332s'e Staatsloterij. Binnenland. Nr. 17908 f 15000; Nr. 4171 10000; Ns. 9351 en 17569 1500; Ns. 7027, 15578, ió448, 18672 en 20917 f 1000; Nr. 13312 f 400; Ns. 5035, 8654 en 11481 'f 200; Ns. 2211, 3295, 6860, 6979, 12457 en 17059 100 ötaasDericnten. üeurs- en iVLarlsn benemen. Een dier, uit een goed voorgeslacht, doch met abnor male vormen of hoedanighedenis voor de teelt veel slechter dan een andervan minder of onbekende af komst, doch goed gebouwd en van uitmuntende quailiteit. Het beest zelf staat altijd bovenaan. Heeft dit de vormen, die, men zoekt en waardeert, van zijn vader en moeder, zooveel te beter. En hoe langer dan de rij van voorvaders en moeders is die alle zoo good en mooi waren als het voortreffelijke dier dat men gevonden heeft, hoe beter dit dier dan voor de teelt is en hoe zekerder het zijne goede hoedanigheden vererven zal. Is het dierdat men voor zich zietniet goed of slecht dan deugt het niet, al heeft het de beste voorouders en eene geslachtslijst van het jaar één af Maar om weer op onze koeien terug te komen er waren er 36 zei ik namelijk 17 uit Noordholland waaronder 4 stieren, 16 uit Friesland, waarbij slechts één stier en 2 koeien, één vaars en één stier uit Groningen. De Friesche koeien en vaarzen winnen het van de Noordhollandsche in model en gewicht, en de Friesche stier is ook zeer goed. De Groninger witkoppen (waarom in deze inzending geen bonte, als alle andere koe en vaars zijn goed en de stier nu ja te Amsterdam waren in 1884 veel beter Groninger witkopstieren en als ik Groninger was en witkoppen had willen zenden, om een débouché voor hen te zoeken in verre landen, zou ik een anderen baas daarvoor genomen hebben. Of is die er niet meer Jantjes Arabi", een stier uit de Beemster, dat is je model! Het beste dier van al de 36. Zóó hadden wij een half dozijn stieren en twee- ot drie maal zooveel koeien moeten zenden. Over heel de laag- landsveeteelende wereld moeten die gelden als echte typen Maar .Jantjes" had in Noordholland moeten blijven; de koeien die daar staan, geven te zien, hoeveel nog te verbeteren valt in hunnen bouw Wie nu uit het vorenstaande zou opmaken, dat de commissie van aankoop zich niet naar behooren heeft gekweten van hare taak, vergist zich ter dege Op onze rijksto gronden, in onze beste provinciën moet men naar bepaald° mooi en puik vee veel te lang zoeken. Dat kon en moest anders zijn Woensdag gaan de dieren scheep en in Februari zal eene tweede zending volgen. Dan zullen ook zes hengsten en zes merriën en eenige schapen medogaan. De aankoop der paarden is opgedragen aan de hoeren H. Bultman te Haarlemmermeer en H. A. Pauwen te Doornenburg West-Pannerden). Deze heeren hebben dik wijls genoeg knnnen waarnemen o. a. nog onlangs te Parijs bij de inzendingen aldaar uit Frankrijk en En geland, dat op wereld-tentoonstellingen het meeste en beste succes verkregen wordt met inzendingen, waarin gelijkheid is en alle dieren in bouw, ei genschappen en algemeen aanzien zoo veel mogel ij k dezelfde z ij n Wij vertrouwen dan ook, dat wij, in Februari een kijkje nemende naar het tweede transport, zien zullen: 12 paarden, nagenoeg van gelijke maat en bouwen die elk voor zich eene tamelijk strenge keur kunnen doorstaan, en niet zoo iets van eene staalkaart van slechte, goede, betere en beste tailles, waaraan het rundvee wel een weinig doet denken. Vooral zende men toch geen inferieure of zeer gewone