"de 0 I E L E T. KEUILLiFtoN. No. 8. Twee en Negentigste Jaargang 1890. V H IJ D A G 17 JANUARI. 9 CORK ESI» ON D E N T E N worden beleetd verzocht, hunne reke ningen ten spoedigste in te leveren. De Uitgevers, Officieel Gedeelte. Nationale Militie. INSCHRIJVING voor de MILITIE ten raadhuize der gemeente Alkmaar op Dinsdag en Vrijdag, 's namiddags van 5 tot 7 uur, 4890 tot en met Januari BUITENLAND. Naar het Fransch. ILKMAARSCHE COURANT Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 0,80; franco door het geheele rijk 1, De 3 nummers 0,00. Prijs der gewone Ad vertent iën Per regel 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COS- TER ZOON. BEÏjüïE. De clericale afgevaardigde van Namen de heer de Bruges de Gerpimeseen zeer invloedrijk manis op zijne buitenplaats bij Dinant overleden. DVITSGHLAXD. Te Berlijn is uit Zanzibar het bericht ontvangendat eene schikking tot stand was gekomen tusscben den Sultan van Zanzibar en de gevol machtigden der duitsch-oost-afrikaanscho maatschappij waarbij de verpachting der invoerrechten naar genoegen t van beide partijen geregeld is. Beide partijen ondertee kenden reeds de overeenkomst. Dijlisdag. Den 13 deelde de voorzitter mede dat de Keizertoen hij hem den 1"2 ten gehoore ontvangen hadhad doen uitkomendat op het oogen- blik de algemeene staatkundige toestand den vrede in Europa geheel gewaarborgd deed schijnen. Tot voort during van den vrede achtte hij het noodig, dat Duitsch- land in zijne eigenaardige, geographische en staatkundige stolling zijne militaire toebereidselen in den besten toestand hield en ijverig voor leger en vloot zorgde. Dien dag werd - de begrooting voor oorlog bij tweede lezing in ééne zitting afgedaan, doordat de liberale oppositie, ter voorkoming van 1 tijdverspilling, afzag van het indienen van bezuinigings voorstellen overtuigd van het vruchtelooze van der gelijke pogingen. Alleen werd door den heer Richter geklaagd over de onwaardige wijze, waarop onderwijzers tijdens de vorige oefeningen door officieren behandeld waren. Door hom werden 19 brieven van onderwijzers, klachten da.arover inhoudende, overgelegd. De minister beloofde een onderzoek, doch verklaarde het beter ge wonden te hebben, wanneer de onderwijzers hunne klach ten langs den gewonen weg bij de bevoegde macht in gediend hadden. Pruisen. Den 15 is de zitting van den Landdag door den minister van Bötticber geopend met eene troonrede, waarin, na herdenking van het overlijden van Keizerin Augusta, gewezen wordt op den gunstigen fmancieelen Den geheelen dag had het geregend er scheen nn langzamerhand een einde te komen aan den voorraad, ten minste de droppels werden al kleiner en kleiner zóó kleindat zij den indruk gaven van nevelachtigeu mistals avonds wel uit sloaten en weiden opstijgt. Wij kwamen juist van tafelmijnheer mijn zoon was bij het dessert al even ingedut, en lag nu voor goed te bed en wij beiden, Louise eu ik, stonden voor het open venster een liedje te neuriën en uit te kijken. »Als wij de ark eens uitgingenvader Noach", zei mijne vrouw tot mij. Dat zou ik wel willen, maar ik zie geen regenboog, Louise." 3Eene reden te meer; dan gaan wij dien maar zoeken." Zij ging de kamer uit en kwam weldra terug met wintermantel en handschoenengeheel voor onzen tocht uitgerust. Zij gaf mij een arm on terwijl zij mij stevig vasthield en op mij leunde, trok zij mij naar zich toe, zooals dat soms in goede dagen gebeurt, waarin men elkaar weer vindt als na eene lange afwezigheid »Wat is het toch dol prettig, om uit te gaan Voel je wel wat een mooi weer het eigenlijk is Ik zou willen loopen loopen tot in 't oneindige Als we eens heel, heel ver gingen Wij hebben nog tijd genoeg en de zon gaat nog lang niet onder." Zij duwde mij onderwijl lachend voort en maakte hare stappen zoo groot mogelijk, om met mij in den pas te blijven. Eerst gingen wij een eind langs de heg, sloegen toen links om en kwamen zoo in het eikenbosch. Wij hielden zooveel van ons bosch toestand hoewel de uitgaven toenemen en ook de bij dragen van Pruisen voor het duit'sche Kijk hooger wor den. De regeering is voornemens de bezoldigingen dor lagere ambtenaren te verhoogen en zal tevens eene her vorming voorstellen der inkomstenbelasting en eene ver mindering van de op de gemeenten drukkende lasten. Voorts wordt nog medegedeeld dat de regeering nog eenige particuliere spoorwegen zal aankoopen en wordt de hoop uitgesprokendat de nadeelige gevolgen van den ongunstigen oogst spoedig zullen worden