FEUILLETON. No. 10. Twee en Negentigste Jaargang 1890 22 MMJAllfc IV O E N S D A G Officieel Gedeelte. HERIJ K.. 1)Ë LEUGEN HAAKS LEVENS. VERSLAG. BUITENLAND. Rttmau van Alexander Röuier. GO 1JB ANT. Frijs der gewone Advertentiëu Per regel 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COS- TER ZOON. ALKMAARSCHE Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 0,8©; franco door het geheele rijk 1, De 3 nummers ©,©K. l4R I~A~V\ ALK BURGEMEESTER en WETHOUDERS MAAR Gezien het kon besluit van '29 November 1889 (Staats blad No. 172) en het besluit van Gedeputeerde Staten van Noordhollaad van 8 Januari 1890 No. 2, (Prov. blad No. 2); Brengen ter kennis van belanghebbenden dat de gemeenten Alkmaar, Akersloot, Bergen, Ileer- hugowaard, Heiloo, Oterleek. Oudorp, Koedijk, Li/urnen, St. Pancras en Schoorl v©or den herijk der maten en ge wichten zijn samengevoegd dat het goedkeuringsmerk gedurende het jaar 1890 te bezigen zal zijnbij den ijk en herijk der maten en gewichten, de lettor aan deu gewonen schrijfvorm; bij den ijk van gasmeters, de koninklijke kroon dat die herijk welke kosteloos geschiedtzal plaats hebben in het IJklolcadl in het Victoriepark te Alkmaar, van des voormiddags i§ tot 12 en Mes namiddags van 1 tot 4 uur: voor ten verkoop bestemde maten en gewichten op 4, 5 en 6 Februari s,k.; voor apothekers-, goud- en zilversmidsgewicht en -ver dere gewichten, bestemd tot .fijnere wegingen, op 10, 11, 12 en 13 Februari -e k.; voor den herijk in het algemeen: voor de bewoners vanwijk A, op 12, 18 19 en 20 Februariwijk B op 24, 25 en '26 Februari; wijk C, op 27 Februari, 3 4 en 5 Maartwijk D op 6 en 7 Maartwijk E, op 10 en 11 en wijk F op 12 Maart. Voor de ingezetenen van Heiloo 14 Maart Bergen 24 Maaart. Limmen 17 Oterleek Oudorp 18 Heerhugowaard St. Pancras 19 Schoorl Koedijk '20 Akersloot dagelijks van des voarmiddags 9 tot des namiddags 2 uoir- Aan belanghebbenden wordt herinnerd, dat 1. ieder verplicht is zijne maten en gewichten te doen herijken 2. de maten en gewichten behoorlijk schoon, droog <sn roestvrij ten herijk moeten worden aangeboden, om onderzocht te kunnen worden 3. cfe verificatie der milligram-gewichten- uitsluitend aan de jkkantoren kan plaats hebben 4. ingevolge aangehaald kon. besluit van 29 November 1889 de termiju voor den herijk eindigt op 1 October. Belanghebbenden worden dringend verzocht, niet tot de laatste voor den herijk bepaalde dagen te twachten met de aanbieding hunner maten en gewichten ten einde den ge- regelden loop van den herijk te bevorderen. Burgemeester en wethouders voornoemd Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 17 Januari 1890. De Secretaris NUHOUT VAN DER VEEN. K.4HEK VA* HOOPil.AIDEL. Rekeningen Be KAMER VAN KOOPHANDEL en FABRIEKEN, te Alkmaar, verzoekt h«n, die eeno vordering ten haren lacte hebbendeze vóór 1 Februari 1890 aan den secre taris te wfillen inleveren. Namens de Kamer voornoemd, T. L. KOORN president. Mr. J. A. MIDDELHOFF secretaris. De KAMER VAN KOOPHANDEL en FABRIEKEN, te Alkmaar verzoekt den industrieelen handelaars en veehouders alhierwóór 1 Februari 1890 aan den secre taris ;te willen inlevereneen algemeen verslag over den toestand van den handel en nijverheid waarin zij werkzaam zijn ten einde do Kamer voornoemd in de gelegenheid te stellen, op tijd en zoo volledig mogelijk haar verslag over handel en nijverheid in de