332s,e Staatsloterij. Nederland He No. 12009 1000; No. 13414 400; No. 1557, 3381, 17962 en 20992 200 Nos. 1232, 2424, 4649, 10760, 13911, 15466, 18446 en 19593 100. Nr 13768 5000; Nr. 9638 1000; Ns. 1976,3974, 7009, 8055, 12426, 12812, 15633 en 16043 j 400; Ns 602, 3405, 16497, 17429, 17708 en 19760 200; Ns. 411, 2937, 4045, 7172, 7189, 11514 en 13698 100. ALLERLEI gezondheidstoestand van sedert 1865. Telegrafische berichten.7 Stads bericht en. Beurs- en Marktberichten. 94 94 m tol# 8«» 9 ft 75» 634 103# 1024 101» 66+4 101 101 89-4 89» 98 684 1744 17t4 954 204 17+k 6U* 514 55f 103 93» 33 914 55ï^ 59| 109i4 1214 IOI4 l°2a 72 71 24 l UO4 86a 16-nj- 6 24 31 109 108 2214 151 18j omdat bestuurders in gebreke zijn gebleven de S500O te betalen, waarvoor zij zijn huis te Amsterdam hadden gekocht. Deze som had den 1 Januari 1.1. betaald moeten worden. De betrekking tusschen dr. Mezger en de maatschappij kan nu voorgoed als geëindigd beschouwd worden. In het Handelsblad wordt 6000 belooning uit geloofd aan hem die terugbezorgt de volgende effecten, omstreeks den 12 tusschen Parijs en Londen, over Bou- loone en Folkestone vermistvermoedelijk gestoien Turkije oblig. gepriviiigeerde 5° 05 stuks a francs 500 en 84 stuks a francs 2500, alsmede 25 aandeelen Banque Nationale Mexique. Bij gedeeltelijke terugbezorging wordt de belooning in verhouding verminderd. Bij voorkomon moet onmiddellijk aangifte worden gedaan aan den hoofd commissaris van politie te AWSTEBOAM. De heer jhr. mr. T. A. J. van Asch van Wijck burgemeester van Amersfoort en lid van de 2e Kamer, heeft uit eerstgenoemde betrekking een verlof van vier maanden gevraagdmet het doel in dien tijd een bezoek te brengen aan de transvaalsche republiek. Bij het opendraaien der Koninginnebrug te Rot terdam geraakte den 14 des avonds de arbeider Kegel beklemd tusschen den pijler en de leuning der brug waardoor hij dadelijk dood bleet. Baron G. D. de Saliseen van de ijverigste en meest bekende leden der Sport-wereldis te AM- STEUD.AIH overleden. Te EA'KHUIZEA' is een muziekkorps bij de dienstdoende schutterij tot stand gekomen. Er wordt een kapelmeester gevraagd op 225 jaarwedde. In 1889 zijn te «KOEK op EAIAIGEDIJK geb. 49 overl. 81 en gehuwd 10. Zaterdag jl. is het vee te HOOUST geleverd, dat door eene commissie van 4 personen is aange kocht voor de aanstaande tentoon-stelling te Buenos- Ayres. In Noordholland zijn daarvoor aangekocht 17 stuks, waaronder 4 stieren. In Friesland zijn voor dit doel 19 stuks aangekocht en de overige 14 zullen nog worden aangekocht uit de overige pro vinciën. Onder de stieren bevinden zich prachtige dieren, n 1. de Arabi-Pacha van de Beemster veefokkers vereeni- ging en Jacob VII van den Heer J. Wit Az te Mid- woudwelke op de tentoonstelling in 1889 te Haar lem gehoudenbekroond is met den eereprijs. Ook treft men 'bij de kalf dragende koeien zeldzaam schoone dieren aan. De commissie bestaat uit de heeren G. de Beuke laar te Amsterdam, K. Tensen Pz. te Schellinkhout, I de Jong te Huizum en J. Zijp Hz. te Twisk. Men meldt het overlijden van den heer Arthur Kavanagh een gewezen lid van het Engelsche Lager huis. De engelsche bladen deelen o. a. de volgende belangwekkende bijzonderheden omtrent hem mede De heer Kavanagh die zonder armen en beenen ter wereld gekomen waswist zich niettemin een der meest gewichtige posities in zijn land