Muil P. G- 't FIJNSTE Merk uitsluitend verkrijg- i1!* K°.1U^K0.1|8 R°. baar in gesloten bussen. 11.60 85 ct. 45 et. Openbare Verkooping Openbare Verkooping Uomologatie-Accüord. OPROEPING. Dit de hand le huur: sloomJrukkcrij van liUDD. GOSTEH ZOON, Alkmaar. GROOTE KEUZE Per ÏOOO f 2,10; per 5000 f 9,- en hooger. -%7'JsSJLIL,USr Gr Kcne Hi tUlbltG te koop. met gedrukt HOOFD oi ADIiES. Stadsberichten. Beurs- en Marktberichten. Dankbetuijïing. A dvertentiën. VAN S* iisr Blooker's Cacao »Door tantes opgevoed", het blijspel van Roderich Benedix, word. den 9 in het lokaal Harmonie °Pge™erd door het gezelschap van de heeren gebr A. AA rjKHin plaats van bet vroeger aangekondigde 1 spion des Konings", dat wegens ongesteldheid van den heer Veltman niet kon gegeven worden. De 0Pv0e«ng voldeed zeer goed; het was te betreuren, dat het publiek zoo weinig talrijk was opgekomen, zeker ook tengevolge van de vrees voor de zich ook hier meer en meer ver spreidende griep. Proces-verbaal is opgemaakt tegen H. R-, smidskuech alhier die door overklimming en verbreking van afsluiting, zich in den nacht van den 1 op den 2 toecanc heeft verschaft tot de woning van den melk- slijter K.° W., in de Keizerstraat. De bewoners, die door dit ongewone bezoek zeer verschrikt de straat op vluchtten, riepen nachtpolitie te hulp, die den ongenooden gast in verzekerde bewaring brachten. Do vrouw van W. moet tengevolge van den schrik nog steeds haar bed honden. -1 Een voor een wagen gespannen paard ging m den nacht van den 6 op den 7 op hol en geraakte m de Zaadmarkt alhier te water. De wagen met inzittenden, die van een tooneelvoorstelling te Egmond aan Zee kwamen, bleef aan den kant staan. Hot paard werd met veel mooite op het droge gehaald. Ter waarde van 1,35 aan touw werd ten nadeele van den touwslager B„ in den nacht van den 5 op den 6, van diens erf nabij het kerkhof ontvreemd. De .dader is onbekend. Tegen W. B., alhier, die twee nachtwachts, bij het overbrengen van een beschonkene naar het politie bureau bemoeilijkte, is proces-verbaal opgemaakt, In de evang. luth. kerk zal zondag, den 12, do dienst niet worden vervuld. Woensdag, den 15 zal van wege het israëlietisch armbestuur de jaarlijkscke openbare collecte worden gehouden aan ae huizen der ingezetenen die in aller .liefdadigheid wordt aanbevolen. IMSTEBBAM. pCt. 10 Jan. 11 Jan. 21 3 3* 3* 5 5 b 5 S 3 5 5 5 b 5 41 41 4 4 4 Nederland Cert. N. W. Schuld ditodito ditodito ditoOblig Italië, Inschrijving 1861 81 Oostenrijk, Obl. in pap. fl. 1100 Mei-Nov. dito, dito Febr.-Aug. dito, zilver Jan.-Juli. dito, dito April-Oct. PortugalObl Buit. 1853 80 Rusland, Ob. H. en C. 1798*1815 f 1000 Jan. Cert. lnscti. 6e serie 1855 'Z.R. 50U Apr.