BINNENLAND. geering hield eene bijeenkomst, welke den 13 tot 's nachts één uur duurde. Zij besloot te antwoordendat zij hare troepen uit het Shiré gebied en uit Mashona land zou terugroepen, zwichtende voor degowelddadige bedrei gingen eener groote mogendheidwaarmede Portugal zich niet kan meten. Zoodra dit besluit bekend was geworden schoolden eenige studenten en personen uit de volksklassen samen voor het gebouw van het aard- rijkskundig genootschap, die zonder moeite verstrooid werden. Anderen hielden eene betooging en sloegen de ruiten stuk in de woningen der ministersterwijl zij, weg met het ministerie! riepen. De woningen van den engelschen gezant en consul werden door de politie be waakt de vensters van het engelsche consulaat werden stuk geslagen en het wapenschild word voor den grond geworpen. Eenigo belhamels werden in hechtenis ge nomen. Het ministerie heeft zijn ontslag genomen. De Ko ning belastte den heer Serpa Pimentel met de vorming van een nieuw ministerie, die den 14 daarvoor eene lijst aan den Koning zou aanbieden. De heer Barros Gomez, minister van buitenl. zaken, heeft uit naam van de por- tugeesche regeering persoonlijk den engelschen gezant te Lissabon leedwezen betuigd over het gebeurde voor het engelsche consulaat. DIJSLAAD De staatsbegrooting voor 1890 is open- baar gemaakt en wijst een overschot van lf/2 miljoen aan. In de memorie van toelichting wordt verklaard dat de begrooting op bevel des Keizers opgemaakt is zonder verhooging van belastingen en zonder andere ver- zwaiing der lasten, die op de bevolking drukken. Tevens wordt uiting gegeven aan het onwrikbaar besluit des Keizeis, om steeds te streven naar de handhaving van een voor Rusland eervollen vrede, opdat alle door den Keizer ontworpen plannen welke de verhooging van de wel- vaait des volks ten doel hebbenonbelemmerd uitge voerd kannen worden. Het Dagblad van St. Petersburg verklaartdat de bulgaarsche regeering de bulgaarsche en oost-rumelische spoorwegen verpand heeftzoodat de mogelijkheid dat deze verkocht worden, ontstaan is. Rusland heeft volgens het verdrag van Berlijn en krachtens latere overeen komsten het eerste recht op de opbrengst dezer lijnen en daarom was de waarde van Rusland's onderpand door de handelwijze der bulgaarsche regeering verminderd. Het hoofd der geheime politie te Moskoukapitein Donotowitchis door een meisje van 19 jaren dood ge schoten dat daarna zich zelf met een tweede schot van kant maakte. Men vermoedtdat deze moord gepleegd is in overleg met de leiders der nihilisten. SPMJE. Op voorstel van de voorzitters van den Senaat en do Kamer zijn de zittingen der beide lichamen wegens het ontslag van het ministerie en de ziekte van den Koning geschorsttotdat de Koningin-regentes weer in staat zal zijn hare regeeringsplichten te vervullen Hoewel den 11 reeds het gerucht in omloop was, dat de jonge Koning overleden was zoo blijkt uit de later ontvangen berichten integendeeldat zijn toestand ver beterd is. Het bulletin van don 11 des avonds half acht luiddedat hij nog steeds leed aan vlagen van buiten gewone opgewondenheid telkens gevolgd door zwakte. Dat van den 12, des namiddags te 2 uur, dat hij rustig geslapen en eenig voedsel gebruikt had. De krachten waien veimeeiderd. Dat van den 12 des avonds te 8 nardat de verbetering aanhield. De zwakte en luste loosheid namen af en blijkbaar toonde hij meer kracht on lust. Met aandrang vroeg hij om etende geneos- heeien gaven dit met de meeste voorzichtigheid. Do j nacht van den 12 op