gemeente te kennen uitbrecgen over het afgeloopen jaar 1889. Namens de Kamer voornoemd T L KOORN, president. Mr. J. A. MIDDELHOFF, secretaris 24 25 26 27 31 REIiGIE. De regeering heeft een wetsontwerp ingediend dat tot strekking heeft do oprichting eener ondersteuningskas voor oude en gebrekkige werklieden Uit 's Rijks schatkist wordt een kapitaal van 1 000.000 beschikbaar gesteld, waarvoor 31 pets. staatspapieren ge kocht zullen worden. De rente van dit kapitaal zal be steed worden ten behoeve van de werklieden. Het beheer van dit fonds zal toevertrouwd worden aan eone door den Koning te benoemen commissie, die elk jaar verslag van hare handelingen zal moeten uitbrengen. Het fonds mag vergroot worden door giften of legaten van par ticulieren na goedkeuring daartoe van de regeering. De Koning heeft in een aan den president-minister ge- richten brief zijne instemming met het goede doel van dit fonds betuigd en .zijne ingenomenheid met het feit, dat het opgericht wordt ter herinnering aan zijne 25jarige ■regeering. De heer Janson heeft een wetsontwerp ingediend waarbij voorgesteld wordt, een bureau van den arbeid in te stellen en wettelijk don arbeidsdag voor de steen- koolmjnwerkers to regelen. Hij wil den werktijd voor- loopig voor twee jaren op een maximum vau tien uren bepalen. Het voorstel is den 17 door de Kamer in overweging genomen. De regeering heeft 2 escadrons jagers uit Doornik naar Charleroi gezondenomdat onder de werkstakers groote gisting bestaat en eenige hunner pogingen aanwenden ■om de werklieden, die werkende zijn gebleven, te dwin gen het werk te .staken. «EXEMARKE* 24 bijeen geroepen. Het Folkothing is tegen den I) »En ik zeg je., ik houd het niet meer uit. Dag aan dag dezelfde geschiedenis zie mij dat gezicht eens aandat dat kind zet tegenover haar eigen moeder hare groote oogen wijd open en haar mond stijf dickt Terwijl ik hier mijne keel schor sta te praten, blijft zij stom als een visehalsof elk woord een daalder kostte. Dat zon een heilige tot wanhoop brengen." Hot was een schelle, kijvende vrouwenstem, die dezen woordenvloed uitte. Met de handen in de zjden stond zij hevig vertoornd tegenover haren man den tuinman Sievers. Zij was zwaar gebouwd en hare grove gelaats trekken droegen maar al te duidelijk den stempel van eene lage ziel. Hj kwam juist uit de broeikassen bj het meer en had daar reeds het kijven zijner opgewonden vrouw gehoord. Het was helaas niets nieuws voor hem, bijna dageljks hadden dergelijke tooneelen plaats. Moe der en dochter konden volstrekt niet met elkander over weg. De oude man woelde ontevreden in zijne grijze haren, terwijl hj in de andere hand nog eene zeldzame kasplant droeg. Dat die verwenschte vrouw maar vol strekt den vrede niet bewaren kan 1 Waarom laat zj Beate maar niet haar eigen weg gaan Het kind met haren stillen en droomerigen aard was immers niemand tot last. Hij wierp steelsgewijze een blik op het meisje, dat bleek en schuchter achter in de kamer bij de kachel stond en, als „wil de zj het verbergen, een boek tusschen de plooien van haar kleed hield. Eene merkwaardige uitdrukking gleed over z jn gelaat, terwjl hij haar gadesloeg. Het meisje was plotseling volwassen gewordenhet vorig jaar Paschen was z j aangenomen en nu reeds telde z j jazoo was het zestien jaar. Hm, hm ja - ,zj en hare moeder, dat zou nooit goed gaan. En de oude vrouw voelde dat