De Drins Hendrik-Stichting te Egmond aan Zee. de beraadslagingen werd eebter met 38 tegen 32 stem men een beslissing genomen, geheel afwijkende van het geen bij do vorige behandeling van do uitzonderings wetten, als verbindend voor de toekomst, was aangenomen. Hierdoor zijn wij landbouwers belast, om weder voor de twee komende jaren, de algemeen veroordeelde wik- en weegloonen naar het oude tarief te betalen. Zou nu in de omstandigheid, dat wij voor eene billijke tegemoetkoming aan onze grieven weinig meer te hopen hebben, geen aanleiding bestaan, zelf naar middelen om te zien, in dezen toestand verbetering to brengen Zijn wij daarvoor wel zoo machteloosals men in de steden gelooft? Hoe dan ook! In ieder geval moeten wij alles aanwenden, om voor onze kaasboeren een billijken toestand te verkrijgen. Voortdurend moeten wij blijven protesteeren en opponeeren tegen eene exploitatie onzer zuivelnjver- heid als met de heffing der bestaande wik- en weeg loonen geschiedt. Om te beginnen, geef ik der afdeeling in overweging, zich met eenige landbouwers te verstaan om hun kaas, die voor de alkmaarsche markt is bestemd, in de waag te Wieringerwaard te doen wegen verder zich in be trekking te stellen met eenige heeren kaaskoopers en te onderzoeken of zij eventueel bereid zullen zijn, de kaas hij aankoop op de markt te Alkmaar te accepteoren in wicht, als op het door den verkooper vertoonde waagceel is aangegeven. Wij zullen dan voorloopig eens kunnen nagaan, in hoeverre de beweringen van den heer van der Kaay door Z.E. den minister van B. Z. bevestigd nl. dat wij geheel vrijwillig van de waag gebruik maken en te Alkmaar toch geen marktgeld wordt geheven, kunnen steunen op de verhoudingen en het vrije verkeer op de kaasmarkt aldaar. Niet alle heeren kaaskoopors mogen bereid zijn, hier mede met ons een proef te nemen toch zullen wel en kelen, die geheel buiten de kwestie staan, loijaal genoeg zijn, om ons do behulpzame hand te bieden. De heer van der Kaay zegt in zijne rede dat land- houwers zijn getart deze proef te nemenZ.WEd.G. heeft het mij wel eens voorgesteld maar ik weigerde toen omdat ik, voor de toekomst vertrouwen stellende in de wetgevende macht, eene handeling als deze min gewenscht vond, te meer daar ik in het algemeen de landbouwers volkomen tevreden geloofde, wanneer ook maar langza merhand aan hunne grieven word tegemoet gekomen. De heer Brands is gaarne bereid, do proef te nemen. Hij vraagt echter, hoe de kaas naar de schuit te krijgen wel heeft de heer v. d. Kaay beweerd dat de dragers hiertoe tegen betaling verplicht zijndoch hij vreest dat er nog al wat tijd mede zal heengaaneer men geholpen wordt. Ook de heer J. Bakker Jr. oppert bezwaren. De heer V. Bakker daarentegen ondersteunt hot denk beeld van den voorzitter, hij meont dat het geen bezwaar zal oploveren, eenige kooplieden te vinden, die ons willen helpen spreker wenscht, dat het bestuur zich in ver binding zal stellen met eenige zusterafdeelingen, zoomede met den Bond van kaasfabrieken, om alsdan gezamenlijk op te treden. De secretaris, de heer W. Teengs, heeft met genoegen gezien, dat deze zaak hier ter sprake is gebracht; het is algemeen bekendhoeveel moeite de Vereeniging tot ontwikkeling van den landbouw in Hollands Noorder kwartier zich voor de wik- en weegloonen heeft gegeven; weliswaar is alles wat zij de laatste dagen heeft gedaan, vruchteloos geweest, doch aan deze Vereeniging hebben wij het zeker in geen geringe mate te danken, dat steeds het oog is gevestigd op het onbillijke en onhoudbare der heffing. Bij