vce-inzendlng te Buenos-Ayres. FRAHTKRIJK. Een in behoeftige omstandigheden verkeerend handelsreiziger te Amiens heeft zich met zijne drie kinderen van 8 tot 14 jaar door middel van kolen damp van het leven beroofd. Dom Pedro van Brazilië is met zijne familie, den graaf en de gravin van En alsmede hnnne drie kinderente Cannes aangekomen. Hij werd te Nizza ontvangen door den braziliaanschen consnl en eenige vrienden. Kamer. De minister van oorlog antwoordde den 18 bij de interpellatie over de slechte verzorging van den soldaat, dat de Kamer zich steeds bereid getoond had, om alle kredieten toe te staan welke voor het leger gevraagd waren en dat hij hoopte dat zij de nieuwe door hem aan te vragen kredieten mede zou toestaan. De beraadslaging eindigde met de aanneming eener motie van orde van den heer Kivet, waarbij de Kamer verklaarde vertrouwen te stellen in het beleid van den minister van oorlog. Den 20 vroeg de heer Flourens aan de regeering in lichtingen over de visscherijen in de wateren van New foundland. Minister Spulier antwoordde, dat wel dikwijls geschillen voorkomen, doch dat deze altijd gemakkelijk geregeld werden dank zij den geest van toenadering welke de engelsche en fransche regeeringen bezielt. Het vischrecht der franschen is onbetwistbaarmaar de uitoefening van dit recht wekt geschillen, welke echter steeds in der minne werden beslecht. Hij vroegdat de Kamer verklare, in deze zaak op de waakzaamheid der regeering te vertrouwen. Ten slotte ging de Kamer, in overeenstemming met de regeering over tot de een voudige orde van den dag. De heer Lachire ontwikkelde daarop zijne interpella tie omtrent de vernietiging der kredietendoor den gemeenteraad van Parijs toegestaan ten behoeve van de werkstakers in het departement du Nord. Minister •Constans antwoordde in hoofdzaak dat men aan geen .gemeenteraad kon toestaan op deze wijze in eene werk staking tusschenbeiden te komen. De regeering zal elk besluit van een gemeenteraad die zijr.e bevoegdheid te buiten gaatvernietigen. Na deze verklaring beklom de afgevaardigde Joffrin de tribune, doch de rechterzijde en de bonlangisten wilden hem niet aan het woord laten komen waarop de heeren Dugué de la Fauconnerie en Cuneo d'Ornano tot de orde wérden geroepen. De keereu Déroulède en Millevoye spraken toen eenige heftige woor den welke de verontwaardiging van de geheele linker zijde wekten. Al de leden dier partij stonden van hunne zitplaatsen op scherpe woorden werden gewisseld en men dreigde elkander met de opgeheven vuist. De censuur werd op Déroulède toegepast. Deze wees den afgevaardigde Jotlrin die nog steeds op de tribune stondmet den vinger aan en zeide dat zulk een per soon het recht niet had bet woord te voeren. Daarop ontstond een onbeschrijfelijk geweld. De voorzitter stelde voor de censuur met tijdelijke verwijdering op Dérou lède too te passen waarmede de Kamer instemde. Dé roulède weigerde echtor gevolg te geven aan de uitnoo- diging van den voorzitter om de zaal te verlaten, waarop deze de zitting schorste. Bij de hervatting der zitting werd het woord verleend aan den heer Millevoyedie der meerderheid verweet dat zij de volkssouvoreiniteit had geschonden. Het leven begon toen opnieuw en de zitting werd weder geschorst. Bij de heropening begaven de quaestoren zich naar Déroulède en eischten, dat hij de zaal zou verlaten. Toen hij bleef weigeren, rukte de wachthebbende hoofdofficier kolonel Elieaan het hoofd van een peleton soldaten de zaal binnen en beval Déroulède zich te verwijderen. Deze gaf eindelijk hieraan gehoor en verliet de verga derzaal gevolgd door zijne vrienden,waarvan er een leve de Commune riep. Toen na