I BINNENLAND. misdaad eene staatkundige kleur draagtblijft de aitle- vering echter achterwege. Den 11 is het gebouw der Maatschappij van eleetri- sche verlichting naar het stelsel van Edison te Nieuw- Y°rk bijna geheel uitgebrand. De schade wordt op f 375,000 a 500,000 begroot. EGYPTE. Stanley is den 13 te Suez aangekomen vergezeld van de heoren Nelson Jephson dr. Parke, Stairs en Bonny, die allen den tocht dwars door Afrika mede maakten. Stanley werd namens den Onder-Koning ontvangen door Omer-pacha zijnen adjudant en den gouverneur van Suez. Stanley bracht een bezoek aan den Onder-Koning. BRAZILIË. Volgens berichten uit Rio Janeiro, te Nieuw-York ontvangen zijn bij den opstand van 18 December ongeveer 100 oproerige soldaten gesneuveld en werden op 20 December 11 belhamels ter dood ge bracht. Tweede Kamer. De regeering heeft thans ingediend een wetsontwerp tot bekrachtiging van de overeenkomsten met de gemeente Amsterdam, nopens de afschaffing der kanaal- en haven gelden op het Noordzeekanaal en de overdracht van het Entrepotdok te Amsterdam en met de gemeenten Zaan dam en Westzaan nopens de afschaffing van genoemde kanaal- en havengelden. Vooropstellende het algemeen belang bij de afschaffing dier gelden meent de regeering, dat, wegens de belangen der betrokkon gemeenten bij de vrijmaking der vaart op het Noordzeekanaal naar regelen van billijkheid, in een •of anderen passenden vorm, zij een aandeel behooren bij te dragen in de geldelijke opofferingen welke de afkoop der bestaande verplichting tot uitkeering aan de Amster- damsche Kanaalmaatschappij van de op dat kanaal geheven wordende rechten aan den Staat zal opleggen. Als con tra-prestatie neemt Amsterdam voor 2.500-000 in koop •over het Amsterdamsche Entrepotdok, dat niet van be stemming verandertzoolang geen nieuw algemeen han dels-entrepot mocht zijn in exploitatie gebracht. Is dit vóór 1 Januari 1990 niet geschieddan is de Staat bevoegd het Amsterdamsche Entrepotdok terug te koopen voor 1 500.000 vermeerderd met de door den Staat goedgekeurde verbeteringsuitgavon en maakt de Staat van die bevoegdheid gebruikdan kan Amsterdam de levering nalaten mits 1.000.000 betalende. De gemeenten Zaandam en Westzaan hebben zich bij vrijmaking der vaart bereid verklaard 98.000 en 2000 aan den Staat te betalen. De gemeente Velzen heeft bij de afschaffing van de kanaalgelden weinig belangzij heeft het onnoodig ge acht met de regeering in overleg te treden. Bij bekrach tiging van dit ontwerp zal mitsdien vermoedelijk wel licht de heffing der kanaal- en havengelden van schepen van of naar Velzen moeten worden bestendigd. Inmid dels blijft voor die gemeente de gelegenheid geopend nog eene soortgelijke overeenkomst aan te gaan als met Zaandam en Westzaan is gesloten. De Staat zal ten slotte financieel alleen verliezen de jaarlijksche winst van de exploitatie van het Entrepot dok ruim 100,000. Daartegenover zullen in 1890 de ontvangsten ver meerderen met het aanwezig bedrijfskapitaal en de waarde der roerende goederen van het Dokvolgens de laatste balans ruim 72,000, terwijl de Staat verder gevrijwaard wordt tegen verlies bij eventueelen verkoop van dat Dok, mocht daartoe worden overgegaan ten gevolge van de oprichting van een nieuw handels-entrepot. Te Utrecht wordt sedert den 9 een sergeant-ma joor van het corps genie vermistdie dien dag ten behoeve van zijne administratie bij den kapitein-kwar tiermeester een