien God tot zich nam, zweer ik u, dat ik niets meer weet, niets met zekerheid kan zeggen De afkeer, die Maria mij inboezemde, ondervond immers ieder, die met haar in aanraking kwam hoeveel te meer was ik er dus aan onderhevigdie wistdat zij dezelfde Maria was, die ik had zien sterven en begraven!" De Neder!. Centraal Spoorwegmaatschappij' treeft in 1889 774^490,87 opgebracht. Het gescMl tnsschen den Staat em de Hollandsehe Spoorwegmaatschappij over het aandeel in' de kosten van het spoorwegstation aan den' Hoek van Bolland is ter beslissing opgedragen aan scheidsrechter»,, waartoe be noemd zijn de heenenJ. P. de Bordes directeur der Z O. spoorwegmaatschappij, door den Statvan den Wall Bake, door de Hollandsehe Spoorwegmaatschappij en mr. H. M. A. baron van der Goes vasr Dirxland lid van de Eerste Kamer, door den Hoogen Shad. In 1889 zijn te HA AAL EM geb. 1 SM overl. 1081gehuwd 367. De bevolkingdie op 1. Januari 1889 uit 49840 personen bestond, is tot 52104 personen geklommen. In 1889 zijn op de graan- en zaadmarkt te HAAR LEM aangevoerd 461 inud>roode en 13846 witte tarwe, 2235 rogge 9799 tarwe, 3477 gerst; 2563 duiveboonen, 1767 paardeboonen212 bruine boonen, 2030 groene erwten793 capucijners, 231 kanariezaad 315 bruin mosterdzaad en 75 koolzaad. Het hoofdbestuur der FHesehe Maatschappij van Landbouw heeft aan de Tweede Kamer verzocht, niet aan te nemen het wetsontwerp van" den beer Bahlmann tot heffing van invoerrechten op enkele landbouwvoortbreng- selen. Het betoogt daarindat", moge die heffing de korenbouwers baten de veehouders er door benadeeld worden; dat in de meeste bedrijven- van getnengden aard de voor- en nadeelen tegen elkaar opwegen en dat de verbouw van zaden wortels vruchten, gewassen voor1 spinnerijen en weverijen en handelsgewassen die den meesten arbeid vorderen zullen afnemen, waardoor de vraag naar werkkracht tevens afneemt en dus duurden" brood niet zal samengaan met hooger loon. Te Bergen op Zoom is een geval van hondsdolheid voorgekomen; de door den houd gebeten of vermoedelijk gebeten honden en katten zijn allen afgemaakt Het Oranjehotel te Scheveningun keert over 1889" 4 pet. dividend uit, na belangrijke afschrijving en af lossing van kapitaal. Gedurende December zijn bij het koloniaal werfde pot te Harderwijk aangenomen 78 man, waaronder 38 vreemdelingen en van de verschillende korpsen bier te lande overgenomen 29 man, alzoo samen 107 man in het geheel werd aan handgelden uitbetaald de som van 2-590. De Nieuwe Zaanscbe Courant en de Zaanlander kunnen niet verschijnen, omdat het g.abeele personeel dei- drukkerij ziek is Te IiIMMEÜï werd den 8 in het koffiehuis „Zomer- vreugd" eene volksvoordracht gehouden door don heer J. G. Lugtcn, van Alkmaar Als onderwerp werden opvolgend en in onderling verband behandeld .,d e waarde van onzen arbeid", „van onze ken nis" en „vanonzevriendschaponderlin g". De voordracht was eenvoudig en zakelijk. Op uitnoodigiug van den predikantden heer K. Beekhuis te ÏJitgeesthebben eenige dames zich onder zijne leiding, tot een comité gevormd, om door verloting van voorwerpen, tot dat doel belangeloos afgestaan, aan de protestantsche armen in die gemeente, eene uitdeeling te kunnen doen van levensmiddelen brandstoffen of kleeren, al naar gelang van de behoeften der gezinnen. De bijdragenzoowel in geld als in prijzen, van hier en elders ontvangenovertreffen verre de verwachting De verloting waaraan eene tentoonstelling der prijzen zal voorafgaanzal a.s. week wordaD gehouden. De heer M. Koogerhoofd der openbare lagere school te Ursein, zal den 1 Februari a s. 25 jaren die betrekking hebben waargenomen. tiseh getóetf behoefden verklaard 8e worden doeh dat dezelfde uitkomsten dooi kunstvaardige vlugheid waren te verkrijgen. Hij wees er trouwens opdat miss Fay zelve zich uist als spiritist® of mediana heeft