den 13 werd rustig doorgebracht i en de krachten namen steeds toe De heer Sagasta j begaf zich op den wensch der Koningin naar het paleis en betuigde zijne deelneming met de moeielijke omstandigheden, waarin zij zich bevond. Tevens verze kerde hij haar dat het geheele land de beterschap des Ivonings wenschte. v«»EESri«DE STATES. Den 9 des oehtends is voor het aanbreken ran den dag de muur eener nieuwe kerk te Brooklyn, Nieuw-Yorkomgewaaid waardoor een belendend huis, waarin negen menschen sliepen, verpletterd werd. Twee waren dadelijk dood en vier werden doodeljk gekwetst. BRAZILIË. Het besluit is genomenom den 7 April groote feesten te honden ter eere van de oprich ting der republiek welke dan met groote plechtigheid overal zal warden afgekondigd. »Ik hoorde mijn vader jammeren en klagen «Mijn kiud mijn eenig kind zoo jong en rein en dan te moeten sterven ik hoorde hem weenen en snikken. Eenige minuten later kwam hij de kamer binnen en trad voor mijn bed. Ik deed alsof ik sliep, doch volgde, onder de oogleden door al zijne bewegingen. Ik zag dat dierbare, door smart en kommer pijnlijk vertrokken gelaat, en ik zag zijne oogen, die mij aanzagen met eene onbeschrijfelijke teederheid en een wanhopig verdriet Plotseling wendde hij zich af, mompelende«ik kan, ik kan het niet dragenen zich de haren nit het hoofd rukkende ijlde hij het vertrek uit. Ik was alleen. Sterven, wanneer men het leven liefheeft on zoo onuit sprekelijk gelukkig was Sterven, en te weten, dat een liefhebbend vaderhart er door gebroken zal worden! Sterventerwijl daarbuiten de viooltjes geuren en de wereld zoo schoon is Ik wildeik kon niet scheiden van deze schoone aarde. In mijne smart, in mijn angst voor den dood, voor het kille graf, voor de ontbinding maakte eene ongelukkige trots zich van mij meoster. Ik wilde niets meer weten van een God, die geen erbarmen kende ik wilde mij niet aan zijnen wil onderwerpen Ik moet leven riep ik in de stilte van den nacht, «ik wil geen afstand doen van het leven 1 Ik vervloek den hardvochtigen God, die mij, tegen mijn wil, tot sterven doemt, ik verlang zijne hemelvreugde en zaligheid niet; van zaligheid en hemelvreugde doe ik gaarne afstand indien ik daardoor het schoone aardsche leven terug- koopen kan. Moge God mij vervloeken! Ik vrees hem nietik heb hem niet noodigik wil slechts leven leven!" Nauwelijks had ik deze woorden geuit, als de koude des doods mij beving, ik gevoelde ze in- en uit wendig. En ik zag hem wel nietmaar ik gevoelde zijne nabijheidde nabijheid van dengeneaan wiens handen ik mij had toevertrouwd, toen ik mij van God had afgewend. Ik hoorde hem lachend zeggen«Gj zn|^i leven terug ontvangenals een geschenk van mij. V at er toon gebeurde weet ik niet meer. Eerst in de kist ontwaakte ik tot een nieuw leven, tot hot leven, dat ik zoo vurig begeerd had. En nu had ik het weer gekregen. Diep zuchtend zweeg zij. «Grootmoeder heb ik ont zien", zeide zij verder, «mijnen vader heb ik echter alles bekendalles. Door mijne schuld maakte hij zelf een einde aan zijn leven en dikwijls verscheen hij mij in Tweede Kamer. MILITAIR. O AIDER WIJS. Blijkens hot Voorl. Verslag omtrent het Wetsontwerp tot regeling van het militair onderwijs bij de landmacht, voor zoover daarbij de opleiding voor den officiersrang en de hoogere vorming van den officier zijn betrokken, was de indiening dezer wetsvoordracht met belangstelling ontvangen. Men erkende de urgentie voor de indiening. Het trok de aandacht, dat de regeering verzekert, dat door dit