bedrag van 600 in ontvang had ge- opgeheven en ik zag hare glimmende overschoentjes tegen elkaar aangedrukthalf door het gras verborgen. »Ik ben doornat, doornat, er stroomt eene rivier langs mijn hals." »Waar dan, kindje vroeg ik. >Waar? Dat zeg ik je, in mijn hals, in het midden, je weet wel, over dat plekje." Zij keek mij aan en wij glimlachten beiden; dat plekje was de plaats waar ik haar altijd een zoen gaf. Hoe jong mon ook is, men heeft spoedig al gewoonten, waar men ongaarne van afwijkt. Ik droogde haar halsje af, sloeg haren kraag om en toen alles weer in orde was, zeide zij, mij lachend aan ziende sik houd toch voel van je Ik geloof weldat ik haar een zoen gafzij was nu weer in haar schik, zoodat wij over heesters en struiken heensprongen, zij steeds leunende op mijn arm. Op eenstoen wij de plechtige stilte van het hooge bosch binnenkwamenbegon zij te zingen op de wijze van ik weet niet welk oud volksliedje En ik wist dat wel van te voren Je meisje kon je niet bekoren In 't geheel nietin 't geheel niet. Zij had iets flinks in haar houdingterwijl zij dit zong; ik bewonderde haar, terwijl zij met groote stappen voortliep en toen ik hare mooie witte tandjes te zien kreeghield zij mij zoo hartelijk aan mijn arm vast dat ik van zelf met haar begon meê te zingen. Wij waren kinderen en gevoeldendat wij kinder achtig waren. Wij genoten in die oogenblikkenwant het is goed soms, een kind te zijn. Eensklaps bleven wij stilstaan bij oene moerassige open plaats in het bosch, eene verlaten steengroeve misschien, die in een modderpoel was veranderd. Hier was de bodem overal ongelijk en omgewoeld. Do boomen waren omgekapt of omgevallen, zoodat de wortels, op vreemd soortige wijze omkruld, in allerlei grillige vormen in de hoogte staken. »Ben je niet bang dat wij verdwalen zullen vroeg Louise, mij aanziende. »Wel neenlieveling." »En als wij nu toch eens verdwaalden wat zou dan morgen dat arme zieltje zeggendat nu thuis in de noiffitur.. Mest vermoedtdat hij zich met dat geld verwijderd beeft. Naar aanleiding van de krijgsverrichtingen in Atjeb gedurende Januari tot en met Juni 1889 zijn bij kon. besluit van den 12 de luit.-kolonel H. J. J. de Bank Eangenhorstde kapiteins J. Broos en G. A. Hansen de 1 luitenant A. de Leur, de hoornbkaer H. W. Kooistra en de fuseliers H. J. van Maele J. A. Minkema en A. L. Schierbornallen van het wapen der infanterie van> het leger in Nederl Indïe, de eerste sedert gegageerd benoemd tot ridder 4 kl. der Militaire Wil lemsorde bepaald dat bij afzonderlijke dagorders-,, zoo in Indie als in NederSandeervol zullen wordem vermeld de luit.-ter zee 2 kl. jhr. H. L. Wichersde bij het NederL-Indisch leger gedetacheerd geweest zijnde 1 luitenant dor infanterie van het Nederl. leger J. Ph. Weitzelde 2 luitenant der infanterie (sedert bevorderd tot 1 luitenant) M. W. E. van. Bloemen Waandersde 2 luitenant der infanterie J. F. Corneliusde sergeant der infanterie J. S. J. Brok en. de fuseliers J. van Dorp, J. J. Rovenne, J; M. Gabriels, B. Swier en T. Grond, en dat in de registers van de kanselarij der beide orden zullen worden ingeschreven de asm zijne op hot slagveld bekomen wonden overleden korporaal der infanterie F. H. W. Schordell al»- ridder 3 kl., dar Militaire Willems orde en als ridder 4 kl. dier orde r de 1 luitenant der infanterie J. J. A. Gaade en de sergeant-majoor der infanterie J. H. Wolvekamp Den 12 des avonds heeft men. gepoogd