Gebroeders Serbrock, ÏÏOUTYEILIM METSEIMD IE EOOP. Yoor Pleizier op Heit 70. A. IMHULSEN. Punch van MËLKZ/IAK. Noord-Hollandsche Hypo!hoekbank eerste kwaliteit Engelsche Stoffen, Fabriek te Westzaan. Lokaal Diligentia. Gedurende de maand Januari worden alle restanten van Stoften. Ka toentjes, liiiinen en Halflinnens, alsmede eene grootc parlij Tri^ottallles en Stut- garter normaalondergoederen (systeem Prof. i)r. Jaeger) tegen balansprf jzen k contant zonder eenige korting OPkEBIIIMD. Openbare Verkooping Depót bij V. C. LUIJCX defer. SJNJEE te ALKMAAB, Mr. Kleedermakers, Amsterdam, Damrak II 61. van en na?*r alle plaafsen In Neder land en het Hultenland niet groote gesloten wagens DE GBU1JTEB Co., DON DEI! llbi, 23 Januari 1890» W. J. BLITZ, Tandarts, STEARINE-KAARSEN OPROEPING. De Bank verstrekt GELD op eerste Hypotheek op voordeelige voorwaarden en geeft Pandbrieven uit van f 1000,—, ƒ500,— en f' 100,—, uitstekend geschikt voor soliede geldbelegging. Onovertroffen KWALITEIT, OPGEKICHT 1825. HOUTVEILINC ALEX. FA ASS EM C«. Alle goederen zijn van bekende prima kwaliteit. Een ieder wordt in zijn belang uitgenoodigd, zich hiervan persoonlijk te komen overtuigen, daar van de opteruimen goederen geene stalen worden verstrekt H. B. DE BEERAmsterdam. THESIS Amsterdam 9 de Stearine-Kaarsenlabriek ..APOLLO ri eekenonderwljs. Kantooi*: LangestraatIVo. 39. DE DIRECTIE, 8B. ME VIM A PM en f»r. II. BOELWA^S TER SPItt Adres te Alkmaar: Hötel „DE TOELAST." M&utt magazijn itt steeds ruim voorzien van JOE IV fllIG, II est einde 18. AMSTERDAM, Eeidsehe Jkatle 70. A fft IV Si E 31Parkstraat 70 71. Alom verkrijgbaar in bussen van t 1,60, 1 0,85 en 1 0,45. Vocfile- en Iiistrumeutale UIT VOERIN Gr Tooneelgezelschap Nieuwe Rctterdamsche Schouw burg-Maatschappij Groote Jaarlijksche Uitverkoop! te LIMMENop Woensdag15 Januari 1890 des voormiddags ten 10 ure in de herberg van C. KIEPT, van 1. Een stuk BOUWLAND aan den Westerweg te Limmen sectie C, No. 291 groot 73 roeden, 60 ellen. 2. Een stukje BOSCHLAND, aan den Kapelweg aldaar, sectie C, No. 119 groot 5 roeden, 80 ellen. Eigendom van de Weduwe en de beneficiaire erf genamen van Cs. KOOIJ. Breeder bij billetten en nadere inlichtingen ten kantore van Notaris G OUWE, aan de Koorstraat, te Alkmaar. Gij die hoestgebruik Drop uit de l>likken trommel van Wf.d. J. RAVE te Zwolle. Dit is het eenig echte en heilzaamste middel, per doos 30 cent. rfT^TTTTi llèpol bij GE®. PERKALk.tlAAK, (GEDEPONEERD.) DOELENSTRAAT, Alkmaar. zal iederen Maandag en Vrijdag bij de Weduwe KOETSVELDKaasmarkt en Zaterdags hötel DE B URGalhier, des voormiddags te spreken zijn wegens Tandheelkundige Operatiën en het plaat sen van KUNSTTANDEN engeheele Gebitten. NB. Alle Tandheelkundige Operatiën f 1,Min vermogenden kosteloos. TRADE MARK van Verkrijgbaar te AIKMAAR bij C. Schipper, Laat 144 Th. Schoon firma W alraveu, RitsevoortP. HoutlcooperWaagplein C. Berghouwer, Korte NieuweslootWed. van der Veen, Pnidsen, Wed. Levert, Zijdam, J. W. Tersteege GeestNo. 