overwounen. Een ontwerp zal worden ingediend tot regeling van den verkoop van grond. De betrekkingen tusschen Dnitsch- land eu de andere mogendheden zijn in alle opzichten goed. Ten slotte betuigt de keizer zijne tevredenheid over de inschikkelijkheid, welke de eigenaars der mijnen bij de werkstaking jegens de mijnwerkers hebben betooud. EACJEEAAD. Volgens de Times is het krachtig optreden der engelscbe regeering een gevolg van een telegram van den engelschen consul te Mozambique meldende dat de portugeezen onder majoor Serpa Pinto voortgiugen met het bouwen van versterkingen en het daarin leggen van troepen in Makolololand. FUMHBIJK. Den 10 stierven te Parijs 253, den 11 296, den 12 242 personen. In December 1889 bedroeg het aantal sterfgevallen 6239 tegen 3941 in December 1888, waaronder volgens de ingeleverde geneeskundige verkla ringen slechts 25 rechtstreeks aan griep. Aan ontsteking der ademhalingswerktuigen stierven in de laatste week van December 743 personen tegen 207 in de eerste week aan pneumonia 346 tegen 67; aan tering 421 tegen 206 aan hartkwalen 122 tegen 61, enz. Uit de sterfte-statistiek blijkt ook nogdat er tweemaal meer mannen dan vrouwen stierven. Hamer. Den 14 is de zitting weder geopend. Ex- waren niet vele leden tegenwoordig, zoodat aanvankelijk de zitting moest worden geschorst. De bureaux wer den op nieuw samengesteld. De heer Floquet werd met 215 van de 226 stemmen tot voorzitter verkozen. (iKIEKEVLAVD. Alle voorzitters van do recht banken op Creta hebben hun ontslag genomen, daar Chakir- pacha den voorzitter der rechtbank te Kanea in hech tenis had laten nemen. STAEIE. De gemeenteraad van Rome heeft een krediet van 25000 geopend ter ondersteuning van be- hoeftigen zoo de ziekte daar mocht uitbreken. POBTIJCrAL. De minister van bnitenl. zaken, de heer Barros Gomezheeft in don Senaat inlichtingen gegeven over de gebeurtenissen der laatste dagen. Hij las alle nota's voor, welke tusschen hem en de engel- sche regeering gewisseld waren en waardoor hij een vergelijk poogde tot stand te brengen zonder de waar digheid en de belangen van Portugal te benadeelen. Daarna deelde de voorzitter mededat de Koning het ontslag van het ministerie aangenomen had en sloot de ziiting. Het nieuwe ministerie werd aanvankelijk aldus samen- Het was er op dat oogenblik dood stil, de grond was doornatterwijl het mosdoor het water gezwollen evenals eene spons werd uitgeperst als wij er over gingen. Op elk blad, aan de nedergebogen takken, glinsterden op het punt van er af te vallen kristal heldere droppels. »Wat zul je nat wordenliefste", zei ik tot Louise terwijl wij even stilstonden. »Wel neen! Geen nood! Ik heb mijns stevigste schoe nen aan. Kom, vooruit Wij zetten ouze wandeling voort, recht door het bosch waarin het hoe langer hoe stiller werdterwijl de druppels van de boomou vielen, evenals van een Neptnnusbeeld onder eene fontein. Ik was mijne vrouw recht dankbaar dat zij dapper dien avond haar plan had doorgezet want niets ter wereld is zoo schoon als een doorregend bosch, op het oogenblik dat alles zwijgt en ter ruste gaatwanneer de wind gaat liggen de regen als damp weêr opstijgt naar de wolken en het vogelenheir de droppels ixit de veeren schudt en zich ter rust begeeft. Ik houd veel van de eenzaamheidhet heeft eene bijzondere bekoring voor mij, met mijn vrouwtje geheel alleengearmdte wandelen onder de hooge groene gewelven. Het heeft eene eigenaardige aantrekkelijkheidden doordringenden geur van het vochtige wond in te ademenmet den wandelstok tegen de groote eiken stronken te slaanhet hierdoor voortgebrachte doffe geluid door de echo te hooren herhalen om in eens te blijven stilstaan, door het gekraak van een brekenden tak of door het gemurmel van nu en dan met elkaar fluis terende waterdroppels als die van het eene blad op het andere spattenom met volle borst de door den regen gezuiverde lucht in te ademen; om als het ware met de oogen te hooren de teedere harmonie van al die ge heimzinnige en zachte tonen. Het is niet nit louter genoegen om eene reeks van woorden aan elkaar te hechten dat ik een beeldspraak bezig, die banaal werd omdat zij juist is. gesteldpresident, binnenl. zaken en ad interim oorlog Serpa Pimentelde leider der conservatieve partij justitie Labovaz financiën Franco Castello Brancos marine Arroysbuitenl. zaken Hantze Ribeiro en open bare werken Frederico Aronco. Later is de divisie-gene raal Gnedesgouverneur van Indie tot minister van oorlog benoemd. Verschillende