te verwerven werd lid van het Lagerhuis was een bekend ruiter en vossenjager en een dor meest gevierde causeurs in de salons der beau-mondo. Om te kunnen paardrijden had hij een zadel van eigen vinding laten makendaarop gezeten bestuurde hij zijn paard, door den teugel met de tanden vast te houden. Wanneer hij schreef, hield hij eveneens de pen met zijn tanden vast. Toen hij tot lid van het Lagerhuis gekozen was moest het reglement van dit lichaam veranderd wor den daar hot het verbod inhield, dat iemand, die geen lid er van wasde zittingszaal binnentrad. Daar de heer Kavanagh zijn plaats niet kon bereiken dan in een rolstoel of op den rug van zijn knechtbesloot het par lement dat het den bediende van den nieuwen afge vaardigde vergund zou zijn in de zaal te komen om zijn meester op diens plaats te brengen of hem weer naar zijn rijtuig te dragen. 5e klasse, 3e lijst, 15 Jan. 5e klasse, 4e lijst, 16 Jan. Bijna allo apendie men in de Yereenigde Staten te zien krijgt, worden op de landengte van Panama, in de nabijheid van het stadje Gorgonadat vlak bij den Panama-spoorweg ligt, gevangen. De bewoners zijn bijna uitsluitend aldaar geboren en getogen negers want voor blanken is het klimaat er bepaald moordend, j Slechts door het voortdurend gebruik van opwekkende middelen en chinine kan do Kaukasier zich daar eenigs- zins op de been houden. De geheele streek is moerassig; de tropische plantengroei is weelderig en vormt reus achtige oerwouden die tegen den avond giftige en koortsbrengende dampen uitwasemen. Deze wouden met hunne hooge weelderig vertakte en gebladerde boomen, hun door rankende slingerpaden tot een bijna ontoe gankelijke wildernis gemaakt kreupelhout herbergen duizende apen. Bij troepen springen deze van den eenen boom op den anderen onder voortdurend schreeuwen kibbelen en vechten. Een oude aapdie een zekere autoriteit uitoefent, gaat meestal vooraan. De wijze, waarop zij worden gevangendoet levendig aan menig avontuur van Münchhausen denken, en toch is het vol gende in allen deele waar. Zoodra de dorpbewoners merkendat er een troep apen in de nabijheid is, werpen zij een zonderling lok aas uit. Dit bestaat uit een uitgeholde kokosnoot waarin zich een klontje suiker bevindt. In de schaal is een gat geboordgroot genoeg om de hand van een aap door te laten. De noot zelf wordt aan een stevig koord gebondenwaarvan de jager, die zich in een boschje heeft verscholen, het uiteinde in de hand houdt. Het duurt niet lang of de apen naderen en kijken, hoe wel nog steeds op een eerbiedigen afstand, nieuwsgierig naar de noot. Eindelijk waagt een der nieuwsgierigsten en moedigsten het te naderen en zijn hand door het gat in de noot te steken. Dan voelt hij de klont suiker hij wil haar er uit halendoch voor de gebalde vuist is do opening te klein. Inmiddels begint de jager het koord langzaam in te palmen. De aap wil het klontje niet loslaten en volgtzij het ook tegenstribbelend de kokosnoot. De andere apen die vol nieuwsgierig heid het zondorlinge gedrag van hun makker gadeslaan verlaten de boomen en volgen hem van nabij. Dan is het oogenblik gekomen. Over de niets kwaads vermoe dende, schreeuwende en buitelende troep wordt plotseling het net dichtgetrokkenen allen zijn gevangen. (Amst.) Bij de tegenwoordig heerschende influenza-epidemie schijnt het niet onbelangwekkend mede te deelen dat ook de groote