beesten. Op alle tentoonstellingen van eenig belang komen een aantal bezoekers, die een grondig oordeel weten te vellen, en een land en zijne voortbrengselen en met het land het volk en deszelfs intelligentie beoordeelen en schatten naar de waar, die het ter markt brengt. Voor naschrift nog ditZal ook weer, voor de vol gende zending, evenals nu, alles uit Noordholland en friesland moeten komen voor deze nederlandsulie zen ding Wij hopen van neen En hot is ook niet nood zakelijk. Wij kennen stallen en zagen dikwijls dieren genoeg in Gelderland, Zuidholland, Overijsel, Limburg en andere provinciën die best de vergelijking kunnen doorstaan met hetgeen Noordholland en Friesland ons tot nu toe te zien gav^n. Nederland is niet te groot voor samen werking en veel te klein voor verdeeldheid. Voor de, door den drang van buiten, steeds noodzakelijker wor dende krachtige ontwikkeling van onze veeteelt en land bouw, is het o i. zeer gewenscht, dat alle provincialisme voor immer aan den kapstok blijft. Den 15 heeft voor de arr rechtbank te AM- STE22 MAM te recht gestaan Leonard Vastenhoudt, deurwaarder bij de arr rechtbank aldaar, tegen wien 2 jaren gevangenisstraf werd geeischt, met ontzetting uit hef ambt vau deurwaarder gedurende 7 jaren. Uit de behandeling dezer zaak bleekdat Pieter Keijzer, tim merman te Holysloothem op of omstreeks 11 Aug. 1889 opdroegte zijnen behoeve van de erfgenamen van wijlen Jan Slecht, in Maart 1889 te Durgerdam overleden eene schuld van 2000 in te vorderen dat hij aan die erfgenamen een exploit beteekendedat dientengevolge op of omstreeks 7 Sept. 1889 de nota ris van Veerssen te Nieuwendam te zijnen kantore hem namens genoemde erfgenamen die som in twee bil jetten ieder groot 1000ter hand steldewaar voor hij kwijting verleend haddat hij die som opzet telijk wederrechtelijk onder zich gehouden en ten eigen bate aangewend had, in plaats van aan genoemden Keijzer ter hand te stellen die, toen verscheidene minnelijke pogingen om zijn geld te krijgen mislukt waren op raad van genoemden notaris aan den officier van justitie van het gebeurde kennis had gegeven. Bij kon. besluit van den 16 is de heer mr. L. van Hasseltmet ingang van 1 Febr., benoemd tot archivaris in Overijsel. Op eene den 17 te AMSTERDAM gehouden vergadering van organisten is met algemeene stemmen besloten tot de oprichting een er Nederlandsche Organis- tenvereeniging. Te Maastricht zijn van 1 tot 17 Januari 63 per sonen overleden een getaldat slechts in 1866 bij het heerschen der cholera bereikt werd. Den 17 heeft Hendrik van Wijk vlietknecht in een wijnpakhuis te AMSTERDAM, zijn meisje, Jacoba Ter maat, waschvrouw, met wie hij vóór eenige weken eene nog al heftige woordenwisseling schijnt gehad te hebben, met een lang broodmes, dat hij den 16 des avonds ge kocht had verscheidene wonden toegebracht in hare woning aan de Warmoesstraat, toen zij zich aldaar alleen bevond. Zij verkeert in zorgelijken toestand. Eene poging van den moordenaar, om zich van kant te maken na het bedrijven van den moordis mislukt. Hij was aan de hals en de polsen gekwetst. Den 18 waren van de openbare school te SCHA» GE A 93 kinderen en 2 onderwijzers afwezig. Velen lijden ook daar aan de griep. Het nederl. barkschip Neérlands Vlag, kapt. Brou wer, met steenkolen van Sunderland naar Rio de Janeiro bestemdis den 18 wegens muiterij onder de bemanning te aiIEEWEDIEP binnengeloopen. De bemanning