de stoom tram op de lijn NijmegenNeerbcsah. te doen ontsporen door het leggen van; sen zwaar stuk hout op de rails de machinist van den tram ontdekte het nog bijtijds. Den 12. is op het herstellingsoord »De Trompen berg" te Hilversum, in den ouderdom, van 68 jaren, over leden de heer dr. Jacobus Penm, oud—inspecteur van hot geneeskundig staatstoezicht voor Noordholland, in dertijd lid der commissie voor het ontwerpen der in 1865 aangenomen geneeskundige wetten en mede-op richter van genoemd herstellingsoord. De gemeenteraad van Hasselt heeft besloten met bet oog op den geldelijken toestand der ingezotenen aan de regeering machtiging te vragenniet over te gaan tot heffing van schoolgeld. Den 13 des morgens is te Wijk<-Maastricht de sigaren fabriek met magazijn van den heer Reynders afgebrand. Den 13 werd door den Holl. Spoorwegmaatschappij aanbesteed het maken van spoorbanen en wissels met bijkomende werken op het westelijk eiland van het centraal-personenstation ten behoeve van den spoor we" MEIJWEUIEF- AfflSTEKMAR. Laagsteinschrif- ver de heer G. D. van Doorn te Amsterdam voor ƒ56444. Bij kon. besluit van den 13 is bij de dienstdoende schutterij te HAARLEM op verzoek eervol ontslag verleend als 1 luitenant aan den beer T. J. Kops en benoemd tot 1 luitenant de heer H. C. van Slooten thans 2 luitenant., tot 2 luitenant de heer A. C. Laaue thans 2 luitenant k la suite en tot 2 luitenant a la suite de heer A. E. J. M. Sinkel, thans schutter. Ten gevolge van den dikken mist hadden den 14 te Rotterdam twee aanvaringen plaats. De eerste was tusschen de raderstoomboot den Bommel en de schroef stoomboot Economie, waarbij laatstgenoemde aan berghout en platen schade bekwam. De tweede was van ernstiger aard. De sleepboot Nelly liep in de Koningshaven voorr de Spoorweghaveu op eene roeiboot, waarin twee jongens zaten, die dadelijk zonk. Een jongen werd gered, en de ander verdween in de dieptemaar de machinist der Nelly snelde uit de machinekamer naar bovensprong over boord en. had het geluk hem behouden aan wal te brengen. De gemeenteraad aan IEOORAT heeft den 14 met 7 tegen 5 stammen besloten, aan de Vereeniging tot ontwikkeling van den landbouw in Hollands Noorder kwartier op haar verzoek eene subsidie vau 250 te verleenen als bijdrage in de kosten eener te Hoorn te houden tentoonstelling van vee en kaas. De gemeenteraad van HOOBY heeft den 14 den heer P. de Vos Jr., tijdelijk leeraar aan de hoogere verte in zijn bedje ligt Zouden wij maar niet terug- keeren, zeg, zouden wij maar niet terugkeeren »Maar wij zijn hoogstens twintig minuten van huis!" Ja ja alle reizigers die in bosschen verdwalen maken zich zelf wijs, dat zij slechts 20 minuten van hui3 zijn. Ik houd niet van die gedraaide en omgekrulde boomen; mij dunkt, dat allerlei insecten en beesten onder do wortols huizen." Zij huiverde en zich vooroverbuigend als iemand, die met aandacht luistert, zeide zij: »zeg, hoor je niet wat hoor je geen doffe slagen stil't klinkt dofop dit uur wat zóu dat wel kunnen zijn De zon gaat onder; kom, laat ons teruggaan i" Ik luisterde ook eu hoorde inderdaad een dof gedreun, waarvan ik onmiddellijk de oorzaak begreep. Ik bad haar wel kunnen zoggenwaar die slagen vandaan kwamen, maar ik had er zooveel schik in om haar naast mij te zien ernstig, aandachtig luisterend, met den mond een weinig geopend, met de oogen vragend op mij ge richt ik had er zooveel genoegen in om