duitsche dichter en denker, Goethe, inder daad niet door deze verraderlijke ziekte werd gespaard. In een in het Zeitschrift für bildende Kunst van 1874 geplaatsten brief schrijft namelijk Louise Seidler uit Dresden dd. 27 Juni 1831aan den heer von Quandt het volgende»Eenige dagen geleden smaakte ik dan de groote, groote vreugde, Goethe bij mij in het atelier te zienhem te spreken. Hij was weer veel beter dan toen ik de laatsto maal, nu ongeveer veertien dagen geleden, bij hem was. Ik geloof, tenminste te oordeelen naar hetgeen zijn bediende zeide dat hij op een wan delrit, toen het erg waaide, de influenza heeft opgedaan." In het laatste nummer van het Nederlandsch tijdschrift voor geneeskunde breekt prof. van Overbeek de Meijer uit Utrecht eene lans voor het geneeskundig staatstoezicht, dat in de laatste jaren in de beide Kamers der Staten- Generaal niet altijd even gunstig beoordeeld is. Met cijfers toont de hoogleeraar aan, dat sedert de invoering van het geneeskundig toezicht en het in werking treden der geneeskundige wetten in 1865de algomeene ge zondheidstoestand in Nederland belangrijk verbeterd is en bijgevolg de kleingeestige besnoeiingen en bezuini gingen op de kosten van dezen dienst, waaraan de Tweede Kamer zich bjj de behandeling der jongste begrootingen meermalen heeft schuldig gemaakt, in geen enkel opzicht te rechtvaardigen zijn. Sedert 1865 toch werden op advies der genoeskundige ambtenaren en Raden, gesteund door plaatselijke gezond- heidseommissiën en vereenigingen tot bevordering der volksgezondheid, in velerlei richting voor de bevordering der hygiënische belangen van het volk gewerkt en was de instelling van het geneeskundig staatstoezicht voor vele gemeenten oen spoorslag om eindelijk tot het nemen van ingrijpende sanitaire verbeteringsmaatregelen te be sluiten drinkwaterleidingen werden aangelegd, de afvoer van vuil, hetzij volgens het Liernurstelsel, hetzij volgens het tonnenstelsel in toepassing gebrachtmestvorzame- lingen aan doelmatige regelen gebonden. Daarenboven werden tal van stinkende grachten ge dempt eene menigte slechte woningen afgebroken. De gunstige gevolgen voor de openbare gezondheid bleven niet uitzooals blijkt uit de sterfteverhouding der 30 grootste gemeenten van ons land. In 6 van deze ge meenten (Helder, Zaandam, Leeuwarden, Haarlem, Gro ningen en Arnhem) valt een zéér aanzienlijke daling van de sterfteverhouding aan te wijzen. In 16 andere werd de gezondheidstoestand aanmerkelijk verbeterd, al is ook op dit oogenblik het sterftecijfer naar verhouding nog te hoog't zijn de gemeenten Alkmaar, Middelburg, 's Gra- venhage Leiden Vlissingen Rotterdam Schiedam Dordrecht, Amsterdam, Utrecht, Amersfoort, Deventer, Kampen, Nijmegen, Zutfen en Delft. 3 Gemeenten (West stellingwerf Opsterland en Tilburg) hebben haar gun- stigen gezondheidstoestand behoudenterwijl slechts in drie gemeenten (Breda, Maastricht en Zwolle) het sterf tecijfer hoogin 2 (Gouda en 's Hertogenbosch) zeer hoog gebleven is ofschoon ook hier eenige vooruitgang te bespeuren is. Voor Amsterdam in 't bijzonder blijkt de vooruitgang uit de navolgende tabel Tijdperk Gemidd. Geboor Sterfte Levenl. Bevolk. ten per per 1000. aangeg. 1000. per 1000. 