de laatste verkiezing is duidelijk gebleken, dat een groot deel der kiezers in dit district in den hoer van der Kaay niet zag den vertegenwoordiger van het platte land; de heer van der Kaay heeft nu weder bewezen dat men toen niet heeft misgezien. Spreker wil niets afdingen op do groote bekwaamheid van den heor van der Kaay doch vertrouwtdat bij eene vol gende verkiezing do landelijke bevolking in dit district als één man zal opstaan, om te trachten, iemand af te vaardigendoor wien de belangen van den landbouw meer naar behooren worden behartigd. i s in één woord het staat aan ons deugdzaam te zijn want genot, zoo begrepen, is deugd. 177. Gonot en deugd zijn gevolgen van veredeling. Deze wordt bevorderd door kennis. Kennis is grootendeols een gevolg van gebruikt denkvermogen. 858. De zeer noodzakelijke huishoudelijkheid met onze geestvermogens moet zich voor een groot deel openbaron in onthouding. Tot vrije studio is gewis noodig dat we ons verstand niet verdooven door geloof. Evenmin door sterken drankdoor onmatigheiddoor slavernij onder de zinnen, door ounatuurlijken strijd tegen gepaste aanspraken dor zinnelijkheid, door toegeven in hartstocht, door luiheid. We moeten ons doordringen van 't besef dat begrijpen plicht isen 't berusten in het tegendeel eene onzedelijke lafhartigheid. Elk mysterie is een vijand, die do denkridder mensch uit don zadel behoort te ligten! Of althans hij moet dit beproeven. We zijn geboren kam pioenen voor duidelijkheid, voor eenvoud, voor harmonie tnsschen daad on woordvoor waarheid De lieve natuur zorgt er wel voor, dat er ten allen tijde monstersreuzen en spoken te bestrijden blijven. Elk verjaard wanbegrip laat vlokken na, die uitgewischt moeten worden. Elke verklaarde verborgenheid baart nieuw mysterie. Bij t lezen van elke bladzijvan elke zinsnede in 't groote hoek dat van eeuwigheid tot eeuwigheid wordt voorgeschreven door de feiten behooren wij gedurig ons zelf de vraag voor te leggen die Filippus richtte tot den kamerlingverstaat ge wat gij leest Meu be hoort zich toe te leggen op juistheid van uitdrukking en zoo dikwijls mogelijk zich tot taak te stellon iets te verklaren aan anderen, of zich de vraag voor te legden hoe zou ik antwoorden als iemand op zulke verklarino' aandrong? 268a. Alle studie vordert matigheid onthoudingeconomie van verstand en hart en in zekeren zin ascetisme. De zeer moeielijke taak van zielontleding kan niet worden ten uitvoer gebrachtdoor iemand die zijn eigen ziel wegwerpt, d. i. het gereedschap waarmee hij arbeiden moet. Deze waarheid schijnt zeer eenvoudig en wordt toch door de meesten niet begrepen. Men moet hen uit drukkelijk bij herhaling verzekeren en dan nog vaak to vergeefs, dat een dronken Jan Steen niet schilderen De Voorzitter weerlegt de geopperde bezwaren van de heeren Brands en Bakker. Kan men de kaas niet door de dragers naar de schuit gebracht krijgen, dan zijn er in Alkmaar wel lieden te vinden die dit voor billijke vergoeding willen doen. Spreker vindt het treurig, dat op een vergadering als deze dergelijke zaken moeten worden besproken, te meer daar wij toch allen overtuigd zijn, dat als centraalpunt van de landbouwnijverheid Alkmaar eene schoone plaats zou kunnen innemen, maar daarvoor moeten stad en land samenwerken en niet de eene partij gebruik maken van de gelegenheid, om van de andere zooveel mogelijk te profiteeren. Men vergete, ook in Alkmaar niet, dat in onzen tijd van centralisatie, de zuivelindustrie moer en ineer in handen zal komen van groote en grooter wordende fabrieken en waar