aangekon digd maar dat hare verrichtingen door spiritisten zijn beschouwd &ÏS- alleen mogelijk met Behulp van geesten. Do séance begon met »Het geheimzinnige cabinet of het gebonden medium". Nadat de heer Chambly twnige heeren uit het publiek verzocht had, hem te komen Binden en ©ontroleeren gaf bij: zijn wensch te kennen ditmaal geheel op dezelfde wijze gebonden te worden als miss Fay. Daar twee der aanwezige heeren ook miss Fay behulpzaam waren ge weest kon dit gemakkelijk ge.»hieden terwijl dr. Cattie zelfs- verklaarde, daft Ghambly in sommige opzichten nog sterker gebonden was dan miss- Fay. (Sok werden bij den heer Chambly doüanden mef hechtpleisters verzekerd en geldstukken onder en tusscheH' de bandan gelegd die later op dezelfde plaats werden terug gevonden en bun indruk in de armen hadden achtergelaten; Naèiat de beer CHambly nn had verklaard, dat hij niet met geesten werkte, werd het kamertje gesloten-*» onmiddélijk hoorde men schellen en werden de bellen naar buitan geworpen, tambonrjjnen bespeeldspijkers in» een plank geslagen een glas water leeg gedronken en ftèlkens ah- het gordijn opgehaald'werd zaten de banden nog even vast Daarna liet de héér Chambly ziêh op een andere wijze biraden en nn zag men onmiddelijk, nadat bet gordijn, gevallen wasde handen tot de elleboog zonder bandan door de openingen steken. Een cogenblik zelfs; teen een, der heeren zich, verzekerde, dat alle handen nog in ©ade waren wenkte Chambly onmiddelijk; met eens- handi dat hij het kamertje kon verlaten. Daar ra, liet hij zich nog eenmaal binden en verklaarde nu ools- de wijze, waarop hij en iedereendie zich zee liet binden, kom loskomen'. Daarna rzerden de tafeldans en het- oplichten van de waschkom met water door» doodeenvoudige middelen verklaard. Tot groots genoegen der aanwezigen) gaf de heer Cham bly nog two® zeer merkwaardige proeven als prestidigi- tateur Het verslag zou te lang worden aio- we het onzichtbaar schrijvende modJum" en >de geheimzinnige verzegelde brief' gingen vertellengenoeg zij het te vermelden dat de aanwezigen vol bewondering wares voor deze Heide handige toerenwaasvan Chambly na«- tuurlijk geei» verklaring gaf. Yan het optreden van den heer- E. Chambly zegj; do Arnbemsche courant Vooral verklaarde de beer Chambly, dat bet niet zijn doel was, miss Fay te ontsluieren doch dat hij alleen wilde aantoonen dat hare experimenten niet op spiritis- Ik o-eloofde haar en ondervroeg haar niet verder. Het was nn eenmaal besloten dat ik het raadsel zon oplossen ik alleen. 's Nachtstoen de huisgenooten in diepe rust lagen reed ik met een wagen naar de plek, waar de pat zich bevond. Niemand kende bet doel van mijn nachtelijken rit. De knechtdie ingespannen had en de ladder op den wagen had helpen laden, keek mij, toen ik wegreed, met verwonderdo blikken na, maar had mij, slaapdronken als hij wasniets gevraagd en was weer naar den stal geloopen om zijn bed weer op te zoeken dat hij mot zooveel tegenzin verlaten bad. In flinken draf reed ik voort. De maan prijkte aan den hemel, heerlijke lentegeuren onzweefden mij van alle kanten. Het was een prachtige nacht in Mei. Door niemand geziendoor niemand geboordbereikte ik mijn doel. Toen wij de put na derden werden de paarden schuw. Ik trok de teugels aan, bracht ze tot bedaren, door ze te streelen en vrion- delijk toe te sprekentoen bleven ze staanmet de koppen naar omlaag; zij trilden over het gobeele lichaam. Voorzichtig laadde ik de ladders van den wagon. Ik aarzelde een oogenblik en keek rond. Een paar alleen staande boomen, die zonderling genoeg alle verdroogd en verdord waren, stonden om de put, en zagen er bij het bleeke maanlicht uit als spookachtige galgen. Nergens was een menschelijk wezen te zien. Ik liet de ladder in de put zakken. Zij bleek lang genoeg te zijn om den grond te rakenja het bevreemdde mij dat