ontwerp in goenen deele zal worden vooruitgeloopen op een toekomstige regeling van ons krijgswezen. Er waren leden, die geenszins overtuigd waren van het onnoodige van het verband tusschen de regeling van het militair onderwijs en die van het krijgswezen, met name wat de opleiding van dienstplichtigen tot officier betreft. Ook werd gevraagd, of de regeering, na de regeling van het krijgswezen, een ontwerp zou aanbieden met betrekking tot het verkrijgen van reserve-officieren. Ongetwijfeld bevatte het ontwerp verscheidene hoogst wenschelijke bepalingen opneming van de geheele opleiding tot den officiersrang, opheffing van de eerste afdeeling der krijgs school opleiding der cadetten meer overeenkomstig practische eischen, terwijl ook wat den hoofdcursus be- troftbij de opleiding tot den officiersrang met de belangen van het leger in onze overzeesche bezittingen rekening wordt gehouden. Toch werd van meer dan ééne zijde twijfel geopperd, of opleiding buiten het leger aan één enkele inrichtingzooals die was voorgesteld werkelijk was aan te bevelen Velen wenschteu niet te breken met hetgeen op dit gebied was gebleken goede uitkomsten op^ te leveren, de Militaire school te Haarlem en de Artilleriecursus te Delft. Zij wilden liever decen tralisatie van het onderwijs door de instelling van on- deiocheidene militaire scholen voor de verschillende wapensop ongeveer dezelfde grondslagen als de beide genoemde instellingen. Veel kosten zou dergelijke regeling niet met zich brengenmen vroeg daaromtrent opgaaf, zoowel als nadere gegevens omtrent de financieele ge volgen van dit ontwerp. Het stelsel van decentralisatie zon het bezwaar opheffen verbonden aan het bewaren van tucht en orde onder een talrijk personeel van uit eenloopenden leeftijdterwijl ouders en voogden meer gelegenheid zouden hebben hunne zonen en pupillen eenigs- zins onder eigen toezicht te houden. Wellicht konden een of meer der bedoelde inrichtingen in universeits- steden^ worden gevestigd. Het vakonderwijs zon dan voor verschillende wapens ook verschillend kunnen gesteld worden. Voor aanstaande officieren der infanterie en cavalerie kon de cursus b.v. 2'2 jaar duren, zoodat er 6 maanden voor detacheering overbleven. De leerlingen van de Militaire School en den Artillerie-cursus waren gebleken werkelijk militairen te zijn en bij het geza menlijk kampeeren onderscheidden zij zich, wat militaire houding^ betreft, gunstig boven de cadetten der Mil. Academie. Deze leden vroegen, of de onmisbaarheid der Mil. Akademie geen traditie iswaarmede gebroken diende te worden Enkele leden in eene afdeeling gaven deze regeling, behoudens eene hoogere krijgsschoolaan a. 3 infan- teriescholen_ voor opleiding van officieren der infanterie en der militaire administratie met 4jarigen cursus den droomals een geestdie geen rust kan vindon. V an God verlaten als ik was kon ik niet eens voor hem bidden. Ik was in den macht van den booze hij hield mij vast. Telkens wanneer het volle maan was gevoelde ik zijne nabijheid. Hij was hethij alloen die mij aanspoordedat vreesel jke te volvoerenik moest gehoorzamen, ik moest. Alle menschen vermeden mij, alsof zij begrepen, wie, door niemand gezien, mij overal begeleidde. En ik had een onbedwingbaar ver langen naar liefde. Vergeef mij, Sandor, dat ik je aan mg verbond en de vloek die op mij rustteook op jou hoofd deed neerdalen. Ik heb je lief gehad, jon en ons kind ik kon jelui niet verlaten Ik wist en ge voelde dat ik van den vloek ontheven zou worden, als onschuldige