Agence Consulaire de Franco pnurwolli DDflorgoefleren LOCAALK Eikel-Cacao Hoe de Alkmaarsclie Waagtoren zijn klokkenspel bekomen heeft. Zand - Alkmaar. GEBRUIK Avis aux intéressés. JANSEN II dienst 91 aan- 'düg; en Vrijdag isvoorloopig; gestaakt. voor Roerende Goederen l'itg. HEKliS. LUSIER ZOON Alkmaar. De tweede druk verscheen van Vermeerderd en uitgebreid tot eene geschiedenis van de Kaasmarkthet Waaggebouw en het Waagrecht te Alkmaar, O. "W. ERTTINTVIS. Prijs f O,CO. A ci verten tiëD. T. L. KOORN. B. KOORN. J. KOORN. JBekeiHimali ing1. Egmond snr irier*. TILANUS, F riezenveen. verkrijobaah bij T. DE BEU ES, h/<1 Langereis ,-W^deJÏ j?' ederlandsche opgericht te Oudewater Kraepelien Holm's KRAEPEL!E*Ï EN HOLM. - ZEIST. door AMSTERDAM 15 Jan. Aardappelen: Priesehe Dok- knmmer Jammen 2,30 a 2,50, dito Franeker Jammen 2,20 a 2,40, dito Engelsche Jammen 1,70 a 1,80, Zeenwsche Spnische Jammen 2,20 a 3,50 dito Flak- keesche Jammen 2,20 a 2,50 dito Blanwe 2,10 a 2,20, Geldersche Blanwe 1,90 a 2,10, Prnisisehe Ham burgers 3,70 a 3,80 per mud. Raapkoeken 60 a 90, Lijnkoeken 8,25 a 12 per 100 P. Petroleum kalm Amerika onveranderd. Russ. Nobels loco en termijnen 7,90 entr. en 6,40 los in cons. Aangevoerd 177 Vette Kalveren ƒ0,70 a 0,90 per P, 40 Nucht. dito 7 a 13115 Vette Varkens 0,48 a 0,52 per P. ENKHUIZEN 15 Jan. Karwijzaad 9 a 9,75 Mos terdzaad 16 a 18 Maanzaad 11 a 12, erwten: Vale 10 a 12,50, Wijker Vale 9 a 11, Grauwe 10 a 13 Bruine boonen 8 a 9,75 Paardenboonen 6, Gerst 5 a 5,25 Haver 3 a 4Vette Varkens 0,50 a 0,54 per P., Kip-eiereu 5 a 6, Boter f 0,55 a 0,60 per kop. HAARLEM 15 Jan. Aangevoerd 1 Koe 160 10 Nucht. Kalveren 14 a 8 8 Schapen f 22 a 12 6 Paarden 350 a 55. SCHAGEN 16 Jan. Aangevoerd 3 Paardnn 60 a 110, 4 Geldekoeien 150 a 225, 10 Nucht. Kalveren J 10 a 1960 Schapen 28 a 40 880 Lammeren 20 a 28 10 Magere Varkens 15 a 17 10 Biggen 9 a 11, Boter per kop ƒ0,75 a 0,80, Kipeieren 3,50 a 4,50 per 100 SCHIEDAM 15 Jan. Moutwijn 10,50, Jenever ƒ16, Amst. proef 17,75 per vat. SNEEK 14 Jan. Boter le soort 50,50. Vereeniging le soort 50,50 a 51,502o soort 493e soort J 47 4e soort 46. Aangevoerd 274 kwart en 65 achtste vaten. Per Telegraaf. HOORN 16 Jan. Kleine kaas 32 Commissie 32. Aangevoerd 38 stapels wegende 10308 P. ARRONDISSEMENTS-RECHTBANK. Behandeling van strafzaken op 14 Jan. C. B. Cz., Texelverkrachting8 dagen uitgesteld. L. J. S., 's-Gravenhage, verduistering, 4 maanden gev. C. L., Wognum diefstal, 9 maanden gev. Tevens werden 6 bedelaars tot verschillende straffen veroordeeld. VEILING VAN VASTE GOEDEREN. 14 Jan. 1890. Door den Notaris J. P. BACKX. 1. Winkelhuis, ingericht tot slagerij en Erf, Laat B, 751. Str. W. F. de Jong 2875,- 2. Huis, z.z. LindengraehtA 1284. Str. G. Kraakman 1015, Afslag 21 Jan. a.s., 's avonds 6 uur, in het Café Central Bevallen van een meisje, F. SLEGTKAMP—ZWART. Alkmaar, 13 Januari 1890. Ontijdig bevallen van een levenloozen zoon M. H. J. GOES-SCHAAPS. Alkmaar, 15 Januari 1890. Eenige en algemeene kennisgeving. Heden overleed mijne geliefde echtgenootemoeder en behnwdmoeder, mevrouw MARIA JOHANNA FRE- DERIKA QUANT, in den ouderdom van ruim 58 jaar, na voorzien te zijn geweest van de H.H. Sacramenten der Stervenden. Alkmaar, E. SEIGNETTE—Koorn. 