Kraepelien Holm's Quina Laroche SfiOOT COÏCEET, Chrétienni. Hoe de Alkmaarsche Waagtoren zijn klokkenspel bekomen heeft A B R.SLOOS, DIL1GENTIA ALKMAAR. Donderdag 16 Januari 1890 Impressario: van lite. HERMS. CüSTER ZOON Alkmaar. De tweede druk verscheen van Vermeerderd en uitgebreid tot eene geschiedenis van de Kaasmarkthet Waaggebouw en het Waagrecht te Alkmaar, O. ~\7V. ^R-TJIJNTVIS. Prijs f O, oH 101 iHü 51 9H Advertentiën. Teekenonderw#js. Hnisrnnd en Inboedel, TANDARTS inieuwe wet), DAMSTB AT B 7 AMSTERDAM Tan Uiteet Kundige Operation en Het maken van Kunsttanden. Abonneert familiën tot Het regelen van kindertanden. üekroond met Gronden Medailles, SLECHTS ÉÉN Vocaal en Instrumentaal, door Het wereldberoemde Gezelschap bestaande uit 7 person en, Mandolinisten van het Hot-Théater te Madrid, met medewerking van den populairen Hollar dschen en. FranscHen Coupletzanger NIEUWE COUPLETTEN. door AM8TEBBAM. pCt. 13 Jan. 14 Jan. Nederland Cert. N. W. Schuld 2* ditodito 3 dito, dito3# dito, Obligs| Italië Inschrijving 1861 81 .5 Oostenrijk, Obl. in pap. 1. 1000 Mei-Nov. 5 ditodito Pebr.-Ang. 5 dito, zilver Jan.-Jufi. 5 ditodito April-Oct. 5 Portugal, Obl. Buit. 1853/80 .3 Rusland, Ob. H. en C. 1798'1815 f 1000 Jan. 5 Cert. lnsch. 6e serie 1855 Z.R. 500 Apr.-Oct. 5 Obl. 1864 An st. f 1000 April-Oct. 5 dito, 1866 5 dito, Oostersche Leening2e serie 5 dito, 1860 2e leening 100 41 dito, 1875 gecons X 50-100 Apr.-Oct. 4# dito, 1880 gecons Z.R. 125-625 13 Mei-Nov. 4 dito, 1889 le serie 1 Jan. 1 Apr. 1 Juli 1 Oct. 4 dito dito 2e serie dito, 1867 69 »C 20-100 Mti-Nov. dito, in goud 1883. Juni. Lee. dito, dito 1884. 13 Jan 13 Juli. Spanje, Obl Buit. Perpetuele dito, dito Binn. dito Turkijegepriv. Oblig. dito, Geconverteerden Ser. D. dito, id. C. Egypte, Obl. leening 1876 Mexico, Obligatiën geoonvert. Peru, Oblig. leening 1870 geregist. dito dito, 1872 id. Venezuela, Obligatiën 1881 Nederland, Cult. Maatsch. d. Vorstel. Aand. dito, dito Winst-Aandeelen dito, Koloniale Bank Aandeel dito, dito Oblig. 5 dito, Ned. Ind. Handelsb. Aand. dito, N.Centr Spo orw. Aand. f 250 dito, dito gestemp. Obligatiën f 250 Nederl-Zuid-Afr. Spw Italië, Spoorwegleeaing 1857 dito, Zuid-Ital. Spoorweg Obl. Polen, Wars.-Weenen Aandeen Kusland, Gr Sp.-Maatsch. Aa d. dito, Hypoth. Obligatiën; dito, id. dito, Baltische Spoorw. Aand. dito, Orel.-Griasi. Obl. dito, Orel.-Vitebsk. Oblig. dito, Poti-Tillis Oblig. f 1000 dito, Transcaus Spoorweg Oblig. dito Z.-W. Spoorw. Aand. 1001000 dito, dito Oblig ZweedschNoorweegscbe Spoorwegen An.eiika, Cleveland, Akron Shares, dito, Denv. Bio Grande dito dito, Illinois Centr. Cert. v. Aand dito, Louisv, en Nashv. Cert. v. Aand. dito, Miss. Kans, Texas Aand. dito, dito, Alg. Hyp. Certif. 