haar bevend tegen mijne borst te voelen schuilendat ikzonder eene spier van mijn gelaat te vertrekken antwoordde »Ja, het is werkelijk vreemd, ik hoor ook doffe slagen, laat ons eens gaan zien wat het is; het kan niet ver weg zijn." »Daar heen gaan? Wat een dwaasheid, George Mijn lieveling 1" Zij sloeg de armen om mijn hals en fluisterde aan mijn oor: »Ik ben erg bang, laat ons terugkeeren ik smeek je laat ons teruggaan." »Wat ben je eene heldin heb je dan niet gehoord dat bet slagen zijn van houthakkers »En meen je mij nu met die bouthakkers gerust te stellen Wat doen die houthakkers dan »Zij hakken groote blokken hout en maken planken voor tonnen ziedaar het geheele geheim »Ben je daar wel zeker van s.Ja, stellig, mijn schat!" sEn zijn het goede menschen Deze zeker wel, ik ken ze, ga mee, het is maar drie minuten." Zij stemde er in toe ik moest haar echter meer meetrekken, dan dat zij meeliep. Eenige minuten later waren wij op het schilderach tigste plekje der wereld; vlak voor ons twee hutjes, die bttrgersebooi en burgeravondschool aldaar, met ingang van den cursus 1890/1 benoemd tot leeraar in de Ne der], faal en letterkunde en de aardrijkskunde aan die inrichtingen op 2000 jaarwedde. De arr. rechtbank te Zwolle heeft A. v. Elaatst verpleegde te Ommersehansdie den 15 Oct. 11. aldaar de 1 Tjarige Sientje Hogenberk zoodanig met een mes verwondde dat zij bijna onmiddellijk overleed veroor deeld tot 12 jaren gevangenisstraf. Bjj de trekking op den 15 van Amsterdamsche loten zijnde de 3 p«t. premieleening van ƒ21.000.000, zijn uitgekomen de vier serieën 13442, 13770, 17721 en 19826. In' serie 13442 is gevallen op No. 1 f 25000 op No. 8 1000 op No. 7 J 500; in serie No. 19826 op No. 2 mede 500 in serie 13770 op No. 3 op No. 5, op No. 8 op No. 9f in serie 17721 op No. 1 f °P No. 2, o$'No. 6 en op No. 10; en in serie 19826 op No. 9 ieder 200. Bathalbaaw 1 Juli a.s. Den KS zijn van de 3 pet. premie-leeninggroot j 7.500.000 der Maatschappij voor Gemeente-Crediet II van het jaar 1871; uitgeloot 1 No. 43004 met 1 20,000. No. 6364 met 2,000,- Nos. 17937', 47782 47852', 59444 elk met 500. Nos. 1103 ,.,52068 52144, 69479 elk met 350 en 293 nommers ieder met j M)0, betaalbaar 15 Augustus a s. Te VI odder is de openbare school gesloten wegens Bet heerschen der roodvonk, De politie, te 's-Gravenhage ie er thans in geslaagd, den derden persoon aan ter houden, die verdacht werd van medeplichtigheid aan 1© ontvreemding aener brand kast uit het kantoor op de Hooïkade in November ld-, namelijk een schoenlapper cn vroeger agent bij de naehtpolitie Op do veemarkt te Loeuwardaa zijn in 1889 aan gevoerd 147 457 stuks vea. tegen: 174.567 in 1888 en gewogen 7549:) stuks: de gyootste aanvoer was op den 10 Mei 4927 en de kleinste op dea 15 Februari 1058 stuks. De geheele opbrengst der m&rktgelden en weeg- loonen beliep 16.219.99. In 1883-zijn door het-hulpkantoor te SIE1LOO verzonden16027 brieven, 4091 briefkaarten5117 drukwerken 1427 dienstbrieven93 aangetoekende brieven, 620 postwissels en 598'postpakketten; ontvangen 14084 brieven 6293 briefkaarten36777 drukwerken 1209 dienstbrieven, 118 aangeteekende brieven, 230 postwissels 299 kwitantiën enl079 postpakketten. Het getal inlagen in de Rijkspostspaarbank bedroeg 376, tot een bedrag van 4721,60, dafeder terugbetalingen 94, tot een bedrag van J 2728.20 terwijl 36 nieuwe boekjes werden uitgegeven. Nadat in BE STREEK verscheidene