en daarom had z j zooveel haast, het meisje het huis uit te krijgen. Er was nu juist weer over eenen huweljkscandidaat gesproken, dat wist hj wel, maar Beate ging den jongen manden bloedverwant harer moeder, mjlen ver uit den weg en mijnheer de ingenieur", zooals zjne tante hem altjd noemde, stond haar uit den grond des har ten tegen. De oude man zette nu zijne kostbare plant onzacht op het venstorkozijn en mompelde verdrietig in zich zelf. Hij haatte twist, maar zjne autoriteit was niet groot genoeg, om zijne wederhelft den mond te stoppen. En Beate ja vader en dochter begrepen elkander ook niet genoeg, om zich te vereenigen en samen eenen af doend en weerstand te bieden. Zijn geweten zeide don tuinman Sievers nu en dan dat lij het kind beter be schermen en waar het te pas kwam krachtiger prote steeren moest. Indert jd had hij het toch doorgezet dat zijne dochter de hoogere burgerschool voor meisjes zou bezoekenwaardoor zij eene beschaving boven haren stand ontvangen had. Of dit, zooals do zaken nu stonden, goed geweest was, wist hij zelf' niet recht meer toen te:' tijd had hj andere gedachten gehad en toch nog als Beate niet zoo koppig was en niet zoo norsch was geweest tegen dien fliuken jongen dat zou een zegen zjn, dan kwam er vrede in huis. Hj had gedacht, dat alle meisjes trouwen wilden en als het er op aankwam maar deze Weder wierp hij eenen blik op zjne dochter. De moeder had met den toornigen, voor hem bestemden uitroep: »Oude slaapmuts! Je zegt ook nooit een woord de deur hard achter zich dicht gegooid en nu hoorde men haar huiten te keer gaan. Beate pakte hare muziek bijeen. »Ga je naar den organist?" vroeg de vader. Zij knikte. »Ja, vader, daar alleen hecrscht vrede hier moeder zegtdat z j het niet meer uithoudt DEITSCIIEAXD De Staatscourant heeft thans het plan voor de loterj bekend gemaakt, waarvan de opbrengst strekken zal tot aankoop en wegruiming van de huizen ten einde het keizerljk paleis op de Spree te kunnen doen uitzien. Er worden 200.000 loten van 200 mark uitgegeven zoodat eene som van 40.000 000 mark beschikbaar zal komen. Er zijn 10000 prijzen tot een gezamenlijk bedrag van '27.400.000 marker wordt dus gerekend op een overschot van 12.600.000 mark of 7.600 000 mark meer dan de onteigeningskosten. Dit overschot komt ten goede aan de ondernemers de bankinstellingen, de handelaarsin loten enz. Er worden ook loten bij gedeelten verkrijgbaar gesteld. De begrootingscoinmissie van den Rjksdag heeft het voorstel der regeering betreffende den stoomvaartdienst op Oost Afrika goedgekeurd, met bepaling, dat eene ne- derlandscho of eene helgische haven moet worden aan gedaan. Het bestuur der vereeniging tot bevordering van de belangen der mjnwerkers in Rjnland en Westfalen heeft aan de vereeniging tot behartiging van de belangen van het mijnwezen, onder dagteekening van den 13, eenige eischen gesteldwelke vóór of op 1 Febr. e. k. moeten zjn aangenomen. Daaronder komen voor eene loonsverkooging' met 50 pet. en een werktijd van acht uren per dag, met inbegrip van den tjd. voor het bin nengaan en het verlaten der mjn vereiseht. De betaling van het loon zou om de veertien dagen moeten geschie den. Het antwoord wordt tot den 25 verwacht. Den 19 is de regeerende vorst Georg Albert Schwarz- bnrg Rudolstadt aan eene beroerte overleden. Rijksdag. Het voorstel betrokkeljk het verleenen eener subsidie