Veevervoer naar Engeland. 332s5e Staatsloterij. Duitschland 316.342 301.384 Engeland 141.143 129.024 Ns. 8935, 10892, 17787 en 18170 1000; Ns. 14570 en 15266 400; Ns. 2877, 4631, 8653en 13878 200; Ns. 8613, 15023 en 16762 /100. 5e klasse 2e lijst14 Jan. Ns. 7122 18798 en 20306 1000; Ns. 3335,5001, 5554, 14886 en 16256 400; Ns. 2956, 10351,17478 en 18462 f 200 Ns. 532 1178 3259 5032 6236 11396 en 18764 100. ALLERLEI. Stadsberichten. Beurs- en Marktberichten. Seijffardtmet wiens denkbeelden sommige leden zich yereenigden wil aansluiting aan middelbaar en zoo mo gelijk gymnasiaal onderwijs ak hoofdzaak; cadettenschool, bijzaak en de 2-jarige wetenschappelijke cursus aan de Mil. Academie doen voorafgaan door een practisch voor bereidingsjaar aan eene militaire school. De Staatscourant meldtdat blijkens een bij het ministerie van koloniën ontvangon telegram van den gouverneur generaal van Nederl. Indie in den nacht van den 6 de vijandelijke stelling Kota Toeankoenabij Kota Pohama (Groot-Atjeh) zonder verlies bij verrassing genomen is. Te SPAKBBOEK is den 8 een concert enden 9 eene tooneelvoorstelling gegeven ten behoeve van de noodlijdenden in den Mijzerpolder. De opbrengst is onge veer 250 gewoest. Den 10 is te 's-Gravenhage eene vereeniging opge richt onder don naam van »de Nederlandsche Koks- en Banketbakkersvereeniging", ten doel hebbende om door eendrachtig samenwerken buiten alle tusschenpersonen of dienstbetrekkingkantoren om, patroons en bedienden tot elkaar te brengen. De arr. rechtbank te Leeuwarden heeft den 11 J. Wijbrandi schuldig verklaard aan brandstichting in de stoom meelfabriek zijner firma op 18 Augustus 1889 tengevolge waarvan die fabriek met den geheelen aan zienlijken voorraad meelgranen enz. een prooi der vlammen werd en veroordeeld tot 4 jaren gevangenisstraf. Den 12 des nachts is te 's-Gravenhage overleden de heer mr. S. J. Hingstraadsheer in den Hoogen Raad der Nederlanden, en den 13 te AMSTEBDAH de heer mr. A. van Eijk Bijleveld, raadsheer in het gerechtshof aldaar. Den 13 is door de stoomtram 's-Gravenhage Delft op den Delftschen weg eene vrouw overreden en gedood. De Eerste Kamer is den 13 bijeengekomen tot hervatting harer werkzaamheden. Dertien leden hadden bericht gezonden verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. De voorzitter herdacht in warme bewoor dingen het sedert de laatste bijeenkomst overleden lid, den heer mr. G. W. baron de Vos van Steenwijk. De vergadering ging tot den 16 uiteen; alsdan zijn aan de orde het wetsontwerp tot voortzetting der enquête en verscheidene wetsontwerpen van geringeren omvang, niet in verband staande met de begrootingdie alsdan ter behandeling gereed zullen zijn. Wegens de vermindering van het aantal ziekte gevallen onder het personeel der Rijkstelegraaf te AM- STEHDAM zijn den 14 de bijkantoren Haarlemmer dijk en Schreierstoren weder geopend en is op dat in de Commelinstraat weder volle dagdienst in werking ge treden Vijftien kapiteins en eerste luitenants bij het regi ment schutterij te Rotterdam hebben zich tot den minister van biunenl. zaken gewond met een adres, waarin zij mede- deelen, dat sedert tal van jaren de verstandhouding tusschen den kolonel van dat regiment en het meerendeel der daarbij dienende officieren van lageren rang steeds slech ter wordt en weinig bevorderlijk is voor de belangen van den dienst en daarin op de eene of andere wijze voorziening verzoeken. Hunne bezwaren betreffen voor namelijk de wijze waarop de examens en de benoemin gen voor de hoogere officiersrangen plaats vinden. Den 27 herdenkt de heer P. Stikkel den dag, waarop hij vóór 25 jaren de betrekking van secretaris der gemeente ï'EXEl aanvaardde. De Rijksmiddelen, voor 1889 geraamd op 110,662,770, hebben opgebracht 113,610,392,21 tegen f 112,000,880,12 in 1888: de opbrengst over De cember beliep 9,067,772,451 /2 tegen 9.253,104,12'2 in December 1888. De zeepaccijns de waarborg en de belasting der gouden en zilveren werken het successie recht de domeinen en de staatsloterij brachten minder daarentegen alle andere middelen meer. De minister van binnenl. zaken heeft het gevoelen van Ged. Staten gevraagd omtrent de door hem ont worpen voorschriften ter uitvoering van artikel 54 der wet op het lager onderwijs. Beroepen bij de ned. geref. kerk te P3JKMERE1MD <G. J. Barger te Driebergen. Te öl'UO KI* zijn in 1889 geb. 22, overl. 