tot op heden de waag met haar prerogatieven kon steunen op do machteloosheid van den kleinen boer, zij in de naaste toekomst in verrekening zal komen met een goed aaneengesloten bond van belanghebbenden bij onze zuivelindustrie. Nadat nog door eenige heeren het woord was gevoerd, werd met algemeene stemmen besloten het bestuur op te dragen zich in verbinding te stellen met eenige heeren kaaskoopers zoomede met de omliggende afdeelingsbe- sturen. Niets meer te behandelen zijnde, sluit de voor zitter de vergadering. Den 14 zijn Jan Gelderman en J. Hendriks te Koekaige, verdacht van den moord gepleegd te hebben op G. Vulton aldaar, gevankelijk naar Assen overgebracht. Dc gemeenteraad van Utrecht heeft den 16 beslo ten het buizennet der gemeente-gasfabriek uit te brei den, eene uitg'ave zullende vorderen van ongeveer f 260.000 en een gedeelte van het Sterrenboschgelegen op den noordelijken hoek van dat terrein, ter oppervlakte van ongeveer 2610 vierk. ellen, niet meer voor den open baren dieifst te bestemmenmaar kosteloos aan den Staat af te staan ten einde daarop laboratoria te stichten voor gezondheidsleer en anorganische scheikunde. Den 17 is te AWSTEISBAM aan eene long ontsteking overleden de heer mr. S. Katz advocaat en procureur en den 14 te Zutfen de heer S. A. Schoe- vers commissaris van politie aldaar. Den 17, toen te AKSTEBBAH nog 51 tele graaf beamten en 14 bestellers ziek waren is bepaald dat den 20 het bijkantoor der Rijkstelegraaf op de Rozen gracht weer geopend en de doorloopende dagdienst van het bijkantoor op de Houtmankade hersteld zal worden. De Paard etram 19 O O lt IV - K A' li U U 1XIIJU ver voerde in Dec. 1889 10207 reizigers. Opbrengst 1862.79|. De heeren P. M Balen te M®©5iIV en A. M. P. G. Brinkerink te BERKHOUT zijn den 14 geslaagd voor het surnumerairs-examen gedeelte A, bij de Maat schappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen. De Indische regeering heeft voor het jaar 1890 de uitzending gevraagd van 1800 man suppletietroepen voor Oost-Indie en 85 man voor West-Indie, namelijk 43 man voor Suriname en 42 voor Curasao. Naar aanleiding van de ongunstige uitkomsten der koloniale werving in 1889 heeft de minister van oorlog aan de plaatselijke en garnizoens-commandanten een schrij ven gerichtwaarin de belangen dier werving bij vernieuwing en met den raeesten nadruk aanbevolen worden. Volgens hem is één dier middelen gelegen in het op goed zichtbare wijze doen aanplakken, ter plaatse waar zulks te doen gebruikelijk is, van de zoogenaamde blauwe biljetten bevattende de voorwaarden tot dienst neming bij het indische leger. Verder verdient het aanbeveling, omtrent die voor waarden van tijd tot tijd berichten te doen opnemen in plaatselijks advertentiebladen welke in grooten getale kosteloos worden verspreid. Ter wille van het goede doel en den plicht, op elk Nederlander rustende, die ons van der jeugd af aan werd ingeprenttoen ons reeds geleerd werddat de wei konen dat een kunstenaar, die voortbracht wat hij voortbracht, met inspanning moet gewerkt hebben. Arbeid nu is t meest doorslaand blijk van moraliteit. Wie dit niet inziet, heeft te weinig gewerkt en staat dus zekerlijk niet zeer hoog. Altijd zouden wij goed zoekend in onze hersens een ongezonde plek vinden. Men kan er zeker van zijn, dat zoo n fout in ons organisme heerschzuchtig is. Het is onze^ plicht haar te leeren kennen en ons tegen over- woldiging to verzetten. De hulp van God is hiertoe noodig. Zonder Hem zijn wij nietsweten wij niets kunnen wij niets Die god heet logosdo Rede. Hij is