dit voorval de zitting werd hervat, werd het woord ontnomen aan den heer Millevoye, en de censuur op hem toegepastmot tijdelijk verbod de zittingen bij te wonen. De zitting werd opnieuw geschorst, om den kolonel Elie gelegenheid te geven ook dezen heer uit de zaal te verwijderen. Nadat dit was afgeloopen, verklaarde de heer Laguerre, dat hij den heer Joffrin stompen toren en de door ouderdom zwart gewordon muren, omgeven door het stille kerkhof, waarop sedert langen tijd niemand meer begraven werd. Van uit den ingang had men een heerlijk uitzicht over het blauwe meer en zijne begroeide oevers. Het kleine stadje was bekend om zijne liefelijke ligging. Het lag zijwaarts van den grooten weg en zou nu eerst door eenen zijtak met het spoorwegnet verbonden worden. Do menschen leefden hier nog stil en kalm. Voornamelijk in dit gedeelte der stad, in het gebied van den dom, dat door eene steenen poort van de lager gelegene stad gescheiden was, heerschte de grootste stilte. Aan den voet van den heuvel, waarop de dom gebouwd was, lag een grasveld, door groote linden beschaduwd, omgeven door eenige alleenstaande huizen met tuintjes er voor, alles in een zwaarmoedig halfdonker gehuld. Hier woonden de prior, de leeraren aan het stedelijk gymnasium en nog andere personen, die veel van stilte hielden. Van de tot het klooster behoorende gebouwen welke vroeger den dom omringden, bostond nu nog slechts een oud verbrokkeld muurwerk tegenover de kerkwaarin mijnheer Jobst Boldt, de organist, woonde. Het hing als een zwaluw nest tegen de helling des heuvelshet kleine tuintje dat er toe behoorde, strekte zich glooiend onder de vensters uit, die op het meer uitzagen on de spiegel- blanke nieuwe ruiten, die zoo vroolijk schitterden en fonkelden in de zon, vormden een wonderlijk contrast met de oude, grijze, verbrokkelde steenen. Dit huisje ging Beate Sievers binnen. Zij wierp een vluchtigen blik in de keuken, waar j uffrouw Mandersen met hare pannen bezig was en knikte haar vriendelijk goe den dag, doch met zulke betraande oogen en roode wangen, dat deze hoofdschuddend mompelde »Nu het zal daar weer gespannen hebben hemelsche goedheiddat is me een ellende Eerst voeden zij haar op als eene fijne prinses en later, als het met de moeder niet meer gaat en het is een kwaad wijf, die vrouw Sievers dan moet mijn oude den boel weer in orde brengen." Beate had ondertnsschen aan de welbekende deur geklopt, was bij haren leermeester en vriend binnenge treden en zat nu naast hem. Zonderling als haar moeder nu eens had kunnen zien, hoe haar tongetje op eens losgekomen wasAls een bergbeek stroomden de woorden van hare lippen. niet aan het woord zou laten komen. Op den heer Laguerre werd daarop evenzeer de censuur met tijdelijk verbod tot het bijwonen der zittingen toegepast. De zitting werd te 8j uur opgeheven. ITALIË. De Paus heeft den 6 eene nieuwe ency cliek openbaar gemaakt over de plichten van christenen. 1b dat vrij uitvoerige stuk wordt in de eerste plaats verklaarddat groot kwaad gesticht wordt door de miskenning van de beginselen van christelijke wijsheid, waartoe de menschen moeten terugkeeren. De genietingen van dit leven worden te veel nagejaagd terwijl de hoogere zegeningen van den geest worden vergeten. Vooral de katholieken moeten zoo handelendat het christelijk leven weder tot bloei kome. Vaderlandsliefde is eene edele zaak en voor het vaderland moet men zijn leven zelfs veil hebbenmaar christenen moeten eene nog grootere liefde toedragen aan de kerkhun hemelsch vaderland hier beneden hetgeen insluitdat hunne plichten jegens God heiliger zijn dan die jegens de men schen. Als er strijd ontstaat tusschen de