8 geh. 9; te EMAM geb. 227, overl. 112, geh. 36; te WOKMERVEE1Ï. geb 174, overl. 60, geh. 40. Benoemd tot onderwijzeres aan de christ. school 4e Sliedrecht mej. E. Post te BEOEK OP EA.M1- EElHJii Burgemeester en wethouders van HAARLEM MERMEER en de districts-schoolopziener hebben ter benoeming van een hoofd der school te Lisserbroek (school No. 11), overeenkomstig art. 28 der gewijzigdo wet op het lager onderwijs de volgende alphabetisch gestelde voordracht opgemaaktde heeren PC. Bouw meester onderwijzer te Haarlem; C. Brands, id. te Velsen G. Kempers, hoofd der school te Texel; J. Jol- mersid. te RansdorpH. de Liefdeonderwijzer te Haarlem C. van Overveen, id. te Haarlem W. J. van 't Santid. te Waddinxveen H. J. Tietjes id. te Amsterdam; H. Th. van Urk id. te Brummen. Het aantal betaalde telegrammen door alle Rijks telegraafkantoren in Nederland behandeld bedroeg in 1889 1888 Binnenlandsch verkeer 2.114.899 2.070.283 Naar en door België230.578 209.126 Van België285.091 266.528 Duitschland 356.733 339.329 Engeland 225.682 212.459 -terwijl tusschen buitenlandsche kantoren over Nederland werden gewisseld 3.670.468 3.528.133 447.727 531.541 Uit Londen wordt aan het Handelsblad geseind dat volgens geloofwaardige berichten binnenkort waar schijnlijk de intrekking te verwachten is van de beper kende bepalingen omtrent den invoer van vee uit Neder land en zulks als gevolg van de tusschenkomst van den nederl. gezant en de bevredigende maatregelen der ne derl. regeering. Voor geldverzendingeu per postwissel naar Belgie zal voortaan een gulden gelijkgesteld worden met 2 francs 8'2 centimes: tot heden stond een gulden gelijk met 2 francs 9's centimes. Als eene zeldzaamheid in Januari mag vermeld worden, dat iemand in den KOGERPOIdDER (gem. Akersloot) een paling ter lengte van 18 duim heeft ge vangen. Het dier woog circa 102 pond. Tot onderwijzer aan de herhalingsschool te AKER SLOOT is benoemd de heer P. Smit aldaar. Wegens het epidemisch heerschen der mazelen te Holvslootgemeente Ransdorpis de openbare school aldaar tijdelijk gesloten. In enkele gezinnen komen te ERSEM gevallon van kinkhoest voor. Twee kinderen zijn er aan overleden. Den 15 is de inschrijving geopend op 250,000 aandeelen van het maatschappelijk kapitaalgroot 350,000der eerste Drentsche Stoomtramweg maat schappij te vestigen te Assen. Met ingang van den 19 is de heer C. Kroon Mz. herbenoemd tot burgemeester der gemeepte OEDKAB- SPKL Te Vlaai-dingen kon eene godsdienstoefening niet doorgaan omdat predikantvoorlezer, organist en kos ter ziek waren. Bij de opvoering van »Een Engel" in den schouw burg van den heer de la Mar te AMSTERDAM, kreeg de tooneelmeester, de heer Kleineene beroerte en overleedvoordat geneeskundige hulp kon worden ingeroepen. 5e klasse, le lijst, 13 Jan. Volgens de Delftsche Courant heeft een heilssoldaat te Delft het volgende op zijne volkstellingskaart ingevuld Vr. 9. Indien hij een ambt of bediening bekleedt in dienst van den staat, welk ambt bekleedt hij dan? Kolporteur evangelistkrankonbezoeker der midder- na.chtzending. Vr. lOd. Hoeveel pers. zijn onder hem werkzaam Onnoemlijk. e. Bezit hij krachtwerktuigen Vuisten, stomorganen en 't zwaard des geestes. In welke betrekking werkzaam Officier. g. In wiens dienst werkzaam Generaal Booth. Vr. 11. Waar is zijne werkelijke woonplaats? In den hemel; hier vreemdeling. Meermalen hoort men er van gewagen dat het post wezen in de laatste jaren zoo uitmuntend is ingericht, en men in het buitenland de kleinste plaatsjes in ons land kent, zoo schrijft men