MOM 'IA. I, A FPM IV1 EK. IJil (Ie M M CIGMFTi TIXiE\ ASTHIIA UT TE kOOP: GMFKBANSEN. 't FIJNSTE Merk SCHEEPSHOUT Openbare Verkooping OPRUIMING van alle voorhanden LAPPENtegen spotprijzen. GEVRAAGD C. II. YAN REENEN. 33/4 zonder meer. uitsluitend verkrijg baar in gesloten bussen. K<V(4 Ro.j|8 1.60 85 Ct. 45 Ct. Openbare Verkooping Openbare Verkooping Publieke Verkooping, Notaris LAU, Openbare Verkooping, verder de geheeie week Van af MAANDAG 20 Januari en Gr. scï5E3;Eï^i.3Vi:^i^ravr. Openbare Verkooping Winkelhuis met Pakhuis, Landbouw - Crediet «EBIt. VAN VdllBE. Nieuw Geheel Nieuw op Maandag 3 Februari 1890, W. APPEL Jr. vollen Inventaris van een Bomschuit. te Alkmaar, Stukgoederen worden tegen verlaagde inventarisprijzen opgeruimd. te ALKMAAR, VoordamC nrirmnaiidelijksche Maat. 13. 399114,37 70087,50 317502,69 HaarvlechtenScheidingen Pruiken, Toupets, van de natuur niet te onderscheiden, worden door den ondergeteekende vervaardigd in alle prijzen en kwaliteiten J BIJLOOS, Coiffeur Lanirestraat. Eene nieuwe collectie GRAF KRANSEN ontvangen, GRAFHEK JES enz GELD BESCHIKBAAR, flinke posten, als le hypotheek op Landerijenzonder vooruitbetaling van rente, voorjaren vast, a 32 Adres P. BAANT, Hensbroek. onder leiding van den heer H. E. SCHUURMAN, ft Blooker's Cacao te Schoorldam, in de herberg van Delver, Dins dag 21 Januari 1890 's middags 12 uur van De MARKTSCHUITgroot 14 ton varende in het veer van Sehoorl op Alkmaar, met Zeil Treil en Inventaris Aanvaarding 1 Februari 1890. Inmiddels uit de hand te koop. Te bevragen bij den eigenaar A. NUIJENS te Sehoorl. A. VONK Notaris te Schoorldam. te W ARMENHUIZEN, in de herberg «de Ooievaar", van F. Lingeuak Woensdag 22 Januari 1890 namiddags 1 uur, van Het HUIS en ERF te Warmenhuizen kad. sectie B No. 555, groot 1 are, 90 centiaren. Eigendom van en bewoond door E. G. DU DOK. Aanvaarding 1 Mei 1890. A. VONK, Notaris te Schoorldam. Maandag 20 Jan., 10 uur, van MEUBELEN, HUIS RAAD INBOEDEL SCHILDERSTUKKEN SALON- AMEUBLEMENT GOUD en ZILVER enz. Te zien morgen Zondag1—4 uur. te UITGEEST, in het logement »de Ooijevaar", op Donderdag 80 Januari 1890, des voormiddags 11 ure, ten overstaan van Notaris B. WIELAND LOS. van: 1. Een HUIS SCHUURERF en BLOEMBOLLEN- SCHUUR te Uitgeestaan het Nieuwland en de Uitgeestermeer, kad. sectie B No. 1838 groot 8 a. 45 c. en eene KALKBRANDERIJ met Schuren en ERF, aldaar, kad sectie B No. 1399, groot 15 a. 78 c., waarin vele jaren met goed succes de Kalk branderij en Metselaars-affaire is uitgeoefend. 