menschen mij liefderijk en medelijdend togemoet kwamen liefde en medelijden zijn immers een werk van GodDe booze kent die niet. Mijne hoop de eenige de laatste heeft mij niet bedrogen. Van het oogenblik afdat mijn onschuldig kind de armpjes naar mij uitstrekte en «moeder!" tot mij zeidogevoelde ikdat de vijand geen macht meer over mij had. «Hij is niet teruggekomen na dien tijd. Geen bloeddorst voelde ik meer in mij opkomen God heeft medelijden met mij gehad en ik mag eindelijk eindelijk sterven." Haar hoofd viel op zijde. «In die put ge weet welke ik bedoel fluisterde zij nauwelijks hoorbaar. Sandor wenkte' met de hand. «Stil, Maria, ik weet het." Allen liggen zij daar beneden. stil en diep, arme kinderen! arme kinderen." Twee groote tranen parelden m hare oogen en biggelden langs hare wangen. Het waren de laatste tranen die zij op aarde weende. ^aar verder over 1" smeekte Sandor, ter wijl hij haar opnieuw aan zijn hart drukte. «Het was de boozedie het door uwe hand volbrachtgij zelf waart goed en rain." «Zult ^gij zonder een gevoel van afgrijzen mijner ge denken fluisterde zij en zag hem met brekende oogen aan «Met liefdeen medelijden, ongelukkige vrouw. Dac en nachtMaria tot mijne laatste ademtocht." «Wees gezegend voor dit woord en voor al je erbar mende liefde. Nog één kusde laatste, vaarwel, mijn waarvan 2 jaar voorbereidend toegankelijk voor jougo- TO,n 16—18 jaar, gezamenlijk 400 leerlingen; b. een cavaleneschool voor 36 leerlingen c. een artilie- nescbool met 5jarigen cursus2 jaar voorbereidend voor jongelieden van 15—17 jaar, voor 100 en d. een genieschool voor 35 leerlingen. Andere leden brachten als bezwaar tegen de opheffing der Mil Academie en opleiding alleen in militaire scfiolou m dat zoodoende de gezamenlijke opleidincr der officieren van de verschillende wapensdie voor het leger van zeer groote waarde isverloren gaat. Het stelsel van decentralisatie zou zeer nadeelig werken op de gemeenschappelijke samenwerking en vooral voor de wapens der artillerie en der genieindien de opgeleide officieren aanraking misten met die wapens, waarbij tactische opleiding hoofdzaak is. Ook vreesden zjjdat de oprichting va* meerdere militaire scholen de totaal- kosten van het militair onderwijs zon verhoogenen ons brengen in een soortgelijken toestand als ten aan zien der universiteiten. Een derde gevoelen werd uitgesproken door ben die de Mil. Academie wel wenschten te behoudenmaar toch decentralisatie wenschten. Zjj wilden de opleiding aan eene millitaire school gedurende het eerste jaar voor de cadetten der infanterie, cavalerie en artillerie, ter- wgl de cadetten der genie gedurende den geheelen cur sus aan de Academie zonden moeten worden opgeleid. In Géne afdeeling werd het duitsche stelsel aanbevolen, algeineene opleiding tot «officier bij het leger" op een militaire school, daarna aanstelling tot 2en luitenant bij het leger of de infanterieen vervolgens opleiding voor hen die zulks wenschton en er aanleg voor bezaten tot luitenant der artillerie of genie aan eene afzonder- igke opleidingsschool voor dit wapen. Vele leden meenden dat bet ontwerp op twee ge dachten hinkten tweeërlei opleiding voorstaat voor officieren der infanterie bj het nederl. en bj het indische leger. A elen achtten het, echter ook met het oog op de behoorlijke reernteeriug van het mindere kader bj het hoofdlegergovaarljk ten deze met den bestaanden toestand te breken en zonden bovendien ongaarne de gelegenneid zien afgeslotenom in het leger van de laagste