uit Bfeda aan de Maasbode. Hoewel Breda geen stad van den eersten rang is, komt zijn naam èn in geschiedenis èn in den handel genoeg zaam voor om het in het buitenland te doen kennen. Niet alzoo te Reims Den 14 Nov. j.l. werd daar een brief verzonden aan eene firma alhier. Het adres bevatte den stempel van den afzender den naam van den ge adresseerde en in duidelijke letters Breda. Eerst 9 Jan. kwam do brief te dezer stede aanhij had een reisje blijkens de verschillende poststempelsgemaakt door Frankrijk naar iedere plaatswelker naam op Breda gelijkthad even te Parijs gerust om van daar te ver trekken naar... Portugal, vandaar naar het land »wo die Orangen blüh'n." Spanje bezit evenwel geen Breda, maar het Belgenland bezit Breschaortdoch ook daar wist de brief geen rust te vindenhij verlangde naar warmer streken; een reisje door Trente, Pavia en Mantua volgde. Nu was het genoeg een geleerd postdirecteur scheen geen genoegen te nemen mot dat kosteloos bezoek; het bracht de bodemlooze schatkist van Italië geen cen time recht aan daarom sehreef die heer op het door stempels, schrift en blauwe strepen mismaakte couvert Vedi Bréda Nord B-abante, Olanda; het was toen al 4 Januari; de reis werd nu rechtstreeks afgelegd Samen 4.118.195 4.059.674 De opbrengst dier telegrammen bedroog in 1889 1888 Binnenlandsch verkeer 665.980.21 652.081.22'/a Buitenlandsch 491.296.54 469.921.80'/2 Doorzending 63.863.48 102.010.92 Samen 1.221.140.23 1.224.013.95 Mejuffrouw J. M. Cohen Stnart alhier, heeft met gunstig gevolg het examen in handteekeneii voor lager onderwijs afgelegd. De LOTING voor do NATIONALE MILITIE is be paald voor de gemeenten Alkmaar, H e i 1 o o Lim- m e n en Oudorp op Maandag '24 Februari eu voor de overige gemeenten van het militiekanton Alkmaar op Mmsdag 25 Februari 1890. In do den 14 alhier gehouden zitting van do arrondlsseinents-rechtliaiili is de zaak behandeld van den man, die in het werkhuis te Hoorn een kameraad doodelijk verwondde. De eisch is 9 jaren. Den 13 had in het locaal Diligentia in eene ver gadering met dames van het Genootschap Solus Neino Satis Sapit de aangekondigde voordracht plaats over Edison's verbeterden phonograaf. Ondanks de ook hier ter stede toenemende griep vulde een talrijke schare van belangstellenden de zaalwaaruit bleek dat het Genootschap door het op milde wijze verleenen van toegang ook aan niet-leden vele stadgenooten aan zich had verplicht. Op zeer populaire wijze zette dr. Kapteyn uit Amster dam door den voorzitter ingeleiddie hoofdpunten der geluidsleer uiteenwelke bij de verklaring van den toestel meer in het bijzonder in aanmerking komen. Met gebruikmaking van duidelijke afbeeldingen en eenvoudige, doch sprekende proeven deed hij zijne hoor ders inzienwat men onder geluid verstaathoe dit behalve in sterkte ook in toonhoogte verschillen kan en hoe dezelfde muzikale toon op verschillende wijzen voortgebrachteen verschillenden indruk op het gehoor orgaan verschillenden klankteweegbrengt. Door verscheidene afbeeldingen van golfsystemen en van de zeer samengestelde luchtgolvingen, die niet slechts eiken bepaalden toon van een instrnment met zijne bijtonen, maar eiken gesproken klinker en medeklinker kenmerken, slaagde hij er in, zijn gehoor een levendigen indruk te geven van de samengesteldheid en moeielijkheid van het vraagstuk, dat door den phonograaf moest worden op gelost en het bewondering af te persen voor den man, wien het gelukt is, door een betrekkelijk zoo eenvoudigen toestel dergelijke samengstelde trillings-systemen niet slechts blijvend vast te leggen, ze als 't ware te ver eeuwigen, maar zo tevens op elk gegeven oogenblik op nieuw voor een ieder hoorbaar te maken. Nadat met behulp van zeer duidelijke afbeeldingen de inrichting der voornaamste ondordeelen van den toestel, de voortbrenger en de ontvanger, waren beschre ven en verklaard en door vertooning van lichtbeelden een duidelij k inzicht was verkregen van de zeer menig vuldige