12 Januari 1890. B. SEIGNE'l TE. H. A. M. KOORN. Algemeene kennisgeving. Voor de vele en daaronder zeer hartelijke bewijzen van deelneming, ons betoond bij het overlijden van onze lieve ALIDA ANNA, betuigen wij door deze onzen innigen dank. Broek op Langedijk, G. VRIJER Azn. 17 Jan. 1890. M. A. M. VRIJERWieringz. De voorzitter van het israëlitiseh arm bestuur geeft onder dankbetuiging aan allendie daartoe hebben bijgedragen, langs dezen te kennen, dat de op woensdag j.l, gehouden collecte heeft opgebracht de som van 28I,95j. De Voorzitter voornoemd, A. PRINS Az. Blijkens acte, den 15 Januari 1890, ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden Notaris M. GOUVERNE verleden, hebben de heeren JACOB VALKERING en KLAAS KLOOSTER, beiden wonende te Egmoudbinnen, voor onbepaalden tijd aangegaan eene VKA'AOOT- SCBSAI' tot het fabriceeren van en handel drijven in HonigzoetBeschuit en daaraan verwante artikelen, onder do firma J. VALKERING Co. De Vennootschap is gevestigd te Egmoudbinnen, wordt geacht te zijn aangevangen den 1 Januari 1890 en zal blijven voortbestaan totdat een der Vennooten zal hebben kennis gegeven, dat hij na een jaar haar wenscht te doen eindigen. Uitsluitend, is de Vennoot VALKERING bevoegd, den naam der firma te teekenentot het incasseeren der gelden het afgeven van orderbiljetten en het trekken, endosseeren en accepteeren van wissels en ander han delspapier, doch alléén voor gedane leverantiën en aan- koopen voor do Vennootschap De onderteekening van den eigen naam der beide N ennooten is noodig tot het op- en ter leen nemen van gelden het beleenen van fondsen en goederen en het afgeven van borgstellingen. Namens de partijen, GOUVERNE, Notaris. I Le délai de la loi d' amnestie dn 19 Juillet 1889 aux déserteurs et soumis de l'armée de terre et de mer expira le 21 Janvier prochain. Systeem Prof. Dr. G. JAEGER, goedgekeurd en gecontroleerd door Dr. S. Sr. CORONEL. Bekroond: Werol d-Tento od st ellin g P a r ij s 18 89. STATIOST lï«OEBSCT,lEWOlTDK, in Febr. SESAMKOEKEN 100 kilo j 10 Franco aan huis (dagelijks) 10'/ LIJNZAADKOEKEN (Du ij vis) 12»/* Merk »de Ster" (W e s sa n e n Laan) 121/! Merk GB 12' 2, Merk BB ll1" Puik P E L M E E L 100 P. 3,50. Enz. Enz a contant. IO Wagens puik gewonnen LAXJUiiGOI. Ongesteldheden der nierente herkennen door den diep gestelden pijn in den rug en geringe afscheiding van water kunnen in derzelver benauwden en snellen loop tegengegaan worden door deze zuiverende Pillen. Derzelver voortreffelijk chronische en versterkende eigen- sehappen voorkomen verarming van het bloed en de storing van deszelfs omloop kenmerken van ongesteld heden der nieren en dikwijls eindigende in gedeeltelijke of geheele waterzucht De ondervimling heeft den bijna onveranderd gunstigen uitslag bewezen die men ver krijgt wanneer Holloway's Zalf goed op de nierstreek is ingewreven Deze behandeling zal de heeto en ver droogde huid ontspannen de daarmede vergezeld gaande hardlijvigheid overwinnen en eene overvloedigeafscheiding door de nieren bewerken kenteekenen, die de voorboden zijn van wjjkende ziekte en terugkeerende gezondheid. Door het vermeerderd debiet zijn de prijzen als volgt: Doosjes pillen a 0,80, 1,85, ƒ3, 6,75,13,50, 20,50. Potjes zalf a 0,80 1,85 3, ƒ7,50, 13,85, 20,95. Zijn op franco aanvragen a contant te