tot de hoogste rangen op te klimmen. Anderen daarentegen betreurden juist de groote eenvormigheid van eischen ten aanzien der opleiding van artillerie- en genie-officieren. Ofschoon de splitsing tnsschen voorbereidend en vak- onderwjs vrj algemeen werd toegejuicht, zoo vond echter de instelling eener cadettenschool b j zeer vele leden weinig bjval. De groote meerderheid verklaarde zich nu reeds tegen de oprichting eener cadettenschool en gal der regeering in overweging, eerst wanneer de vol- stiekte onmisbaarheid daarvan gebleken was, tot de ves tiging eener dergelijke instelling, en dan met een zoo gering mogoljk getal leerlingen, over te gaan. Eenige leden zouden ook dan er hun stem niet aan kunnen geven, maar de voorkeur geven aan eene proef met het toekennen van beurzen aan jongelieden, die zich voor het toelatings-examen tot de Mil. Academie wenschen te bekwamen of wel, zoo het beroep van officier door tractementsverhooging aanlokkeljker werd gemaakt, dan het voor velen thans is. De leden, die voor de cadetten school waren, achtten het gerechtvaardigd door de noodzakeljkheid, om den toevoer van geschikte candidaten voor den officiersrang te waarborgen. Vele leden wenschten, evenals in het ontwerp-Weitzel, bepaalde aansluiting van militair aan middelbaar onder wijs in de wet te zien opgenomenvele anderen achtten integendeel afzonderlijke programma's van toelating ver kieslijker. Onderscheidene leden meenden, dat de 3-jarige cursus aan de Mil. Academie tot een 2-jarige moest worden teruggebracht. Aan het verslag zjn toegevoegd twee nota's van de heeren Seijffardt en Rooseboom laatstgenoemde betref fende de hoogere vorming van den officier. De heer goede engel die het laatste uur van mjn bitter leven verzoet heeft." Zj zonk terug in de kussens, rekte zich uit. «Verlossing Verlossing Toen zeide z j niets meer. Nog eenige uren lag zj daar, nauwel jks adem halendeondersteund door de armen van haren echtgenootdie bj haar wilde bij ven tot aan het einde. De grootmoeder lag voor het bed op de knieën en bad. Toen de zon opging, hield de zwakke ademhaling der stervende op. De oude grootmoeder stierf kort daarop. Sedert Maria's dood sprak zij met niemand, nam b jna geen voedsel meer tot zich en bad zonder ophouden. Na den dood der grootmoeder is Sandor lid geworden van eene geestel jke ordena z jne bezittingen te gelde te hebben gemaaktaan al de ouderswier kinderen verdwenen warengroote geschenken gegeven en alle armen bedacht te hebben. De oude put heeft hj laten dempen on daarop eene kapel gesticht. Voornamelijk zijn het moeders, die eene bedevaart doen naar de kapel,... misschien is er ook eene onder hen wier kindje «stil en diep" onder de nu geheiligde plek slaapt. Sandor is eenige jaren geleden gestorven. Hij behoorde tot eene strenge ordeen verdeelde zjn leven tusschen ver moeiend ziekenverplegen en het gebed. Sedert hj monnik was geworden, heb ik hem niet weer gesproken. Eens echter heb ik hem gezien maar slechts in de verte Hj liep tusschen eene schaar broeders in en scheen m j mager en bleek toeh j hield hot hoofd de- moedig gebogen. Hj heeft mj niet gezien, of het althans niet laten merken. Lang, lang, keek ik hem na hj stierf, door velen beweend, gezegend door allen, die hem kenden een beter, zachtmoediger, liefder jker ziekenver pleger moet er nooit geweest zijnh j moet in het klooster als een heilige hebben geleefdstil onder worpen en vol vrede, en zoo gestorven zjn, EINDE.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 2