HontY6ilino te HeiJoo 4 ft TBEBMOTII 1880. Hoe de Alkmaarsche Waagtoren zijn klokkenspel bekomen heeft. DE H AAN'S BESCHUIT „EP1BLE", G. BALDER, HOUTVEïLING GOUDEN MEDAILLE BOELHUIS Openbare Verkooping P. M. Duijvis Co., Ontvangen eene groote keuze Marmeren Pendules, TREKKING 15 JANUARI c.k., (aanstaande Woensdag). HOOFDPRIJS f 100.000. van Brandverzekering, CJ. S. €LOË€K, Verdronkenoord, C 125. Levensvcrzekering-Maatscliappij der Vereenigde Staten, JUL* «I® ¥onk €5is !£oon9 AKTHKACIT-NKUTJESKOLEN. KUNSTTANDEN I (i II T c A 1». Uiig. HERMS. CÜSTER ZOON Alkmaar. De tweede druk verscheen van Vermeerderd en uitgebreid tot eene geschiedenis van de Kaasmarkthet Waaggebouw en het Waagrecht te Alkmaar, O. W. BRTJENTVIS. Prijs f O,GO. Advertentiën. 'Vau Komande AGeveke, A3L.K.MAAR. Machine-Fabrikanten KOOG AAN DE ZAAN HaarvlechtenScheidingen PruikenToupets van de natuur niet te onderscheiden worden door den ondergeteekendc vervaardigd in alle prijzen en kwaliteiten. J BIJLOOS, Coiffeur Langestraat. Specialiteit in: Makelaar te Alkmaar, AGENT dor Algemeone Brandwaarborg-Maat schappij te Amsterdam, e„ik<> oude m S C III E it A M M E ïi SCHIEDAM. Merk Verkrijgbaar bij Mei. Wed. C. REEKERS, firma CM Swaerts, aan de Boterstraat, A 16/17, te Alkmaar door gevestigd te TIEL, opgericht in 1833 Kapitaal één Millioen Gulden. Te Alkmaar verkrijgbaar bij Voor Hoesten, Verkoudheid Asthma, Borstaandoeningen enz., opgericht 1859 te New-York. te EENIGENBURG gemeente Sint Maarten, ten sterf- huize van den heer T. DE JONGH, op Dinsdag 14 Januari 1890 's morgens 10 uur om kontant geld van nEUBELËSTHUISRAAD en OROEDEI, waaronder Bedden met toebehooren Tafels Stoelen Spiegels KabinetSecretaire Kleeden enz. enz., be nevens EEWGE BOEKWERKEN en onmiddellijk na afloop daarvan, 's middags 12 uur, te EENIGENBURGin de herberg van W. Filmer, na bekomen rechterlijk bevel, van het WEI- UANB aldaar, groot 00.24.70 en het BOUWLAND aldaargroot 00.43.30. H. J. DE LANGE, Notaris te Alkmaar. te HEERHUGOWAARD, in do herberg van KUILMAN, op Woensdag 29 Januari 1890, des middags 12 uur, ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden No taris HENDRIK JAN DE LANGE, van: Een MUIS en ERFaan den Hensbroeker of Jan G1 ij nis weg te HEERHUGOWAARD, sectie A, No. 331, groot 5 aren, 50 centiaren, behooronde aan JACOB BES en te aanvaarden 1 Mei 1890. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van DE LANGE EN DE MORAAZ te Alkmaar. op Donderdag 16 Januari's morgens te 10 uren, Van ongeveer 70 parken Eiken-, Wilgen- en Berken HAKHOUT, liggende aan de Nieuwelaan, aan de Molenwerf en op Kapel. Het Houtdat ligt op Kapelzal ook aan de Molen- Werf worden verkocht. J. G. KLEIN, Deurwaarder. Per Anker van 45 llessclien 38. hebben steeds in magazijn een grooten voorraad Assen, ZELFSMERENDE en gewone KUSSENBL O K- K E N Stelringen Mof-, Flens- en Klemkoppelbussen naar Stalen Standaardmaton afgewerkt. benevens eene rijke sorteering HORLOGES PENDULES, KLOKKEN, BAROMETERS, le kwaliteit werken. Laagste prijzen. NICKEL REMONTOIRS van af 4,50. Atelier voor Beparatieaccu raat en goedkoop BOSSKltT IS» IN Kantoor Kijdain C 5, beveelt zich aan tot bet sluiten van verase keringen tegen brandschadehet opmaken van koop- en liunreontraeten, inventarissen, boe- delscheidingen enz., en heeft groote en kleine kapitalen als eerste hypotheek op solied on derpand tegen billijke renten disponibel. plaatst G. J. DE LANGEN WENDELS zonder de oude wortels te trekken. Reparation worden spoe dig en solied uitgevoerd. OUDEGRACHT 99 b/d BaangrachtALKMAAR. Spreekuur dagelijks. kN.BTfs P.HOPPE SCHIEDAM N.B. Als bewijs van echtheid, is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der firma P. Hoppe. SAMEN 1SOO PRIJKEN. IIEEUE AANBEEUEN 5 Oö. MAUVE 8.50. Met 5 kan men op 15 Januari e.k. de volle 100.000 met f 2.50 f 50.000 winnen. Verkrijgbaar gesteld bij de firma L. D, C. VAN DOBBENBoekh. te Alkmaar, Mient C 8. TKEKKINCtSUIJSTEN gratis en franco. Een zeker geneesmiddel voor ziekten der vrouwen. Deze onschatbare Pillen kunnen gebruikt worden door vrouwen van eiken leeftijd, die aan