bekomen bij J. M. ¥aii Renesse Apoth. te 's Hage; B. Adema te Amsterdam en bij Straatman Apotheker te 's Bosch alsmede in HOLLOWAY's etablissementen te Londen 78 New Oxford Stieet. zuivere CACAO vormijdt vervalscht Chocolnad- poeder vermengd met MeelSago of dergelijke. Eischt het TJT TJ OIT1VIT merk IaARiS J. JjfJjB, ROTTERDAM. Cacao Karstel bevat al den geur en kracht der cacao vrucht. Cacao Karstel bezit de eigenschappen, die de beste kwaliteiten kenmerken. Cacao Karstel kost hetzelfde als het surrogaat Poe der Chocolaad n 1. Ko. ï.ao, 1 Ko. 0.5 7'/, Aed. Ons O 84. Cacao Karstel staat onder voortdurende controle van Dr. P F. VAN HAMEL ROOS en A. HARMENS Wz. De s-Kraventiaagsche Hypo theekbank voor Aederland verstrekt gelden ter leen onder lo hypothecair verband op Huizen en Landerijen. Inlichtingen te bekomen ten kantore der Bank Ge dempte Raamstraat liette 's-Gravenhage; te OUDORP bij ALKMAAR, bij den heer S. DE JOlïdH. Die iets te vorderen heeft van verschuldigd is aan, of borgtochten bezit geteekend door don heer RUDOLF BOSSERT Gz en mejuffrouw SARA GELDOLPHIA DE LANGE echtelieden beiden overleden te Alkmaar, de eerste 27 Mei 1889 de laatste op 7 Januari 1890 gelieven daarvan vóór 31 Januari 1890 opgaaf of betaling te doen ten kantore van DE LANGE A DE MORAAZ te Alkmaar. H ij vonnis der Arr.-Rechtbank, dd. 9 Jannari 1890, 11 is met ingang op den 31 December 1889, verklaard in staat van faillissement JACOB DEN DAS, koopman en schipper wonende te Koegrasgemeente Callants- oog, met benoeming van den E. A. heer Mr. G. WTTE- WAAL tot reehter-commissaris en van den onderge- teekende tot Curator. De crediteuren worden opgeroepen om in persoon of bij gemachtigde te verschijnen ter eerste vergadering van crediteuren tot verificatie hunner vorderingen" welke zal gehouden worden op Vrijdag 7 Febrtsnri a.s., des voor middags ten 44'2 uurin een der localen van het gerechtgebouw te Alkmaar en wordt hen verzocht de bewijzen hunner voideringen m.nstens 5 dagen van te voren in te leveren bij Alkmaar, Mr. P. BUIJS. 13 Januari 1890. Langestraat95. enkel van landbouwers en Veehouders onderling De omslag over 1888/89 was 2,10 per mille met inbegrip der administratiekosten. AGENT te Alkmaar de heer A. SIEBERT COSTER. De Directie, P. M. M O N T IJ N. J. A. P. MONTIJN. Bekroond met Zilveren en Gouden Medailles. Aanbevolen door H. 11. Genees- en Scheikundigen. vcedzaam, versterkend, aangenaam van smack, voor kinderen en zwakken zeer aan te bevelen. Alom verkrijgbaar in bussen Kg. Te Alkmaar, o. a. bij den heer A. H. TEJ.JER, Apotheker. ECHTSCHEIDING. Bij vonnis der Arrondissements- Rechtbank te Alkmaar den 24 October 1889, bij verstek gewezen, op de expeditie in debet geregistreerd, is ten verzoeke vr.n JOHANNES SMIT, bottelier bij de Kon Ned. Marine, wonende te Helder, thans verblijf houdende a/'b van Z. M, opleidingschip Admiraal van Wassenaer te Amsterdam, het huwelijk tusschen hem en JOHANNA GERRITJ E PERWEZ, verblijf houdende in de Rijkswerkinrichting te Veenhuizen, ontbonden verklaard door echtscheiding, met alle daaraan door de wet verbonden gevolgen. Voor extract conform, Kosteloos. De Procureur van den eischer, Mr. W. F. A. VERHUEEF. Stoomdr. van HermS.'Coster" A Zoon, Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 4