-Oct. Obl. 1864 Ar, st. f lOOu April Oct. dito, I860 dito, Oostersche Leening2e serie dito, I860 2e leening 100 dito, 1675 gecons. 50-100 Apr.-Oet. dito, 18SU gecons Z li. 125-625 13 Mei-Nov. dito, 1889 le serie 1 Jan. 1 Apr. 1 Juli 1 Oct. ditodito 2e serie dito, 1867 69 20-100 Mei-Nov. dito, in goud 1883. Juni. Dec. dito, dito 1884. 13 Jan 13 Juli. Spanje, Obl. Buit. Perpetuele dito, dito Binn. dito Turkije, gepriv. Oblig. dito, Geconverteerden Ser. D. dito, id. C. Egypte, Obl. leening 1876 Alexico, Obligatiën geconvert. Peru, Oblig. ieening 1870 geregist. dito dito, 1672 id. "Venezuela, Obligatiën 1881 Nederland, Cult. Maatscb. d. Vorstel. Aand dito, dito Winst-Aandeelen dito. Koloniale Bank Aandeel duo, dito Oblig. duo, Ned. lnd. Handelsb. Aand. dito! N.Centr. Spoorw. Asnd. f 250 dito, dito gestemp. Obligatiën f 250 Nederl.-Zuid-Afr. Spw Italië, Spoorwegleening 1857 dito, Zuid-Itai. Spoorweg Obl. ffiolen, V\ ars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatsch. Aand. dito, Hypoth. Obligatiën id. Baltische Spoorw. Aand. Orel.-Griasi. Oi l. Orel.-Vitebsk. Oblig. dito', Poti-Tiflis Oblig. f 1000 dito, Transcaus Spoorweg Oblig. dito, Z.-VV. Spoorw. Aand. 10U1000. dito, dito Oblig .ZweedschNoorweegsche Spoorwegen Amerika, Cleveland, Akron Shares, dito, Denv. Bio Grande dito dito, Illinois Centr. Cert. v. Aand dito, Louisv. en Nasbv. Cert. v, Aand. dito, Miss. Kans. Texas Aand. dito, dito, Alg. Hyp. Certif. - dito, N'.-York Ene West. Sp. Aand. dito W abash St. L. en Pac. CL v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam 100 Hongarije, Theiss Spoorweg Oostenrijk, Staatsl. 1854 dito, duo 1860 dito, dito 1864 dito, Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsleening 1864 Loten, dito, dito 1866. Dito "i urkije, Spoorwegleening 6 6 4 dito, dito, dito, dito. 5 83rg 96* 102-Hx 102! &9i 7*A 73A 74| 74A 64 163** 93 102!V I02i 6b* 101 100* t 9re 88t£ 88** 93* 108 68-re 65* 90* 17| 17* 93! 94* 18* 151* 50* 51! 14 55* 104 94* 33* 90Ü 1041 55 59 1091 1221 991 741 6 Ir! 90fV 101* 1021 71* 7bA 891 19!! 33 17 118* 85* 10| 63* 251 32 110 109* 113 1211 149 121! 1641 150 18t 83 96* 102* 10 4 89* 74l* 75fk 74 64* 108A 93 102* 101 100* 89* 89* 89* ALKMAAR 10 Jan. Kleine kaas 31 aangevoerd 1 stapel, wegende 383 K. G. n Ter graanmarkt werden aangevoerd 18 maden. Havo f S 80 11 Januari. Aangevoerd 3 Paarden 40 a 70, 3 Koeien Ossen 140 a 170 16 Nuchtere Kalveren 12 a 22 94 Schapen 16 a 24, 65 Magere "Varkens ƒ13 16 220 Biggen 8 a 12 9 Bokken en Geiten 4 a 10, Boter per kop ('s middags 12 uur) 0,70 a 0,80, Kipeieren f 5 a 5,50 per 100. AMSTERDAM 10 Jan. Aardappelen: Fnesche Dok kummer Jammen 2,30 a 2,50 dito Praneker Jammen 2 20 a 2,40 dito Engelsche