5 dito, N.-York Erie West. Sp. Aand. dito Wabash St. L. en Pac. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 100 3 Hongarije, Theiss Spoarweg 4 Oostenrijk, Staatsl. 1854 .4 dito, dito 1860 dito, dito 1864 5 dito, Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsleening 1864 Loten. 5 dito, dito 1866. Uito 5 Turkjje, Spcorwegleening 3 83* 96^ 103# 102#* 89A 75i 75#* 75 64* 103# 93* 102# 102^- 100y# 89fj 89| 93** 108 98# 67## 64 91* 17 1 93a 96# 17? i 8 14 55# 103# 93# 33# 104 5®T8 •>9ïV 108# 12.1 99# 75# 90^ 101# 102 71** 71fk 88#* 2i 33 I7A 118# 85* 10# 63# 25# 31# 110# 109# 113 122 149# 122# 161 150 18^ 83& 96# 101# 75-A, 75# 75* 63* 103# 93# 02# 10 67# H0| 100# 89# 891 89# 9'i| 108 98 68* 92 171 17! 93# 95* 18# 16# 50# 51 103# 91 55* 59* 08 122# 62* 101* 102* 7Jt# 7if* 88 20#* 33# 17* 119 85# 9* 6z# 109! 114* 122 149* 18# ALKMAAR 13 Jan Aangevoerd 10 Koeien en Ossen 180 a 240, 94 Vette Kalveren 40 a 115, 9 Nucht. dito 16 a 20 96 Schapen 24 a 38,50236 Vette Varkens 0,40 a 0,50 per P., 22 Magere dito 16 a 18. AMSTERDAM 13 Jan. Raapkoeken ƒ60 a 90, Lijn koeken 8,25 a 12 per 100 1'. Petroleum kalm Amerika loco 8,50 April ƒ8.25, Sept Dec. 8,50 entr. In cons, 10. Nobels onver anderd. Aangevoerd 590 Runderen Vette le soort 0,70 a 0,75-2e soort 0,65 3e soort 0,55 per P., Melk en Kalfkoeien 140 a 270, 36 Nucht. Kalveren 8 a 15 303 Vette Varkens 0,44 a 0,51 per P. EDAM 11 Jan. Aangevoerd 2 stapels kaas, wegende 439 P Hoogste prijs 29. HAARLEM 13 Jan. Witte Tarwe 7,20 a 6,35 Rogge f 5,55Haver 3,60 a 3,20Duivenboonen 6,75 a 6,60. KAMPEN 13 Jan. Aangevoerd 170 stukken boter van 20 P. 23,50 a 28,50, 110 stukben van 10 P. 12,50 a 14, 250 stukken van een half P., per pond /lal, 10. LEIDEN 11 Jan. Boter per vat le soort 58 a 64, 2e soort 48 a 56per pond le soort 1,45 a 1,60, 2e soort 1,20 a 1,40. PURMEREND 10 Jan. Aangevoerd 148 Schapen. Prijshoudend. Handel flauw. LONDEN 13 Jan. Aangevoerd 1900 Runderen 2.4-5, 8000 Schapen en Lammeren 4 4-6.8, 130 Kalveren 3.9-5.6, 20 Varkens 3.4-4.4. DELFT 9 Jan. Boter per kwart vat 60 a 72 per pond 1,50 a 1,80 252 achtste en 130 zestiende vaten. Samen 6340 P. EDAM 9 Jan. Aangevoerd 215 stukken boter ƒ1,20 a 1,35 Kipeieren 5 a 5,25 per 100. ENKHUIZEN 8 Jan. Karwijzaad 9,50 a 9,75 Mosterdzaad J 10,i5 a 17,75 erwten Groene 10,25 a 12, Vale 11 a 12,50, Grauwe 11 a 12,50,'Bruine boonen 8 a 9,75, Gerst 4 a 5 Haver 3 a 4, Kip-eieren 6 a 6,50 Boter 0,55 a 0,60 per kop. LEIDEN 10 Jan Aangevoerd 3 Paarden 25 a 38, 5 Stieren 70 a 120, 62 Kalf- en Melkkoeien 100 a 310, 50 Geldekoeien 95 a 236, 76 Vette'üssen en koeien 140 a 3204 Graskalveren 26 