3 C. M. Tonneman Zoutsteeg 7, A. Kr uiten, Stationsweg, No. 310, D. Schipper, Sta tionsweg O. VerdonkVoormeer, J. L. WallastSta tionsweg 392. Te SCHAGEN bij K. Verhens; te WINKEL bij W. v. d. Wal; te WESTGlt AFTBIJK bij C. Vennig. Probeer svp. de N l 11A THE E No. 3. a 1.35 per 1 Kilo. 1IARDE WITTE en ZUIVERE van te SCHIEDAM Bekroond: te Weenen 1873 met de Verdienst-Medalje, te Parijs in 1878 met de Gouden Medalje. te Amsterdam in 1883 niet de kouden .Wedalje, e Antwerpen in 1885 met liet t KliE-UIPUIlli (hoogste onderseheidiiiR' Zi n T f rki ijgbaar bij alle voorname winkel'era. Al degenen die iets te vorderen hebben van ver schuldigd zijn aanof borgtochten onder zich hebben geteekend door den heer J. A. BOERSEN, overleden te Alkmaar 31 December 1889 gelieven daarvan vóór of op den 15 Januari 1890 opgave of betaling te doen ten huize van de weduwe in de Doelenstraat. Door een spoedig sterfgeval wordt UIT DE HAKD TE KOOP aangeboden een flink, groot en sterk HUIS, waarin tot nu toegedurende 40 jaren de MELK ZAAK is uitgeoefend. Brieven franco onder motto «Melk zaak", bureau dezer Courant. n e r s hunue kinderen onder zeer aanneme lijke voorwaarden wenscben te plaatsen op de spoedig te OPEliE® Teekcnscfaool voor min- en meer- vermogenden, gelieven zich aan te melden bij den Ondergeteekende. C. BAKKERTeekenonderwijzer, Scbapensteeg, B 6. Die iets to vorderen hebben vauof verschuldigd zijn aau de nalatenschap van mejuffrouw ANNAEELTINK wed DIRK GROEN, op 27 December 1889 te Alkmaar overleden gelieven daarvan opgaaf of betaling te doen vr°° r> rP 1890 ten kantore van den Notaris M. GOUVERNE te Alkmaar. De DIRECTIE der ROTTERDAMSCHE HYPOTHEEKBANK voor NEDERLAND, gevestigd te Rotterdam geeft GELDEN ONDER lste HYPOTHECAIR VERBAND OP LANDERIJEN VOOR TIEN JAAR VAST, BENEVENS AFLOSBAAR IN JAARLIJKSCHE TERMIJNEN. Inlichtingen en tarieven te bekomen bij bare Agenten de H.HDE LANGE DE MORJAZ te Alkmaar; JOH. ROOZENDAAL, Burgemeester van Zwaag te Hoorn; G. P. NIJHOFF, Notaris te Enkhuizen; A. H. CRAMER, Notaris te Edam. De Directie: B. MEES. B. VAN ROSSEM. E. HOYER. IN DE KEURIGSTE DESSINS. VERHUIZINGEN in bet bosch bij het Verlaat, aan den Middenweg te HEERHUGOWAARDop Woensdag 15 Januari 1890, des voormiddags ten 10 ure, komende bij Jan Groot Wz. TWEEDE in het bosch „Seherpenheuve 1", aan den West- dijk te HEERHUGOWAARD, op Vrijdag 17 Januari 1890des voormiddags ten 10 urekomende bii Jb. SWAAG. J te geven door LEERLINGEN van de ZANG- en MUZIEKSCHOOL van en onder leiding van den heer J. M. Otto, op DINSDAG IV JANUARI 189D, in het Lokaal DILIGENTIA. Behalve Solo's, Duo's, Orehestnummers enz., zal ten geboore gebracht worden DE RATTENVANGER, van HAMELN van S. van Milligen, Kinderkoor, en HEIN BE NACHT WACHT,Operette van P.Vasskur. Aanvang 7 uur. Introductie-billetten zijn te verkrijgen bij den Directeur. Plaatsen bespreken van 122 uur aan het lokaal Te bevragen bij A. ALDER Payglop A 22, en tij G. HAARMAN, aau den Doodenweg. DERDE ABONNEMENTS-VOORSTELLING DOOR H J5 T DER DIRE C T IE: Blijspel in 5 bedrijven naar het duitsch van Oscar Blumen thai, vertaling van E. B e c h t. Aanvang te 7'/3 uur. Prijzen der plaatsen le rangy' 1,19, 2e Rang/0 90. Abonnementsprijzen le rang per 4 stuks 4,en per 8 stuks 7,25; 2e rang per 4 stuks 2,50 en per 8 stuks 4,op den speeldag van 12 tot 1 ure ver krijgbaar. Abonnementskaarten zijn niet persoonlijk en abonné's hebben het recht van kosteloos bespreken. Loting voor plaatsen door geabonneerden op den dag der voorstelling te 12 uur. Bespreking van plaatsen voor niet-geabonneerden tegen 10 cents per plaats, denzelfdeu dag van 1 tot 3 uur. Stoomdr. van Herms. Coster ZoonAlkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 4