No. 6* Twee en Negentigste Jaargang. 1890, TWEE3333S ZONDAG 12 JANUAIU. BUITENLAND. BH NENLAND. Gemeenteraad van ZIJPE Vergadering' van 7 .Januari 1890. S5 J3u iAICiïl.AM JU 1ST, ALKMAARSCIIF, COURANT BELQIË. Do weigering der inijndirecteuren bij Charleroi, om met de werklieden over den werktijd en de loonen in overleg te treden, heeft een ongunstigen indruk gemaakt. De werkstakers hielden op vele plaatsen vergaderingen en verklaarden overal tot het uiterste te willen volhoudenhoezeer de nood ook moge nijpen. Na het mislukken der schikkingvreesde de comman dant te Charleroidat er ongeregeldheden zonden ont staan. De mijnwerkers hielden groote optochten en waren meer opgewonden, dan zij tot nog toe geweest waren. Do troepen werden daarom dien dag in de kazernes gereed gehoudendoch den volgenden dag werd dit bevel weder ingetrokken. In de Borinagewaar de werkstaking zich verder uitbreidde, bedroeg hot aantal werkstakers omstreeks 6000. Alleen in de omstreken van Luik verminderde de werkstaking. Ter voorziening in het gebrek aan steenkolen worden engolsche kolen te Ostende aangevoerd en aldaar verkocht in December werden 6000 tonnen engelscho kolen aangebracht. Po gingen van socialisten, om de werklieden op te ruien, zijn tot dusver mislukt. Do Koning heeft besloten het kasteel te Laeken te laten opbouwen, geheel volgens dezelfde plannen als het afgebrande slotalleen mot dit onderscheid dat alle balken van ijzer moeten zijn. BUITSCHLAXB. Bij keizerlijk besluit van den 8 zijn de verkiezingen voor den Rijksdag bepaald op den 20 Februari. In de steenkolenmijnen in Westfalen heeft werkstaking plaats, doordat zeer vele werklieden lijden aan griep en daardoor verhinderd zijn te werken. De prijs der steenkolen is in verband daarmede reeds 40 per 10000 P. gerezen. Rijksdag Het wetsontwerp betreffende de instel ling eener nieuwe stoomvaartverbinding met Oost-Afrika is ingediend. Den 9 wees de liberale afgevaardigde nit Danzig dr. Rickert, bij de behandeling van de begrooting voor marine op Nederland. Hij haalde dat rijk als voor beeld aanomdat het ondanks zijne uitgestrekte koloniën voor de zeemacht elk jaar niet meer dan 15,000,000 noodig heeft. De heer von Bennigsende leider der nationaal- liberalen antwoordde dat Nederland door zijne geringe werkzaamheid, wat de zeemacht betreft, aanmerkelijk is achteruitgegaan Alleen daardoor verloor Nederland zijne beste koloniën op Ceylon en aan de Kaap de Goede Hoop en daarbij had Nederland als handelsstaat ook niet die beteekenis welke Duitschlaud bezit. De leider der duitsch-vrijzinnigc partij de hoer Eugen Richterwees er op, dat Ceylon en de Kaap kolonie in de vorige eeuw verloren gingen na den fransch-engelschen oorlog zoodat de toestand waarin de nederlandsche zeemacht op het oogenblik verkeert niet voor het verlies dezer koloniën verantwoordelijk kon worden gesteld. EWGELAX». Den 7 waren te Londen 1806 post en telegraafbeambten ongesteld. De ziekte heeft daar een minder kwaadaardig karakter dan in andere hoofd steden van Europa. Het aantal sterfgevallen beliep in de vorige week 2371zijnde 450 meer dan het gemid delde cijfer in die week in de laatste 10 jaren. Het bekende parlementslid Bradlangh heeft twaalf dagen in Britsch-Indie doorgebracht. In dien tijd heeft hij een congres der inlanders bijgewoond waarop hem opgedragen werdin het Lagerhuis een wetsontwerp in te dienen, waarbij voorgesteld zal worden, dat de in landers beter in de indische wetgevende macht vertegen woordigd zullen zijn. De regeering ziet in het laatste antwoord van Portu gal het bewijs van de verzoeningsgezindheid der regee ring aldaar. Daardoor zal worden de grondslag gelegd tot onderhandeling en vriendschappelijke regeling van het bestaande geschil. FRANKRIJK Te Havre is de schouwburg, het Alcazar, den 8 des nachts afgebrand. Persoonlijke onge lukken hebben daarbij niet plaats gehad. Te Bordeaux verzochten 230 politie-agenten