2. Eenig TUIN- en WEILAND aldaar, kad. sectie B, No 1363, groot 10 a. 73 c. 3. Een HUIS, BLOEMBOLLENSCHUUR en ERF, te Dorregeest, gemeente Uitgeest, kad. sectie A, No. 200, groot 8 aren en 4. Eenige TUINGROND, aldaar, kad. sectie A. Nos. 222 en 223 groot 1 hectare 18 a. 50 c.voor teelt van bloembollen bijzonder geschikt. Nadere information bij den eigenaar G. RUIJTER te Uitgeesten ten kantore van genoemden Notaris. zal op Donderdag 30 Januari 1890, 's morgens ten 11 uurten horberge van mej. de Wed. M. V. Ivangh te Schermerhorn publiek verkoopen: Een HUIS waarin Slachtersaffaire met SCHUUR en ERF aan den Noordkant van het Oosteindete Scher merhorn, Sectie C, No. 530, groot 2 aren, 47 centiaren. Behoorende aan J. DOETS. te EGMOND AAN ZEE op Vrijdag 24 Januari 1890, 's morgens 9 uur van en Breeder bij billetten. GOUWE Notaris. op Woensdag 5 Februari 1890 bij opbod en Woens dag 12 Februari 1890 bij afslag, telkens 's avonds 6 uur, in »het Kleine Koffiehuis", ten overstaan van den Notaris HENDRIK JAN DE LANGE van 1. Een zeer ruim WOON- en WINKELHUIS met TUIN ERF, BINNENPLAATS, ACHTERHUIS en STEEG op een der beste standen in de onmid dellijke nabijheid van de Kaasmarkt, ad Voordam, te ALKMAARgroot 4 aren, 14 centiarenhet HUIS, geschikt voor alle bedrijven was vroeger HEEREN HUIS eu bevat behalve ruimen WINKEL beneden twee Kamersgroote Keuken en Kelder en boven Zeven Kamers en Zolders. 9 Nagelaten door den heer R. BOSSERT. 2. Een naast het vorige perceel staande WINKELHUIS met ERF en STEEG, a/d Voordam te ALKMAAR, groot 72 centiarenuitnemend geschikt voor alle affaires en verhuurd aan DE VRIES, voor ƒ6,per week. Behoorende aan den heer G. A. BOSSERT. De beide porceelen worden gecombineerd en zijn in middels FIT HE HAND TE KOOF, te bevragen ten kantore van DE LANGE DE MORAAZ f te A 1 k m a a r. te ALKMAARop Woensdag 22 Januari 1890 bij opbod en op Woensdag, den 29 dier maand, bij afslag, telkens des avonds ten 6 uur, in het te verkoopen per ceel van een H FISingericht tot HERBERG LOGEMENT en UITSPANNINGgenaamd het Paardshoojd, met STAL LEN en ERVENaan den Dijkte Alkmaar, sectie B No. 2538 groot 6 roeden 13 ellen. Eigendom van de Wed. en de beneficiaire erfgenamen van Cs. K O O IJ. Breeder bij biljetten en nadere inlichtingen ten kan tore van Notaris GOUWE, aan de Koorstraat, te Alkmaar. Op nader te bepalen dag, uur en plaats zal in de maand Februari e. k in het openbaar worden verkocht: Een WINKELHFIN, waarin de zadelmakerij wordt uitgeoefend, met Erve te Alkmaar aan de west zijde van de Achterstraat, groot 00,00,44, verhuurd aan TOEPOEL. Inmiddels uit de hand te koop en te bevragen ten kantore van den ondergeteekende. H. METMAN, Notaris. een goed onderhouden en wel ingericht tot berging van granenStalling voor 2 paarden en Berging voor hooi en Stroo, en WAGENHUIS, alles onder één dak. ERF en MOESTUIN, gelegen dicht bij vaarwater, in den kom van een welvarend dorp in Noord-Hol land waarin sedert een halve eeuw met gunstig gevolg is en nog wordt uitgeoefend eene affaire in Grutters- en Koloniale Waren, Pelmeel, Lijnkoeken, Granen. Glas- en Aardewerk en porselein, ook geschikt voor andere affaires het Huis bevat behalve den Winkel 4 Kamers ruimen Graanzolder 2 Regenbakken en andere geriefelijkheden. Te bevragen met franco brieven onder letters A Z, bureau der Nieuwe Courant te Alkmaar. IV O O KD II O L L A 1) S C II Maatschappelijk kapitaal j 153,000, opgemaakt volgens art. 19 der Statuten onder ultimo December 1889. Onder ultimo December 1889. Toegestane Credieten j 789925, Loopende Credieten 662057, In her disconto gege ven bij de Nederl. Bank Waarborgfonds Deposito's Onder Ultimo December 1888. 