groepen trokken den 14 door de sti-aten van Oportoonder het aanheffen der kretenleve de onafhankelijkheid van Portugal leve de onschendbaar heid van het grondgebied! Weg met Engeland! Naar de woning van den engelschen consul werd met steenen geworpendoch de politie had het consulaatsgebouw bezetwaarna de menigte uiteenging. De gouverneur had eene bijeenkomst van studentenwelke den 14 zou gehouden worden verboden. KXJSI,A Yli. De Keizer heeft bij gelegenheid van het Nieuwjaar aan tal van personen ridderorden en eereblijken geschonken. De dagbladen betuigen in hunne Nieuwjaars-beschouwingen hunne vreugde over den voor- treffelijken staat der geldmiddelen en uiten don wensch, dat de economische toestand en de geheele outwikkeling van land en volk even gunstige gevolgen mogen opleveren. SPAWJE. Do jonge Koning blijft in beterschap toenemen. De geneesheeren weigeren echter een bepaald oordeel uit te spreken. VEKEEXItiDE STATEST. Den 9 was men op de Ohio tegenover Louisville bozigeen caisson neer te laten voor een nieuw bruggehoofd. Terwijl twintig man daarin drijfzand weggroeven en de caisson door zijne zwaarte dieper zonk, drong in eens, men weet niet hoe, van alle kanton water binnen. De werklieden snelden naar het luik of klep boven in den caisson maar slechts zes hunner ontkwamen. Onder de veei-tien omgekomenen waren negen negers. De meestersknecht gaf bij die gele genheid van groote kalmte en edelmoedigheid blijk. Door genoemd luik kon slechts één man tegelijk den caisson verlaten. De meestersknecht riep te midden van de algemeene ontsteltenis luidkeelsdat men de kleinsten zou laten voorgaandaar de anderen langer konden ademhalen. Dc werklieden gehoorzaamden en bezegelden met den meestersknecht hunne zelfverloochening door den dood. Te Versailles in Kentucky is een stal met 35 hard" dravers, ter gezamenlijke waarde van ƒ250,000, verbrand: een dier paarden was de hengst Bell-boy, voor een jaar door den eigenaar van den stal gekocht voor ruim ƒ125,000. Te St.-Louis in Kentucky is plotseling een cycloon opgekomen die groote verwoestingen heeft aangericht. Honderd vijftig huizen werden beschadigd. Vijf personen kwamen daarbij om en velen werden gekwetst. Hij werd gevolgd door een sneeuwstorm. Te Clinton verloren elf menschen het levenwerden ruim 50 gewond en 55 huizen vernield. Met Engeland is een nienw uitleveringsverdrag geslo ten. De lijst der misdadenwaarvoor uitlevering ge vraagd kan wordenis nog al uitgebreid zoodra de Na een zomerdag, als de zon aan den horizont onder gaatwordt het landschap gekleurd als het gelaat van een mooijong meisje dat bij een groot haardvuur zit te spinnen. De tinten worden warmer en levendigermoeder natuur is bewogen en trilt; men gevoelt dat zij gedurende den dag veel heeft liefgehad, veel heeft genoten en veel heeft gearbeid. Het is dan warm in het bosch in het loover schit teren diamanten, kristallen en parels en op de met mos begroeide tronken toovert de zon gele plekken, aan goud gelijk. Het is een zangkoor met vol orkestdat eene rijke harmonie doet hooren; schitterend als een doos met edelgesteenten die plotseling geopend wordtals eene kathedraal, waarin de hooge tonen van het orgel weer klinken en de verrukte menigte hallelujah zingt. Bij somber weêr is alles anders. Geene uitgelatenheidgeene vroolijke geluidende natuur sluimert in, zonder trommelslag of hoorngeschal, met vochtige oogen alsof zij gegaapt had. Op zulk een avond zijn de violen, die haar in slaap moeten zingen, laaggestemden hare gedempte tonen volgen elkaar langzaam opde harpen geven een droevig geluid dat nauwelijks de snaren doet trillen; men moet aandachtig luisteren, wil men de muziek hooren, die op muziek in een droom gelijktde klanken zijn zoo zacht, de harmonie is zoo zoet, dat de dwalende wandelaars, die het avond concert volop genieten, niet beslissen kunnen wat zij bij voorkeur hoorenhet hoorngeschal of het violenkoor niet weten wat zij liever zien, het bosch verborgen door zijn grijzen sluier of prijkende in goudschijn van het dalende zonlicht Wij vervolgden den boschwegeene windvlaag suisde boven ons hoofd, liefkoosde de met elkander fluisterende toppen der boomen dieals nat geworden vogeltjes de droppels van zich afschudden, waardoor een stroom van diamanten op ons nederviel. »'t Is verschrikkelijk", riep Louise uit, terwijl zij bleef stilstaan, rik word kletsnat 1" Haar rok werd juist door de windvlaag een weinig

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 1