1840—1860 232,446 36 34 2 1860 1875 259,347 36 29 2 1875—1880 296,866 onbekend 27.7 2.1 1880—1885 338,562 39.7 28.3 2.2 1885 336.660 39 25.88 2.1 1886 872,325 40 26.15 2.1 1887 378,686 39 24 39 2.3 1888 390,016 onbekend 24 26 2.2 (Handelsblad.) haar pensioen ook nog over andere aanzienlijke geld sommen beschikte. Dezer dagen kreeg de oude vrouw een telegram van haar broeder uit Mohilefi waarin de aankomst van haar nichtje werd vermeld en verzocht werd haar vriendelijk te willen ontvangen. De dame kende haar niet persoonlijk en was recht blijde met haar jonge bloedverwante kennis te kunnen maken en haar gastvrijheid te verleenen. Op den bepaalden dag kwam een mooi jong meisje bij de oude vrouw. Na do eerste begroetingen en t wisselen van duizend vragen en antwoorden gingen de beide vrouwen aan de koffietafel zitten. De jonge nicht bemoeide zich met het inschenken overhandigde tan e een kopje en was allerbeminnelijkst. Na 't gebruik van het eerste kopje koffie sliep tante echter eensklaps m. Nicht ging daarop naar een aangrenzend vertrek keek kisten en kasten na en nam een groot bedrag aan geld en een aantal kostbaarheden mede als aandenken, loen de goede tante weder wakker werd was de gewaande nicht spoorloos verdwenen. 'sGravenhage, 16 Januari. EEH8TE KAMEK. Aangenomen werden de ontwerpen tot voortzetting der arbeids-enquête en dat om tijdelijk te vergunnen de kustvaart in Indie aan vreemde schepen. De Kamer is uiteengegaan tot 27 Januari. In het verslag in ons vorig nummer omtrent Edison's ptionoffraaf is eene vergissing geslopen, Niet 23 Dec. 18?7, maar 23 Dec. phonograaf door Maju vertoond. Het was reeds vrij kort na de wereldkundigmaking, want pas den 11 Maart te voren was hij aan de leden der fransche Académie des Sciences voor het eerst vertoond. Tot stationschef alhier is benoemd de heer Vogel, thans te Ruurloo. Den 14 gaf de heer J. M. OTTO in het lokaal D i 1 i g e n t i a met de leerlingen van de zang- en muziekschool, eene welgeslaagde uitvoering, die goede verwachtingen ten volle heeft bevredigd, operette »Hein de Nachtwacht", benevens het kinderkoor, met begeleiding van piano, »de Rattenvanger van Hamem mogen worden gezegdeen groot deel van het succes van den avond te hebben verzekerd. Zij brachten in het ruim voorziene programma eene prettige afwisseling. Men verkreeg ook door deze uitvoering de overtuiging dat zich de liefde voor muziek bij het volk ook hier ter stede meer en meer ontwikkelt eene verblijdende omstandigheid gepaard als zij gewoonlijk gaat met ontwikkeling van den zin voor het goede bij den mensch. 1878 is hier de trouwens toch Omtrent de griep-epidemie in 1675 leest men in eene predikatie van Florentius Costerus, predikant te Hoorn, o. a. het volgende »De Heere heeft de Ingezetene besogt met een alge- meeno Verkoutheyt in het Hooft in de Keel en in de Borst soo dat d' een den anderen nauwliks konde verstaen, ja vele geen geluijt konden geven. En dit had plaetse beijde in Steden en in Dorpen sonder dat men daer van eenige natuurlike reden konde geven alsoo de lught seer gematighd was." Te Tilligte (gem. Denekamp), overleed dezer dagen de wed. Gerwers geboren in het jaar 1792. Zij was tot twee dagen vóór haar overlijden in het volle bezit harer zintuigen en is nooit ongesteld geweestja zelfs heeft men nog nooit gehoord dat zij hoestte of kuchte. Hare grootste vreugde was als men haar mededeelde dat in een der nieuwsbladen vermeld stond, dat zich elders nog iemand bevond, die de honderd jaren overschreden had; bij zulk