aan den burgemeester om vermindering van werktijd en het ontslag van een der commissarissen, omdat hij het hun zeer lastig maakte. De burgemeester beloofde een onderzoek naar hunne grieven maar dreigde hen te ontslaanzoo zij hun adres niet terug namen. De agenten hebben aan vankelijk geweigerd aan dezen eisch gevolg te geven. Te Parijs zijn van den 1 tot den 7 gemiddeld 383 personen per dag overleden; den 9 beliep dat aantal 311. ©OSTEXRIJK-HOXGAKIJE. Den 8 rekende men, dat te Weenen 500.000 monscheu, dat is 42 pet. van de bevolking door de zickto aangetast waren. Ook kwamen vele gevallen van longontsteking voor; de ge- neesheeren aldaar schrijven deze ziekte voornamelijk toe aan de onvoorzichtigheid van griepleidersdie zich in de buitenlucht begeven, voordat zij geheel hersteld waren. I*©RTUGAL. In de Kamer heeft de leider der- oppositie aan de regeering inlichtingen gevraagd over het geschil met Engeland en tevens medegedeeld, dat de regeering op den steun der oppositie kon rekenen. De minister van marine antwoordde, dat het geschil wel met moeilijkheden gepaard ging, maar do regeering geloofde niet, dat het noodig zou zijn aan de Kamer bui tengewone kredieten aan te vragen. Naar zijne verwach ting, zou het geschil door een vergelijk tusschen de beide regeeringen worden opgelost. S PAX JE. Te Madrid zijn in December 3109 personen overleden, zijnde 800 meer dan in Augustus 1885, toen de cholera zoovele slachtoffers maakte In de eerste helft der maand stierven er 1089 en in do tweede helftna het uitbreken der griep2070, waarvan het grootste gedeelte aan bronchitis en longontsteking. De laatste berichten omtrent den toestand van den jongen Koning zijn veel ongunstiger. De geneesheeron hebben verklaard, dat de verschijtiselen waarmede de ziekte gepaard gaat, doen vreezen, dat de ziekte zetelt in het centrum der zenuwen. Met het oog op deze voor de Koningin treurige omstandigheden hebben de ministers besloten voorloopig te handelen alsof zij hun ontslag niet genomen hadden. De laatste berichten van den 10 melden dat des morgens te 5 uren afleidende middelen op het hoofd des Konings toegepast waren waarop hij rustiger was geworden en een paar uren geslapen had. De koorts was geweken. Inmiddels heeft de ministerraad beraadslaagd over de mogelijkheid der troonsopvolging, mocht de jonge Koning sterven. De Kroon zou dan ten deel vallen aan zijne zuster, de infante Mercedes. KWITSEEIAÏB. Beheerders der zwitsersche Centraal Spoorwegmaatschappij hebben besloten, aan, de op Zondag dienst doende beambten en bedienden een daggeld voor dien dag toe te kennen, gelijkstaande met s/4 van het gewone daggeld. Voor de Zondagen, waarop zij vrij van dienst zijn gesteldwordt het gewone loon berekend. Het personeel keurt dezen maatregel zeer goed. BRAZILIË. Het voorloopig bewind heeft een be sluit uitgevaardigd, waarbij de scheiding van Kerk en Staat wordt afgekondigd. In dat besluit wordt tevens bekend gemaaktdat de regeering zal voortgaan met het uitbetalen van de pensioenen door de keizerlijke regeering verleend. VEREEXIGWE STAT EX. Te Nieuw-York zijn in de 24 uren die den 8 des middags eindigden 250 personen overledeneen voor die stad ongehoord hoog cijfer. Afwezig de heeren de Wit en Zijp wegens ongesteldhoid. De voorzitter opent de vergadering met een geluk- wensch aan de leden bij de intrede van het nieuwe jaar. Het doet hem leed, dat de heeren de Wit en Zijp wegens ongesteldheid afwezig zijn, doch 't doet hem genoegen, dat allen in hot afgeloopen jaar leden dezer vergadering zijn gebleven en hij spreekt den wen3ch uitdat allen nog lang in staat zullen zijn en den lust behouden, om de belangen der gemeente te helpen behartigen, ook dan als zij worden be- en veroordeeld door personen, die niot op de hoogte van zaken zijn. Het aansporen tot het plaatsen van boomen op de wegen iets waartoe alleen het polderbestuur de bevoegdheid bezit; het aanmerking maken