a 34 16 Vette Kalveren 47 a 92, 17 Nucht. dito 5 a lö' 390 Vette Schapen 24 a 38, 54 Magere dito 18 a 26, 32 Magere Varkens 17 a 32, 70 Biggen f8 a 14, LEEUWARDEN 10 Jan. Boter Prijs le soort 50 50 Aangevoerd 295 kwart, 195 achtste en 46 zestiende vaten! MEPPEL 9 Jan. Boter per vat le soort 24 2e soort 22,50 3e soort 21 per P. 1,17 a 1,30.' Aangevoerd 14700 P. SCHIEDAM 10 Jan. Moutwijn 11Jenever 15 Amst. proef 17 per vat. ZAANDAM 9 Jan. Kleine kaas 30 aangevoerd 2 stapels. 0 ZWOLLE 10 Jan Boter per achtste vat 26,50 a 28. por pond 0,95 a 1,25. Fer Telegraaf. PURMEREND 14 Jan. Aangevoerd 17 Paarden, 88 Melk- en Vettekoeien handel stughoog in prijs 92 Vette Kalveren 0,70 a 0,90 per K. G., handel matig, 81 Nucht. dito 10 a 24handel vlug, 1305 Vette Schapen en Lammerenhandel vlug, hooger prijs, 165 Vette Varkens 0,40 a 0,50 per P., handel traag, 128 Biggen f 8 a 12, handel stug, Kipeieren f 4,50 a 51036 P. Boter, 1,25 a 1 30 per K. G. Kleine Kaas 31Middelbare 30,50 aangevoerd 88 stapels. Heden overleedtot onze diepo droefheidna een kortstondig doch smartelijk lijden onze geliefde vader en behuwdvader JOHANNES NICOLAAS SMET, in den onderdom van bijna zestig jaren diep betreurd door zijne kinderen behuwd- en kleinkindoren B. J. FEHRES. M. A. M FEHRES—Smet. J. VAN 'T WOUDT. A. J. VAN 'T WOUDT-Smkt. A. M. SMET. Alkmaar, H. SMET. 11 Jan. 1890. J. N. SMET. M. H. SMET. Heden overleed mijne geliefde echtgenootemoeder en behnwdmoeder, mevrouw MARIA JOHANNA FRE- DERIKA QUAN.T, in den ouderdom van ruim 58 jaar, na vooizien te zijn geweest van de H.H. Sacramenten der Stervenden. T. L KOORN. B KOORN. J. KOORN. E SEIGNETTEKoorn. B. SEIGNE 1TE. H. A. M. KOORN. Algemeene kennisgeving. De ondergeteekende beveelt zich beleef- C&f*®3®5 delijk aan als AANSPBEHER en BEDIEA'AAR van Begrafenissen en tot Utennisgeving van geboorten. JOHs. DE RAAT Az., Voo rmeet wijk B No. 26 Alkmaar, 12 Januari 1890. Niets bewaart de gezondheid zoo goed als van tijd tot tijd een op het gestel gunstig werkend middelbij de weersveranderingen of wanneer de zenuwen verslapt zijn. Deze Pillen werken uitmuntend op de maag, lever en nieren en zuiveren het bloed zoo volkomen, "dat zij buitengewoon krachtig zijn in het afweren van alle wan ordelijkheden der maagkoorts diarrhee roode loop en andere ziekten en in hot geven van toon en veerkracht aan verzwakte gestellen. Allen die de natuurlijke en prijzenswaardige begeerte hebben om hunne eigene ge zondheid en die hunner betrekkingen te bewaren, kunnen niet beter doen dan op Holloway's Pillon te vertrouwen, die verkoelen regelen en versterken. Deze zuiverende pillen zijn geschikt voor eiken ouderdom, alle jaargetijden, klimaten