bevoegdheid van den Staat en de rechten der Kerk, is hot beter God te gehoorzamen dan den mensch. Alleen een goed christen kan een goed burger zijn, dewijl het beginsel van gezags- erkenning wortelt in zijnen godsdienst, en hij zelfs, als het gezag in onwaardige handen berustdaarin eene afspie geling ziet van het goddelijk gezag. Iedere macht heeft haar eigen rechten en haar eigen verplichtingenen deze rechten en verplichtingen regelen de verhouding tusschen de Kerk en den Staat. De Kerk eerbiedigt het goed recht van den Staatevenals de Staat den godsdienst en de zedelijkheid behoort te eerbiedigen. Maar in tal van Staten wordt de Katholieke Kerk open lijk bestreden of op geheime wijze aangevallen. De katholieken nu moeten zich vereenigen om den vijand, te bestrijden. Wat zij echter niet moeten willen, is de Kerk dienstbaar maken aan eene staatkundige partij. Wie de Kerk betrekt in het geschil der partijen, meent, zich van haar te bedienen, om gemakkelijker over zijne tegenstanders te zegevieren, maar dit is misbruik maken van den godsdienst. Verder wordt op eendracht aangedrongen en verklaard, dat onderlinge twisten en tweedracht de heerschappjj aan hunne tegenstanders hebben verschaft. Katholieken moeten noch beschroomdnoch onbezonnen te werk gaan Schroomvalligen zijn te inschikkelijk, waaruit schadelijke gevolgen voortvloeien. Onbezonnenen ver vullen eene rolwaartoe zij niet gerechtigd zijn door de zaken der Kerk geheel naar hunnen zin en hunne bijzondere denkbeelden te willen regelen. Daardoor, ma-, tigen zij zich eene macht aandie hun niet toekomt. Katholieken moeten zich onderwerpen aan den Paus en de bisschoppen en hunne handelingen door voorzichtig heid laten besturen, want in burgerlijke zaken moet zelfs de Paus met voorzichtigheid te werk gaan. Leeken. moeten aan hunne bisschoppen eer bewijzen en onder danig zijn en mogen hunne denkbeelden of handolingen: niet beoordeelen. De volkeren kunnen alleen sterk zijn in zoover zij. deze christelijke deugden in toepassing brengen. Huis-, vaders moeten daarop de opvoeding hunner, kinderen- grondvesten en met kracht aan alle onbillijke tegen werking van hun toezicht op die opvoeding hethoofd bieden. De Paus brengt lof toe aan de katholieken van alle Rijkendie scholen stichtenen eindigt, met de verklaring dat do redding der maatschappijalleen het gevolg kan wezen van de praktische beoefening der christelijke deugden in den huiselijken kring, De hertog van Aosta is den 18 des avonds te 7 uur in den ouderdom van 45 jareD overleden. Van1,87.0 tot 1873 was hij zooals men zich herinneren zal,. Koning van Spanje. OOSTElfItl.m-HOKeASIJR. De gemalin van prins Alexander van Battenberg, den vroegeren vorst van Bulgarije, is bevallen van een zoon. SI'AAJE. De beterschap in den toestand des Konings blijft aanhouden. Aanvankeljjk scheen de heer Mijnheer Jobst was een magere map. met een goed edel gezicht. Zijne houding was altijd, eenigszins ge bogen en er lag iets teruggetrokkens in zjjne oogen. De buitenwereld noemde hem dom en. van. haar stand punt uit misschien met recht. De proost was gewoon van hem te zeggen: Boldt is een pbilosoof en een genie maar toch onnoozel ookhij weet zich zelf volstrekt niet tot zijn recht te laten komen," Ja, dat hadden hem reeds vele welmeenende lieden, gezegd, dat hij zich zelf niet tot zijn recht liet komen en dat was zijn levenlang zoo gegaan. Was zijn© eerzucht grooter ge weest en had hij wat meer menschenkennis gehad, dan was hij misschien een ster van de eerste grootte aan den knnsthemel gewordenwant zijn muzikaal talent was inderdaad groot. Maar hij had zich hier in het kleine stadje tot domorganist laten