omdat de leden opstaan bij het doen van eeden waartoe het reglement van orde verplicht; het criti- seeren, omdat sommigen zich minder beschaafd of over eenkomstig de eisehen der taal uitdrukken enz. hij hooptdat niemand dit zich bijzonder zal aantrekken, maar dat allen trots de min edele critiek van couran tenschrijvers, zich zullen beijveren om te doen wat hunne hand vindt om te doen tot bevordering van den bloei der gemeente. Dat zoo het nieuwe jaar de gemeente en den leden veel zegen zal brengen is zijn hartelijke wensch 2. De secretaris leest de notulen der vorige zit ting, welke worden goedgekeurd. 3. De voorzitter deelt mede, dat de nieuwjaarscollecte heeft opgebracht de som van 386,46die verdeeld is aan 316 armen. 4. Bij de gewone rondvraag geeft de heer Kaan het dagelijksch bestuur in overweging een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid, om aan iedere brug langs de Groote Sloot en aan de Oudesluis een lantaarn te doen branden ten koste der gemeente. Hij meent, dat het. ter voorkoming van ongelukken, gewenscht is daartoe te besluiten. De heer Biersteker zegt, dat te Burgerbrug door de vereeniging Nut en genoegen met vergunning van het dagelijksch bestuureen lantaarn zal worden geplaatst. De heer Nobel ondersteunt het voorstel van den heer Kaan. De heer Francis is van meening, dat oen enkele lantaarn bij donker weder voor rijtuigen meer gevaar oplevert, dan geen lantaarn. Ook uit ervaring is het hem bekend datals men bij donker weder tegen een licht in moet rijden, men zeer voorzichtig moet zijn en gevaar loopt een ongeluk te krijgen. De heer Zeeman wijst er opdat er in de gemeente meer bruggen zijn dan aan de Groote Sloot. De heer Paarlberg deelt het gevoelen van den heer Francis. Plaatsing van lantaarns op enkele punten heeft niet alleen zijne licht-, maar ook zijne schaduwzijde. Dit wordt ook door anderen erkend, maar de heeren Kaan en Nobel wijzen er op, dat het toch in ieder geval in het belang der voetgangers zou zijn. De voorzitter zegt, het goed te vinden, dat een onderzoek worde ingesteld naar de kosten De heer van Beusekom verklaart zich bereid opgave te doen van de kosten der verlichting aan het Zand en dientengevolge wordt be sloten, de zaak in eene volgende vergadering te behandelen. De voorzitter sluit daarna de vergadering. In de vergadering van «Nut en Genoegen" te UITGEEST trad den 7 als spreker op de heer C. W. Visser, die twee schetsjes voorlas, welke met be langstelling werden aangehoord, t. w. «Anuie's missie" van Hooijer en «Peter Schultze van C. van Nievelt. Na de pauze gaf de hoer C. A. Broedt Bruiju als bijdrage »Een huiselijk tooneeltje" van Laurillard en de heer C. W. Visser«Twee vrienden" van P. Louwerse en «de Collectant" van Schipper. Twee muzikale voor drachten voor piano en viool door mej. A. van Nienes en den heer C. A. Breedt Bruyn droegen uiet weinig bij tot het genot van den avond; zij werden luide toe gejuicht. Bij kon. besluit van den 7 is benoemd tot vice- president van de arr. rechtbank te RA ABLER de heer mr. L. baron Sloet tot Oldhuis rechter aldaar. Den 8 is te 's-Graveuhage overleden de heer B. Reiuders, architect-directeur der gemeente. Den 8 is aan het centraal-burean der Staatsspoor wegen te Utrecht voor het eerst de electrische verlich ting der meeste bureaux in werking gesteld. Den 8 is bij de werken tot aanleg van den spoor weg van 's-Hertogenbosch naar Groimvoirt een man tusschen de buffers van twee zandwagens geraakt en aan de gevolgen der daarbij bekomen verwonding overleden. De gemeenteraad van HAARLEM heeft den 8 aan de commissie voor de Volks-badinrichting een stuk grond aan den Koudenhorn verhuurd voor 1 per jaar en een krediet van ten hoogste 125 beschikbaar ge steld voor twee medailles, te schenken aan de Lieder tafel «Zang en Vriendschap", bij gelegenheid van den door haar uitgeschreven nationalen zangwedstrijd. Den 9, des morgens, zijn te Hilvex-sum de