aan eene oost-afrikaansche stoomvaartlijn is naar de betrokken commissie verzonden. De staats secretaris de heer Stephanbetoogdedat de oost- afrikaansche en australische 1 jnen uitmuntende uitkom sten hadden opgeleverd. Met Lloyd waren onderhande lingen aangeknoopt tot verdubbeling der bestaande 1 jnen. De europeesche volkeren wed jverdenom in Afrika vasten voet te krijgen. Het gold hier dan ook eene nationale onderneming, welke door het geheele vader landslievende volk met vreugde zou worden begroet. Deze woorden werden toegejuicht. Deu 20 is genoemd wetsontwerp bij tweede lezing aangenomen in den door de commissie vastgestelden zin. Tegen stemden de vrijzinnigende meeste leden van het centrum en de sociaal-democraten. KSIKEIjMII». De spaarbank te Chelsea (Londen)» welke in 1819 opgericht werd heeft hare betalingen ten gevolge van slecht beheer geschorst. Zoodra dit bekend werdverzamelde zich eene groote menigte voor het gebouw om hare aldaar ingebrachte spaar penningen op te vragen. Het gebouw was echter gesloten. Het bestuur had eene kennisgeving aan geplakt inhoudende dat de schuld 1 872.000 en het actief 1.800.000, waaronder 30000 aan geld, bedroegdat z j bezig waren de zaken te regelen en vertrouwden de zaken met 5 pet. verlies te kannen ten einde brengen. ik zeg bjna hetzelfde en, vader in dit geval moest u mij ten minste beschermenmoeders neefdien ingenieur, neem ik niet nooit, nooit Zj had zich hoog opgericht, hare groote oogen schit terden op dit oogenblik was het meisje verrassend schoon. De oude tuinman scheen dit zelf ook te vinden; onwillekeurig ging hj eene schrede achteruit en zjn blik was bjna schuw, terwijl hj haar aanzag. »Nu nu, sprebk daar maar niet verder over", zei hij. »Zoo'n vaart zal het niet loopen. Je moet niet dadeljk zoo wan hopig zijn." Zij zuchtte diep en keerde zich toen langzaam om. Hoe voornaam en edel waren de bewegingen van het meisje Hoe kwamen die ouders aan zulk eene dochter Die vraag hadden reeds volen zich gesteld en zeker het allermeest de organist van de domkerk Jobst Boldt daar boven op den berg binnen de oude overhangende muren zjner stille woning Sedert hare vroegste jeugd kwam Beate dagelijks bj hem. Samen beoefenden zj de muziek. Beate was zju leerling geweest en was nu den meester bjna boven het hoofd gegioeid. Zij was de oogappel van mijnheer Jobst, »het kind", zooals hij haar nog altjd noemde. Aan hare fijne vingers was het gelukt, aan het oude tafelvormige klavier, dat tegen den langen wand van zjne eonigszins donkere woon kamer stond, de liofelijkste tonen te ontlokken; hj had haar talent ontdekt, het met de teederste zorg en liefde ontwikkeld en daarbij eene hemelsche vreugde gesmaakt. Juffrouw Mandersen, zjne huishoudster want ofschoon reeds diep in de veertig, was mijnheer Jobst nog steeds ongetrouwd -uitte dikwjls hoofdschuddend hare ver wondering over dien onuitputteljken jver. Die beiden hoorden en zagen niets en wisten niets van de wereld rondom hen, wanneer zj te zamen waren. Het was een mooie Aprildag en overal begon het reeds te groeien en te bloeiende groene helling onder de muur vau het kerkhof was door de menigte viooltjes met een blauw waas bedekt De mooie tuinmansdochter jlde, bjna in den looppas, de uitgesleten steenen trap op naar den dom, die er hoogst eerwaardig uitzag mot zijnen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 1