aanstellen en was daarmee volkomen tevreden. Zjjne volkomen tevredea- heid breidelde zijne krachten. Deze kamer met het schoone uitzicht op het landschap, met de gevulde boe kenplanken aan de muren de piano en het kind zijne aanvallige leerlinge, er in als dagelijksche gast, dat was voor hem de plaats voor bijna volmaakt geluk. Sedert korten tijd werd dit geluk door zorgen ge stoord. Niet door zijne eigene hij had zoo weinig behoeften leefde zoo eenzaamdat die donkere scha duwen hem moeielijk bereiken konden maar door zorgen voor het kind. Dat kon zoo niet langer gaan. Nu beefde hare geheele, teedere gestalte door angstige opwinding en hierwaar zij haar hartje ontsluiten kon, stroomden haar de tranen over de gloeiende wangen. Zij klaagde zich zelf bitter aan wegens haar verzet en hare toornigeoneerbiedige gedachten tegenover haar moeder, zij leed onbeschrijfelijk door de ruwheid harer omgeving waarin zij zich volstrekt niet meer thuis gevoelde. Vrouw Sievers was eene kwade vrouw dat zeide zelfs mijnheer Jobst Boldt na en dan en wanneer hij iets kwaads van zijne mede menschen zeide, dan be- teekende dat wat. De booze wereld beweerde, dat de tuinmansvrouw aan den drank was en haar hoogrood gelaat, haar lawaai en spektakel in huis, maakten dit gerucht zeer waarschijnlijk. Het was verschrikkelijk, Beato in zulke handen te zien, het kind kon naar lichaam en ziel bedorven worden. Leermeester en leerlinge zaten reeds een uur bij elkau. ÏAlbnzo Martin«E' te zullen slagen in de samenstelling van een nienw ministerie, maar ten slotte mislukte zijn plan en was hij genoodzaakt de hem verleende opdracht neer jtes leggen.. Daarna heeft de Koningin den heer Sagasta weder met die taak belast. Hét nieuwe- kabinet is aldus samengesteldSagasta, •president;: ArmijD, bnitenl. zaken; Puygeerver, justitie; .geperaul Bermsdez Reinaoorlog; admiraal Romero, marine; Becerra, openbare werken; Gaillon, koloniën; Cap Dipon, binneal. zaken; Eguilior, financiën. I'OHTTQAL. Wegens de bewijzen van sympathie, 'hem in Indie betoond heeft de generaal Vasco Guedes .de? Oarvalho geweigerd de portefeuille- van oorlog aan-.te nemen en besloten, te Goa te blijven. De nieuwe minister-president kon den 16 de zitting van dén Senaat niet bijwonen, daar» hij aangetast was door de influenza. Van verschillende zijden wordt bericht, dat het nieuw opgetreden ministerie zoowel met de engelsche regeering als;-met de overige groote mogendheden de onderhande lingen hervat heeft. VEIUIE\T«JBE STATEBI. In het Hnis der Af gevaardigden is de vraag ter sprake, gekomen waar. in 189-2 de groote tentoonstelling zal woeden gehouden. Na langdurige bespreking werd het voorstel, om Chicago daar voor; te kiezen, met 144 tegen 142 stemmen verworpen.. Er is. nu eene commissie benoemd om dfe plaats der. tentoon stelling aan te wijzen. De steden St. Louis, Washington en Nieuw-Vork komen daarvoor in, aanmerking. Er is >een voorstel gedaan om Nieuw-York aan te wijzen. Ins de te Berlijn gesloten overeenkomst betreffende de Samoa-eilandeu worden die eilanden voor onzijdig verklaard. De engelsche, amerikaansehe en duitsche in gezetenen zullen daar dezelfde rechten hebben. De onafhankelijkheid dier eilanden wordt door Engeland, Amerika en Duitschland erkend.,. Geen dezer drie mo gendheden zal afzonderlijk eenigen invloed op een der eilanden mogen uitoefenen. De gewezen Koning Malectoa is nu weer als Koning erkend. EHAKIIJE. De minister .van binnenlancfeche zaken heeft bepaald dat de dagen der week voortaan zullen lieeten Humanidi (Zondag), Maridi (Maandag), Patridi (Dinsdag) Filidi (Woensdag)* Fratridi (Donderdag) Domidi (Vrijdag) en Matridi (Saterdag). De- namen der maanden zullen zijn Mozes .