stal houderij en het woonhuis van den stalhouder van den Brul afgebrand werd. Vóór eenigen tijd ontdekte de heer dr. A. Bredius, directeur van het Mauritshuis te 's-Gravenhage, te Berlijn eene schilderij, een uitmuntend stilleven, van Herman Steenwijck, een leidsch schilder uit de jaren 1630 1640. Deze schilderij werd aangekocht door den heer James de Fremerij, te 's-Gi'avenzande, die het den 9 door tusschen- komst van den heer mr. Ch. M. Dozy, archivaris te Leiden, aan de gemeente Leiden, zijne geboortestad, ton geschenke aanbood, waar tot heden geene schilderij van dien schilder gevonden werd. Den 9 werd te Utrecht eene algemeene vergadering gehouden van den ,,Bond van Nedeilandsche Pan- en Tegelfabrikanten." Op die vergadering werd o. a., na bespi-eking van de wenschelijkheid van beschermende rech ten als besluit aangenomen, dat het niet heffen van die rechten wenschclijk was, en verder de wenschelijkheid uit gesproken van het oprichten eener vereeniging tot het aan- koopen van te koop komende fabrieken. Voor het tot stand komen eener dusdanigo vereeniging werd eene commissie van voorbereiding benoemd. Den 10, des nachts te 1 uur, is brand uitgebroken in het bierhuis in het plantsoen te Goudabewoond door J. F. Tasma, waarvan het bovengedeelte geheel uitbrandde. Het bestuur der Vereeniging tot ontwikkeling van den landbouw in Hollands Xoordcrkwartler daartoe gemachtigd door de laatste najaarsvergadering der leden, heeft, evenals het vorig jaar, het voornemen, van de zaden der zomergewassenwelke op de land bouwtentoonstelling te Haarlem gehouden, met eerste prijzen werden bekroond en vóór 1 Februari a.s. gele verd moeten worden voor zooverre het die ter uitzaaiing geschikt acht, de hoeveelheden aan te koopen, welke met dat doelbinnen de grenzen van Hollands Noorderkwartier, zullen worden aangevraagd. Het bestuur wenscht door zijne bemiddeling allen die daarop prijs stellen de gelegenheid te verschaffen van die zaaizaden eene beperkte hoeveelheid te bekomen; vooral worden hiermede bedoeld de landbouwei'sop bedrijven van geiïngen omvang die van zaadvemieu- wing zelden of nooit werk maakten. Het bestuur biedt hiervan aan allen die zulks ver langen en voor zoover de voori'aad strektkosteloos de hoeveelheden aan die hieronder woi'den opgegeven. De overige gegadigden kunnen het door hen begeerde tegen betaling van den kostenden prijs bekomen. Yan de onderstaande zaden wordt kosteloos aangeboden Chevaliergerstgeteeld door J. Breebaart Kz. te Win kel 0.25 mudden; Korte haver, get. door J. Breebaart Kz. te Winkel 0.25; Lange haver, get. door K. Molenaar JHz. te Wijdenes 0.25 Deensche haver van kleigrond get. door O. Schaap te Winkel 0.25; Deonsche haver van zwarten grond, get. door M. Ackerman te Osdorp 0.25 Friesche haverget. door J. Breebaart Kz. te Winkel 0.25 Gi'oene erwten, schokkei's, get. door A. Langereis te Beemster 0.10; Kleine groene erwten, get. door R. Smit te Wijdenes 0.10; Wijker vale erwten, get. door J. Breebaart Kz. te Winkel 0.10; Grauwe erwten, get. door C. A. Bakker te Oosterleek 0.10; Capucijners, get. door M. Bakker Cz. te Oosterleek 0.10 en Karwei- zaad, get. door J. Breebaart Kz. te Winkel 0.05 muddon. Het bestuur stelt er prijs op de uitkomsten te ver nemen die worden verkregen. Zakken worden bijgeleverd: zonder vergoeding aan hen die kosteloos zaden ontvangentegen inkoopsprijs aan hen die het gevraagde betalen. De aflevering zal geschieden in Febi'uari 1890 te AlkmaarHoorn en Schagen op later te bepalen datums. De betaling moet tijdens de levering plaats hebben. De landbouwersdie benoorden het Noordzeekanaal hun bedrijf uitoefenen en ter vernieuwing van hun zaaizaad deze gelegenheid wenschen aan te grijpen gelieven zich met hunne gefrankeerde aanvragen te wenden tot den secretaris der Vereenigingden heer W. Teengs te WIERIXGERWAARI» vóór Woensdag, 29 Januari a.s.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 5