wijs, goed, eeuwig, almachtig, trouw. Hij is de waarheid. Hoe dienen wj hem Door hemd. i. de waarheid te zoeken. Hoe beleedigen wj hem Door waarheid te versmaden. Door 't bederven der middelen die ons gegeven zijnom de waarheid te benaderen. Welke ritus is de geschiktste om dezen godsdienstigen zin levendig te houden Denkon overdenken rede neeren. Wie redeneert dient de rede en de rede zal u vrijmaken. Als onderwerp van denken kieze men eenvoudige grondwaarheden. In majesteit van symme trische logiek staan ze op gelijken trap met de* meest ingewikkelde vraagstukken die allen en altijd uit zulko eenvoudige gegevens zijn saamgesteld. De gnoompjes had den gelijk 2 maal 2 is 4. Wie zich schrap zet, het geloof hieraan en de toepassing daarvan op alles wat bestaat in het oog te houden, kan niet verloren gaan. Waarde lezer, als ge bedroefd zijt, angstig voor 't afnemen uwer zedelijke krachtals ge gebukt gaat onder zorgen denkEn kunt ge 't nietleer denken. Kies ter oefe ning onderwerpen die op de meest in 't oog vallende wijze, de macht der logiek openbaren; de verhouding vau cijfers en ljnen de elementaire Catechismus van het zijn. Dwing u zelf tot de stiptheid van het 2 maal 2 en gij zult weldra erkennen dat God zich niet onbe tuigd laat aan wie hem dienen in geest en in waarheid (Zaaier 73.) Wie to veel wil, bereikt niets, wordt er gezegd. Dit is onjuist. Dat willen zelf is een iets en 't veraehte- lijkste niet. Ons leven is te kort om op alles te letten, zegt men. Ons leven is te kort om alles te verwaar- loozen, is mijn antwoord. Juist de aanhoudende pogingen vaart van ons kleine Nederland ten nauwste samen hangt met den bloei der zeevaartplaatsen wj het vol gende op verzoek van den directeur. Herinnert ge u noglezershoe reeds als jongens ons_ de verhalen van koenedappere zeeheldenvan schipbreuken en lotgevallen van zeelieden boeien kon den, heel mooi, niet waar Ja heel mooi in een boek, waarvan bovendien de schr jver nog onze phantasie wist te prikkelenM aar hebt ge als buiten de stormen gieren en de wolken daarheen stuiven en gj binnenbljft bij den gezelligen disch in een warm vertrek ook dan wel eens gedachtaan hen die in de diepste diepten van den Oceaan hun graf vondengedacht aan de kreten van wanhoop en vertwijfeling van hen die in hangen doodstrijd verre van allen, die hun lief zjn, zwevende tusschen bange vrees en hoop uitziende in den vreesel jk stikdonkeren nachtnaar reddingen wien iederen mi nuut banger str jd hooger nood te wachten staat Maar de stormen wakkeren aan de golven zwiepen hoog in de luchthet nu ranke vaartuig, dat in onze oogen, vastgemeerd liggendeen zeekasteel isdobbert als' ware het een klomp, drjvende op onze binnenwateren, bj harden wind. Hebt gj er nimmer aan gedacht, hoevelen er ieder jaar den dood vindenzonder dat hun zelfs de voor den zee man plechtige eer wordt bewezen dat zijn Ijk om den grooten mast gedragen wordt en dan na het een, twee, drie^in Gods naam een rustplaats kr jgt Niet allen, o neen de meerderheid wordt doorGodsVader- hand bewaard, en sommigen worden oud, zelfs zeer oud, 85 jaar is geen zeldzaamheidmaar danals hij oud en stram geworden is als zjn haar grijsde rng gebo gen en de handen vereeld zjn ja dan komt gij hem te^ hulpliefdadigen in Nederland. Het Asyl voor behoeftige oude zeelieden tot welks oprichting een der beminde zonen van 't Oranjehuis het initiatief nam bj zjn leven, hebt gj Hem ter eere hun ten zegen opge richt. Zie daar staat het in gindsche duinen, aan Eg- inonds strandenwaar de zeeman kan uitrusten dank baar z jn hart