grootendeels uit engelschen samengesteldwas bijna terstond na het vertrek uit Sunderland in opstand ge komen alle werkzaamheden moesten door den kapitein en de stuurlieden worden verrichtdie bij de aan komst dan ook geheel afgemat waren. Den 19 is bij het station Oudewater een voor Botterdam bestemde goederentrein ontspoord waarbij geene persoonlijke ongelukken voorgevallen zijn. Het materieel heeft nogal belangrijke schade geleden. Bij kon. besluit van den 19 is de heer H. J. Versteeg' met ingang van 1 Februari herbenoemd als burgemeester van KAAARAM. Den 20 was aan het departement van koloniën bij de aanbesteding van de levering van ijzerwerken, benoodigd voor een steenkolensteiger aan het Ooster- boord te Tandjong-Priok het laagst ingeschreven door de Société Anonyme de construction de Malineste Me- cbeleu voor 260.000. Te Koevorden is een zeer geacht ingezeten, door de duisternis misleidin eene brandput geraakt en ver dronken. De Eerste Kamer heeft bij het onderzoek van de begrooting van het pensioenfonds voor 1890 den wensch uitgesproken dat de pensioenwet spoedig zou worden behandeld. De arr. rechtbank te Heerenveen heeft Mientje Wind wegens brandstichting in eene boerderij to Olde- lamer veroordeeld tot 5 jaren gevangenisstraf. Te 's-Gravenhage is aan influenza overleden de heer dr. F. A. Ingenhousz. In 1889 zijn te Amsterdam geb. 14031overl. 8825gehuwd 2849. De bevolking vermeerderde^ van 399.424 tot 406.617. Een honderd elf echtscheidingen werden ingeschreven. Op de veemarkt te Texel werden in 1889 aangevoerd 6626 lammeren. 2972 schapen, 562 koeien 42 nuchtere Jsalveren 440 gemeste kalveren, 75 paarden, 23 veulens, 81 varkens en 518 biggen. Op de in de vorige week gehouden vergadering van leden der katholieke kiesvereeniging Becht en Orde te AMSTERDAM is met 90 tegen 51 stemmen ver worpen een voorstelom voortaan verslaggevers van bladen van alle richtingen op de vergaderingen toe te laten. De tegenstanders meendendat de katholieke bladen voor deze zaak genoeg openbaarheid gaven. Te Kralingen is de bouw eener stoomzuivelfabriek voor de Botterdamsche Melkinrichting aanbesteed laagste inschrijver was de heer J. Hornstra te Bergen op Zoom voor 33127 De jaarwedde van den secretaris van JIOS5I- KEADAM is op f 700 en die van den secretaris van EAK.MUIE A op 1100 vastgesteld, voor beiden met ingang van 1 Januari 1.1. Bedankt voor het beroep naar PEHMKIIEAR door ds. G. J Barger te Driebergen. Het lijk eener te Scheveningen overleden dame is naar Gotha overgebracht, om daar in den lijkoven te worden verbrand. Het is de eerste nederl. vrouw wier lijk verbrand zal worden. De Amsterdamsche Liquidatiekas door wier be middeling in 1889 geleverd werden 49750 balen Java koffie en°81750 balen Santos-koffiebehaalde een onzui ver winstcijfer van 73720.29: op de aandeelen wordt 10£ pet. dividend uitbetaald en de coupon der opriehters- aandeelen is betaalbaar met 8.50. Wijlen de heer Valkisoud-burgemeester van Op- hemert, heeft aan de burgerlijke gemeente aldaar een kapitaal van 12000 vermaakt ten behoove van een ziekenfonds en'aan de ned. berv. kerk van 2000. Te Veendam heerscht sinds eenige weken vrij hevig de croup, aan welke ziekte reeds verscheidene sterfge vallen zijn voorgekomen. De bevolking der gemeente Arnhem was op den 1 tot 50005 geklommen, Te HOOHA, waar de griep onder de ingezetenen vrij algemeen heerscht, is onder de 575 verpleegden in de Rijkswerkinrichting nog geen enkel geval voorge komen. Te 's-Gravenhage is bericht ontvangendat de luitenant ter zee 2 klasse jhr. van Spengler op Atjeh door een schot ernstig gewond is; in het Vaderland wordt gemeld dat volgens een door de familie ontvangen tele gram zijn toestand bevredigend was. Te CAIiïiAATSOOG zijn in 1889 geb. 21 overl. 