Jammen 1, to a J ,bu Zeeuwsche Spnische Jammen 2 40 a 3,50 dito Flak- keesche Jammen 2,25 a 2,50, Geldersche Blauwe 2 a 2,10, Pruisische Hamburgers 3,70 a 3 80 per mud. Raapkoeken ƒ60 a 90, Lijnkoeken 8,25 a 12 per 100 F. Petroleum kalm. Onveranderd. DELFT 9 Jan. Boter per kwart vat 00 a tl, per pond 1,50 a 1,80, 252 achtste en 130 zestiende vaten. Samen 6340 P. EDAM 9 Jan. Aangevoerd 215 stukken boter 1,-0 a 1,35 Kipeieren 5 a 5,25 per 100. ENKHUIZEN 8 Jan. Karwijzaad 9,50 a J./& Mosterdzaad 16,75 a 17,75 erwten Groene _10,25 a 12 Vale f 11 a 12,50, Grauwe 11 a 12,50, Bruine boon'en f 8 a 9,75, Gerst 4 a 5 Haver 3 a 4, Kip-eieren f 6 a 6,50, Boter f 0 55 a 0,60 per kop HOORN 9 Jan. Kleine kaas 31, Commissie ƒ32,50 Aangevoerd 42 stapels wegende 10884 P. 10 Jan. Aangevoerd 35 Schapen 25 a 3o per stuk. HTl Jan. ^Aangevoerd Tarwe 6,50 a 7,50 f 4,25 a 5,25, Haver 3,25 a 4, Erwten Witte./ 8,7o a 10 Groene dito f 8,50 all, Grauwe dito 10, 50 a 13, Vale dito 8,50 a 13, Bruine boonen 7,50 a 10, Karweizaad ƒ9,50 a 9,75, Mosterdzaad 16,50 a 17 75 4 Paarden f 100 a 180, 65 Schapen 24 a 30, 140'Lammeren 16 a 22, 16 Kalveren 16 a 24 108 Biggen 8 a 12, 75 Kippen 0,60 a 1,75 900 Kipeieren 4 a 5 per 100, 1200 Koppen boter 0,50 LEIDEN 10P Jan Aangevoerd 3 Paarden 25 a 38, 5 Stieren f 70 a 120, 62 Kalf- en Melkkoeien 100 a 310 50 Geldekoeien f 95 a 236 76 Vette Dssen en koeien 140 a 320, 4 Graskalveren 26 a 34, 16 Vette Kalveren 47 a 92. 17 Nucht. dito 5 a lb, 390 Vette Sehapen 24 a 38, 54 Magere dito 18 a 26, 32 Magere Varkens 17 a 32, 70 Biggen^ 8al4. LEEUWARDEN 10 Jan. Boter Prijs le soort/ oO,5U. Aangevoerd 295 kwart, 195 achtste en 46 zestiende vaten. MEPPEL 9 Jan. Boter per l/8 vat lo soort 24, 2e soort 22,50 3e soort 21 per P. 1,1 a 1,30. Aangevoerd 14700 P. SCHIEDAM 10 Jan. Moutwijn 11 Jenever lo Amst. proef 17 per vat. ZAANDAM 9 Jan. Kleine kaas 30 aangevoerd ZWOLLE 10 Jan Boter per achtste vat 26,50 a 28, per pond f 0,95 a 1,25. LONDEN 9 Jan. Aangevoerd 100 Runderen 3.4-4 1000 Schapen en Lammeren 5-6.6, 21 Kalveren 4-5.8, Varkens 3.4-4. Getrouwd. g^OMQ VAN THIJN van Uitgeest, en ELISABETH PORTUIN die mede namens wederzijdsche familiën, hunnen hartelij- ken dank betuigen voor de veelvuldige blijken van belang stelling bij hun huwelijk ondervonden. Alkmaar, 8 Jan. 1890. Ondertrouwd: M. A. VESTE R en M. C. VAN GIJZEN. Alkmaar, 9 Januari 1890. Eenige Kennisgeving. 108 97* 67 64 91* 17t 17Ï 93* 18 lÖTfi" 55* 103* 94* 91 55 59 109! 122 61* 101* 102* 70 88* 19* 85 11 63* 31* 110* 109* 121 121* Voor de vele blijken van deelneming, dezer dagen ont vangen betuigen wij onzen \artelpken dank. AlL-manr 3. HUhiiv 10 Jan. h 890.J. HO EK-Roosjes. Ondergetekende brengt zijnen dank aan .