opheffen kan tot Hem die zoo wonder- 1 jk wist te bewaren maar de handen nu ook niet van hem aftrektmaar in een veilige haven deed ankeren. Daar staat z j, de Prins Hendrik-Stichting, waar reeds 80 van die oude zeerobben gehuisvest zijn, maar waar nog velen met verwachting naar staren om er ook van don zegen te genieten. Zij toch ondervonden een gelijk lot, hadden een even kommervol bestaan dan dezen. Zouden wij beter aanmoediging kunnen vinden voor hen, die zich aan de zee en haar gevaren gaan bloot stellen dan hnn eenen steun te verzekeren als zj oud zullen geworden zijn Of de behoefte wel zoo groot is? Sedert 1880 word zij driemaal vergroot, in evenredigheid van de middelen die ten dienste stondenmaar haar bestaan vindt zj uit giften en bjdragen. Het bestuur wenscht ook nu uitvoering aan haar programma te gevenwaarbij voorop staathulp te bieden aan hen, die wachten of er ook mogeljk door stei fgeval eene vacature komt, wier getal aanzienljk is. Wie het daarbj steunt zal zich zjn offer niet beklagen. Op eene eigenaardige wijze werd ditmaal die steun gevraagd in den <rorm eener plaatvoorstellende een der verpleegdendie voor zjn oude makkers vraagt door te zeggen »Och m'n ouwe maats zouden er ook zoo gaarne in willen", welke plaat gratis werd verspreid en op aanvraag gaarne wordt toegezonden. Moge de hoed, die hj in de hand houdt, overvloeien van uwe milde giften, die door het bestuur dankbaar worden aangenomen De directeur der stichting, de heer G. E. A van Hall brengt hartelijk dank voor de giften en bjdragen, die hij door de vriendelijke tusschenkomst van den heer W. F. G. L. Gouwe, te Alkmaar, reeds voor de stichting mocht ontvangen. om t verband tusschen alles en alles te vatten zjn noodig om iets van de onderdeelen te doen begrijpen. Zedelijke en verstandelijke ontwikkeling, identisch met arbeidgenot en deugd is gevolg en belooning van aanhoudende kritische vergelijking der feitendie de natuur ons te aanschouwen geeft. Wie den blik van dat schouwspel afwendt, die punten van vergelijking geen aandacht waard keurt en alzoo de harmonische ont wikkeling zijner gaven veronachtzaamt, krimpt in tot een diertot een machinetot een zaak. De steen ligt. Dat is alles wat- i kan Zijn s/?eciali- teit We willen meer zijn dan zoo'n steen Het rad draait. Het kan niet anders Zijn specialiteit, We willen meer zijn dan 't werktuig, dat zich zoo dom eentonig beweegt. De plant groeit, bloeit, verdort en sterft zouder genot, leed of besof. Haar specialiteitWe willen meer zijn dan zoo'n plant. De koe eet grasherkauwt eet weer gras en her kauwt tot ze geslacht wordt. Dat is haar specialiteit. Excelsior excelsiorDe roeping van den mensch is mensch te zijn. (Special. 210.) En vraagt ge wie het meest invloed behoort to heb ben t Wéldie 't verdient. Maar wie verdient het? Wie 't meest ontwikkeld is als mensch. 181. Op dan gj weinigen die nog niet geheel zijt ver- leugend Op giji Gie nog uw hart voelt kloppen voor het goede Op op gijdie nog niet hebt verleerd te gloeien van verontwaardiging bij 't aanzien van het booze Gij mannen, gij vrouwen, gij jongelingen, gij meisjes gij zjt menschen. Men zegt u dat ge 't niet zjt. Men behandelt u alsof ge 't niet waart. Men dwingt u het niet te zjn. Maar ik zeg n; gij zijt menschen. Op u rust men- schenplicht Die plicht schrijft voor: streven naar waarheid! En overal heerscht leugen. Op dan! Ten strijde tegen de leugen! Op, ten strijde! Op, ter overwinning! (Vrije arbeid. 131.) Stoomdr. Herms. Coster ZoonAlkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 6