een verhaal zag men een straal van blijdschap op haar gezicht. Het Berliner Tageblatt vestigt er de aandacht op dat wij in onze onwetendheid of onnadenkendheid onze paarden dikwijls het meest pijn veroorzaken iu den bek. Legtzegt het bladmaar eens uw tong tegen het gebitnadat het den ganschen nacht in een tem poratuur onder het nulpunt heeft gehangen. Gij zult er uw tong niet gemakkelijk weer van kunnen losmaken, en komt ze eindelijk vrij dan zult gij een stuk van de huid uwer tong er op hebben achtergelaten. Dompelt men het gebit echter vooraf in warm waterdan zal dat alles niet plaats hebben. Wij maken de koetsiers en voerlieden dus opmerkzaam op het verwarmen der ge bitten. Met weinig moeite zijn zij in staat, hun dieren veel lijden te besparen. Te Petersburg woonde in een klein huisjeeen zeer oude dame de weduwe van een beambte die behalve de De het de edele pCt. 15 Jan. 16 Jan AIISTEBDA n. Nederland Cert. N. W. Schuld ditodito ditodito ditoOblig Italië, Inschrijving 1861'81 Oostenrijk, Obl. in pap. 11. 1000 Mei-Nov. dito, dito Febr.-Aug dito, zilver Jan-Juli. dito, dito April-Oct. Portugal, Obl. Buit. 1853 80 Rusland, Ob H. en C 179S1S15 f 1000 Jan. Cert. lnscb. 6e serie 1855 L R 500 Apr.-Oet. Obl 1864 An st. f 100J April Oct. dito1866 dito, Oostersche Leening, 2e serie ditoI860 2e leening 100 dito, 1875 gecons. 50-100 Apr.-Oct. dito, 1880 gecons Z R. 125-625 13 Mei Nov. dito, 1889 le serie 1 Jan. 1 Apr. 1 Juli 1 Oct. ditodito 2e serie dito, 1867 69 20-100 Mei-Nov. dito, in goud ls83. Juni. Dec. dito, dito 1884. 13 Jan. 13 Juli. Spanje, Obl. Buit Perpetuele dito, dito Binn dito Turkije, gepriv. Oblig dito, Geconverteerden Ser. L>, dito, id. C. Egypte, Obl leeniug 1876 l. Mexico, Obiigatiën geoonvert. Peru, Oblig leeniug 1870 geregist. dito dito, 1872 id. t Venezuela, Obiigatiën 1881 Nederland, Cult. Maatsch. d. Vorstel Aaud. dito, dito Winst- Aandeelen dito, Koloniale Bank Aandeel dito, dito Oblig I dito, Ned. Ind. Handelsb. Amd dito, N.Centr Spo otw. Asnd. f 250 dito, dito geetemp. Ooligatiën f j250 Nederl-Zuid-Afr. Spw Italië, Spoorwegleeaing 1857 dito, Zuid-Ital. Spoorweg Obl. Polen, Wars-Weenen Aandeen Rusland, Gr. Sp.-Maatsch, Aa d. dito, Hypoth. Obligatie"! dito, id. dito, Baltische Spoorw. Aand. dito, Orel.-Griasi. OU. dito, Orel.-Vitensk. Obliv. dito, Poti-Tifiis Oblig. f luOÜ dito, Transcaus Spoorweg Oblig. dito, Z.-W. Spoorw. Aand. 1001000 dito, dito üolig ZweedscbNoorweegsebe Spoorwegen Anierika, Cleveland, Akron Shares, dito, Denv. Bio Grande dito dito, Illinois Centr. Cert. v. Aand dito, Louisv. en Nashv. Cert. v. Aand. dito, Miss. Kans. Texa3 Aand. dito, dito, Alg. Hyp. Oertif. dito, N.-York brie West. Sp. Aand. dito Wabash St. L. en Pae. Ot. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 100 Hongarije, Tbeiss Spo irweg Oostenrijk, Staatsl. 1854 dito, dito Jb60 dito, dito 1864 dito. Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsleening 1864 Loten, dito, dito 1866. Dito Turkjje, Spoorwagleening SSrj 96-Hr 10?è 102+4 89J 74J 7H 754 74j 63-nr 103| 93 10 «4 l0|» 67 i 101 10 0| 89+4 89f S9| 9»4* 108 98i 68lj 64 9 2 l7} 17 9JiV 1»+» I61 5<Jf Sla 14 551 103 93a 34 91 104 55-4s 59fj 107-1 75J 62a 102f 71+» 7H 88+4 23a 34 14 12 4 61TÏ 254 31+ 1094 1094 114 1214 H9| 1214 1624 150 181 83» 964 1024 108» 89 j 74t4 6*1 '74

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 3