15, geh. 5. De Buïne van Brederode is in 1889 door 8919 personen bezocht. Zoowel door den heer mr. T. van Hettinga Tromp, advocaat te Leeuwarden, verdediger van den beklaagde, als door den officier van justitie bij de arr. rechtbank aldaar is hooger beroep aangeteekend tegen het vonnis, waarbij B. O. Wijbrandi schuldig verklaard is_ aan moedwillige brandstichting en veroordeeld tot 4 jaren gevangenisstraf. De huisbewaarder eener villa aan den straatweg te Scheveningen verkocht dezer dagen een deel der daarin aanwezige meubelen voor 600 aan een koopman te 's-Gravenhage en maakte zich daarna met het geld uit de voeten. Toen de koopman het goed weghaalde, waarschuwde het bestuur van het Oranjehoteldat het vervoer dier meubelen gezien had, de politie, waarna de goederen weder afgeladen werden. De katholieke kiesvereeniging Becht en Orde te AM STERDAM heeft in een aan den Koning gericht adres gevraagd, de indiening van een wetsvoorstel te bevorderen, dat strekt om voor de gemeenteraadsverkiezingen een kies stelsel in te voeren waardoor iedere groep der burgerij in den gemeenteraad evenredig, d.i. naar verhouding van hare sterkte, vertegenwoordigd zij. Die evenredige ver tegenwoordiging zou o. a bereikt knnnen worden door aan ieder kiezer voor den gemeenteraad bij de periodieke verkiezingen het recht toe te kennen op even zoovele stemmen, als er leden te kiezen zijn, met dien verstande evenwel, dat hij de bevoegdheid heeft, zijn aantal stemmen op één of meerdere personen naar goedvinden uit te brengen terwijl alsdan de candidaten die het grootste aantal stemmen op zich vereenigen ongeacht of zij al dan niet de volstrekte meerderheid hebben verkregen, als gokozen zullen worden verklaard. Bij tusschentijds ontstaande vacaturen zouden deze aangevuld kunnen worden door die personen, die bij de laatste periodieke verkiezing de meeste stemmen na de verkozenen bereikt hadden. De griep houdt thans ook haren rondgang te E «SEmT Over het geheel is de ziekte goedaardig. Zij laat op de scholen duidelijk haren invloed merken. Op de openbare school te KOEDIJK werden in 1889 407 schooltijden ongewettigd verzuimd. Hiervan kwamen voor 16 leerlingen boven 12 jaar 279 school tijden, alzoo meer dan twee derden. Voor rekening van de leerlingen beneden 12 jaar bleven dus 128 verzuimen. In het geheel werden 59819 schooltijden gehouden, derhalve bedroeg het verzuim voor leerlingen beneden 12 jaar nog geen J"!, der gehouden schooltijden of per leerling ongeveer 1 schooltijd van de 4o8 gehouden schooltijden Den 19 had te UITGEEST de tentoonstelling der prijzen plaats van de verloting ten behoeve van de protestantsche armen aldaar. Een talrijk publiek kwam een kijkje nemen naar de vele en schoone prijzen die ingekomen waren en algemeen was de roep ovei de wjjzewaarop zij met veel smaak door het dames comité waren uitgestald. Den 20 des middags werd aan een 70tal gezinnen de uitdaeling gedaan van kleêren, brandstoffen, kruidenierswaren, enz. De meesten waren verrast door hetgeen hun werd toebedeeld en eene dankbare stemming beerschte zeker bij allen