(Jan.) Homorus .(Febr.) Aristoteles (Maart)., Archimedes (April), Caesar (Mei,) Paulas (Juni), Karei de Groote- (Juli), Dante (Aug.), Guttenberg (Sept.), Shakespepre- (Öct.), Deseartes (Nov.-j.,. i en Frederik de Groote (Dep»). EtiïFIE Uit Zanzibar wordt bericht, dat de toestand van Emin-pacha veel gunstiger wordt. Veertien oorlogsschepen hebben zich te Zanzibar van kolen voorzien. In de N. Rott. Ct. leest; nmi hieroir.front Te Feijenoord zijn 36 stuks vee gestald, Zij zijn aan gekocht voor de nederlandsche inzendi&g naar de> ten toonstelling in April e.k. te Buenos-Ayses. Het zijn natuurlijk prachtige, beste beesten, op de rijke bodems in NoordhollEiud; ea Friesland., in weelde opge groeid, alle tot flinke, eenige zelfs totemeer dan gewone- maat. Toch is ook neg te zien dat de veefokkers in die provinciën nog heel: wat te doen, wellicht te -leeren hebben, voordat hun«veesehat is gebracht tot die veel; grooter volmaaktheid pn, rijkdom, als.waartoe b.g-.op die- vruchtbare gronden, met energie en kennis, zoo .gemak kelijk te brengen is Maat, gewicht, lenigheid en zachtheid van huid ea haarkracht en stelling der ledematen zijn-, over hetx algemeen bevredigend,; maar de bouw, vooral van beto. achterstellaat ia* de® regel veel te wensahen over.. Misschien is dit nog-een gevolg dei' nieuwheid-van-onze- tot nog toe te jonge stamboeken.-t Of let men meer op», de afstamming da»-, op> de goede vormen en eigenschappen van het beest zelf Dat zou geheel mis zijp,, 1M.OJ.-MIJN 11.11 I. der en dp piano was nog niet geopend. Da. wereld der idealen was vandaag voor hen .gesloten. Het leven, dp- toekomst van-een jong wezen, dat nog niets van de wereld afwistdrukte als eene zware last op de ziel vaa- den organist. Hij was radeloos in zijne onbeholpenheid' en onervarenheid. Daar zat zij bu naast hem en zag hem in het gelaat, evenals vroeger, wanneer hij haar de» sleutel gaf tot- het werk vaa een grooteren meester, dan- hij zelf ooit geworden was. In hare kin derlijke onschuld had ziji in hem altjjd den grootsten meester geri.cnhem verwisseld en één gemaakt met degenen-, die der wereld, geschonken hadden, wat hare jonge ziel tot geestdrift bracht. Maar nu kon hij haar geen sleutel geven tot het begrip van- haar eigen leven en hare eigene toekomst. Zijne handen welke de hare omklemden, beefden. Beate! Ik weet nigtwat er gebeuren moet", zeicfe- hij moedeloos. »Q(,. kon ik maar geheel en voop- altijd bij n blijve»"',. snikte zij. Hij schrokeen. diepe blos vertoonde zich op zijn. mager, verstandig gelaat. i>Hier bij zulk eenen' ouden man als ik", zeide hij, s-Kind, dat zou heel verdrietig voor je zijn. Je moet de wereld in, maar waarheen en hoe »Neen, niet weg, niet onder geheel vreemde menschen", zeide zij angstig. Wat zon ik daar doen ik verlang immers niets dan rusteen levenzooals wij het zoo heerlijk samen leiden konden, wanneer men ons slechts met vrede liet. Ach! wanneer die verschrikkelijke man er maar niet was, die ingenieurZeg, oom Boldt, is het zonde zulk eenen afkeer van iemand te hebben Nu en dan geloof ik, dat ik hem haat. Zjjne oogen zijn zoo vreeselijk en zijne handen ik ben bang van hem als van een wild dier." Nu werden mijnheer Jobst's voorhoofd en gelaat gloeiend rood, een merkwaardig, ongekend gevoel bracht zijn rustig bloed in beweging. He wanneer die onbe- sohaamde het durfde wagen, haar m.an te raken. »Neen, Baete, dat is geen onrecht", zei hij op vasten toon, »hij is een slechte manwanneer hij onbescheiden gebruik maakt van de zwakheid van je moeder en het je met zijn aanzoek lastig maakt." Wordt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 2