eenige storing in het gestel lijden of aan die ellendige ziektenwelke dikwijls (door onoplettendheid) bij het keerpunt des levens voorkomen. Zij zijn zoo zacht, hoewel zeker, aan de maag. Het gestel trekt daarvan duurzaam nut, en de zwakste vrouw kan dezelve met volkomen veiligheid in nemen. Deze Pillen zuiveren het bloed regelen do af scheiding door de nieren en de lijderes is niet alleen bevrijd van ziekte, maar is beter dan ooit te voren, en beeft die sterkte en levenskracht verkregen, welke de beste waarborgen zijn tegen een terugkeer derzelfde ziekte. Door het vermeerderd debiet zijn de prijzen als volet: Doosjes pillen 0,80, 1,85, ƒ3,—6,75, 13,50, i2Q0,«r°" zalf a f °'80 5 X'85 f 3>~> /7.50, j 13,85, 20,95. Zijn op franco aanvragen a contant te bekomen bij J. M. VAn Renesse, Apoth. te 's Hage; B. Adema te Amsterdam en bij Straatman Apotheker te 's Bosch alsmede in HOLLOWAY's etablissementen te Londen 78 New Oxford Street. te BERGENop Donderdagden 16 Januari 1890 's morgens precies ten 10 ureo m c o n t a n t g e 1 d van 99 a 79 PARKEN EXTRA ZWAAR eiken M A K II O U T zeer geschikt voor zware dampalen liggende gehakt nabij het dorp. 8115 NRI>Enu.tND8CiIR MAATSCHAPPIJ RESERVEFONDSf 243,550,84^ ANDERE RESERVES516,244,43 verzekert tegen billijke vaste premie alle onroeren.de en roerende goederen, binnen het Koningrijk der Neder landen tegen schadeontstaan door brand of door het inslaan van den bliksem ook al beeft dat inslaan geen brand ten gevolge gehad. AGENT voor ALKMAAR en omstreken Mr. NIC. MEND. ME LANGE Uangestraat A, No, 88, bij wien men zich tot bet bekomen van inlichtingen gelieve te vervoegen. bekroond met HEIMS April 1889. KEULEN Juli 188». is geen aangenamer en zekerder middel als de alom bekende van W. H. ZICKENHEIMER te M a i n z. Redburg, (Rijnprov.) Mijne vrouw die aan Asthma lijdtheeft eene proef met uwen Borsthonig genomen en vindt zich na het gebruik zeer verlicht. JBrünnagel Keizerl. Postdirecteur. KS5 Alloen echt met nevoustaand fabrieksstempel in fles- schen van fl. 2fl 1 en 65 cents te A L K M A A R bij BRUINVIS BAK KER, Apoth.; Avenhorn bij J. Nieuwen- huizenBroek op Langedijk bij Pieter Klitsie, voorheen G. Wageman; Kolhorn bij L. Bruin; Nieuwe Niedorp bij W. C. Visser: Oostwoud bij C. PoolOudkarspel bij M. ;Hart Rijp bij B. Caton Schagen bij J. Groot Tzn.; Uitgeest bij R. Bakker. TE LEVEREN 40 kub. nieters «BAUW KAN» aan het WATER STOOMGEMAAL te HENSBROEK, voor het aanplempen van den waterloop naar de Ringsloot. Opgaaf van prijs in persoon of met franco brieven bii den heer P. BAAN aldaar. Bankiers de heeren ADOLPH BOISSEVAIN Co. te AMSTERDAM(bij wie lOO.OOO aan effecten gedeponeerd zijnals waarborg voor de verzekerden in Nederland). Geneeskundig Directeur voor Nederland-. Dr. J. J. BOS Amsterdam. Directeur voor Nederland en Koloniën de beer R. R. H. TOELAER, Amsterdam. Waarborgfonds Januari 1889: 837 907 307.38. Surplus, (overschot of winst):» 51.989.78 7.86. Het volgende voorbeeld toont aan de werkelijke re sultaten van eene tontine Polisvervallende in 1889 Polis No. 89.002. Gesloten 18 Maart 1874, op bet leven van C. B. S ouderdom 32 jaar. Bedrag der Polis 12000. Jaarlijksche premie 806.00 betaal baar na 15 jaar. Totaal bedrag der premiënbetaald gedurende 15 jaren 12090.00. Contante waarde aan 0. B. S terugbetaald 17311.40. C. B. S. was dus gedurende 15 jaar verzekerd voor 12000. Indien hij eenigen tijd, gedurende deze periodeware overleden dan zouden zijne erfgenamen 12000 hebben ontvangen. Aangezien hij echter niet overleed ontving hij zelf, bij het eindigen der periode, in contanten 17311.40, d. w. z. 5221.40 meer dan de premiën door hem betaald. M. a. w. hij genoot de voordeelen eener levensverzeke ring gratisen accumuleerde 806.00 per jaar vermeerderd met rente op rente. Directie voor Nederland en Koloniën N. Z. Voorburg wal 296 Amsterdam alwaar prospectussen en inlich tingen gratis te verkrijgen zijn zoo ook bij den Hoofd agent voor Alkmaar en Omstrekenden beer G. BOS- SERT Rzn. te Alkmaar. Stoomdr. Herms. Coster ZoonAlkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 6