jegens de dames en den predikant, die zich zooveel moeite hadden getroost, om aan de mingegoeden in deze gemeente een onvergetelijken dag te bezorgen. De Koningin heeft eene gift van 750 geschonken ten behoeve van de dienstbode Geertruida Blommers tei waardeering van haar gedrag bij den brand in de Hui denstraat te AMSTERDAM. Te AMSTERDAM zijn overleden van 29 Dec. tot 4 Januari 219 van 5 tot 12 Januari 362 en van 12 tot 19 Januari 466 personen. Bedankt voor het beroep naar de evang. luth. gemeente te MOAAIKEADAM door ds. Brunner te Harlingen. Op de zevende algemeene vergadering van de at- deeling Noordholland van het Aederlandsch Rund vee-Stamboek, te houden op maandag 27 Januari, 's namiddags half een ure, in een der lokalen van het hotel Krasnapolsky", te Amsterdam, zal o. a. behandeld worden: verslag van de algemeene vergadering der Ver- eenigingte Amsterdam gehouden 13 Mei 1889, uoor den heer K. Koster Hz verkiezing van drie leden van het bestuur, die den 1 Januari 1890 optreden, in plaats van de aftredende en niet herkiesbare heeren J. Breebaart Kz., C. de Goede Hz. en H J. Iv. van den Steen; benoeming van zes afgevaardigden naar de eerstvolgende algemeene vergadering der Vereeniging te Amsterdam bepaling van de plaatswaar de volgende vergadering der Af- deeling zal worden gehouden; rapport over de rekening over 1889 en concopt-begrooting voor 1890, door den heer C. de Boer; bespreking van voorstellen ter opname onder de punten van beschrijving voor_ de eerstvol gende algemeene vergadering der Vereeniging. 5e klasse, 5e lijst, 21 Jan. De vrachtrijder G. S. alhier viel maandagnamiddag, terwijl hij bezig was lompen te laden van zijn wagen in een wagon aan de veeladingachterover van het voertuig. Hij bleef bewusteloosmet twee ernstige verwondingen aan het hoofd, liggen per handwagen werd hij naar zijne woning gebracht. B U B G E B L IJ K E STAN D. GEBOREN. 18 Jan. PetronellaD. van CliristofFol Daniel YV estplial en Johanna Petronella Hofmeester. Jacobus Oornelis, Z van Jacob Beemsterboer en Cornelia Bijwaard. 19 Catharina Maria, D. van Jan Oudejans en Jo hanna Maria Hubertina Moetwil 20 Dirk NicolaasZ. van Adrianus de Louw en Gezina Veth. OVERLEDEN. 19 Jan. F1 oris Baggerman 73 jaar. 20 Christina Gesina Duits echtgen. van Lodewijk Gerardus Gillis, 36 j Neeltje, D. van Pieter Hop en Guurtje Smit, 3 j. en bijna 8 m. Abraham Markus, Z. van Markus Abraham de Yries en Mietje du Mosch bijna lj. Jonas Elte 4-9 j. ATTRON DIS S E M E N T 8 - B E C11T B A N K Behandeling van strafzaken op 21 Jan. C. B. Cz.Texel verkrachting14 dagen uitgesteld. J. A Hoorn manslag4 jaar gev. Tevens zijn 2 bedelaars tot verschillende straffen ver oordeeld. ALKMAAR 20 Jan Aangevoerd 6 Koeien en Ossen f 180 a 280, 82 Vette Kalveren 35 a 98 8 Nucbt. 'dito 16 a 22, 30 Schapen 25 a 34,50, 134 Vette Varkens ƒ0,40 a 0,51 per P., 15 Magere dito 14 a 17. AMSTERDAM 20 Jan. Aardappelen: Friesche Dok- kummer Jammen 2.30 a 2.50idem Engelsche Jam men 1.70 a 1.80, Zeeuwsche Spuiscke Jammen 2.20 a 3 50, idem Flakkeesche Jammen 2.20 a 2.50, idem blauwe 2.10 a 2.20, Geld. blauwe 1.90 a 2.10, Pruis. Hamburgers 3.70 a 3.80, alles per HL. Aangevoerd 616 Runderen: Vette le soort f 0,70 a 0,75, 2e soort 0,65, 3e soort 0,55 per P., Mejk- en Kalfkoeien 150 a 270 47 Nucnt. Kalveren f 7 a 14, 221 Vette Varkens 0,46 a 0,52 por P.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1890 | | pagina 3