620580,— 476945,— 219158,92 59283,— 260293,08 Goedgekeurd in de vergadering van Commissarissen van 18 Januari 1890. De Directeur, De Vice-Voorzitter van H. H. MOMMA B.Jz. Commissarissen, P. VAN FOREEST. een BBOODBAKHEiCSKIECHT boven de 19 jaarbij Jb. JONGEJANS Brood- en Koekbakker te Bergen. van KBAEPELIEN HOLM, Apothekers, Zeist. Verkrijgbaar in de Apotheken. Prijs per étui 0,80 en 0,50. Te Alkmaar bij den heer A. CONIJN Az. 7 O mud Duinzandaardappelen a 3 69 per mud. 75 mud i 3.50 per mud, de bekende blanke Thomaaze. P. MOOIJ Kz Egmondbinnen. Die iets te vorderen heeft van verschuldigd is aan of borgtochten bezitgeteekend door den heer TEUNIS DE JONGH overleden te Eenigenburg, gem. Sint Maar ten gelieve daarvan vóór 31 Januari 1890 opgaaf of betaling te doen ten kantore van DE LANGÈ DE MORAAZ, te Alkmaar. Een net onderhouden Z O M E11- en WINTER- B UITEN VE RB LIJF aan den Straatweg te BERGEN (N.-H.j, voorzien van alle geriefelijkheden en prachtigen TUIN, groot 0,33,54, in de onmiddellijke nabijheid van kerken en scholente bevragen ten kan tore van DE LANGE k DE MORAAZ te Alkmaar. ZaadmarktNo. 78. CC DeKIESVEREENIGING ALfiEMBES BELA.VU, te Zuid- en Noo rdse ber in e r, heeft in hare laatst gehouden verga dering tot CANDID A AT gesteld voor den Gemeente raad den heer Zij noodigt hare mede-kiezers uithunne stem op genoemden heer uit te brengen. HET BESTUUR. EERE-D1PLOMA VOED. TENTG. PARIJS 1889. KEKKHOFF'S BÏAKINW in pikante saus, tot dusver onovertroffen haringbereiding, in staat den fijnsten liefhebber te bevredigen. Witte potten van 3, 5 en 8 stuks. KERKIIOFF'S HAUI1VG in Majonaise eene ware uitkomst voor huismoeders op vischdagen. Potten van 4 6 10 en 25 stuks. KEKKHOFF'S FIKAVTE SAFS, in flesch- jes verkrijgbaar, veel billijker en smakelijker dan de dure bnitenlandsche sausen. De saus is toepasselijk toij v!resets en viscU. Algemeen verkrijgbaar gesteld De uitvoering ten behoeve van de oude Mannen- en Vrouwenhuizen, die der Nederd. Herv. Gem. en die der R C. Pinsstichting zal plaats hebben (LOKAAIi HARMONIE), en met welwillende medewerking van: mejuffr. JO HANNA DIRKZEN, (Alkmaar) Sopraan, den heer T. B. M. STACHELHAUSEN(Amsterdam) Tenor en van den heer J. M. ORELIO lste Basaan do Holl. Opera te Amsterdam met begeleiding van piano (welwillend) en van een dubbel strijkkwartet van den heer KRIENS, te Haarlem. Entrée bij inteekening/l 35 per Dag der uitvoering 1 59 persoon. Aanvang 7) uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 3