scholen gesloten geweest zijn wegens het heerschen der mazelen, zijn zij thans weder ontvolkt door de griep. Het aantal vacante predikantsplaatsen in den ring Enkhuizen is weder met eene vermeerderd door het ver trek van den heer J. Viseer,- uit l EYfll lIHY. Mejuffrouw E. de'Nes heeft ontslag, verzocht, als onderwijzeres der naai- cn breisehool te BOYEY- KARSPEL Aan de r. k parochial® school te BOYEYKAfi- SPEL zal eene onderwijzeres worden aangesteld. Tbt onderwijzer aan de r. k parochiale school te GilOBYEBROEK is benoemd de heer C. Baas, aldaar. De afdeelingen der- Eerste Kamer hebben bet onder zoek van de Staatsbegrooting voor 1890 aangevangen. Het voornemen is om na afloop daarvan, na afdoening van hetgeen voor behandaliug aangewezen is de Kamer te doen uiteengaan tot den 27 als wanneer de Staats begrooting aan de orde zal gesteld worden. Beroepen bij de ned. geref kerk te ZAAA'DAM P. J. Wijminga te Lollum. In den IJ- en in den H AARLEMMERMEER- P6LDER heerscht in vrij hevige mate influenza onder hat vee enkele beesten zijn reeds overleden. Uit Wiesbaden wordt aan het Handelsblad geseind, dat dr. Mszger eene gerechtelijke vervolging heeft inr gesteld, tegen de Badea-Actiën-Gesellschaft te Wiesbaden,. aan de woningen van roodhuidenaan den oever van het mesjz Ontario zooals Cooper dit beschrijftdeden denken Stelt n voor een gebouwtje van halve boom stammen, en ruwe latten; alles donker gekleurd, met mos bedektop een vochtig plaatsje onder het zware ge boomte voorzien van een breeden witten schoorsteen waaruit een mooie pluim van blauwen rook omhoog steeg, die zich in het groene gewelf verloor. Rondom deze verblijfplaats waren blokken opaen ge hoopt lagen takkenbossenboomen en roodgekleurde planken regelmatig opeengestapeldaan een touwdat tusschen twee boomen gespannen washingen eenige kleedingstukken te drogen. Yoor de deur lagen kleine stukjes hout ©n pikten, grijze kippen het graan op dat door een oud vrouwtje werd gestrooid. sGoeden avond, samen", zei de oude vrouw, toen zij, ons zag aankomen»wilt u n niet even binnen komen, warmenhet is kond van avond Louise bekeek dit alles met aandacht, evenals men in den schouwburg eene welgelukte decoratie beschouwt. Wij gingen naar binnen. Het inwendige stemde tnet het uitwendige overeen. Midden in de hut, die een onregelmatigen vorm had, met donkere hoeken, brandde een haardvuur op den grond, tusschen vier ijzeren staven waardoor dc kolen bij elkander werden gehouden. De vlam steeg omhoog, het dak was van boven geheel open, evenals de binnenplaats in een oud-romeinsch huis en door de wijde opening die in een breeden schoorsteen eindigde steeg de rook op en kwam een schijnsel van daglicht binnennaar boven ziende ontwaarde men den grijzen hemel. Op het vuur stond een ijzeren potwaarin iets kooktein de hoeken van de hnt, waar allerlei werktuigen lagen, zaten drie mannen van forsche gestalterechts een grijsaard met steenroode en ingevallen wangendaarnaast zijn zoon en links een schoonzoonzij woonden hier met elkander in het bosch, het geheele jaar door; en de hut, waarin wij warendiende 's zomers on 's winters tot werkplaats en woning. Eens in de week ging de zoon naar het dorp om den voorraad levensmiddelen op te doen en zondags na den middag kegelden zij gezamenlijk op eene schaduwrijke plek bij het huisje. Dit was hunne eenige uitspanning, {Slot volgt).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 2