Fnidsen 70. A. IMHULSEN. Fabriek te Westzaan. II Gebroeders Serbrock, eerste kwaliteit Engelsche Stoffen Lokaal Diligentia. G. 1MLDEK De Lange de Moraaz, ÏÏQÏÏTVEILING- HET COMPÖÜNBEN BODEMEIIER. Als le Hypotheek, rente 374°/ TWEE CONCERTEN, THEODOEE WEI®, HENHIJ TIBBE, Gedurende de maand Januari worden alle restanten van Buksklng, Stoften, Ka toentjes, Linnen en Halflinnens, alsmede eene groote partij Trfeottailles en Stut- garter normaalondergoederen (systeem Prof. Dr. Jaeger) tegen balansprijzen k eontant zonder eenlge korting OPGLflUlMD. VRAAG Onovertroffen kwaliteit LET OP NAAM. van en naar alle plaatsen in Neder land en het Huitenlasid met groote gesloten wagens SME «RIJIJTER ii Co*, Mr. Kleedermakers, Amsterdam, Damrak H 61. „BEPERKT RISICO". DONDERDAG, 23 .human 1890. ALEX. FAASSEN O. )i MELKZAAK. SCHIEDAMMER X I G II T C A P. OPENEN HANDELSCREDIETEN HOUTVEILING Puik beste Ouinaardappelen, P. M. Duijvis Co., op Land en flelbonwen, LOKAAL fiMMÖNlËT op Dinsdag 28 Januari en Vrijdag 7 Februari 1890, KUNSTTANDEN Alle goederen zijn van bekende prima kwaliteit. Een ieder wordt in zijn belang uitgenoodigd, zich hiervan persoonlijk te komen overtuigen, daar van de opteruimen goederen geene stalen worden verstrekt. OK.iiRICHT 4825. Ml A AG, West einde 18. AAIS'JTJEnilAMS, Weidse he Êsade 70. AKÏ%'BimiJParkstraat go—gi. Adres te Alkmaar: Hötel „DE TOELAST." Hun magazijn is steeds ruim voorzien van BR AND WAARBORGMAATSCHAPPIJ te Groningen, van weinig' gevaarlijke panden, inboedels en goederen. T ooneelgezelschap Nieuwe R otter damsehe Schouw burg-Maatschappij Makelaar te Alkmaar, AGENT der Algeineene Brandwaarborg-Maat- 8tli ?ppij te A in s t e r <1 a m SCHIEDAM. Puike Oude 9 Merk Verkrijgbaar bjj Mej. Wed. O. REEKERS, firma C M, S w a e r t s, aan de Boterstraat, A 16'17te Alkmaar. te A L K M A A E mm DER CRERIET-YEREEiMEIMi tegen, eene rente-vergoeding van 41 °/0 per jaar en S|8 0/o provisie, per 3 maanden nemen GELDEN in deposito. Technicum Mittweida Machine-Fa brikan ten, KOOG AAN DE ZaAN. O "V au Romnnde Geveke, ALKMAAR. zijn GROOTE en KLEINE SOMMEN verkrijgbaar. Adres aan het Kantoor der Oadkarspelsche Bank-Vereenijfing te ©IDRARSPEL te geven door den Nederlandschen Solo-violist lste Professor der Kon. Iersche Academie voor Muziek te Dublin met medewerking van Solo-Pianist te Amsterdam. Entréebij inteekening 0,99. buiten id. 1,49. Aanvang 8 uur. De lijst zal ter inteeke ning worden aangeboden. Groote Jaarlijksche Uitverkoop! GHOGOLAAD GROOTES VERHUIZINGEN IN DE KEURIGSTE DESSINS. plaatst G. J. DE LANGEN WENDELS zonder de onde wortels te trekken. ReparatiSn worden spoe dig en solied uitgevoerd. OUDEGRACHT 99 b/d Baangracht, ALKMAAR. Spreekuur dagelijks. Gij die hoestgebruik Drop uit <if' blikken trommel van Wed. J. RAVE te Zwolle. Dit is hot eenig echte en heilzaamste middel, per doos 30 cent. nsmgwa Depot Dij «E®. PEBH, ALÜMAAU. Premie voor le klasse Heerenhnizen <4© ets. per/1000. Vertegenwoordiger te ALKMAAR de heer 18e*. 9§. ltotn.n*.Mi tuk W: pi li. Advocaat-Procureur. Do Directie herinnert hundie bij deze Maatschappij weuschen over te gaan, dat do meeste polissen 5 6 of 12 maanden vóór het einde moeten worden opgezegd. DERDE ABONNEMENTS-VOORSTELLING D O O B HET DER DIRE CT IE: Blijspel in 5 bedrijven naar het duitsch van Oscar ilhmen thai, vertaling van E. B e c h t. Aniivani; te 7uur. Prijzen der plaatsen le rang 1,49, 2e Rang O BW. Abonnementsprijzen le rang per 4 stuks f 4,en per 8 stuks 7,25; 2e rang per 4 stuks 2,60 en per 8 stuks 4,—, op den speeldag van 12 tot 1 ure ver krijgbaar Abonnementskaarten zijn niet persoonlijk en abonné's hebben het recht van kosteloos bespreken. Loting voor plaatsen door geahonneerden op den dag der voorstelling te 12 uur. Despreking van plaatsen voor niet-geabonneerden Lgen 10 cents per plaats, denzelfden dag van 1 tot 3 uur. Die iets te vorderen heeft van verschuldigd is aan, of borgtochten bezit geteekend door den heer RUDOLF BOSSERT Gz. en mejuffrouw SARA GELDOLPHIA DE LANGE echtelieden beiden overleden te Alkmaar, de eerste 27 Mei 1889 de laatste op 7 Januari 1890 gelieven daarvan vóór 31 Januari 1890 opgaaf of betaling te doen ten kantore van DE LANGE DE MORAAZ te Alkmaar. Door een spoedig sterfgeval wordt UITDEMA1KD TE MDD1* aangeboden een flink, groot en sterk MUIS, waarin tot nu toegedurende 40 jaren de MEIiM- ZAAK is uitgeoefend. Brieven franco onder motto Melk zaak", bureau dezer Courant. Kantoor Kijdain C 5, beveelt zich aan tot het sluiten van verze keringen tegen brandschadehet opmaken van koop- en huurcontracten, inventarissen, boe- delscheidingen enz., en heeft groote on Kleine kapitalen als eerste hypotheek op solied on derpand tegen billijke renten disponibel. N.B. Als bewijs van echtheid, is cachot en kurk steeds voorzien van den naam der firma P. Hoppe, Sachaen. JUm uinen - Ingeniear - Seïale I W erkmeister Schule. te BERGENop Donderdagden 23 Januari 1890 's morgens precies ten 10 ure. om contant geld,, van «O a 70 PARKEN EXTRA ZWAAR eiken en herken HAKHOUT, liggende gehakt op het Westdorp, nabij het Wierdijkje op Dinsdag 21 Januari 1890 des voormiddags ten 10 uur, in de bosschen ZELDEN RUST en HET PLAATJE, te R1NNEGOMgemeente EGMOND-BINNENvan 8© a ©O parken zwaar esschen en elzen HAKHOUT. 3,50 per mud. Te bevragen bij K. VAN DER VLIES, te Petten. VAN EEN STOOMMACHINE IS EEN ZEER VOOR- DEELIGE WIJZE VAN VERGROOTEN. IA'iaEIVT£Uli§ en PER ANKER ƒ34,-. Stoomdr. van Herms. Coster ZoonAlkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 4