toepassingen, die de phonograaf reeds thans ge vonden heeft en ongetwijfeld al meer en meer vinden zal, werd verder het woord gelaten aan den phonograaf zelf. Door een grooten blikken roeper ondersteund, bleek de toestel solo's voor blaasinstrumenten en zelfs geheele orkest-nitvoeringen, die in de wascylindors, welke op de draaiende rol geschoven werden, waren gegroefd, met bewonderenswaardige nauwkeurigheid voor de ge heele zaal hoorbaar weder te geven, zoodat na oike voordracht een daverend applaus volgde, alsof de hoorders den door Hildebrand zoo geestig beschreven heer, »die zijn wangen op zijn oogen uit en zijn hoorn volblies", aan het werk gezien had. Het applaus na den te Londeu opgenomen cornet-solo gold trouwens behalve den phonrgraaf, die hem wedergaf, ook wel degelijk de voortreffelijke wijze waarop hij indertijd was voorgedragen ln enkele der orkest-uitvoeringen was wat veel »blik" te hooren, omdat natuurlijk niet altijd te vermijden is, dat in den wascyliuder, behalve de dooi de instrumenten veroorzaakte luchtgolvingen ook die van den blikken verzameltrechter worden gegroefd; doch bij enkele was er weinig verbeeldingskracht toe noodig, om zich voor te stellen, dat men een militair muziekcorps, hetwelk een serenade gebracht had, hoorde aftrekken en den hoek eener straat omslaan. Behalve deze door de geheele zaal hoorbare opnamen waren ook verschillende wascylinders aanwezig, wier geluid alleen door in de ooren gebrachte caoutchouc-buizen goed te hooren was. Aan een der twee aanwezige phonografen konden zes dames aan den anderen zes hoeren plaats nomen en tegelijkertijd pianosolo's en andere muziekale voordrachten hooren weergeven. Over de wijze waarop de menschelijke stem door dezen phonograaf wordt weergegeven kon slechts weinig worden geoordeeld daar een der wasrollen die te voren de stem van eenige leden des Genootschapswaaronder die van don grijzen vicepresident, had opgenomen, was ver ongelukt en een anderegedeeltelijk met alkmaarsche stemindrnkken voorzien, het bewijs leverde, dat ook voor het goed spreken in een phonograafzooals voor alles oefeniug noodig is. Doch uit alles bleek, dat sedert 23 Dec. 1877, toen hot Genootschap door bemiddeling van wijlen den heer Maju met Edison's eersten phonograaf had kennis gemaakt, deze groote ameiikaansche uitvinder niet stilgezeten heeftmaar door rusteloos zoeken en werken voor dit zijn geesteskind een toekomst heeft geopend, wier glans en omvang zich nauwelijks bij benadering laten bepalen. BURGERLIJKE STAND. GETROUWD. 12 Jan. Petras Johannes Peeters en Cornelia Maria Goossens. Marinus van Aalst en Teuntje van der Schellen. GEBOREN. 11 Jan. Jacob Jacobus, Z. van Jacob Houtkooper en Maartje Groot Catharina MariaD. van Charles Marinns van der Stok en Elisabeth Ton- neboeijer. Guurtruida Anna, D. van Cornelis Zuurbier en Catharina de Goede. Cornelis Z. van Dirk Olie en Trijntje Peijs. 12 Willem, Z. van Willem Mooij en Cornelia Selie. Gerardus BernardusZ van Johannes Jacobus Godijn eu Grietje Aarts. - Jan Godfried, Z. van Egbertns Scheepmaker en Antje Helena Voorburg. 1-3 KareiZ. van Stephauus Slicht en Dirkje Kalf. Elisabeth Catharina, D. van Cornelis Slegtkamp en Fijtje Zwart. 14 Nicolaas JohannesZ. van Pieter Wortel en Aaltje de Jong. OVERLEDEN. 11 Jan. Johannes Nicolaas Smet, 59 j. en ruim 11 m. 12 Grietje Tuinman, 40 j. en 11 m. Maria Jo hanna Frederica Quant, echtgen. van Theodoras Lambertus Koorn58 j. en 7 m. Pieter Vennik 62 j. Leonard, Z. van Wiebe Willem Roggeveen en Maartje Rezelman bijna 6 m. 13 Niesje Koningwed. Jan van Sou69 j. Klaas, Z van Gerrit Dekker en Antje Krap, 8 m. AMSTERDAM 10 Jan. Aardappelen: Frieacho Dok- kurnmer Jammen 2,30 a 2,50, dito Fraueker Jammen 2,20 a 2,40, dito Eugelsche Jammen 1,75 a 1,80, Zeeuwsche Spnischo Jammen 2,40 a 3,50 dito Fiak- lceesche Jammen 2,25 a 2,50 Geldersche Blauwe 2 a 2,10, Pruisische Hamburgers 3,70 a 3,80 per mud.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 3