™<len en buren, voor de belangstelling, gedurende zijn ziekte ondervonden. Hk. ELPRING- te DRIEHUIZEN in na te melden perceel, op Woensdag 22 Januan 1890, voormiddags ten 10 ure, van: De HERBERG met Vergunning, de Sf HIIj- DERS W E ttRPLAATS en WONING te DRIE- HUIZENiu de gemeente Zuid- en Noordschermer behoorende aan J. GROOTES. Inlichtingen te bekomen ten kantore van don Notans P. A. DE GELDER, Stompetoren. te WARMENHUIZEN, in de herberg de Ooievaar" van P. Lingeraic Woensdag 22 Januari 1890 namiddags 1 uur, van Het j&UI8 en ERF te Warmenhuizen kacl. secue B No. 555, groot 1 are, 90 centiaren. Eigendom van en bewoond dooi E. Or. L>uuv Aanvaarding 1 aehoortdam. Bij vonnis der Arrondissements-Rechtbank te Alkmaar van 9 Januari 1890 is het accoord, door den onderge- teekendenamens W. SWAGE R te Scha,gen in diens faillissement, aan zijne gezamenlijke schuldeiscliers aan geboden en door de bij de wet vereischto meerderheid van dezen aangenomen, gehomologeerd. Alkmaar, Mr. P. H. G. VAN DER HOEVEN, 11 Jan. 1890. Adv.-Proc. II U R G E R L IJ K E STAND. ONDERTROUWD. 9 Jan. Martinus Anthonins Vester en Margaretha Cornelia van Gijsen, beiden alhier, eerstgen. onlangs te Schoorl. Matthijs Kos, te Heerhugowaard onlangs alhier, en Jantje Kaag, te Oudkarspel. GETROUWD. 8 Jan. Salomo van Thijn en Elisabeth Fortuin. GEBOREN. 8 Jan. Martinus, Z. van Pieter Hendrik de Rover en Klaasje Ton. 10 Johannes FranciscusZ. van Bernardus Hen- dricus Vaske en Adriana Josepha Maria Wortel. Maria, D van Jan Haker en Alida Bakkum. OVERLEDEN. 9 Jan. Cornells Kagor 44 j. ds? jarige Echtverecniging H. BURKUNK S EN A. K R IJ T. St Alkmaar, 19 Januari 1890. "g* -Ï5 Receptie: Langestraat, No. 70. Allen die iets te vorderen hebben van verschul digd zijn aan of borgtochten hebben ten laste van den heer ABRAHAM HOFDIJK, in leven broodbakker, gewoond hebbende te WARMENHUIZEN en overleden te Meer-en-Berggemeente Bloemendaal. 18 December 1889 worden verzocht daarvan vóór 19 Januari 139U. opgave of betaling te doen, ten kantore van den Notaris A.°VONK, te Schoorldam. De BOERENMOESTEDE genaamd «Johanna's Hoeve'j, groot 25 bunders Wei-, Hooi- en Böuwland, gelegen te SCHOORL. To bevragen bij den heer J.C.t KELK, Burgemeestorte Schoorl. van 50 a 60 PARKEN zwaar ESSCHENBERKEN en EIKEN HAKHOUT en 3 BOOMENte Schoorl Hogende te Aagtdorp, aan den Straatweg, en te Schoorl, achter de Pastorie. Op Dinsdag 1 4 J a n. 1 890, des voormiddags ten 10 ure. UIT DE HAND TE KOOP, eene welbeklante HERBERG, met BIJZAAK. Br. fr. letter P, bij de Uitgevers dezer Conrant. Mejuffr. Wed. met 1 Februari N. ADOLF Luttik-Oadorp vraagt ISA HENNEPCOUVERTEN

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 3