zij hem zoo spoedig bereikte en dat de bodem zoo week was. Met mijn lantaarn in de band daalde ik af in de donkere, vunzige ruimte, steeds dieper en dieper en woelde, toen ik op de onderste sport was aangekomen met de vrije band in de kuil en liet het licht der lantaarn vallen op hetgeen ik gevonden had. Eenige minuten later was ik weer boven. Ik kon mijzelf °niet zien, maar ik wist zeker, dat ik zon schrikken, wanneer men mij op dat oogenblik een spiegel had voor gehouden. Ik sprong weer op den wagenen zweepte de paarden voort. Ik liet de ladder blijven, waar zij was. Slechts weg, weg van hier! Daar beneden had ik de oplossing van het raadsel gevonden. Wordt vervolgd. Raadgevingen aan gezonden.,Drink geen water (duin-, regenwater enz tenzij het eerst goed gekookt heeft. Natuurlijke bronwateren (Apollinaris, Fachingar» Minerva, Sellers, Victoria water) kunnen, bij matige hoe veelheden in de,plaats van gekookt watergebruakt worden. Zorg dagelijks voor rnime ontlasting-;, eet gewoon en leef geregeld.' Houd op straat den mond gesloten en haal adem door den neus. Wacht u-voor groote tem- peratuurwissriing (tocht, wind) en verwar® nwe kamers niet te sterk (niet hooger dan, 14 a 1)5" R.) Vermijd plaatsen, waar veel menschen bijeen zijn en bezoek geen® grieplijders, indien het niet hoogst noodzakelijk is. In het laatste geval wacht u, dan voor hetgeen deze bij niezen en hoesten uitwerpen. Gebruik nooit hunne zakdoeken ot linnengoed en evenmin Jat van lijders aan gewone verkoudheden of borstziekten'. Blijft thuis; zoodra gij (voor> u ongewoon) hoofdpijn of pijn in den rug of lendenen gevoelt, later gevolgd door koude rillingen; ga plat liggen (anders wordt gij duizelig en gaat gij braken), liefst op Red oader de wol in eene frissche kamer. Houd het hoofd door water koel, gebruik wat versch citroensap en lauw suikerwater; sóó noodig een licht purgeermiddel (wonderolie, groene poeder), maar volstrekt geene medicijnen als chinine,. antipyrine, p. doveri, enz. Deze, niet op tijd en niet in gepaste doses gebruikt kunnen u> veel last bezorgen en zeker niet het beloop der ziekte afkorten. Ontbied uw geneesheer. Zorg zooveel mogelijk, dat deze u,we boodschap ontvangt vóór hij's morgens uitgaat, want anders zou het kunnen gebeuren dat hij eerst laat in den avond of den volgenden dag u bezoeken kon. Maak u niet ongerustzelfs wanneer hij zeer laat komt. Dr. R. v. d. L. Een nieuwe vinding van. groot gewicht is het gebruik van wolken tot verzending van lichttelegrammen. In den vorm van kortor en langer schijnende electrische lichtstralenbundels, door- de volken weerkaatst, hebben twee engelsche schepen op 20 uren afstaads van elkander (de afstand van 's Gravenhage en Arnhem) seinen ge wisseld, die duidelijk begrepen konden worden. In het British Museum is men sedert October 1888 bozig aan het catalógiseeren en ordenen van den daar aanwezigen ontzaglijken stapel dag- en weekbladen van het Vereenigd Koninkrijk. Tot het jaar 1873 is dit werk thans voltooid. Alle exemplaren zijn naar tijdsorde gerangschikt in vakken. Het jaar 1831 telt 41 vakken, waarvan ieder eenen jaargang bevat van twee tot vijf bladen naarmate van hunnen omvang. Voor 1840 is het aantal vakken tot 86 gestegen. 1850 heeft er 140 1860 258 1870 327 en in 1887 zal het 572 zijn welke een oppervlakte van 367 voet innemen. Het ge wicht van den geheelen voorraad wordt op 350.000 Eng. pond geschat. Het aantal bladenwaarvan do reeksen volledig bewaard zijn gebleven was in 2847 bijna 300 en in 1887 gestegen tot 1200. Zoodra alles gereed is zal er in de leeskamer van het museum eene lijst van de aanwezige bladenmet de correspon- deerende nommers der vakkenneergelegd worden waardoor ieder bezoeker in de gelegenheid gesteld zal worden, terstond te krijgen wat hij verlangt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 2