en gestellenwanneer alle andere middelen falen. Zij zijn de beste vriend der vrouwen. Door het vermeerderd debiet zijn de prijzen als volgt: Doosjes pillen a 0,80, 1,85, ƒ3,—6,75, 13,50, 20,50. Potjes zalf a ƒ0,80 1,85, 3, ƒ7,50, 13,85, 20,95. Zijn op franco aanvragen a contant te bekomen bij J. M. VAn Reniïsse, Apoth. te 's Hage; B. Adema te Amsterdam en bij Straatman Apotheker te 's Bosch alsmede in HOLLOWAY's etablissementen te Londen 78 New Oxford Slieet. filcrplaatsing wegens misstelling. Ouders, die hunne kinderen onder zeer aanneme lijke voorwaarden wenschen te plaatsen op de spoedig te OFEAENf Teekensciiool voor min- en meer gevorderden gelieven zich aan te melden bij den ondergeteekende. C. BAKKER Teekenonderwijzer, Schapensteeg, B 6. i2v' s\< Notaris te Winkel, zal publiek verkoopen le. op Dinsdag 21 Januari 1890, des morgens 11 nur, in de herberg »de Vriendschap", van H. Schik- bhoek, in 't VELD, gemeente OUDE NIEDORP Eene BOE li EXPLAATS met KHFmitsgaders drie perceelen uitmuntend BOUW- en WEI- liAUTD, staande en gelegen in den Kost verlorenpolder, gemeente Nieuwe Niedorpkadaster sectie D Ns 85, 82, 84 en 497, te zamen groot 3 hec taren, 35 aren, 70 centiaren. Behoorende tot den boedel van wijlen PIETER VELD MAN en zijne huisvrouw MAARTJE TESSELAAR; 2e. op Dinsdag 28 J aiinari 1890, in de herberg »de Roode Leeuw", van den heer Dk Kist te KOLHORN /«aföstfsü* Een M5JAS en EïtE, te Kolhorn, gemeente Harsingerhornkadaster sectie B No. 1531, BtoSsysr groot 1 are. 25 centiaren Behoorende aan den heer Dk. BESTEVAAR; _3e. op Woensdag 29 Januari 1890 des voor- middags 11 ure, ten sterf huize van PIETER VELDMAN, in den Kostverlorenpolder, onder de gemeente NIEUWE NIEDORP 1 Geldekoe, 1 varken, 12 Kippen en 1 Haan, 1 stuit Hooi, divers Stroo, 1 stuit Mest, BOEREN- en BOUWGEREEDSCHAPPEN, waaronder 1 Veerenbed met toebehooren. is iederen Vrijdag, van ÏI 8 uur, te con- s n 1 t o o r e n of te ontbieden in het HOTJBL WSJA- U A M F Paarden m arkt, te ALKMAAR voor Tandheelkundige operatiën zonder pijn. en staalbou- dende Quina Laroche is de meest Krachtige en Versterkende Kina-Wijn. Aanbevolen dior tal van binnen- en buitenlandsche Geneesheeren. Verkrijgbaar in fiesseben a ƒ1,90 en I. Depót bij de H. H. Apothekers te Alkmaar, A. CONIJN Az.; Hoorn, W. J. LIPPITS Schagen, W. A. HAZEU. KRAEPELIEN HOLM Apothekers, Zeist. mmmm, Bureau geopend 7 uur. Ann vang 8 uur. Entree 75 Cents. N.B. Het geachte publiek wordt opmerkzaam gemaakt, dat deze Soirée vau bijzonderen aard en hoogst aan bevelenswaardig is voor familiën en kunstkenners. van ROTTERDAM. Stoomdr. van Herms. Coster Zoon Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 4